Nógrád. 1977. augusztus (33. évfolyam. 180-204. szám)

1977-08-25 / 199. szám

csrmnwtfr KOSSUTH RÁDIÓ: S.25: Egy nap a Lóczi Lajos tcutatóhaj ón. «.35: Schumann-kórusművek. 9.00: Katedra. 9.30: Debussy-művek. 10.05: Olgeborga kapitány. IV. rész. 10.15: Püspökladányi képeslap. 10.32: Monteverdi: A könyörtele­nek bálja. Egyfelvonásos opera. 11.20: Beethoven: c-moll szonáta. 11.40: Irgalom. VII. rész. 12.35: Melódiakoktél. Közben: 13.15: A színháztörténész mondja. 13.30: A Melódiakoktél folytatása. 14.00: Magyar remekírók. (Ism.) 14.30: Fúvószene. 14.40: Kóruspódium. 15.10: Bizet: Az arlesi lány — II. szvit. 15.28: Ezeregy délután. 16.10: A román kultúra hete. 16.50: Volt egyszer egy vadnyugat. Részletek Morricone filmzenéjéből. 17.07: Körmikrofon. 17.35: Népzenei Magazin. 18.15: Kritikusok fóruma. 19.15: Az Ifjúsági Rádiószínpad bemutatója. 19.58: A daléneklés mesterei. 20.28: Jónás Mátyás népi zenekara játszik. 20.55: Kis magyar néprajz. 21.05: Beszéljünk Liszt Ferencről. 21.37: Donizetti: Boleyn Anna — Jelenet és a II. felvonás fináléja. 12.20: Szimfonikus zene. Közben: 22.45: Metronóm. 23.05: A szimfonikus zene folytatása. 0.10: Virágénekek. ! PETŐFI RÁDIÓ: 8.05: Lehár Ferenc—Gábor Andor: Éva. — A II. felvonás fináléja. 8.20: Tíz perc külpolitika. (Ism.) 8.33: Slágermúzeum. 9.33: Rejtett forrás. 10.00: Zenés műsor üdülőknek. 11.55: Gyermekek könyvespolca. 12.00: Dzsesszfelvételekből. 12.33: Nyíregyházi stúdiónk jelentkezik. 12.55: Balettzene. 13.25: Édes anyanyelvűnk. 13.33: A Magyar Rádió és Televízió énekkara énekel. 14.00: Válogatott perceink. 17.00: Belépés nemcsak torna­cipőben. 18.00: Ötödik sebesség — Külön­kiadás. 18.33: Hét végi panoráma. 19.30: Végvári Rezső népzenei feldolgozásaiból. 19.55: Slágerlista. 20.33: A 04, 05, 07 jelenti. 21.00: A Rádió Dalszínháza. 21.37: A román kultúra hete. 22.07: Nóta csokor. Közben: 22.33: Tíz perc külpolitika. 22.43: A nótacsokor folytatása. 23.00: Tánczene. 23.30: A bajadér. TELEVÍZIÓ: 16.13: Hírek. 16.20: A család őrangyala. Magyarul beszélő NDK-film­víg játék. 17.50: Természetbarát. 18.10: Tévébörze. SZ,. 18.20: Falujárás. 19.00: Reklámműsor. 19-10: Esti mese. 19.20: Tévétorna. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Sztrogoff Mihály. VTI/5. rész. 20.55: Most mutasd meg! 21.25: Művészeti magazin. 22.10: Tv-híradó 3. i 2. műsor: 20.00: zenés nyári esték. 20.50: Tv-híradó 2. 21.10: Reklámműsor. 21.15: Telesport. BESZTERCEBÁNYA : 17.05: Tv-hlradó. 17.20: Liga tükör. 17.55: A Z—77 hullámhosszán — publicisztikai műsor. 18.00: Pionírok magazinja. 18.40: Esti mese. 19.00: Tv-híradó. 19.30: Látogatás a világűrből. — tv-játék. 20.55: Mikropódium- 21.10: A legkorszerűbb ipar — publicisztikai műsor. 21.25: Publicisztikai műsor. 21.30: Tv-híradó. 22.00: A rendőrség nyomoz. ; moziműsor: Salgótarjáni November 7.: Fél 4 és háromnegyed 6-tól: A hegyi barlang titka. Színes szovjet if­júsági kalandfilm. Este 8-tól: Bankett. Színes NDK filmdráma. — Balassagyarmati Madách: Dél­után 4-től: Felmegyek a minisz­terhez. Magyar film. Délután 6 és 8-tól: Gyalog-galopp. Színes an­gol filmparódia. — Kisterenyei Petőfi: Indiánkaland Ontarióban f 14>. Színes francia—román—angol kalandfilm. — Szécsénvi Rákóczi: Robin Hood nyila. Színes, látvá­nyos szovjet kalandfilm. — Pász­tói Mátra: Küldetés. Magvar film. — Jobbágyi: Piros alma. Színes szovjet filmdráma. ~ Szélesítik és felújítják a bokori bekötőút megviselt bur­kolatát. A KPM megyei igaz­gatóságának dolgozói itatásos hengerlést végeznek az útsza­kaszon. NÓGRÁD Túl a bűvös háromszázezren! A magyarországi buszköz­lekedésben számtalan igen je­lentős teljesítményre akadt már példa, de arra — még a megyebeli szakemberek szerint sem —, hogy egy IKARUS 255- ös panorámabusszal három- százezer kilométert „fussanak” — motorcsere és fődarabjaví­tás nélkül. Tegnap mégis ar­ról értesültünk: a Volán 2. számú Vállalatnál az 1973. február hatodikán forgalomba állított busz, amelynek két ve­zetője Potoczky Ferenc és Gyurkó Albert, beállította ezt a rekordot. Még azzal is meg­toldva, hogy havonként nyolc- kilencszáz liter gázolajat is megtakarítottak... De a két gépkocsivezetőnek nem ez az első, másokkal nem márhető teljesítménye, hiszen egyhu­zamban 150 ezer kilométert tartott a TAURUS által gyár­tott Radiál típusú gumijuk, ami újabb elismerést, dicsére­tet és — népszerűséget hozott nekik. Miként ez a tegnapi ese­mény is... A vezetőkettős tagjai — Potoczky Ferenc egymillió, Gyurkó Albert lassacskán hét­százötvenezer kilométert veze­tett baleset nélkül — huszon­négy éve ismerik egymást, s járnak együtt párban immá­ron hetedik éve. Mondani sem kell talán: úgy ismerik egy­mást, miként a tenyerüket, s talán hallgatag hasonlóságuk és gépszeretetük eredménye — miként ők említik — a 255-öa ragyogó teljesítménye. És — teszik hozzá azzal, hogy ezt feltétlen meg kell írni: a szer­vizen dolgozóké és a szerelőké is... A GC 65—72-es rendszámú IKARUS 255-össel megjárták már Ausztriát, Csehszlovákiát, Jugoszláviát és Romániát is. Mostanában a balassagyarma­ti, a Somoskőújfalui és ünnep- napokon-vasámapokon a Mát­raháza felé vezető utakon tű­nik fel nemrégiben szép piros­ra festett buszuk. A „rekordbusz — többszörös rekorder vezetőivel...” k. gy. Vezess kiválóan megyei döntő Az MHSZ megyei Vezetősége a gépjárművezető-képző isko­lával közösen rendezi meg au­gusztus 28-án a bevónulás előtt álló fiatalok részére a Vezess kiválóan' megyei dön­tő küzdelmeit. A verseny szín­helye Eresztvény lesz, ahol az osztályok első három helye­zettjei mérik majd össze tu­dásukat vezetésből, hibaelhá­rításból, rutinfeladatok meg­oldásából, kézigránát-dobásból, továbbá elméleti, politikai és szakmai kérdésekre adnak választ. Az említetteken túl lőgyakorlatot is végrehajtanak a versenyzők. Az évenként sorra kerülő ve­télkedőn nagy küzdelemre van kilátás, hiszen a verseny leg­jobbjai az országos döntőbe kerülnek. Napirenden a fői ifantatos szállítás A Salgótarjáni Kohászati Üzemekben a termelés folya­matosságát a szállítás dolgozói is szorgalmazzák. Hét szocia­lista brigád tűzte célul, hogy a huzalműben, a hengermű­ben, valamint a kovácsoló­gyárban — jól időzített tevé­kenységük eredményeként — mindig a dolgozók rendelkezé­sére álljon a termelés folya­matosságát biztosító alap­anyag. Az eddigi eredmények alap­ján, s ismerve képességeiket, a szállításban dolgozó szocia­lista brigádok a második fél év eredményesebb munkájá­nak elősegítésére újabb pót­vállalásokat tettek. A gépjárművezetők már eddig is sokat segítettek ab­ban, hogy a gyár termékei közúton is eljussanak a meg­rendelőkhöz, s még emellett — az üzemanyagnormák be­tartásával — jelentős meg­takarításhoz juttatták a vál­lalatot. Vízrendezési munkák Lucfalván. Cserhátszentivá- non, Szurdokpüspökiben im­már halaszthatatlanná váltak bizonyos vízrendezési mun­kák. Lucfalván az Arany Já­nos- út melletti patakmeder szabályozatlan, veszélyezteti az utat'. A szabályozás négyszáz­ötvenezer forintot igényel. Cserhátszentivánon a Szuha patak rongálja az átjárókat és alámossa a Rákóczi utat. Ja­vítási költsége háromszázezer forint. Szurdokpüspökiben a Diós-patakot továbbra is ren­dezni kell, ez száznegyvenezer forintot igényel még. A mun­kákra a szükséges tervdoku­mentáció rendelkezésére áll a tanácsoknak, a kivitelezők­kel is megállapodtak. Szeles M5 Várható időjárás ma esti gr: nyugat felől erősen csökkenő fel­hőzet, eleinte egy-két helyen ki­sebb eső, időnként még élénk, majd mérsékelt északi szél. Leg­magasabb nappali hőmérséklet 19—24 fok között. A Lányok Asszonyok 9. számából Raffai Sarolta írónő, a ma­gyar országgyűlés alelnöke a Szovjetunió alkotmányterveze­téről ír A magam nevében címmel a Lányok Asszonyok szeptemberi számában. A nő és a szocializmus cím­mel részletes cikket olvasha­tunk a júniusban Moszkvában megtartott nemzetközi találko­zóról. A nemzetközi fórum munkájáról nyilatkozott a lap szerkesztőségének Erdei Lász- lóné, a Magyar Nők Országos Tanácsának elnöke^ a magyar nőküldöttség vezetője. Ódon minaretek, modern épületek, szökőkutak, hor­ganyzó hajók, fúrótornyok: ez Baku. Az Azerbajdzsáni Kom- szomol 50 éve nevet viselő Bakui Villamosgépgyár dol­gozói közé látogató riporter A termelés gazdái című írásában bemutatja Nyinát, Hakimát, Fatimát és még másokat. A Tanácsköztársaság mun­kaügyi népbiztosára, Bokányi Dezsőre emlékezik egy cikk a lap legújabb számában. A Szovjetunióban tanuló magyar ösztöndíjasokról az ol­vasók kérésére közölt cikket a Lányok Asszonyok. Nemcsak Hári Juditot és Török1 Tíme­át mutatja be, hanem a gyer­mekorvosnak készülő és most már hatodéves Budai Évát is. A magyar női tőrözőkről olvashatunk a többi közt a szeptemberi lapban, amely közli az ÉVA magazin 1977. 2. számában meghirdetett Egy- től-háromig rejtvénypályázat nyerteseinek nevét. A Lányok Asszonyok mel­lékletében a kenguruzsebes és T vonalú pulóverek kötési mintáival s a hímzett virágos faliképek, abroszok elkészíté­si módjával ismerkedhet meg még az olvasó. ■— Felavatták a SZOT új gyógyüdülőjét. A büki gyógy­fürdőben kedden felavatták a SZOT új gyógyüdülőjét. A 150 szobás, 450 ágyas, 8 eme- tes létesítményben évente 8700 ember pihenhet. Száz­húszmillió forintos költséggel, határidő előtt, a tervezett költségszinten belül készült el. Az első beutaltak ma érkez­tek. TÍZES NÉVADÓ A salgótarjáni „CSŰRI” pász­tói kirendeltsége a Budapesti Kézműipari Vállalat pásztói gyáregységének vezetői, illetve a szülők felkérésére tegnap csoportos névadó ünnepséget rendezett. A kedves esemény kapcsán Berkes Krisztina, Bo- dó Illenetta, Göndör Gábor, Hornyánszki Krisztián, Lóké Lívia, Molnár Szabolcs, Odler Gabriella, Sándor Ágnes Má­ria, Toldi Miklós és Várhegyi Anikó Adrien nevét jegyezték emlékkönyvbe. A zavartalanabb ellátásért a megye ivóvízhálózatát Fejlesztik Lassan vége a nyárnak, a fogyasztási csúcsokon túl va­gyunk, a Nógrád megyei Viz­es Csatornamű Vállalatnál a fő hangsúlyt a zavartalanabb ellátást biztosító felújítások­ra, fejlesztésekre helyezhetik a második fél év hátralevő részében. Ennek jegyében folyik a salgótarjáni fő nyomóvezeték ,,E'” jelű szakaszának építé­se, mely a Schuyer Ferenc úti központi tároló és a Rá­kóczi út között húzódik. A munka jól halad, néhány hé­ten belül várhatóan a befeje­zésre is sor kerül. Az új ve­zeték egyenletesebbé teszi a városközpont mélyebben fek­vő területeinek vízellátását, de már előkészület folyik a regionális vízmű II. lépcsőjé­nek későbbi becsatlakoztalá- sához is. Szécsényben a vízmű bőví­tését tervezik. A második fél évben itt három új kút fú­rására kerül sor, melyek az idei nyáron üzemelt, s a he­lyi vízgondokat némileg eny­hítő ideiglenes létesítményt váltják ki. Ha sikerül, az új kutakat még az idén be is kötik. Balassagyarmaton az Ipoly áradásai tehetik használha­tatlanná a város legfőbb ivó- vízellátó kútjait. Az idén olyan gát építését kezdik itt meg, amely a teljes víznyerő területet védi árvíz esetén. Rétság ivóvízgondjai is megoldódnak a közeljövőben, amikor átadásra kerül az új vezeték, mely Bánkról látja el a járási székhelyet. Ez ké­pes lesz az eddig bekötött te­rület teljes ellátására. Pásztó vízellátását a nagy­községi tanács beruházásáoan, de a vállalat munkájával old­ják meg. Itt négy új kút be­kötése jelentősen javitja a jelenlegi, nem kielégítő hely­zetet. A megyeszékhely, Kistere- nye és Nagybátony ellátását javítja az utóbbi településen a közelmúltban üzembe he­lyezett második lassúszurő, mely lehetővé teszi, hogy az ötödik éve működő első egy­séget folyamatosan kiváltsák, felújítsák, szűrő töltetét ki­cseréljék. Jövőre újból mun­kába állhat. A Zagyva víz­állásától függően a két egy­ség összesen 2400 köbméter vizet ad majd naponta. Kisebb volumenű munkát is több helyen végeznek az idén a megyében. Mátrasze- lén befejezik a tároló építé­sét. Szurdokpüspökiben fo­lyamatosan készül az ösz- szesen 14 kilométeres háló­zat. Ebben a községben a ter­vezettnél kétmillió forinttal több lesz az idén elvégzett munka értéke. Ezen felül több száz méteres vezetékszaka­szokat cserélnek, Korszerűsí­tenek többek között Mátra no- vákon, Mátraszőlősön és Szorospatakon. Naptár 1977. augusztus 25„ csütörtök. Lajos napja. A Nap kel: 4.53 — nyug­szik: 18.39 órakor. A Hold kel: 16.11 — nyugszik: 0.54 órakor. Kétszáztíz évvel ezelőtt, 1767. augusztus 25-én született Lou- is-Antoine-Léon de Saint-Just francia forradalmár, a jakobi­nus diktatúra egyik kimagasló vezetője. A forradalom hulláma hozta felszínre. 1792-ben a Konvent tagjának választották; itt a ki­rály pere alkalmából mondott ragyogó szónoklatával tűnt ki. Aktívan részt vett az 1793. évi jakobinus alkotmány kidol­gozásában. 1793-tól az úgyne­vezett Közjóléti Bizottság tag­jaként tevékenykedett és be­szédeiben elszántan harcolt a girondisták, majd a hébertis- ták és a dantonisták ellen Mint a rajnai, majd később az északi hadsereg konventbizto- sának, jelentős szerepe volt a forradalmi hadsereg felállítá­sában, megszervezésében, kellő felszerelésében, s a frontokon aratott győzelmeinek előkészí­tésében. Elméletileg Rousseau nyo­mán a természetes egyenlősé­get hirdette és sokat tett a legszegényebb rétegek érdeké­ben. A thermidori ellenforra­dalmi fordulat napján — 1794. július 27-én — Robespierre-vel és más jakobinus vezetőkkel együtt elfogták, majd másnap kivégezték. RÁBESZÉLTÉK A SZERENCSÉRE a nőtincsi Dávid Mihályt. Évek óta rendszeresen lottó­zik, mégpedig „nagyban”, he­ti 110 szelvénnyel. Korábban már volt egy négyes találata, de a legutóbbi nyeremény kü­lönös módon lett az övé, A 26. játékhéten a rétsági OTP- fióknál intézte ügyeit, s eköz­ben a pénztárosnő rábeszélé­sére vásárolt — a 110-en kí­vül — még 10 szelvényt. Ezek közül az egyikkel nyert azu­tán a jutalomsorsoláson 50 ezer forint értékű vásárlási utalványt, melyet csütörtök­től válthat be a budapesti Lottó Áruházban. Új típusú minibuszok kooperációs sorozatgyártása Az új típusú kisbusz pro­totípusnak számító első négy példánya elkészült az Ikarus­ban, S most rendszeres pró- bautakom járja a nazai és a csehszlovák utakat. A mini­buszok alvázát a francia Sa­viéin licenc alapján az A via gyár készítette, a karosszériát pedig az Ikarusban állították elő. A tervek szerint a null­széria is még ebben az évben elkészül. A végleges konstruk­ció kialakítása után pedig megkezdődik a kooperációs sorozatgyártás. A két ország járműipara között már hagyományosak a kapcsolatok. Külkereskedel­münk évről évre több autó­buszt szállít a szomszédos or­szágba: az idén keltőszáz IK—280-as csuklósbuszt, csak­nem kétszer annyit, mint a múlt évben. köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik felejthetetlen halottunk özv. MOLNÁR SÁNDORNÉ Bolla Agn«s Somoskőújfaluban történt te­metésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és részvétnyilvánításukkal fáj­dalmunkat enyhíteni igyekez­tek» A gVASZOLÖ CSALÁD Rendelet ax üvegpalackokra A belkereskedelmi és a ne­hézipari miniszter együttes rendeletet adott ki az élelmi­szeripari betétdíjas üvegpa­lackok rendeltetésszerű hasz­nálatáról. A rendelet előírja, hogy a mellékletben felsorolt, mintegy 15 fajta — például bo­ros-, sörös-, pálinkás-, gyü- mölcsszörpös- mézes-, ecetes-, étolajos- stb. — betétdíjas üvegpalackot csak rendelteté­sének megfelelően szabad fel­használni, vagyis azokba ház­tartási vegyi anyagokat, vegy­szereket, festési segédanyago­kat stb. tölteni, illetve forga­lomba hozni tilos. — ÁFÉSZ-kiránduIások. A Salgótarján és Vidéke ÁFÉSZ a közelmúltban 180 fős kirán­dulást szervezett egy napra Egerbe, öt autóbusz szállította a résztvevőket, akik a város nevezetességeivel ismerkedtek, de ellátogattak a fürdőbe Is. Ugyancsak a szövetkezet 38 fős csoportja a fővárosba uta­zott, ahol megtekintették a Parlementet. és felkeresték a Skála áruházat. A kirándulás­ra gyermekgondozási segélyen levő kismamákat is meghívtak. Mennyit vásároltunk? A megye kereskedelme idei első félévi adataiból kitűnik, hogy 1976-ban az előző évi­nél 0,7 százalékkal kevesebb ruházati cikket vásároltunk. S bár az ez évi számok némi fejlődést mutatnak — augusz­tus elsejéig a ruházati cikkek vásárlása 6,4 százalékkal ha­ladta meg az elmúlt év hason­ló időszakáét — ám mégis az eddigiekben 780 millió fo­rintot költöttünk a vendéglátó számlájára, s csak 606 milliót ruházati cikkek vásárlására. Jelentősen nőtt viszont a vegyesiparcikkek, különösen a lakáskultúra fejlesztését célzó berendezési, s egyéb tárgyak iránti igény. 1976. első 'fél évé­hez viszonyítottan az év ha­sonló időszakában Közel 12 százalékkal több ilyen cikket vásároltak a megyében. Te­levízióból 35. mosógépből 11, villany boylerből 12.5 száza­lékkal adtak el többet a ke­reskedelmi egységek, rádióból pedig a múlt évinek két és félszeresét — Vendégszereplés. Duna­újvárosban lép fel pénteken a salgótarjáni Kohász Művelő­dési Központ néptáncegyüt­tese. A tarján! táncosok a vasas népitánc-fesztiválo'n sze­repelnek, melyet hagyományo­san évenként rendeznek meg. — Korszerűsítik a Nógrád- tour idegenforgalmi hivatal saigói turistaházának elektro- mosáram-ellátását. A hivatal erre mintegy negyedmillió fo­rintot fordít Újabb tartós fogyasztási cikkekre kötelező a jótállás öt miniszter együttes rende­leté módosította a tartós fo­gyasztási cikkek jótállásáról szóló korábbi, ugyancsak együttes rendelkezést. A Magyar Közlöny 64. szá­mában megjelent rendelet egy­séges szemDontok szerint ha­tározza meg a jótállással ér­tékesített cikkek körét. A ren­delkezés arra törekedett, hogy a csereszabatos alkatrészekből álló, általában szervizigényes termékek kerüljenek a jótállási kötelezettséggel árusítható be­rendezések listájára. A rende­let egyrészt bővítetté is a csak jótállással árusítható cikkek körét, másrészt bizonyos, há­zilag egyszerűen, könnyen ja­vítható gyártmányok kötelező jótállását megszüntette. Ennek megfelelően például háztartási autószifon készülék jótállási kötelezettség nélkül hozható forgalomba. Kiterjesztették vi­szont a jótállási kötelezettsé­get néhány további tartós fo­gyasztási cikk, például az olaj- tüzelésű kályhákra, forróvíztá­rolókra, valamint jó néhány olyan új termékre — mint például motoros kapa, gépi gyepnyíró, egyéb mezőgazdasá­gi kisgép és elektronikus zsebszámológép —, amelyek árusítása csak az 1972-ben ki­adott rendelkezés után kezdő­dött. A rendelet 1978. január Ír én lép hatályba. NÖGRAD, a Magyar Szocialista Munkáspárt Nőgrád meeyel Bizottsága és a Megye! Tanács tanla. Főszerkesztő: GOTYAH GYtJLA. Szerkesztésig: Salgótart*n. Petén n. 1. Telefont 83-94. 33-95. 33-9« 33-97. Főszerkesztő: 13-94. 14-40. Sportroyat: 11-59 Éjszakai szerkesztés: 15-69. Kiadja a Nőgrád megyei Lapkiadó Vállalat. Felelés kiadó: VIDA EDIT Kladőhiyatal: Salgótarján. Petőfi a. 1. Telefon: 10-39. Telex: 339 los! Irányltószám 310L Terjeszti: a Magyar Posta. Előfizethető: a helyi oostahivalaloknál és a kézbesítőknél. Előfizetési dft egy hónapra 30 forint. Előállítja: * Nógrád megyei Nyomdaipari Vállalat 3101. Salgó­_ tarján, Petőfi a. L Pl.: 96. Fv.s Kelemen Gábor igazgató. Index szám; 35 072. HU ISSN 0133—1558

Next

/
Oldalképek
Tartalom