Nógrád. 1977. december (33. évfolyam. 282-307. szám)

1977-12-30 / 306. szám

Rugalmasan váltanak A kusza piacviszonyok kö­zepette — mint a gazdasági szakemberek sűrűn hangoz­tatják — kiváltképp fontos, hogy a termékszerkezet für­gén idomuljon az igényekhez. Ennek érdekében viszont — a piackutatástól a termelésig — sokféle tevékenységet kell jól összehangolni. A kereslethez való gyors alkalmazkodásról, annak lé­nyegesebb követelményeiről kérdeztük Kaszás Józsefnét. a Salgótarjáni Ruhagyár igaz­gatónőjét. — A ruhaiparban különö­sen nagy a szerepe a rugal­mas termékszerkezet-váltás­nak — válaszolta. — Az em­berek ÉVSZAKONKÉNT MÁSKÉPPEN öltözködnek; és ami jó ezen a télen, azt jövőre már senki sem veszi meg. Ezért nekünk előbbre kell néznünk, azt kell kutatnunk: jövőre mi lesz a divat. — Milyen kútfők segítenek az előrelátásban ? — Két forrásból meríthe­tünk. Egyik a KGST divat- információs központja, a má­sik a Magyar Divatintézet. Többféle adatra van szüksé­günk. Elsőként az érdekel minket, hogy alapanyagban mi lesz a divat. Lényeges még, milyen színeket kedvel­nek és melyek azok a ruha­típusok, amiket — várhatóan — keresnek az üzletekben. Bár a divatintézet nemcsak a KGST divathíreire támasz­kodik, hanem figyelemmel kí­séri a nyugati divat alakulá­sát is, ám nem mindig vá­lik valóra a prognózisuk. — Ilyenkor mihez folya­modnak? — Át kell állnunk a ke­resett cikkek gyártására. A külföldi piacon nem divatos terméket eladni ugyanis le­hetetlen. A rugalmas váltás tehát számunkra — létkérdés. — Segíti vagy béklyózza a rugalmasságot, a hazai alap­anyaggyártás? — EzeKnek a vállalatoknak is rugalmasnak, jól informált- nak kell lenniök. A megfele­lő választékú és színvonalú anyagellátás azonban NEM MINDIG MEGY simán. Például a farmeranyag gyártása évekig váratott ma­gára és még ma is csak hú­zódozva fogadják el a hazai farmert a' fiatalok. Márpedig, ha az alapanyag nem fejlő­dik, mi se tudunk előobre lépni. A nyugati megrende­lő a tőkéspiacon keres anva- got, s ha azt dolgozzuk fel. az már csak: bérmunka! Tény, hogy a textilgyárak helyzete nehezebb, mint ahogy a kívülállók gondol­ják. Mégis lehetnének gyor­sabban alkalmazkodók. — A rendelkezésre álló alapanyag és a divatra vo­natkozó ismeretek birtokában miként állítják össze az ér­deklődésre számot tartó ru­hatípust? — A tervezést két iparmű­vészünk végzi. Ezután a la­boratóriumunk kidolgozza a gazdaságos gyártási módot, s a mintakészítő csoportunk megvarrja a modelleket. Eze­ket azután kiállítják a HUN- GAROTEX mintatermében, illetve a külkerskedelmi vál­lalat üzletkötői külföldre vi­szik és bemutatják őket. — Évente hány modellt ké­szítenek? — Körülbelül nyolcszázat- ezret. Ebből jószerivel csak a felét rendelik meg. De ah­hoz, hogy versenyképesek le­gyünk a tőkéspiacon, bő vá­lasztékot kell ajánlani. A felkínált termékek összetéte­le olyan, hogy a divatos cik­kekből az azonos vagy HASONLÓ TECHNOLÓGIÁVAL gyártandókat tartalmazza. Termékeink kétharmada szoknya és blúz. Ezekhez ala­kítottuk ki a szalagokat, így ezek a leggazdaságosabb ter­mékeink. — Ezek szerint magas fokú a munkaszervezés a szalago­kon? — Ennek kidolgozását a textilipari kutatóintézettől rendéltük meg. ök alakítot­ták ki számunkra a mozdu- latelemzéser alapuló ..3 M” módszert. Így a legkevesebb idő alatt, a színvonal csök­kenése nélkül gyártjuk a ru­hákat. Ez alapozza meg a gaz­daságos termékszerkezetet. — A dolgozók rugalmassá­gán is múlik a gyors termék- váltás. Miként alkalmazkod­nak a ruhagyárban az új és új gyártmányokhoz? — Egyfelől jó, hogy a „3 M” módszerben előírt mun­kaműveleteket nem kell hosz- szú hónapokig csinálni, s így nem lép föl monotónia. Más­felől annak nem örülnek, hogy egy-egy rövid szériánál mire megszerzik a gyakorla­tot, már újfajta munkát kap­nak. A gyors átállást oly mó­don próbáljuk gördülékeny- ryé tenni, hogy egy „havi programot” bocsátunk közre, amelyből mindenki előre megtudja, milyen munkára számítson. Másrészt az éves tervek összeállítását megvi­tatjuk a dolgozóinkkal, és tisztázzuk a teljesítés feltéte­leit. — A tisztázott feltételek alapján milyennek ítéli meg a jövőre tervezett termék- összetételt? — Jól sikerült! Gyártmá­nyaink 75 százalékát expor­tálni fogjuk, s ennek csak­nem a fele tőkéspiacra ke­rül. A nyugatra szállítandó termékek arányában nagyobb helyet foglalnak el a hazai alapanyagú ruhadarabok, mint tavaly. A legtöbbet szoknyából és női ruhából gyártjuk, kisebb mértékben blúzokat varrunk. Csökken a bérmunka hányada, de azért nem számoljuk fel teljesen, mert abból sok mindent — minőséget, új eljárásokat — tanulhatunk. —molnár— fontossági sorrendben vagy társaság? ' Zörögnek, dübörögnek a gépek a salgótarjáni síküveg­gyár vágóüzemében. Az egyik dühös vadként mormogó gép mellett — ami az üveget edzi — Csák Ferenc, a Petőfi Sándor ifjúsági brigád veze­tője fogad. — Ezen a gépen készült a Karancs Szálloda nagy üveg­ajtaja is — mutat a monst­rumra. Ezután cigarettára gyújt és így szól: — Kezdjük talán a gazda­sági témával a beszélgetést. Az üzem 50 százaléka fiatal, és az eltelt év alatt száznégy százalékra teljesítettük a tervünket. Brigádunk részt vesz az újítómozgalombari, például az alapüveg felhasz­nálását csökkentjük úgy, hogy a selejtüveget újra felolvaszt­juk, így hatalmas összeget takarítunk meg. Ezen kívül öt használt fúrót felújítot­tunk, ezzel darabonként 1500 forintot takarítottunk meg. Az Ikarus gyár felhívásának eleget tettünk, a megrendelt üvegmennyiséget legyártottuk. — Hogyan töltik a szabad idejüket? — Legutóbb családostól ki­rándultunk Aggtelekre és Egerbe. Az Edzett ifjúságért mozgalom keretében novem­ber elején a kerekegyházi fi­atalokkal sporttalálkozót tar­tottunk, fociztunk, túráztunk. Segítjük a kisdobosokat, út­törőket, akadályversenyeket rendezünk nekik. — Milyen gyakran? — Ez a programunk folya­matos, úgy is mondhatnám: volt, van, lesz. Kezdeményez­tünk egy fórumot: Hogyan élünk, hogyan éljünk? cím­mel. — Mozi, színház, könyv? — Színházbérletünk van, moziba is közösen járunk. „Közösnek” en azt nevezem, amikor mind a tíz brigádtag ott van egy rendezvényen, mert két-három ember az csak társaság és nem közös­ség. Ha valaki beiratkozik a könyvtárba, az nem biztos, hogy el is olvassa, vagy csak megsétáltatja a kölcsönzött könyvet. Én nyugodt lélek­kel állíthatom: mi mindany- nyian sokat olvasunk. — Tanulás, továbbképzés? — Szakmai tanfolyamokra járunk, és politikai tovább­képzéseken. KlSZ-oktatáso- kon is részt veszünk. — Legjelentősebb sikerük? — Tavaly elnyertük a Vál­lalat Kiváló Ifjúsági Brigád­ja címet és a vándorzászlót. — Távolabbi tervek? — A helyi általános isko­lával szoros a kapcsolatunk, elvállaltuk, hogy társadalmi munkában kialakítjuk a kis­dobosszobát a gyerekeknek. Amikor kemény, férfias kézszorítással elköszön Csák Ferenc, arra gondolok: neki és brigádjának sikerült igazi közösséget teremteni a sík­üveggyár kollektíváján belül. Tőcsér Julianna Szélsőséges véleményt hallottam az 1978- as beruházási esélyekről. Vállalati főmérnök emlegette szkeptikusan: nem is olyan rég, egyszer már ráfizettünk a drasztikus stopra. A fejlesztési pénzekkel együtt a lendületet is elvette az intézkedés; ahelyett, hogy a ha­tékonyság növekedett volna — a készletek emelkedtek. Ha nem vigyázunk, 1978-ban is ide lyukadunk ki, s akkor nehéz lesz na­gyobb sebességre kapcsolni a vállalati gazdál­kodás gépezetét. Csakugyan befagyaszthatja a gazdálkodást az 1977-es.nél alig valamivel növekvő beru­házási keret? A növekedés lendületének csil­lapítása egyenlő lenne a folyamat lefékezésé­vel? A kérdéseket érdemes megválaszolni. Annál is inkább mert a valóban nem a leg­jobb emlékezetű beruházási stophoz lényegé­ben nem hasonlítható az 1978-ban érvényes gyakorlat.. Másrészt: szükséges is megvonni a különbséget, mert a reflexszerű azonosítás, az átgondolatlan ítélkezés megtévesztő kö­vetkeztetésekre vezet. Mert mit ír elő pontosan az 1978-as beru­házási program, milyen összeg áll rendelke­zésre az esztendőben és főleg mire? A tervben ez olvasható: a szocialista szek­tor 180—182 milliárd forintot fordíthat be­ruházásra — fejlesztésre. Ez — összehason­lítható áron — kétszázalékos volumencsök­kenést jelez. Viszont az állami beruházások előirányzata 8 százalékkal nagyobb az 1977. évinél, ebből 10—14 százalékkal többet lehet felhasználni a nagyberuházásokra. És ez na­gyon lényeges lehetőségre utal! Hiszen a terv ezzel elősegíti a lemaradások pótlását, a megkezdett és különböző készültségi fo­kon álló, nagy anyagi értéket lekötő építke­zések befejezését, összesen tíz ilyen munkát zárunk le 1978-ban, míg csupán két nagybe­ruházás kezdődhet el — az eredetileg elkép­zelt hét helyett. A vállalati beruházások kerete: 93—94 mil­liárd forint — ami valóban kisebb mint az 1977-es. De vegyük figyelembe: 1975-höz ké­pest a tervidőszak három esztendejét tekint­ve mintegy 24 százalékkal emelkednek e be­ruházások. Külön figyelmet érdemel, hogy a gazdaságos exportot növelő — az ismert 45 milliárdos pályázat alapján folyó —, fej­lesztéseket nem érinti a visszafogás. Ezek megvalósítására 1978-ban 12 milliárd forint áll rendelkezésre. A számok az 1978-as fejlesztési tevékeny­ség csomópontjait határozzák meg. E vázla­tos áttekintésből is kiviláglik, hogy a terv nem általában a beruházásokat fogja vissza, differenciálás nélkül, ítéli kényszerpihenőre. Sőt! Nyilvánvaló a szándék, hogy éppen a megkezdett munkálatok dinamikusabb telje­sítését, aktiválását kell elősegíteni. A beru­házásokra rendelkezésre álló pénzeket e célra csoportosítja a program, de határozottan sze­lektál is, fontossági, gazdasági sorrend sze­rint — a népgazdaság érdekében. Ám tagadhatatlan: fékezi az újabb és új beruházások megkezdését, azt a szándékot, amely a felhalmozást kívánja tovább erőltet­ni. És ennél a szándéknál érdemes elidőzni, hiszen a túlfűtött, a népgazdasági erőforrá­sokat meghaladó bővítési láz negatív hatásait itt érhetjük tetten. Az 1977-es tapasztalatok ugyanis bebizonyították, hogy a felhalmozás­fogyasztás helyes arányait nem szabad át­írni, megváltoztatni. Huszár István az ország- gyűlés december lö-i vitájában méltán han­goztatta, hogy a túlfűtött beruházási tevé­kenység életszínvonal-politikánk céljait is veszélyeztetné — s ezt semmiképpen sem engedhetjük meg. Ez a legfontosabb, de nem az egyedüli ok, amely a beavatkozást sürgette. Hiszen az 1977-eshez hasonló beruházási ütem rendkívüli feszültségeket válthatott volna ki az építési, szerelési tevékenységben, az anyagellátásban, a munkaerőfronton, a szál­lítási hálózatban. De térjünk vissza az 1978-as tervhez, s várhat" hatásaihoz. Tény, nem lesz könnyű elnapolni, szelektálni a jó javaslatokat, ese­tenként a sürgős — például infrastrukturális —, fejlesztési elképzeléseket. Nem lesz köny- nyű a vállalatok dolga sem, hiszen számos elképzelésüket át kell alakítani, az új hely­zetben. esetleg végleg törölni a tervekből. Ám mást nemigen lehet tenni. A népgazda­sági folyamatok rendje, az egyenletes fejlő­dés feltételeinek biztosítása megkövetelj a felhalmozás és fogyasztás arányainak stabi­lizálását. Ugyanakkor, az óriásira duzzadt befejezetlen állomány „munkára fogását”. Feltárni a tnnguszkai rejtély A tomszki egyetem, az Össz-szövetségi Asztrológus— geodéta Társulat és az Ukraj­nai Tudományos Akadémia 1976 nyári kéthónapos expe­díciója közelebb jutott az „évszázad titkához”, amely az 1908-ban a tunguszkai taj- gában leesett és nyomtalanul eltűnt meteoritok mögött rej­lik. „Általános vonásokban már felrajzolhatjuk az ese­mény képét — mondotta az expedíció vezetője. — 1908.. július 30-án reggel 7 óra felé a Nyizsnyaja Tunguszka felső folyásától keletre eső körzet­ben a föld atmoszférájába behatolt egy kozmikus test. Miután a 275 és 295 azimut közötti repülőpályán haladt, bejutott a sűrűbb légköri ré­tegekbe és végül a bolygó fel­színére esett, ahol szétrob­bant. A robbanás nem tartott to­vább kéttized másodpercnél. Ennyi idő alatt a kozmikus test 18—20 kilométert tett meg. A robbanás óriási nyo­máshullámot vagy nyomás­hullám-sorozatot váltott ki, amelyek a tajgán 2200 négy­zetkilométer területen érez­hetők voltak és légnyomás­ingadozásokat idéztek elő, amelyeket a világon minde­nütt regisztráltak. Tévedő gépek? Egyre több vállalatnál és intézménynél vált már nélkü­lözhetetlen münkatárssá . a számítógép. Megbízható, ob­jektív, pontos- Ritkán téved, s ha téved is, valós tükröt tart elénk: feltárja a pontat­lan adatszolgáltatást, a vál­lalati szervezetlenséget, a bel­ső mechanizmus buktatóit. Feladata az, hogy programját teljesítse, s a gépnek nem le­het magyarázkodni az objek­tív nehézségekről, arról, hogy az alapadat azért hibás, mert Jolika a statisztikai osztá­lyon — influenzás..- Példák sora mutatja, hogy a rossz információ rossz eredményt ad, s ezért nem a gépet kell hibáztatni. Egyik vállalatunk kutatója szép eredményt ígérő kísér­letet végzett. A nagyobb szá­mú mintával megismételt kí­sérlet eredményeinek értéke­lését külső vállalatnál szá­mítógépre vitték, ahol kide­rült: az eredmény nem iga­zolja az előzetes várakozást Vajon miért? Csalni akart a kutató? Nem, de annyira az óhajtott eredményre koncent­rált, hogy akaratlanul is a kedvező eredményeket muta­tó tényezőkkel törődött. A számítás közbeni kerekítések, 1 a kedvezőtlen adatok fiigyei­men kívül hagyása, s még egy sor, egyébként egymás hatását lerontó tényező, amit a szubjektív kísérletező jóhi­szeműen az általa vélt igaz­ság bizonyításának szolgála­tába állított — ezek révén jelezte a gép az első kedvező eredményeket. Van olyan eset is, amikor a számítógép „tévedése” hívja fel a figyelmet egy-egy válla­lati hibára- A nagyvállalat bérelszámolását számítógépre vitte, az e’ső fizetés előtt közderültséget váltott ki a gép jószívűsége. Sokaknak nem egy, hanem két-három havi fizetést utalt ki, s ha a kifizetést nem a pénztáros, hanem maga a gép végzi, megnézhették volna a válla­lat bankszámláját fizetés után- A bért másodjára már hagyományosan számfejtet­ték. Kiderült, a téves adatok olyan dolgozótól származtak, aki már máskor is követett el hasonló hibát, de akkor felettese ellenőrzés közben észrevette, s egy tollvonással kijavította. Tehette, mert is­merte a körülményeket. s tudta, hogy a megadott érték nem fedheti a valóságot. A gépnek viszont nem volt ilyen információja, ezért rez­zenéstelenül utalta ki a két- háromszoros fizetéseket. Az anyagkönyvelés gépesí­tése is számos érdekes esetre adott a’kalmatí Egy vállalat­nál egyre több vegyszert ren­deltek, hogy az állandó mű­ködéihez szükséges mennyi­ség a raktárban legyen. A számítógép adta ki a mind nagyobb mennyiséget tartal­mazó , megvende’éseket”. A raktáros viszont észrevette, hogy készlete egyre jobban halmozódik, s már nincs ho­va tenni az újabb szállítmá­nyokat- Kiderült, hogy a gép­hez csak a kivételezett anyag- mennyiségek jutnak el, a raktárba érkező mennyisé­gekről nem kapott informá­ciót. A javított adatokkal az­tán helyreállt az egyensúlv- Az említettek arra utalnak, alaposan körül kell nézni a vállalatok háza táján mielőtt átallnának egy-egy ügyviteli folyamat számítógépesítésére. Hiszen a gép nem lehet elné­ző, a kisebb'nagyobb anomá­liák felett. Ez egy gépnek nem hibája, hanem erénye. Gőz József

Next

/
Oldalképek
Tartalom