Nógrád. 1977. január (33. évfolyam. 1-25. szám)

1977-01-07 / 5. szám

A gimnázium kettős funkciója „Librarim Budensis” V Pásztói tapasztalatok AZ UTÓBBI ÉVESBEN EGYKE több írás és filmbe­számoló tájékoztatja az em­bereket az iskolában , végbe­menő változásokról, az áj tantervekről és az oktatás- politikai törekvések céljai­ról. Mindez azt is jelzi, hogy a társadalom figyelme az is­kolákra irányul. Az oktatási és közművelődési törvény megfogalmazását és végre­hajtását az élet diktálta. A társadalmi-technikai forra­dalom újabb szakaszába ju­tottunk, amikor a tudomány is termelőerővé válik, ami­kor már nemcsak a „hat elemi” nem elegendő bizo- nyos munkaterületek ellátá­sához, hanem sokszor az érettségi és technikusi okle­vél is kevésnek bizonyul. (Igaz, ez még nem általá­nos.) A szocializmus építése nem képzelhető el a fejlett gon­dolkodású, általánosan mű­velt és szocialista világnéze­tű emberek nélkül. Erre int bennünket Lenin eszmei ha­gyatéka, amelyet politikai végrendeletének is tekinthe­tünk. Eszerint a modefn nagyipar, a korszerű mező- gazdaság megteremtése és a kulturális forradalom végre­hajtása nélkül nem léphe­tünk előbbre a társadalom fejlődésében. Magyarországon is lerak­tuk már a szocializmus alap­jaié. A fejlett nagyipar és a szocialista mezőgazdaság megvalóSult. A kulturális forradalom első csatáit is megvívtuk, hiszen az elmúlt harminc év alatt minőségi változás történt a művelődés­ben és az emberek gondolko­dásában. Aimi azonban teg­nap harci siker volt, holnap osak „elégséges” feltétel lesz e fejlett szocialista társada­lom építéséhez. Általános művelt emberek tömegei nélkül nem valósít­ható meg a tudományos­technikai forradalom sem. Az általános iskola pedig va­lójában nem ad általános műveltséget, hanem csak megalapozza azt. Ezért is te­kintjük fontosnak a közép­fokú intézmények fejleszté­sét. A mai gimnazisták bizo­nyos szempontból a jövő út­jait tapossák. Számos intéz­ményben folynak kísérletek az úgynevezett fakultatív taritárgycsoportos oktatás keretében. Ez a forma job­ban alkalmazkodik az élet­hez. A speciális képzés biz­tosítása a mai zsákutcát szünteti meg, hiszen a tovább nem tanuló diák az érettségi oklevél mellé laboráns, gép­kocsivezető. gépíró. • telexke­zelő, műszaki rajzoló, könyv­táros, népművelő stb. mun­kára képesítő bizonyítványt is kap. Ez a forma azért sze­rencsésebb, mert egyrészt fel­készíti a tanulókat a tovább.- tanulásra, ugyanakkor a ter­melőüzemekben, a közigaz­gatásban és a népművelés­ben való részvételt is elősegí­ti. A pásztói Mikszáth Kál­mán Gimnáziumban folyó oktatás is ezekhez az új igé­nyekhez alkalmazkodik. Az első közgyűjtemény kezelői ismereteket tanuló osztályt az 1975—76-os tanévben szerveztük a harmadik évfo­lyamon. Ezek a tanulók könyvtár-, levéltár-, múze­umismereteket és gépírást tanulnak. Mivel a szaktaná­rok biztosítása ennél a for­mánál a legösszetettebb, nem véletlen, hogy az egész or­szágbán mindössze három he­lyen, Kőszegen, Vácott és Pásztón indult ilyen csoport. Ebben a tanévben egy mis­kolci. egy szekszárdi és két budapesti iskolában kezdték meg ezt az oktatási formát EZEK A TANULOK A KÉT év alatt (harmadik-ne­gyedik osztály) összesen ct- száznegyven órában szerzik meg az elméleti ismereteket, ugyanakkor ezeket a gyakor­latban is alkalmazzák. A könyvtári, levéltári, és mú­zeumi tananyag mellett meg­ismerhetik az audiovizuális, a reprográfiai eszközök ég a lyukkártya alkalmazását is. Természetes, hogy ehhez az (oktatáshoz iskolán kívüli szakembereket is meg kellett nyerni. Szerencsére Pásztón ez okozott a legkevesebb gondot, mert dr. Schneider Miklós, a Nógrád megyei Le­véltár igazgatója szívesen vállalta a hetenkénti leuta- zást, illetve a tanulók levél­tári foglalkoztatását Salgó­tarjánban. Szőllősi Miklós, a járási könyvtár igazgatója lg lelkesedett ezért a formá­ért, hiszen a járás könyvtá- rosgondját ezekkel a tanu­lókkal szeretné megoldani. — A gépírást az iskola falain belül sikerült megoldani Harza Lászlóné nyugdíjas pedagógus bevonásával. A múzeumi ismereteket a gim­náziumban, a pásztói és a szécsényi múzeumban gya­korolják a tanulók. Az el­múlt év tapasztalatai igen biztatóak voltak. Ezt bizo­nyítja az is, hogy amíg az induló osztályhoz a minimá­lis 16 fő is nehezen jött ösz- sze. addig az idén a maximá­lis 20 férőhelyre is jóval töb­ben pályáztak a tanulók, s válogatni kellett közöttük. A jövő tanévben is ezt a for­mát igénylik a másodikosok. Ez azért is szerencsés, mert Pásztó elsősorban a könyv­táros és az iratkezelői, Balas­sagyarmat az óvónőképzés és a népművelés, Salgótarján a közgazdasági, a természettu­dományos és az egészségügyi oktatás, Kisterenye az admi­nisztrátor, és a gépkocsive­zetői képzés, Szécsény pedig a mezőgazdaság! szakember­utánpótlás bázisa kezd lenni. A mai negyedikesek tovább­tanulása és elhelyezkedése sokkal zökkenőmentesebb lesz, mint az előző években. A következő évek elsősei­nek is biztosított a távlat. A tanulólétszám fokozatos nö­vekedésével a fakultativitás köre is tovább bővíthető, s így jobban elláthatja a gim­názium a kettős feladatát: felkészíti a tanulókat a to­vábbtanulásra. ugyanakkor a munkavállalókat is előké­szíti a termelésben való rész­vételre. Az 1978-ban bevezetendő új tan terv tovább bővíti majd a lehetőségeket és a közép­fokú intézményekben folyó speciális képzést. A fakulta­tív tantárgyak száma is meg­nő majd, hogy még kevesebb emberi érték vesszen kárba, s minél jobban megtalálják számításaikat a fiatalok az életben. Ez a társadalomnak is elsőrendű célja, magasabb szinten ÉPÍTENI egy társadalmat csak magasabb műveltségű és speciális érdeklődésű embe­rekkel lehet. Ennek megoldá­sát várják az új kísérletek­től és a jövő iskolájától. Pintér Nándor tanár Mai tévéajánlatunk Régi hangszerek szólnak 20.25: LINCOLN ÁBRAHÁM ÁLMAI. Az oknyomozás folytató­dik. , Ezúttal nem századunk­ban, hanem a múlt század Amerikájának történelmében kutatott az alkotógárda. Bíró Zsuzsa tévéjátékot írt eredeti dokumentumok alapján az Egyesült Államok volt elnöké­ről, Lincolnról. A budapesti Magyar Nem­zeti Múzeum dísztermében ja­nuártól március 6-ig vasár­naponként hangversenyeket rendeznek, amelyekre szíve­sen várják az érdeklődő fia­talokat mind a fővárosból, mind pedig vidékről. A dél­utáni bemutatókon a régi hangszerek — apácahegedű, fidula, rebek, basszus lant, baryton — hazai és külföldi művészei a rég múlt korok zenéjével ismertetik meg a kö­zönséget. A hangverseny után Gát Eszter, a múzeum mun­katársa a hangszerek erede­tének, építésének és az el­múlt korok előadóinak mű­helytitkairól beszélget a mű­vészekkel. Budai könyvkiadók a mohácsi vész előtt Paep Szent Benedek-jelvénye Hunyadi János képe a Thu- Kaym keretes keresztsziglá­róczy-krónika augsburgl ki- ja adásában A könyvnyomtatás hazánk­ban aránylag korán indult meg, 1473-ban. Hess Andrá­son, a Budai krónika sok- szorosítóján kívül még egy nyomdász működött 1477 és 1480 között, de ennek sem nevét, sem telephelyét nem ismerjük. Feltehetőleg csak kis vándornyomdája volt. A két műhely, melynek termékei kö­zül összesen öt maradt ko­runkra, nem sokáig dolgozott. Tulajdonosaik sorsiáról sem­mit sem tudunk, csak talál­gathatjuk, hogy vajon miért szüntették be tevékenységü­ket: meghaltak, foglalkozást változtattak vagy pedig kül­földre távoztak? Utódjuk soká nem akadt. Szakemberben nem lett vol­na hiány, hiszen külföldön már a XV. század utolsó év­tizedeiben számos olyan nyomdász működött, akik — nevük bizonysága szerint — magyar földről származtak, mint Simon de Ungaria, Pet­rus Ungarns, Petrus deBart- fa (Bártfai Péter), Thomas Septemcastrensi6 (Erdélyi Tamás). Valószínűbb, hogy nem fizetödött ki egy komoly tőkebefektetést igénylő budai műhely berendezése és fenn­tartása. Ugyanis a leginkább keresett egyházi szerkönyve­ket a nagy terjedelem, a bo­nyolult két színű, fekete-piros nyomás, a bennük levő famet­szetek, hangjegyek miatt ki­sebb nyomda nem tudta elő­állítani. Egyéb munka pedig kevés akadt. A könyvszükséglet azonban megvolt. Elsősorban az egy­házakat kellett misekönyvek­kel és a papok mindennapi zsolozsmáit, imáit tartalmazó breviáriumokkal ellátni. Má­tyás király 1479-ben rendele­tet adott ki, hogy a birodal­ma egyházmegyéiben hasz­nált szerkönyveket nyomas­sák ki. Kézirataikat egyházi személyek ál’itották össze és azután átadták a kiadói te­vékenységet is folytató budai könyvkereskedőknek, akik a kiadást velencei, augsburgi, müncheni nyomdászoknál rendelték meg. 1480 és 1526 közt tizenhá­rom olyan budai kereskedőt ismerünk, aki-kiadó is volt. A könyvek végén, a kolofon alatt megtaláljuk kiadói jel­vényüket- A jelvényen néha csak monogram szerepel, né­ha teljes név, de mindig oda van írva: ,,’ibrarius Buden­sis”, az az budai könyvkeres­kedő. A nevek mellett külön­böző képeket is találunk, kettőskeresztet, országcímert é6 a leggyakrabban Szent Istvánnak, Szent Benedeknek, Szent Adalbertnek vagy más szentnek az alakját. A kiadók közt magyarok is voltak, mint Leonardus de Sassardia (Szekszárd), Stefa- nus de Wardia (Várad). A legtöbb művet Theobald Fe­ger, Urbánus Kaym és Pap vagy Paep (neve kétféle for­mában is szerepel) János adta ki. Ez utóbbinak 1509-ben kelt végrendelete korunkra maradt. Ebben írta többek közt a következőket: „...ad­tam egy nyomdásznak, Niko­laus von Frankfurtnak Ve­lencében 100 forint könyv- nyomtatásért, az az akara­tom, hogy nyomja ki ezeket a könyveket, — a Misszáléról és a Breviáriumról van szó — és fizessék ki azt a maga idejében, kü’djenek neki to­vábbi 100 forintot, majd is­mét 100 forintot, hogy a nyomtatás haladjon”. Jelen­tős külföldi’ összeköttetésre vall, hogy testamentumában még két nyomdászt és két bé­csi könyvkereskedőt is meg­nevez, mint akinek adósa. 73 olyan kötetet ismerünk, amelyeket ezek a kiadók ad­tak ki. Ez a szám azonban a valóságban sokkal nagyobb, talán a többszöröse is az is­mertnek. A régi nyomtat­ványoknál ugyanis nem min­dig tették ki a kiadójelvényt. Az esztergomi misekönyv a mohácsi vészig 21 kiadásban jelent meg, ezek közül 12 biztosan budai kiadás, de feltehető, hogy a többi 9 kö­zül is néhány Feger-, Kaym- vagy Pap-megrende’.ésre ke­rült ki a külföldi sajtó alól. Mátyás király törvényköny­vének két kiadása készült Lipcsében. Noha egyikben sincs utalás arra, hogy ma­gyar megbízásból, nyomták, mégiscsak ezt kell feltételez­ni! Emellett számtalan olyan mű létezett, amelyből egyetlen példány sem maradt korunkra- Egyedü’ a nagy- enyedi könyvtár 1848-as pusz­tulása alkalmából két olyan budai kiadó által rendelt könvv lett a lángok martalé­ka, amelyből egyetlen más példányt sem ismerünk. A 73 műnek nagyobb ré­sze, 51 könyv teológiai tár­gyú, a misekönyveken, bre­viáriumokon kívül zsoltáros- könyv, magyar szentek le­gendái, a keresztelési szertar­tás szövege. A többi tankönyv, nagyobbára kezdők és ha’adók részére írt latin nyelvtan, de akad köztük didaktika és lo­gika is. Az első, hazánkban nyom­tatott könyv, a Budai króni­ka a magyar történelmet beszéli el, s ez — mint Hess írja az előszóban — „olyan munka, amely minden ma­gyarnak kedves és örömére lesz”. Hogy csakugyan ked­ves volt, egyebek közt a korunkra maradt sok kéz­iratos másolat bizonyítja. 1488-ban óira megjelent egy magyar krónika. melyet Thuróczy írt. Brünnben ad­ták ki. s olyan kelendőségnek örvendett, hogy Feger még abban az évben újra .kinyo­matta az augsburgi Ratdolt nyomdában. Az élelmes budai kereske­dők máskor is megje’entették magyar történelmet. Ezt bizo­nyítja az Egyetemi Könyvtár 1690-ben készült katalógusá­nak a következő bejegyzése: „Hungarorum Cronica. Tvoo Veterdi. Venetiis, 1483” (Ma­gyarok krónikája. Régi betű­típus. Velence. 1483.) A be­jegyzést sem Hess kiadv4- nyával, sem a Thuróczy kró­nikával nem lehet azonosíta­ni s így híradás egy olyan műről, amely a háborús szá­zadok során megsemmisült. Vajon hány könyv pusztulha­tott el. amelyikről még eny- nyit sem tudunk!? Vértesy Miklós A tévések mégsem mentek el! A kiváló államférfi egysze­rű farmeresaládban született, és 1860-ban először, majd 1864-ben másodszor is elnök­ké választották. Vezetője volt a rabszolgaság eltörlésére alakult republikánus pártnak. Amikor elnök lett, a rabszol­gaság fenntartásút kívánó dé­li államok elszakadtak az észa­kitól. Lincoln fegyveres harc­ban győzött ellenük, és 1862- ben kimondták a rabszolgaság megszűnését. Lincoln 1865- ben merénylet áldozata lett, éppúgy, mint majdnem száz év múlva utódja, John F. Kennedy. Szász Péter rendező irányí­tásával a tévéjátékban felvo­nul az akkori Amerika sok je­les személyisége. Lincoln: Sol­ti Bertalan. logoriosnál Dezső. Károly és Imre ne- éllí" a fogorvoshoz: Károly megszólal: — Eljöttem doktor űr ki­húzatni a fogam. — Rendben van,L de mit akar a két társa? — Mi majd hallgatjuk — válaszolja Dezső és Imre. „Én nem tennék igazgató­nak olyan embert, akit úgy istenigazában még nem po­fozott meg az élet.” Ha nem is szó szerint, de lényegét tekintve igy sum­mázza tiszteletre méltó ál­láspontját egy nagy, főváro­si textilgyár igazgatója. Egy fecske azonban — tudjuk — nem csinál nya­rat. Hiába a spártai elv a ve­zetésről, ha nincsenek kö­vetői. Ha a vezetőtársak kis- szerúségén, közömbössé­gén, rosszindulatán, büroü- ratikus lélektelenségén, vagy megalkuvó puhánysa- gán megfeneklenek az em­berért való nemes szándékok Az ilyen munkahelyi közeg­ben j óhatatlanul elburján- zik a vezetők és vezetettek közötti kölcsönös bizalmai- lanság, a beosztottakkal szembeni hatalmaskodás, pszichikai terror. Csodái- ható-e. ha a munkakörül­ményeivel jogosan elége­detlenkedő munkásnőre rásütik a „lázító” bélyeget. S, ha az elkeseredett brigád egyik tagja így fogalmazza meg az üzemi demokráciá­ról leszűrt véleményét: /.ná­lunk joga van mindenkinek befogni a pofáját.” Tipikus ez a helyzetkép minálunk a fejlett szocializ­mus építésének szakában? Természetesen nem tipikus. De fordítsunk egyet a kér­désen: akadnak-e ilyen je­lenségek? Bizony, akadnak. Mint a fenti példa, Dömóikv János: Miért? avagy A lé­vések elmentek című, Ked­den másodízben (az 1976. december 15-i adás ismét­lése) látott tévéfilmje is keserűen tanúsítja. Mit tanúsít ez a film? Mindenekelőtt azt, hogy a legemberségesebb vezetői szándék sem ér fabatkát sem, ha hiányoznak hoz­zá a végrehajtó szövetsége­sek: hiányzik a kollektiv harmónia, ha kívánatos in­tézkedéseket rosszindulat, önös presztízsérdekek ke­rekezik. Ka pedig ilyenné fajulhat a helyzet, máris előtérbe tolul a kérdés: alkalmas-e ez a vezető áz egyszemélyi felelős irányításra? M’ért kell okvetlenül a pozicioná- lisan leggyengébbnek, leg- kiszolgáltatottabbnak húz­nia a rövidebbet, s nem azoknak, akik valóságosan felelősek a történésekért. Mert lám, fejétől bűzlik a hal. Attól a szemlélettől, amit a dokumentumfilmnek tekinthető történetben a közvetlen munkahelyi mű­vezető, az osztályvezető, az üzemmérnök, a személyzetis, sőt a félszeg szb-titkár is áraszt maga körül. Jópofás- . kodöan - nívótlan kulturális brigádvetélkedő a szocialis­ta vállalások jegyében. Pat- ronázsmunka egy gyerrhek- otthonban — teljes lelki Kö­zömbösséggel, egymást trak- tálással, miközben a „kis védencet” nevelői pofonok igyekeznek rábírni a „pat- rónusoknak” dukáló hálá­ra. Igen, ilyen bűzös már itt minden, amire a tévések rászegezik a kamerát. Ilyen posványbűzt áraszt az az „ügykezelés” is, melyen egy asszony sorsa megfeneklik. Egy magányos,! gyermeKét egyedül nevelő nőé, aki 15 éven át, betegségéig gép mellett állott, ahonnan kényszerűségből került jó­val kisebb keresettel, adm:- nisztrativ feladatra. Kinél keresse panaszára a megol­dást, ha a segítőkész igaz­gatóval úgy packáznak leg­közvetlenebb munkatársai, ahogy akarnak. S, ha a ki­vívott eredmény, végül is semmi örömöt nem adhat már. Az igazgató hiába bízik az emberben, ha az emner, már nem bízik benne és el­fordul tőle. Mert végtére is mi válto­zik, miután az ügyet meg­bolygató tévések szedik a sátorfájukat és elmennek? Az író-rendező Dqpnölkv Jánosnak nagyon keserű erről a véleménye: A leve­sek elmentek — néhány napig még kitakarítják a vécét. Lehet, sőt bizonyos, nogy ez a dokumentumjellegű produkció olyan sűrítmény, amely életünk természetes közegében sehol nem talál­ható. összetevői, alkotó­elemei azonban létezők és fellelhetők. Dömölky vál­lalkozása a kiváló szereplő- gárdával: Molnár Piroská­val, Máthé Erzsivel, Császár Angélával, Győri Ilonával, Kádár Flórával, Pádua Il­dikóval, Szabó Ildikóval, Szekeres Ilonával, Horváth Sándorral, Bozóky ’István­nal, Dégi Istvánnal, Szilá­gyi Tiborral. Szirtes Ádam- mal. Földi Terivel, Kaldy Nórával, Temessy Hédivel. Kránitz Lajossal, Makay Sándorral és Somogyvari Pállal — heves figyelmeztetés ellenük. A tévések mégsem mentek el! Sajnálatos egyébként, hogy rég olvashattunk lel­ketlenebb hírverést tévémű­sorról, — mint erről. 4 NÓGRÁD — 1977. január 7., péntek A I I

Next

/
Oldalképek
Tartalom