Nógrád. 1977. július (33. évfolyam. 153-179. szám)

1977-07-13 / 163. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! NOGRAD AZ MSZMP NOGRAD MEGY EI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS LAPJA XXXIII ÉVF., 163. SZÁM ARA: 80 FILLÉR 1977. JÚLIUS 13., SZERDA Helyzetkép a gabonabetakarításról Befejezték az őszi árpa aratását 7itos a szalmát égetni — Lassan végzik a talajmunkát Az elmúlt hét végén har­minc milliméter csapadék hullott Nógrád megyében. Az esőt több helyen vihar, jég kísérte. A kedvezőtlen idő a ga­bona egy részét elfektet­te. ami nehezíti a beta­karítást végzők dolgát. Kálién a búza és árpa jég­kárt szenvedett. Hétfőn és kedden viszont újra teljes ütemben folytatódott me­gyénk tizenhét termelőszövet­kezetében és állami gazda­sagában az aratás. A legfrissebb jelentések sze­rint befejezték az őszi árpa aratását. Jó ütemben halad a kenyérgabona betakarítá­sa. A pásztói járásban több mint 900 hektárról került biztonságos helyre eddig a termés. Különösen a szurdok- püspöki és a palotási közös gazdaságokban igyekeznek az aratók. A szécsényi járásban 174. a rétságiban 100, a ba­lassagyarmati járásban pedig 450 hektárról takarították be a búzát. A salgótarjáni já­rásban még az érés foka nem engedi, hogy induljanak a kombájnok, de több termelő- szövetkezetben megkezdték a próbavágást. A szakemberek úgy vélik, nincs ok késleked­ni, s még 18—20 százalékos nedvességtartalom mellett is megéri aratni, ha a szükséges szárítóberendezés rendelke­zésre áll. A megyei szervezési bizott­ság felhívta a mezőgazdasági szakemberek figyelmét a szalma hasznosítására. Mégis több helyen égetik, ahelyett, hogy gondosan megszerveznék lehúzását, s számolnának vele a takarmányozásnál. A gabona aratásával pár­huzamosan a borsó és a rep­Tegnap délig a balassagyar­mati körzetben 50, a pásztói­ban 180, a szécsényiben 80 va­gon termést vettek át. A bú­za minősége általában meg­felel a szabványban előírtak­nak. A pásztói járásban 78— 80 kilogramm hektolitersúly, a víztartalom 14—19 százalék között ingadozik. Az eddig ce betakarítása is fontos fel- átvett 310 vagon búzából hat­adata a mezőgazdasági üze­meknek. A borsóterület hat­vanhárom, a repce 54 száza­lékáról került biztonságos helyre a termés. A kalászosokkal együtt több mint öt és fél ezer hektáron végezhetnék a termelőszövetkezetek, álla­mi gazdaságok a nyári ta- la,lmunkat, ám csupán 2000 hektárt szántottak fel. Az a tapasztalat, hogy a ta- ^ajmunkák lassan követik a betakarítást, s a mezőgazda- sági üzemekben a másodve­tésű takarmánynövényekkel sem számolnak jelentőségük­nek megfelelően. A? aratást alkatrészellátási gondok nem nehezítik, a fon­tosabb tartozékok az AGRO- KEK megyei kirendeltségén megtalálhatók. A Nógrád megyei Gabona­forgalmi és Malomipari Vál­lalat kereskedelmi igazgató­helyettese. dr. Eszes József arról tájékoztatott, hogy a rétsági járás kivételével meg­kezdődött a búza átvétele. van vagonnyit kellett szárí­tani. A gabonaforgalmi vál­lalat a szárazabb idő követ­keztében a víztartalom csök­kenésével és a hektolitersúly emelkedésével számol. Teg­nap délután már a rétsági járás átvevőhelyein is meg­jelentek a búzával teli te­hergépkocsik. Az aratás általában ott ha­lad nagyobb ütemben, ahol kihasználják a termelőszövet­kezetek közötti együttműkö­dés lehetőségeit. A kölcsön- kombájnok biztonságosabbá teszik és meggyorsítják a ga­bonabetakarítást. A mező- gazdasági üzemek szakembe­rei nagy figyelmet fordítanak a szemveszteség csökkentésé­re. Rendszeresen ellenőrzik a kombájnok munkáját, s szük­ség esetén korrigálják a be­állítást. Ahol indokolt, étnek a kétmenetes aratás lehető­ségével. A betakarításban résztvevő mezőgazdasági dolgozókról a termelőszövetkezetekben fo­kozottan gondoskodnak. Többséget szerzett a Japán LDP A japán felsőházi választá­sokon a Liberális Demokrata Párt megszerezte többségét a szenátusban. Bár a hivatalos végeredmény szerint az LDP- nek nem jutott be a törvény- hozásba annyi képviselője, ahánnyal többségbe került volna, a párthoz később csat­lakoztak függetlenek is, így immáron a harmadik válasz­táson segítették ki a függet­lenek az LDP-t. Mint a hivatalos végered­ményből kitűnik, a középutas Komeito és a Demokratikus Szocialista Párt négy, illet­ve egy, az Űj Liberális Klub három, és a függetlenek két képviselői1 hellyel erősítették meg pozícióikat a felsőház- ban. A szocialista párt öt, a kommunista párt négy helyet vesztett. A választások kimenetelét kommentálva az Aszahi Sim- bur> megállapítja, hogy jól­lehet az LDP ismét biztosítot­ta magának a többséget, hosz- szú távon a fejlődés a koa­líciós korszak irányába mu­tat. A Mainicsi Simbun sze­rint a választók szavazataik­kal egyaránt nyilvánították ki, hogy politikai változást és politikai stabilitást óhajtanaK. — A kis pártok egész 'sorá­nak felbukkanása új i.elyzet elé állította az egész ellenzéki tábort — állapítja meg a lap. Minthogy képtelenek voltak körös politika kidolgozására, nem is folytathattak választá­si együttműködésen alapuló hatékony választási kampányt sem. A keddi, újságok közölték, hogy pártjának nagyarányú választási veresége után Na- rita Tomomi, a Japán Szocia­lista Párt elnöke, bejelentette lemondási szándékát. (MTI) Kiállítás Hazánk és a KGST Hazánk és a KGST címmel, csaknem három évtizede tar- a Nagy Októberi Szocialista tó együttműködésének taia- Forradakwn 60. évfordulójának ján jött létre. A tőkésvilág jegyében nyitott kiállítást az gazdaságának legkritikusabb MTI-fotó a Vadas Ernő te- éveiben is töretlenül fejlődött remben. együttműködésünk, bővültek Barcs Sándor, a Magyar gazdasági erőforrásaink. Távirati Iroda vezérigazgatója A tárlat 60 fotójának na­megnyitó beszédében elmond- gyobb hányada a magyar— ta: a képek híven tükrözik szovjet együttműködés szá- építőmunkánk legújabb ered- munkra / létfontosságú ered­ményeit, de egyben arra is menyeit jelzi. Magyarország emlékeztetnek, hogy együtt- számára a Szovjetunió és a működésünk mai magas szín- többi KGST-ország biztos fce- vonala, közös termékeink nö- szerzési forrást, áruciKkeiak- vekvő korszerűsége a KGST nek szilárd piacot jelent. A Hazafias Népfront megyei titkársága, a Szakszervezetek Megyei Tanácsa, a Nógrád me­gyei KISZ-bizottság és a salgótarjáni Balassi Bálint megyei Könyvtár az idén másodíz­ben rendezte meg az ipari szakmunkásképző intézetek tanulóinak megyei olvasótáborát. Az ifjú irodalom- és művészetkedvelőket Balassagyarmaton, a Geisler Eta Leánykollé- giumban szállásolták el, ahol korszerű, kellemes körülmények között végezhetik munká­jukat. Olvasnak, irodalmi és egyéb műveket elemeznek, írókkal találkoznak, változatos szabadidős programokban vesznek részt a tábor tíz napja alatt, július 4—14. között. (Ké­pes riportunk a 4. oldalon.) I Mai számunkban O Mól tartanak ? O Käthe Kolhvitz O „Maszek” képző­művészeti tábor O Jogi tanácsadó Befejeződött a magyar—csehszlovák gazdasági együttműködési vegyes bizottság 14, ülésszaka Jegyzőkönyv-aláírással ked­den a Parlamentben befejezte munkáját a magyar—csehszlo­vák gazdasági és műszaki-tu­dományos együttműködési ve­gyes bizottság 14. ülésszaka, amelyen Szekér Gyula és Ru­dolf Rohlicek miniszterelnök­helyettesek. a vegyes bizott­ság társelnökei vezették a tár­gyalásokat. Megállapították, hogy a leg­utóbbi ülésszak óta kedvezően fejlődött a két ország közötti gazdasági és műszaki-tudomá­nyos együttműködés. Számos szakosítási és kooperációs egyezményt írtak alá. E meg­állapodások között különösen jelentős a járműipari egyez­mény, amely szerint öt év alatt több mint 12 milliárd fo­rint értékű szállítást bonyolí­tanak le. Most elhatározták, hogy további 3,5 milliárd fo­rint értékű kölcsönös szállí­tással bővítik ezt az együtt­működést, s a kiegészítésről rövidesen egyezményt írnak alá. A két ország külkereskedel­me a hosszú lejáratú megálla­podásban előirányzottnál na­gyobb ütemben növeli az áru­csere-forgalmat, ami tavaly 17 százalékkal haladta meg az előző évit, az idén pedig a múlt évihez viszonyítva elő­reláthatólag 10 százalékkal bővül. A kétoldalú áruforgalom fejlesztését segítik a szakosítás és a termelési kooperáció ki- szélesítésével is. A gabcsikovo—nagymarosi vízlépcsőrendszer előkészítő munkálatai a befejezéshez kö­zelednek. Az építés megkezdé­séről és az üzembe helyezés­ről mindkét fél kialakította ál­láspontját, s ennek megfelelő­en az ülésszakon előkészítet­ték a kormányközi egyez­ményt, amelynek aláírására a közeljövőben sör kerül. A vegyes bizottság fontos feladatként határozta meg az 1980. utáni együttműködés megalapozását. Az ülésszak jegyzőkönyvéi Szekér Gyula és Rudolf Roh­licek írta alá. A csehszlovák delegáció több tagja Rudolf Rohlicek vezetésével kedden az Ikarus gyárba látogatott, ahol Toldi József vezérigazgató adott tá­jékoztatást a magyar autó- buszgyártás fejlődéséről és a csehszlovák partnerekkel foly­tatott együttműködésről. A csehszlovák küldöttség kedden elutazott Budapestről. A Ferihegyi repülőtéren Sze­kér Gyula búcsúzhatta a ven­dégeket. Ott volt Václav Mo- ravec, Csehszlovákia budapes­ti nagykövete is. • (MTI) Orenburgi barátság fesztivál Magyar dolgozók találkozása ukrán kommunistákkal Győri Margit, az MTI küldött tudósítója jelenti: ki- tek, hogy tervszerűen halad a munka a harmadik, lengyel szakaszon is. A negyedik sza­Kedden már ünnepi prog- . .................... ra mokkal, fesztiválhangulatban kasz°n dolgozóit, kö­..................... - . - . .. . " ____ S7.nntnttfaU- ofcriLr o lnnrítríslol-ó. szö ntötték, akik a lengyeleké­hez kapcsolódó munkaterüle­magyar szakaszának tük"n 250 kilométer hosszú­ságban fektetnek csöveket. A töltötték szabad idejüket a 2700 kilométeres orenburgi gáz­vezeték építŐÍ' ^távvezeték következő, 250 ki­A szovjet, bolgár, csehszlo- "lométeres szakaszán szovjet vak, lengyel, NDK-beü és ma- dolgozók fektetik le a csöve- gyar delegációk, valamint a két, csakúgy mint majd az Szovjet Baráti Társaságok utolsó, magyar építési terüle- Szövetségének képviselői szer- ten. dától szombatig ismerkednek A magyar szakasz fesztivál- majd a vezeték ötödik, utol- programjának kiemelkedő ése- só szakaszának munkálataival, ménve lesz a vendégek és az A fesztivál vendégei mögött építők baráti találkozója az már több mint 2200 kilométe- Ukrán Kommunista Párt te­res út áll. A július 4-i nyi- rületl bizottságán, tóünnepség óta ismerkednek a A fesztivál idején Ivano- KGST-országok eddigi legna- Frankovszkban ül össze az gyobb vállalkozásaival, követ- építkezésben résztvevő orszá- ve az óriási -vezetéken 1978- gok minisztereinek értekezlete ban meginduló gáz útját. A azzal a céllal, hogy át.tekint- távvez»ték 70—80 éven át ont- sék a munkálatok eddigi me- hatja az uráli földgázmező netét, az idei feladatok telje­kincsét. A vendégek Oren- sítését. burgban kezdték meg útjukat A magyar szakasz központ- — itt az uráli földgázmezót jában rendezik meg a népek tekintették meg. Innen nyu- barátsága fesztivál kéthetes gat felé haladva, az első sza- programjának ünnepi záró- kaszon szovjet és bolgár épí- eseményét; a barátsági nagv- tők munkasikereit üdvözölhet- gyűlésen a fesztivál vendégei ték,' szovjet dolgozók fektetik és építők hitet tesznek maid a csöveket a második szaka- népeink megbonthatatlan test- szón is. Az elsőn bolgár, a véri barátsága és együtműkö- másodikon csehszlovák szak- dése mellett, amelynek meg- emberek építik a kompresszor- győző példá é a nemzetközi állomásokat. A fesztivál ven- munkamegosztásban születő dégei arról is meggyőződhet- hatalmas létesítmény. (MTI) Indiai követelés Indiai parlamenti képviselők egy csoportja az Indiai-óce­ánon létesített amerikai kato­nai támaszpontok felszámolá­sát és á Diego Garcia-i tá­maszpont építésének beszünte­tését követelte a hétfői vitá­ban. Vadzspaji külügyminiszter rámutatott hogy az Indiai­óceán térsége csak akkor vá­lik majd békeövezetté, ha a katonai támaszpontokat fel­számolták. (MTI) Portugál Ipari vállalatok ellenőrzése A portugá! nemzetgyűlés el­ső olvasásiján jóváhagyta az ipari ( vállalatok tevékenységé­nek ellenőrzéséről szóló tör­vényjavaslatot. A törvényja­vaslat meghatározza a mun­kásbizottságok struktúráját, funkcióját és jogait. A kom­munisták a törvénytervezet ellen szavaztak. Alberto Carlos de Brito, a Portugál Kommunista Párt parlamenti csoportjának elnö­ke az első olvasásban szó­többséggel elfogadott törvény­tervezetet arra irányuló kí­sérletnek nevezte, hogy kor- s látozzák a munkásbizottságok jogait. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom