Nógrád. 1978. január (34. évfolyam. 1-26. szám)

1978-01-01 / 1. szám

i Szocialista diplomácia — 1977. A szocialista országok ez Brezsny evnek, az SZKP KB vádaskodásokat, a belügyek- el az Egyesült Államok, aml- évi diplomáciai erőfe- főtitkárának, a Szovjetunió be való beavatkozási kísér- kor december 15-én nyilatko- Szítései korántsem teljes fel- Legfelsőbb Tanácsa Elnöksé- letet, s leszögezték: a helsin- zatban kötelezte el magát, sorolásának élére kívánkozik ge elnökének november 2-án ki záróokmányban foglalta- hogy visszaszolgáltatja a 30 a nemzetközi fórumokon, így (a Szovjetunió és az kát teljes egészében kell a esztendeje birtokában levő az ENSZ-közgyűlés 32. ülés- OSZSZSZK Legfelsőbb Taná- valóságba átültetni, csak is magyar koronát és a koroná­csa együttes ülésén) a Nagy ez lehet az együttműködés zási ékszereket. Októberi Szocialista Forrada- alapja. A belgrádi tanácsko- a szocialista országok és a lom évfordulója alkalmából záson hátravan még a haté- nyugat-európai államok az évi elhangzott beszéde is. Az rozattervezét elfogadása, s az kapcsolatainak jelentős moz- Az ENSZ-közgyűlés decent- SZKP KB főtitkára javasolta újabb találkozó színhelyének zanatát alkották meg Helmut bér 21-én véget ért 32. ülés- a világ országainak a nukleá- és időpontjának kijelölése. Schmidt nyugatnémet kancel- szaka hangsúlyozottan foglal- ris fegyverek gyártásának be- * 8zocialista országok ma- lár varsói tárgyalásai (októ- kozott a leszerelés témaköré- tiltását valamint a békés A szintű küldöttségei- bér), valamint Edward Gie- £nek moszkvai látogatásai je- reknek, a Lengyel _ Egyesült szakán, a helsinki záróok­mányt aláíró 35 állam kép­viselőinek belgrádi találkozó­ján kifejtett tevékenység. külügyminiszter szeptember rozott időre szóló felfüggesz- 27-i felszólalásában hangsú- tését. Leonyid Brezsnyev ja- lyozta: a Szovjetunió külpoli- vaslatát a nemzetközi közvé- tikájának békés céljait, a lemény kedvező szovjet állam alaptörvénye Is ban részesítette, rögzíti. Rámutatott, hogy a Az év folyamán Genfben világ népeinek választaniuk folytatódtak a szovjet—ame' lezték, hogy tovább erősöd- Munkáspárt KB első titkárá- tek a Szovjetunió: és a szoci- nak olaszországi látogatása alista országok kapcsolatai, (november). Giereket szintén foga tatas- Ma,gas SZintű küldöttséggel fogadta a Vatikánban VI. Pál képviseltette magát a Nagy pápa. Az év végén Carter Októberi Szocialista Forrada- amerikai elnök tett látogatást lom 60. évfordulójának ün- Lengyelországban. Nem a Szovjetunión és a kell: vagy elindulnak az erő- rikai tárgyalások a hadászati neDsé2éin valamennyi szocia­szakról való lemondás utján, fegyverrendszerek korláto- ? „rsz íe köztük hazánk is , f , . ... „v n™ történik zásénak kérdéséről íSAT Ti llsla orszag’ koztuk nazank is. szocialista országokon múlt, vagy ha ez nem történik zasanak kérdéséről OALI). a magyar küldöttséget Ká- hoav nem lavult a Kínai NéD­meg — soha nem látott ara- A SALT-problemákrol, a két ,,„7ŰD no8v nem javult a isunai rsep nyokat ölt a fegyverkezési ország kapcsolatairól, vala- , - köztársaság és a szocialista tá­hajsza. A szovjet külügymi- mint időszerű nemzetközi A Mag ar Népköztársaság 7lkapcs",at;a- A kínal veze_ niszter síkraszállt az enyhü- kérdésekről tárgyalt március- |nt„n71-v Hininmúrini tes Mao Ce-tung halala után lesi politika folytatásáért, s ban Moszkvában májusban ^yt^otfmind á ‘S mi"den fdrUm°n tá’ kijelentette: a világszervezet- Genfben, szeptemberben pe- szocialista mind a t6kés. és nek követelnie kell a nukle- dig New Yorkban - az fejl6d6 országok vonatko- ans fegyverek gyartasanak ENSZ székhelyen — Andrej fsában betiltását. Gromiko ismétel- Gromiko szovjet és Cyrus Kádár iánn* a Mamr ten kifejtette a Szovjetunió Vance amerikai külügymi- Szocialista Munkáspárt °KB mar ismert álláspontját a vi- niszter. első titkára, az Elnöki Tanács terén fejtett ki élénk diplo­lag válsággócaival kapcsolat- Fontos es«neny volt az el- tagja júniusban Olaszország- máciai tevékenységet. Fidel ban; síkraszállt a kozel-keleti múlt esztendőnek a helsinki ban ^ hivatalos látogatás* Castro, a Kubai KP KB első válság igazsa0os és b®k^s záróokmányt alairo 35 ország s tárgyalásokat folytatott titkára, miniszterelnök, egy- rendezese, s a dél-afrikai képviselőinek találkozója Andreotti miniszterelnökkel. hónapos körutat tett Afriká­problema békés megoldása Belgradban Az előkészítő ta- Fogadta fít VI pál pápaj ez ban, hogy elősegítse Kuba és is minden fórumon éles tá' madásokat intézett a szocialis­ta országok ellen. A szocialista Kuba első­J'*' sorban a harmadik vi­lággal fenntartott kapcsolatai mellett. nácskozásokat júniús 15. és Az ENSZ-közgyűlfe politi- augusztus 5 között tartották, íetközT‘TeTentőségű ‘ voU. Tgeh száíok^'kapcs'olateit kai bizottsága november 16- majd a találkozó első szaka- jelentős eseménynek tartották an a Szovjetunió, Magyaror- szara - nagyköveti szinten Kádár János júliusi bonni szag es az NDK által beter- — október 4. és december 22. látogatás .t is J jesztett dokumentum alapján között került sor. A találkozó r.oKnnr-zi Pál határozatot fogadott el az új érdemi munkáját a nyugati Xanács elnöke" ’ Afganisztán típusu tömegpusztító fegyve- országok zavarni próbálták ban, Mexikóban, Ecuadorban rek, fegyverrendszerek kifej- azzal, hogy a figyelmet első- tett hivatalos jitogatást. a találkozó kiemelkedő nem- a függetlenné vált afrikai or­(összeállítóttá: Kovács Miklós) (MTI) Kubcs nemzeti ünnepe „Amerika szabad földje”. Kubát világszerte így emleget tik a haladó gondolkodású emberek. Ma, amikor az új esz­tendő első napján, nemzeti ünnepükön köszöntjük a Karib- tengeri szigetország lakóit, arra a csaknem hatéves, hatal­mas áldozatokat követelő, hősies küzdelemre emlékezünk, amelyet a kubai nép szabadságáért vívott. Ez a harc 1959. január 1-én söpörte el végleg a Batista-diktatúrát. Azóta 19 esztendő telt el, s a nyugati félteke első győztes szocialista forradalma ma is lelkesítő, vonzó példa az elnyomott népek számára. Pedig a forradalom után a kubai népnek sokféle nehézséggel kellett megbirkóznia. Belső és külső ellenfor­radalmi erők egyaránt fenyegették, s az Egyesült Államok gazdasági blokádja is fojtogatta. Kuba népe azonban a legnehezebb pillanatokban is megőrizte a forradalomba ve­tett hitét, s a világ legerősebb tőkésországának szomszédsá-! gában váltotta és váltja valóra a szocializmus eszméit. A térség első szocialista államában 1959 óta üzemek százai épültek, a villamosenergia-termelés ötszörösére, a ce­menttermelés háromszorosára, a népélelmezés szempontjá­ból fontos halászat termelése pedig a tízszeresére növekedett,' Ebben a hatalmas, országépítő munkában Kuba segítségére siettek a szocialista országok, köztük Magyarország is. Ma már szinte nincs olyan terület, amelyre ne terjednének ki kapcsolataink Kubával. Magyar szakemberek működtek köz­re a gépjárműipar, a közlekedés, távközlés, a földtan, a növény- és állatvédelem fejlesztésében. Korszerű ipari léte­sítmények, autóbuszok, Diesel-mozdonyok, 6—12 tonnás ki­kötői portáldaruk, híradástechnikai eszközök, mezőgazdasá­gi gépek, oktatási , berendezések stb. egész sora is öregbíti hazánk hímevét ebben a távoli országban. Kubából a ma­gyar termékekért cserébe nikkelt, rézkoncentrátot, etilalko­holt, citrus-féléket, leveles dohányt stb. kapunk. A közvet­len együttműködés fejlesztését 23 gazdasági-tudományos megállapodás szolgálja. Jól fejlődő kapcsolatainknak fontos állomása lesz az idén —, hogy csak három példát említsünk — a magyar—kubai üveggyár tőszomszédságában épülő lám­pagyár átadása, a kubai napok magyarországi rendezvényso­rozata és természetesen, a XI. világifjúsági és diáktalálkozó Kubában. Kocsis Margit Az évforduló alkalmából a magyar táviratot küldtek Havannába. vezetők üdvözlő (MTI) lesztésének és előállításának sorban a „harmadik kosár” betiltásáról. Ugyancsak a po- problémakörére, az emberi Kádár János az év elején litikai főbizottság foglalkozott jogok kérdésére irányították, aart’AT J“I*jUSjan » niiWt^ária fí*£rvVF»rk'ís?ÁrlAtpík és éles lomhnnnarvlrat ; r-11 í 1í r.Nagyváradon folytatott megbeszéléseket a nukleáris fegyverkísérletek és éles kirohanásokat intéztek általános és teljes betiltásé- a Szovjetunió, Csehszlovákia »T, , ^ - , val, s az erről szóló határo- és más szocialista országok 7° aS Geausescuval, a Ro- zatot november 22_én elfő- ellen e jogok állítólagos meg- f\aa Kommunista Part főtit- gadta. sértése miatt. A szocialista *rSX. ’ a , omán Szocialis­A Szovjetunió szándékait országok minden egyes alka- ,a Köztársaság elnökével a híven tükrözte Leonyid lommal visszautasították a ket országot kölcsönösen ér­deklő kérdésekről. ' A kétoldalú kapcsolatok erő­sítését, a gazdasági együtt­működés fejlesztését szolgálta Lázár György miniszterelnök norvégiai, finnországi, iraki és ausztriai látogatása. Raymond Barre francia miniszterelnök októberben Budapesten tárgyalt a két or­szág kapcsolatainak fejlődé­séről. A Magyar Népköztársaság belső és külső sikereit ismerte Carter elutazott Varsóból ' (Folytatás a 1. oldalról) rel. A felek megvitatták a I kétoldalú kapcsolatok kérdé­Carter amerikai elnök hiva- seit és véleményt cseréltek a talos lengyelországi Iá toga tá- nemzetközi helyzet fonto­sa befejeztével szombaton sabb problémáiról. reggel Varsóból Teheránba, kőrútjának következő állo­mására utazott. Az amerikai elnököt az államfőnek kijá­ró tiszteletadás ünnepélyes külsőségei mellett Edward Gierek, a LEMP KB első tit­kára, Henryk Jablonski, az államtanács elnöke és Piotr Jaroszewioz a Minisztertanács elpöke búcsúztatta Varsó ka­tonai repülőterén. A látogatás során az elnök felesége, Rosalynn Carter, részben független programja keretében, pénteken Zbigniew Brezezinski társaságában lá­togatást tett Wyszynská bíbo­rosnál, a lengyel katolikus egyház fejénél, majd városné­zésen vett részt, és megtekin­tette az épülő gyermekegiész- ségügyi központot. Pénteken Varsóban Emil Wojtaszek lengyel külügymi­niszter találkozott Cyrus Van­ce amerikai külügyminiszter­Megiialt a kuva'ti emír (MTI) Diplomáciai szakítás Vietnam és Kambodzsa között Győri Sándor, az MTI tu­dósítója jelenti: A Phnom Penh-i rádió szombaton reggel bejelentette, hogy Kambodzsa ideiglenes jelleggel megszakította a dip­lomáciai kapcsolatokat Viet­nammal. Phnom Penh a döntést a kambodzsai—vietnami hatá­ron történt harci cselekmé­nyekkel indokolta. A vietnami külügyminiszté­rium szombaton délelőtt az alábbi tájékoztatást adta az MTI tudósítójának a kambod­zsai kérdésről: __ A Vietnami Szocialista K öztársaság külügyminiszté­riumának tudomása van a kambodzsai döntésről. A vi­etnami fél az ügy kapcsán nyilatkozatot ad ki. Minden­esetre Hanoi álláspontja az, hogy a két ország kapcsolatát illetően továbbra is türelmet, megértést és nyugalmat tanú­sít. Ugyanakkor — hangoz­tatja a vietnami külügymi­nisztérium — minden ország természetes joga szuverenitá­sának megvédése. Kifejtették a VSZK álláspontját, misze­rint a két ország közötti ha­tárok kérdése bonyolult, a történelmi időkre visszanyúló probléma, amelyet a feleknek tanulmányozniuk kell, s min­denképpen tárgyalniok kell róla. — A Vietnami Szocialista Köztársaság a kambodzsai néphez fűződő barátság, hard szolidaritás, s a közösen ki­harcolt győzelem hagyomá­nyainak szellemében a vitás kérdéseket úgy akarta rendez­ni, hogy azok ne kerüljenek nyilvánosság elé. Most, — az egyoldalú kambodzsai lépés nyomán — Vietnam rákény­szerül arra, hogy a maga ré­széről ugyancsak a közvéle-; mény elé tárja a kérdést. Az MTI tudósítójának je-J lentése szerint a vietnami ve­zetés nagyfokú higgadtságot,’ türelmet, és a két ország kö­zötti vitás kérdések tárgyalá­sok útján történő rendezése iránti feltétlen készséget ta­núsít (MTI) Szabah el Szalem el Sza- bah kuvaiti emír szombaton reggel 65 éves korában szív­roham következtében elhúnyt — jelentették be hivatalosan. Az uralkodó halálának beje­lentése után Dzsaber al-Ah­A régensek 24 karika sajtot kapnak.­Eurő|ia miniorszsigaí A régi pa­rasztházban el­helyezett an­dorrai börtön vaskapuját minden szom­baton este ki­nyitják, hogy a két elítélt moziba mehes­sen. San Ma­riaóban, a mű­emlék torony­ban levő vár­fogház hat cel­lája közül há­rom üres. Liechtenstein­ben a tizenhá­rom zárka kö­zül csupán egy foglalt, de az annál több fej­megtakarítás és ki lehet ját­szani a pénzügyi kötelezettsé­geikre másutt érvényes törvé­nyeket. A operettkulisszák mögött ezért néha dollár-milliárdok- ról van szó. Andorrának pél­dául két „régens védnöke” van: a francia köztársasági el­nök (aki a korábbi protektor, Folx grófjának helyébe lé­pett) és a szomszédos spanyol városkának, Seo de Urgel-nek püspöke, ök 1278 óta minden évben megkapják járandósá­gukat: 24 karika sajtot, 6 füs­tölt sonkát, 12 élő csirkét és némi készpénzt, ami átszámít­va 108 forint 22 fillért tesz ki. Ezért Andorrának — akar a többieknek — joga van sa­ját bélyegkibocsátásra, Mona törést okozhat. A rácsok mö- get sorolnak ebbe az „ötösfo- c0’ ^an Marino és a Vatikán gött vár sorsára a 42 észtén- gatba". A római Szent Péter „v dős Hans Frick, aki részegen bazilika bronzkapujan túl el kiirtotta családját, s ezért helyezkedő Vatikán területe az kelendő de ami két” a gyűjtők a legfőbb: körében, .menedé­háromszor ítélték halálra. Ha egy négyzetkilométert sem k®^ biztosítanak íí'Sá! az államfő, II. Ferenc József éri el, Monaco csupán két- féknek. A mteékelt adózas herceg nem ad kegyelmet, ak- szer nagyobb, San Mario ki- fért Nyugat­azon ritka országai 2 kor pallossal veszik fejét, terjedése 60,6, Liechtensteiné ..minidnek utoljára 1785-ben hajtottak 158 négyzetkilométer és An- ,arppa . végre Vaduzban hasonló ki- dórra 465 négyzetkilométerrel k°*é ta oz - ^válság ***•“- «fr «lén mére- fSStaÄSVerncS Kis ország vagyunk . — beit. A lakosság lelekszama . t , mondhatnánk- tö­szoktuk mondogatni tréfásan- «er és húszezer J«j>tt vál- fetlen kon]unktúrájuk ' ma komolyan, dehút kontinensünk- toziK, de ezeK a statisztiKan ínnpn tinikus és főlee nek nemcsak nagyobb és csalókának tűnhetnek a sze- k NSZK-ban kisebb országai vannak ha- mélyes benyomások alapján, £eves®e na‘ az oa , nem miniállamai is. Általa- rnart akgtobb «fen több a ban három örökletes mo- vendégmunkás és „vendég­narchiát és köztársaságot, il- vállalkozó”, mint az eredeti letve a sajátos egyházi álla- népesség. Ahogyan a hajózás- Jóllehet a nagyság, ponto­mot és egy kettős védnöksé- ban vannak „olcsó zászlók”, sabban: a kicsiség sok tekin­úgy kontinensünkön is akad- tetben azonos nevezőt jelent, . nak „olcsó cégközpontok”, az öt ország jelene és múlt­NÓGRÁD — 1978. január 1., vasárnap | ahol jelentős lehet az adó- ja alapvetően különbözik egy­mad al-Dzsaber-al-Szabah sejket. Kuvaiit eddigi minisz­terelnökét kiáltották ki az or­szág új emírjévé. A kuvaiti hatóságok 40 napos gyászt rendeltek el. mástól. San Marinőt a világ legrégebbi, majd két évezredes köztársaságának tartják, al­kotmánya nem kevesebb, mint 714 esztendős. E hagyományok­nak megfelelően komoly poli­tikai harc folyik a hatvan ta­gú parlament mandátumaiért. Tizenkét éven át kommunista —szocialista kormányzás voit San Marínéban, amit vé­gül Is az döntött meg, hogy a külföldi szavazatok segítségé­vel némi többséghez jutottak a kereszténydemokraták. (Az Egyesült Államokban jelenleg több San Marino-i származású polgár él, mint otthon, s mi­vel szavazati joguk van, moz­gósításuk megváltoztatta' a kialakult arányokat.) Csendesebb szelek fújnak a 15 tagú liechtensteini és a 18 tagú monacói képviselőház­ban. Igaz, ez utóbbit egyszer- kétszer feloszlatták már, ami­kor a honatyák nézetei nem mindenben egyeztek a genovai eredetű uralkodócsalád, a Grimaldiak nézeteivel, akik 1297 óta tartják kezükben a vezetést s jelenleg is lakják a sárgaszín palotát. Építészeti remek ez is, de jóval fiatalabb mint a hetvenegy esztendős II. Ferenc József hétszázé-óes re­zidenciája a liechtensteini fő­város, Vaduz felett. (S a tör­ténelmi kép teljességéhez tar­tozik, hogy ez az .államocska eredetileg az 1342-ben alapí­tott Vaduzi Grófság volt. Mai nevét onnan nyerte, hogy 1719-ben Liechtenstein osztrák herceg birtokába ment át. Ezt követően először a né­met államok szövetségéhez tartozott, Ausztria—Magyaror­szág taghercegségeként foly­tatta, majd 1924-től Svájccal van vámunióban.) Külön lapra tartozik, s kö­teteket írtak is róla: az egy­házi állam tevékenysége. Nem méretei, hanem a katolikus egyház elterjedtsége, befolyá­sa, szellemi hatása, s nem utolsósorban vagyona adja meg a hátteret. Ez az egyetlen miniállam, ahol a polgárok nem szavazhatnak, csupán a bíborosoknak adatik meg a pápaválasztási jog. Igaz, az egész világ figyelemmel kisé­ri: fehér vagy fekete füst száll fel a kéményeken. A Vatikán is korszerűsödik: filmezni ugyan még nem lehet a palota belsejében, de az első benzin­kutak már megjelentek az egyházi állam területén is — úgy látszik így is hatott az energiakrízis. S a pápai állam növekvő világpolitikai akti­vitására vet fényt, hogy Ró­ma magas rangú vendégei kö­zül sokan tesznek látogatást a katolikus egyház fejénél, felkereste VI. Pált Kádár Já­nos Is, nemrégen pedig Ed­ward Gierek töltött rövid időt a Vatikán falai között. Hiába, az európai együtt­működés, a világbéke kér­dései mindenkit érintenek korunkban — ezért a helsinki záróokmány aláírói között ott szerepelt a Vatikán, Liech­tenstein, Monaco és San Mari­no is — Andorra nem vett részt az európai biztonság ügyeivel foglalkozó tárgyalá­sokon, megelégedett a védő- régensek jelenlétével. Ha a miniállamoknak vannak Is sa­játosságai, különlegességei,' vagy talán különcségei — az európai békés egymás mel­lett élés kérdései mindenkire vonatkoznak. A legkisebbek­től a legnépesebbekig, s min­denki a maga legjobb esz­közeivel és lehetőségeivel já­rulhat hozzá ahhoz. Réti Ervia 1 d

Next

/
Oldalképek
Tartalom