Nógrád. 1978. január (34. évfolyam. 1-26. szám)

1978-01-10 / 8. szám

Szobrok — állatbőrben Bemutatjuk a Természettudományi Múzeum preparátor műhelyet Eöry Miklós Tanzániából hozott gyűjteményével. — Egy kicsit biológus, va- preparátornak vallhassa ma- dász, szobrász, s persze mind- gát — mondta Eöi-y Miklós, a ehhez sok-sok szenvedély; ez Természettudományi Múzeum kell ahhoz, hogy valaki állat- főpreparátora. Huszonöt éve dolgozik a szakmában, s már kisgyermek korában felfedez­te az állatok, madarak mozgá­sának szépségét. A Természettudományi Mú­zeum gyűjteményét, amelyet olyan hírességek, mint Kitten- berger Kálmán, Széchenyi Zsigmond és Molnár Gábor gazdagítottak, rendszeresen be­mutatják a nagyközönségnek. Jelenleg is áll a Nemzeti Mú­zeum termeiben az Afrika-ki- állítás. Az állatok természetes mozdulatainak megragadása — kemény preparátori mun­ka. Minden izom, szőrszál a helyén, s egy pillanatra meg is retten a látogató, amikor a kiállításon meglátja a két vizet szürcsölő nőstényorosz­lánt. Mindez négy ember fárad­ságos, hosszantartó munkájá­nak eredménye. Egy nagytes­tű állat elkészítése egy em­bernek mintegy három hónap. A bőr és a trófea, az állat testméretadataival, vala­mint fotókkal kerül a prepa­rátor kezébe. Először rajzon rögzíti elképzelését, utána ki­csinyített modellt készít, melynek jóváhagyása után, építi fel az állat természetes méretű agyagszobrát. Erről gipsz negatívot készítenek, majd ebbe a negatívba öntik ki, az állat végleges gipszes­enyves vászon vázát, melyre aztán ráfeszítik a kikészített bőrt. Munkájukat ismerik buda­pesti és vidéki iskolák is, időnként látogatják őket, bi­ológiai oktatás keretében. Egyik munkatársuk is egy ilyen látogatás folytán ke­rült hozzájuk. Valósággal be­leszeretett ebbe a munkába és az iskola elvégzése után ide jelentkezett. Eöry Miklós, aki már 25 éve van a múze­umnál, még mindig fiatalos erővel dolgozik. Saját gyűj­téseire a legbüszkébb, me­lyeket Tanzániából hozott ma­gával. Így a preparátor sze­mével figyelhette az élő álla­tok mozgását, szokásait, me­lyeket hasznosít munkájában. Emlősökből, hüllőkből, mada­rakból áll a gyűjtemény, melynek 180 darabja az Afri- ka-ki állítást fogja gazdagítani. . Németh Ernő Au'ó*o1', moio*,o*oh Á hólánc haszna sé veszi igénybe. A jeges út már valamivel jobban kop­tatja, a hó és jég nélküli út­felület pedig gyorsan tönkre­teszi a láncot. Bármilyen út­viszonyok között haladjon is az autó, a hólánc megkopott szemeit késedelem nélkül ki kell cserélni, a menetközben elszakadt lánc ugyanis ko­moly károkat okozhat. Né­hány tartalékszem tehát min­dig legyen a szerszámosládá­ban. A hólánc gondos kezelést, megfelelő ápolást igényel. Bezsírozri, olajozni sohasem szabad, mert az árt a gumi­abroncsnak. Ellenben meg kell tisztítani és tökéletesen szá­razra kell törölni az abroncs­ról való leszerelés után. Leg­jobb úgy eltenni a következő használatig, hogy egy, a lánc hosszával megegyező szö- veícsíkra fektetjük rá 'a ki­terített. lárcot. majd az egé­szet összetekerjük, s gumi­szalagokkal rögzítjük a cso­magot, amelynek ősztől kezdve tavaszig a csomagtar­tóban van a helye. Csak kifejezetten a hóban, lánc az ágak keresztben való azon „vándorolni” tudjon. Ez sárban pörgő kerekű _ autók - megkettőzése révén készül. A javítja a lánc kapaszkodóké- nak, nyújtandó ..elsősegély” háló alakú lánc akként alakul DessABét és kíméli a gumi- ka0,‘ia|0^ olvan ki­ki, hogy a kettős cikcakk- pessegU es Kimeu d sumi sebb lancdarabok. amelyek a lánc egyes elemeit hosszirá- abroncsot. A felszerelés hajtott kerék abroncsának nyű ágak kötik össze. A sejt előtt azonban meg kell győ- egyetlen helyére feltéve a Annak ellenére, hogy ma már ki­fejezetten havas, jeges utakra ké­szült profilú, ese­tenként acélszö­gekkel ellátott gumiabroncsok is felszerelhetők a gépkocsira, a „jó öreg” hólánc sem ment feledésbe. A városi ember többnyire nélkü­lözni tudja ugyan, de a vidék útjait járók számára ma is a legolcsóbb és legkönnyebben segítséget nyújtó eszköz télen. A hóláncnak többféle változata van. Az egyszerű vezetőláncnak csupán az abron­csot sugárirány­ban átölelő ágai vannak. A cikr cakklánc viszont kizárólag az -ab­roncs felületét ferdén kereszte­ző ágakból áll. A kettős cikcakk­Kíscrletképpen új rendszerű parkolóórá­kat állított fel a Fővárosi Garázsipari Vál­lalat a Belvárosban. Képünkön: az új au­tomata az Erzsébet-hídnál futómű tárcsa acéllcsléhez rögzítve alakú láncprofil ugyancsak a ződni róla. hogy a ______ .. . .. . , , , , , A c ikcakklánc továbbfejlesztett beruházásúkor a kormánv . io szolgalatot tehetnek. A változata, egymáshoz képest ‘ /' ' . ' „folyékony ho.anc viszont eltolt hosszirányú ágakkal elforditasakor elfer-e a lánc- szorodobozban levő speciális készül. Ez a legdrágább lánc- cal me§növelt szélességű és folyadék, amely a gumiab- típus, ugyanis ennek legnyu- átmérőjű kerék a kocsiszek- roncs felületére szórva meg- godtabb a futása, legjobb a r^ny alatt? tisztítja, kissé megérdesíti, hajtási teljesítménye és az A lógy hó ideális közeg a tesri ^paszkodásra képessi kerékre szerelt lánc számára. A kemény hó is csak kevés­oldalirányú vezetése. A hóláncot mindig a haj­tott kerekekre kell felszerel­ni, úgy, hogy a földre kinyit­va leterített láncra a gumi­val ráállunk, s azután jobb- ról-balról ráemelve az ab­roncsra, összekapcsoljuk a láncágakat. Persze lehet mind a négy kerékre is hóláncot tenni, így fékezéskor sem érheti meglepetés az autóve­zetőt. A hóláncot csak any- nyira lazán- szabad felerősí­teni a gumiabroncsra, hogy Egy grúz zeneszerző sikere Rebaz Lagidze grúz zene­szerzőt a Szovjetunió Állami Díjával tüntették ki Lela cí­mű operájáért. Az opera alakja Maurice Maeterlinck Monna Vanna című színműve, de az opera cselekménye Grúziában ját­szódik; a szülőhaza megvé- delmezői hazafiságának állít emléket. A Lela című opera bemuta­tóját a Paliasvili nevét viselő tbiliszi színház színpadán a Szovjetunió Zeneszerzői Szö­vetségének vezetője, Tyihov Hrennyikov a szovjet zenekul­túra ünnepének nevezte. Rebaz Lagidze 56 éves. 1948- ban fejezte be a tbiliszi kon­zervatóriumot. Sok kantáta, szimfonikus költemény, ko­média, kórusmű, románc, filmzene szerzője. Sok ország énekeseinek repertoárjába bevonult a Dal Tbilisziről cí­mű szerzeménye. Egy regi Írországban Így nevezik azt a kőoszlo- kellett valamiben egyezniük, pót, amely időtlen idők óta a szerződő felek a kőhöz já- Kilmalkedarban, egy kis ír- rultak és lcétfelől a kövön országi faluban áll. De leg- levő nyílásba dugták ujjúkat, alábbis a XII. században, ami- A szerződést megkötöttnek kor a falu lakosai a templo- és örökre felbonthatatlannak mot építették, a mengir, így tekintették. Manapság más­nevezik a mesterséges eredetű képp kötik a szerződéseket, egyedülálló monolit oszlopo- De... időnként még ma is lát- kat, már itt volt. Különleges ni, hogy a ködben megjelenik ez a kő. Nem véletlenül ne- két alak a kőnél, körültekinte- vezik szerződéskőnek. Ha a nek, majd ujjúkat a nyílásba középkorban az íreknek meg dugják... B. I. A „Keresd a kupakot’ akció löd íjainak nyertesei: ZSIGULI SZEMÉLYGÉPKOCSIT NYERT: az 1480. sz. pályázattal Horváth Ferencné, 9023 Győr, Corvin u- 29. 5000 FORINTOS CENTRUM VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYT NYERT: a 61. sz. pályázattal Horváth Sándorné, 8927 Nemessándor­háza, a 411. sz. pályázattal Polgár István, 3300 Eger, Kertész u. 9. 3000 FORINTOS CENTRUM VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYT NYERT: a 786. sz. pályázattal Nagy Sándor, 1221 Budapest, Leányka út 28. 8/34. az 1885. sz- pályázattal Mudrák János, 2760 Nagykáta, Linda út 12. 2000 FORINTOS CENTRUM VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYT NYERT: a 45. sz. pályázattal Szapkó Józsefné, 4481 Sóstóhegy, Arany­kalász út 11. az 507. sz. pályázattal Sipos Tamásné, 3531 Miskolc, Bársony I. út 4-7. 3/1. Elektronikus meteorológia Megálltak helyüket Elismerő sorokat hozott a posta a közelmúltban a Páva Női Fehérneműgyár jánosak- nai telepére, a HUNGARO- TEX-től. A levélben köszöne­tét mondanak a telep dolgo­zóinak a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom 60. évfor­dulója alkalmából meghirde­tett szocialista versenymozga­lomban elért kiemelkedő eredményekért. Külön ki­emelték a minőség tapasztalt javulását, és azt, hogy a szál­lítási határidőket minden al­kalommal tartották a jános- aknai lányok-asszónyok. Jó munkájukat bizonyítja, hogy a Szovjetunióba irányuló ex­portáruk utolsó, elmúlt évre esedékes sszállítmányát de­cember tizedikén elindíthat­ták. A szovjet export értéke 1977-ben mintegy 76 millió fo­rint volt, ami je’entős há­nyada a 127 milliós összter­melésnek. A termelékenysé­get a telep dolgozói az el­múlt esztendőben mintegy 11 százalékkal emelték. Az elmúlt évtizedekben Európa egész területéről mindennap sok ezer adat állt a meteorológiai szolgálatok rendelkezésére, s ezek segít­ségével ennek a hatalmas földterületnek az összes idő­járási eseményeit ismerjük. A meteorológusok abrosz­nagyságú térképeken tüntetik fel a helyzeti adatokat, és en­nek alapján következtetnek az időjárás várható alakulá­sára. Európa azonban csak ötvened része Földünk teljes felületének, ezért a légkör nagy folyamatainak mindig csak egy töredéke az, amit az; európai adatok megmutat­hatnak. A meteorológia azzal vált nagykorúvá, hogy a mester­séges holdak lehetővé tették az egész földkerekség időjá­rási állapotának egyidejű át­tekintését, az úgynevezett globális időjárás-kutatást. Az alacsonyan keringő mestersé­ges holdak „csak” 300 km magasságban mozognak, 1,5 óra alatt kerülik meg a Föl­det, és így egy nap alatt 16 alkalommal adhatnak részle­tes képet a földkerekség idő­járásáról. A mesterséges holdak egyik fontos eszköze a sugárzásmé­rő műszer. A földfelszínről érkező hősugárzás erősségéből meghatározható az „odalenti” hőmérséklet. Sok helyen ezt eddig is tudtuk, most azonban a sivatagok, a sarkvidékekés magas hegységek csúcsai is árulkodnak, s megismerjük az ott bekövetkező felmele­gedéseket és lehűlésedet. A másik eszköz a televíziós kamera, amely lefényképezi a Föld felhőtakaróját, valamint a téli hófödte-területeket. Ez az adat nagyon fontos az idő­járás alakulása szempontjá­ból, mert már a legvékonyabb hótakaró is gyökeresen meg­változtatja a felette levő le­vegő hőháztartását. A mesterséges hold televí­ziós kamerájának egyetlen felvétele a földkerekség fel­hőiből csak egy-egy, kb. 100 000 négyzetkilométeres sávot tűntet fel. Mivel azon­ban a felvevő egymás után készíti a sávalakú felhőképe­ket, ezeket egymás mellé fektetve, megkaphatjuk a Föld két félgömbjének az egész felhőzetét. Az elmúlt fél évszázad alatt a meteorológusok olyan matematikai egyenletrend­szereket állítottak fel, ame­lyek segítségével a meglevő időjárási számadatokból ki­számítható a jövő időjárása. Ehhez azonban számítóköz­pontok kellenek. Ilyenek a híres moszkvai, a stockholmi és a londoni meteorológiai számítóközpontok. C NCGRÁD - 1978. január 10., kedd | l&prohirdetesek ELADÓ háromszo­bás, komfortos csa­ládi ház Salgótarján belterületén, garázs- zsai, gyümölcsössel OTP vagyK tanácsi kislakás szükséges. Érdeklődni a 16-55 telefonszámon. FEKETE, csinos­nak mondott, vidám Természetű leány, megismerkedne köl­csönös szimpátia ese­tén házasság céljából érettségizett vagy dip­lomás, utazást ked­velő, családszerető férfival 25—36 éve­sig. ,.Vannak véletle­nek” jeligére a salgó­tarjáni hirdetőbe. KÉTHÓNAPOS, né­met juhászkölykök eladók. Cím: Somos­kőújfalu. Dózsa Gy. u. 38. LAKÁSSAL rendel­kező, idős személy gondozását vállalná középkorú házaspár. ..Segíteni akarunk” jeligére a kiadóba kérem a ielentkezőt. MOST vizsgázott Skoda Octávia eladó. Mátraszele, Szabad­ság út 79. RÖSLER pianinó — majdnem új — eladó. Megtekinthető: Zagy- vanálfalva. Zöldfa út. A/4. II. 2. KÜLÖN bejáratú, üres albérleti szoba kiadó. Zagyvapólfal- va. Honvéd út 3. JÓ állapotban le­vő MB 1000 Skoda, most míiszakizott el­adó. Zagyvaróna, Öt­vözetgyár út 14. CM 01. salgótar­jáni öblösüveg­gyára GB 44—55. írsz. Ikarus 55 típusú autóbuszát eladja. Az autóbusz gyár­tási éve: 1971. Férőhelye: 44 fő. Műszaki állapota: jó. Megtekinthető a g5'ár garázsában. EGY db kétszemé­lyes rekamié, 2 db gurulós fotel olcsón eladó. Érdeklődni Pásztó, könyvesbolt­ban. / kulcsmasolas (minta után) autó­kulcs, biztonsági zá­rak, liítkulcsok ké­szítése géppel, meg­várható. Ipacs Gyula 3100 Salgótarján, Csizmadia u. 10. NYEREMÉNYE« Skoda gépkocsi el­adó. Érdeklődni „Uj típusú” jeligére a ba­lassagyarmati hirde­tőbe, Luther utca 8. Telefon 510. HÁROMSZAZTlZ négyszögöl házhely Károlyaknán eladó. Érdeklődni. Salgótar­ján, Bajcsy-Zs. út. 21. fszt. 1. Nagy József. Az „Aranvkalász'* Mgtsz (Endrefalva) felvételre keres háló­zati villanyszerelőt. Fizetés a vonatkozó rendelet szerint. Je­lentkezni lehet a tsz gép- és áeazatvezetö- nél, Endrefalva. Jár- műviliamosságho? éf- tő előnyben. n

Next

/
Oldalképek
Tartalom