Nógrád. 1976. december (32. évfolyam. 284-309. szám)

1976-12-01 / 284. szám

''A Világ proletárjai egyesüljetek! NOGRAD AZ MS2MP NÓGRÁD MEGYEI S l,z OTf S A GA É S A MEGYEI. TA-N ÁCS LA PJA XXXII. EVF 284. SZÁM ARA: 80 FILLÉR 1976. DECEMBER 1., SZERDA V9éss»t f<rarf a ilfScag^cir SaeossicslisfOT üflMr»®cosspört Központi r A Magyar Szocialista Munkáspárt Közpon­ti Bizottságának ülését december 1-re össze­hívták. A Politikai Bizottság időszerű nemzetközi kérdések és az 1977. évi terv- és állami költ­ségvetés irányelveinek megvitatását, valamint az egyéb, soron levő kérdések tárgyalását ja­vasolja a Központi Bizottságnak. (MTI) Indiába LosoncziPál ' I,nsonczi Pál, az Elnöki Ta- december első felében hiva- nács elnöke, Shri Fakhrnd- talos látogatásra Indiába uta- din Ali Ahmednak, India zik. (MTI) elnökének meghívására 1976. Harminc esztendeje született a NEKOSZ Ifjú emberek dolga Ha majd évszázad múlva írja történésztoll a szocia­lista jövendőért harcba induló első szabad magyar eszten­dők históriáját, szólni kell a népi kollégistákról is. Ha for­rásanyag után kutat a búvárkodó, kezébe akadhat a Bo­lyai természettudományi kollégium egyik vezetőségi ülésé­nek féiévzáró jegyzőkönyve is. Olvassa majd a kései utód, hogy a diákvezetőség napirendi javaslatát Pál Lénárd, a beszámolót meg Szekér Gyula mondta el, s nyilván gon­dos szorgalommal jegyzi cédulára — hogy a névmutató ösz- szeállítás idején majd könnyebben boldoguljon —, miként haladt tudományos pályán, közéletben a következő évtize­dekben a későbbi Kossuth-díjas akadémikus, meg a ve­gyészmérnökből lett kormányeinök-helyettes. Ha a NE- KOSZ-történet ma még csak részleteiben megírott lapjai el­készülnek, nyilván világossá válik, miért írhatta 1948-ban Lukács György: „Semmi kétség: a népi kollégiumi mozga­lom léléejötte és felfejlődése demokráciánk egyik legna­gyobb tette a kultúra megújítása terén.” Két nevet említettünk az előbb, bárki megkeresheti a i,Ki, kicsoda?” életrajzi lexikonban a nevek mögött felso­rakozó szűk szavú, mégis sokat mondó adatsort. Keres­het harmadik, tizedik, ötvenedik hasonló pályaképet is, egy egész nemzedék java fiatalját nevelte indította el — akárcsak az idézett kettőt — nép, ország, szélesebb közös­ség, szocialista holnap szolgálatára a népi kollégiumok moz­galma. Kádár János, a József Attila Kollégium egykori párt; fogotestületi elnöke mondta: „A népi kollégiumok megalapí­tása fontos politikai tett volt, mert tömörítette azokat a munkás- és parasztfiatalokat, akikre a nép hatalom támasz­kodni kívánt.” A kollégiumi mozgalom gondolata még a felszabadulás előtt megszületett és gyökeret vert; első hívei már akkor megtalálták a jó utat, a haladás, a baloldali egység, majd az antifasiszta harc útját. Éppen a minap szólalt meg a „századunk” egyik részletében a képernyőn — fájdalom, már elete egyik utolsó megnyilvánulásaként — a kollégis­ta kezdet egyik tevékeny embere, Sipos Gyula, a költő. Az a Sípos Gyula, aki egyetemi hallgatóként, Győrffy-kollé- gistaként 1041. nagy antifasiszta megmozdulásán, a Kos- suth-mauzóleum előtti tüntetésnél az egyetemi ifjúság ko­szorúját vitte. Az ő kortársai, elvtársai, barátai voltak nem sokkal később az' ellenállás hű harcosai, a felszabadulás után a születő népi hatalom első mindenesei a munkásmoz- ga'om régi harcosainak oldalán, a földosztók és új igazsá­gok bátor hirdetői, a mély illegalitásból a szabadság nap­fényére lépő kommunisták pártjának hűséges katonái. S egyúttal: az utánuk következő nemzedék népi kollégiumi mozgalmának mentorai. Visszaemlékezések, egyszerűségükben is gyönyörű mon­dataiból ismerjük a „kollégiumfoglaló, -honalapító”, elsők tanuló- és oktató-tanító lázát; a legtöbbször üres, tört ab- lakú épületekben otthont és mindjárt közösséget is terem­tő ifjú emberek igaz, őszinte hevületét. A fényes szelek fénylő tekintetű nemzedéke indult el a népi kollégiumok születésével 1946-ban és volt három éven át — igaz, if­júi túlzásokkal, hol szektás hibákkal, hol meg narodnyik balfogásokkal ■—, a felszabadulás utáni ifjúsági mozgalom egyik, lendületes politikai munkát végző rétege. Néhány év­vel később — amikor az 1949-ben feloszlatott NEKOSZ munkáját először értékelték reálisan —, a párt Politikai Bi­zottsága úgy beszélhetett a mozgalomról, mint amely egyes hibái eilenére is egészséges hajtása volt a magyar kommu­nista ifjúsági mozgalomnak, s amely pozitív szerepet ját­szott az új szocialista értelmiség nevelésében. Évszázad múlva születő történelemkönv gondolatával kezdtük az emlékezést — ám a jelen, a NEKOSZ születésé­nek harmincadik évfordulója mai szép szót. mai elismerést kí­ván azoknak a három évtizeddel ezelőtti kollégistáknak, akik közül szinte mindenki választott munkaterülete fontos, számon tartott embere lett. Akkoriban, három évtizede, akadtak néhányan az idősebb nemzedékek fiaiból, akik „egy kicsit túlságosan is csak politikacentrikusnak” tekintették a népi kollégisták mindennapjait, egész tevékenységükben csak ezt vették észre. Azóta tudjuk — három évtized bi­zonyítja —, hogy éppen ez, a harcos' politikai állásfoglalás vállalása szolgált javukra tudományos, szakmai munkájuk­ban is. Bebizonyosodott: aki népi kollégistaként azt vallot­ta. hogy világot megforgatni, megváltoztatni az ifjú ember dolga, s ez a politikai küzdelemben csak a kommunisták,- a haladás lobogója alatt lehet — vallotta és vállalta: szak­emberként is csak a szenvedély és lendület viszi előre a kisebb közösséget és az egész társadalmat. . G. M. Magyar parlamenti küldőn ség utazott Havannába Apró Antalnak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, az országgyűlés elnökének ve­zetésével kedden magyar par­lamenti küldöttség utazott Havannába. A delegáció tagja Lombos Ferenc és Molnár Endre országgyűlési képviselő. A küldöttség részt vesz a Granma hajó partot érésének 20. évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségeken, va­lamint a kubai nemzetgyűlés első, ünnepi ülésszakán. A delegációt a Ferihegyi repülőtéren Péter János, az országgyűlés alelnöke és Házi Vencel külügyminiszter-he­lyettes búcsúztatta. Ott volt Jose Antonio Tabares Del He­al, á Kubai Köztársaság bu­dapesti nagykövete. (MTI) Helyhatósági választások í Portugáliában Portugáliában kedden el­kezdődött a december 12-i helyhatósági választásokat megelőző politikai kampány. Az ország lakossága az idén harmadszor járul az urnák­hoz: áprilisban nemzetgyűlést, júniusban köztársasági elnököt választott. A község tanácsi választás jelöltjei pártoktól függetlenül indulhattak, többségük azon­ban pártlistákon, vagy válasz­tási szövetségek listáin szere­pel. A portugál községtanácsi választások fontossága — a helyi hatalmi, tisztségek be­töltésén túlmenően — abban rejlik, hogy felmérhetik, mi­lyen változás ment végbe a választói erőviszonyokban Soares kormányának négyhó­napos működése alatt. (MTI) A Salgótarjáni Kohászati Üzemek egyik legrégibb üzemrészében készítik a keresett szögféle­ségeket. A szögverőben igénybe veszik a több évtizedes gépek munkáját, de a hatalmas csattogással működő masinák mellett megjelentek a korszerű, NDK-beli szögkészítő-be- rendezések is. Teljesítményük kétszerese a régieknek és a zajártalom kisebb környeze­tükben. A korszerű gépek előnyeihez tartozik megbízhatóságuk, valamint az, hogy az alakzat összetettsége miatt eddig nem gyártható szögfélescgek is készülhetnek segítségük­kel. A modern berendezést, mely egy perc alatt 700 darab szöget készít, a legjobb szak­munkások irányítják, közöttük Bata Pál, aki 1945-től a gyár dolgozója. — kulcsár —­Vezetők klubja alakult Aktívaülés a gazdálkodási hatékonyság növelésének kérdéseiről Tegnap délelőtt Salgótar­jánban, a megyei tanács nagytermében rendezett gaz­dasági aktívaüléssel fejező­dött be a VI. nógrádi műszaki hónap rendezvénysorozata. A megjelent, mintegy százötven gazdasági vezetőt Varga Gyula igazgató, az MTESZ megyei szervezetének elnöke köszön­tötte, s felkérte dr. Trethon Ferenc, pénzügyminiszter-he­lyettest előadásának megtar­tására. Trethon Ferenc bevezetőben utalt a XI. pártkongresszus által meghatározott gazdasági célokra és feladatokra, az ötödik ötéves tervben foglalt teendőkre, s az idei feladatok eddigi teljesítésére. Megálla­pította, hogy a népgazdaság idei várható eredményei össz­hangban vannak a középtávú terv fő vonalaival. Kifejtette, hogy idei tevékenységünk a korábbi időszak színvonalá­hoz viszonyítva kedvező, azonban az egyébként helyes tendenciájú gazdasági tevé­kenységünk mértékében és ütemében is elmarad idei cél­jainktól. Nagyon is időszerű beszélni most a gazdálkodás hatékony­ságának növeléséről — emel­te ki —, de a beszéden túl többet kell tenni érte. Az ötödik ötéves tervben foglalt feladatok végrehajtása érde­kében többet kell tenni az ipari termelés helyes szerke­zeti átalakítása, az eredmé­nyesebb piaci tevékenység és a gazdaságos export növelése érdekében. A gazdálkodás hatékonysá­gának növeléséről szólva rész­hözzétetiék a zöldség- és gyümölcsfélék 1977. érre biztosított felvásárlási árait A MÉM pénzügyi főosztálya közzétette a zöldség- és gyü­mölcsfélék 1977. évi szerző­déses felvásárlásánál biztosí­tott (garantált) felvásárlási árait, amelyek — az idevo­natkozó kormányhatározat ér­telmében — a zöldségeknél átlagosan 15, a gyümölcsök­nél pedig 10 százalékkal na­gyobbak, mint az 1976. évi tervezett árszínvonal. A zöldség és gyümölcs fel­vásárlását, termeltetését vég­ző felvásárló szervek, a SZÖV- ÉRT, illetve a megyei érté­kesítési központok, a konzerv- és hűtőipari vállalatok és a Hungarofruct a mezőgazdasá­gi termékértékesítési szerző­désekben ezeket a felvásárlá­si árakat kötelesek figyelem­be venni és rögzíteni. A ga­rantált árak: meghatározott minőségért és fajtáért szerző­dés alapján kifizethető leg­alacsonyabb felvásárlási árak, amelyek az állami védőárak­nál magasabbak és általában a főszezonban érvényesülnek. A felvásárló szervek az eló­és utószezonban, a közle­ményben felsorolt minőségi osztályoktól eltérő minőségre, továbbá a felsoroltakon kívüli egyéb termékekre is vállal­hatnak szerződésükben árga­ranciát. Az árakhoz kapcsolód dó szállítási feltételeket az érintett felek szintén szerző­désekben rögzítik. A felvásárló szervek tény­leges felvásárlási áraikat a termék és a piaci helyzet kö­zelebbi ismeretében alakítják ki, ami azt jelenti, hogy amennyiben a termés és a piaci helyzet indokolja, a fel­vásárló szervek a garantált árnál — meghatározott keret­összegen belül, termékenként eltérő mértékben — maga­sabb árat is fizethetnek. A felvásárló szervek ezeket az árakat életbelépés előtt egy­mással egyeztetik és az alkal­mazni kívánt, árakról az ille­tékes árhatóságot tájékoztat­ják. A közzétett garantált fel- vásárlási árak néhány főbb terméknél az alábbiak szerint alakulnak. Vöröshagyma: el­ső osztályú, dughagymáról ter­mesztve kilogrammonként 3,80 forint, másodosztályú 3,20 fo­rint, a magról termesztett hagyma pedig 3.20, illetve.2,80 forint. Az étkezési paradicsom ára első osztályú minőségben 2,40 forint kilogrammonként a •SF,ÖVÉRT hálózatában. A zöldpaprika belföldi felvásár­lási garantált ára első osztályú árunál kilogrammonként 5 forint, másodosztályú árunál kilogrammonként 4 forint. A zöldborsót és a zöldbabot a SZÖVÉRT kilogrammonként 6 forintért vásárolja meg 1 a vele szerződésben levő terme­lőktől. A közzétett felvásárlási árak arról tanúskodnak, hogy a termelők értékesítési biz­tonsága és anyagi érdekeltsé­ge 1977-ben az ideihez képest megnövekszik, ami várhatóan kedvezően . befolyásolja majd a piaci kínálatot és az ipar alapanyag-ellátását. (MTI) letesen foglalkozott mindazok­kal a teendőkkel, amelyek a tervezési, szabályozási és a szervezeti szférában végre­hajtva fokozhatják a gazdál­kodás eredményeit. Kiemelte, hogy a tervezésben döntő és elengedhetetlen feladat az igények és a lehetőségek egy­bevetése. Utalt a vállalatok közötti kooperáció fontossá­gára és hasznosságára, majd a termelési szerkezet változ­tatásának problémáival fog­lalkozott. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy mennyire fontos meggondolni a terme­lési szerkezet változtatását, mert nemcsak hosszú, hanem rövid távú eredményekre is szükségünk van. A pénzügyminiszter-he­lyettes előadását követően Illés Miklós, a megyei tanács általános elnökhelyettese korreferátumában a megye jelenlegi és várható munka­erőhelyzetével foglalkozott. Utalt a megyei pártbizottság néhány héttel ezelőtti ülésé­re, ahol részletesen számot vetettek a munkaerőhelyzet várható alakulásával, majd előzetes ismertetést adott azokról a várható intézkedé­sekről, amelyeket a megye munkaerőhelyzetében tapasz­talt feszültségek megszünteté­se érdekében kell végrehajta­ni. A gazdasági aktívaülést kö­vetően, a kora délutáni órák­ban a meghívott vállalatveze­tők, 'igazgatók részvételével az MTESZ egyik tagegyesülete, a Szervezési és Vezetési Tudo­mányos Társaság égisze alatt megalakították a vezetők klubját. Ürmössy László vezérigaz­gató-helyettes, az MTESZ me­gyei szervezetének titkára a klub célját így határozta meg: „Rendszeres időnként fórumot teremteni a vállala­tok vezetőinek a kötetlen, ta- pasztalatcsere-jellegű megoe- szélésekre. „A részvevők a klub vezetőjének Zsuffa Mik­lóst, a Nógrádi Szénbányák igazgatóját, titkárának pedig Tarháskovics Nándort, az öt- vozetgyár igazgatóját válasz­tották meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom