Nógrád. 1976. január (32. évfolyam. 1-26. szám)

1976-01-11 / 9. szám

Új folytatásos, regényünk: Egy vakáció története Üj folytatásos regény köz­lését kezdjük el a NÓGRÁD január 13-i, keddi számában. Szerzője, Kerekes Imre nem egészen ismeretlen a Nógrád megyei, főképp a salgótarjáni művészetbarátok körében; Kapaszkodj. Malvin, jön a kanyar című tragikomédiáját a József Attila Művelődési Központ színpadán bemutatta néhány éve a debreceni Cso­konai Színház. Kerekes Imre új regénye — Egy vakáció története —, melynek közlésére vállalko­zunk fiatalokról szól. Mai fiatalok életszemléletét, gon­dolkodásvilágát tükrözi. Az egészségesen derűs hangvételű történet így elsősorban a fia­talok körében számíthat ol­vasói érdeklődésre, de — idősebbek is bátran elkezdhe­tik. Tehát január 13-tól új foly­tatásos regényünk: Egy vaká­ció története. Sajtőpáiyázat a szocialista brigádok életéről A Szakszervezetek Nógrád megyei Tanácsa, a NÓGRÁD és az üzemi lapok együttes sajtópályázatot hirdetnek. A pályázaton részt vehet minden olyan riport, amely: — a szocialista brigádok életét, munkáját, közművelő­dési, közéleti tevékenységét, a szocialista közösségek neve­lő tevékenységét mutatja be, — és amelyek 197C-ban a megyei lapban, a NÓGRÁD- ban, vagy az üzemi lapokban jelennek meg. A pályázaton részt vető írásokat két példányban szükséges megküldeni a NÓGRÁD-naK illetve az üzemi la­poknak. A pályamunkák értékelésére — az SZMT, a NÓGRÁD, valamint az üzemi lapok képviselőinek bevonásával — 1976. decemberében kerül sor. a pályázat díjai a követke­zők: I. díj: 5000 forint II. díj: 3000 forint III. díj: 2000 forint. A díjak átadása 1976. de cemberében a magyar sajtó napja alkalmával történik. NAPTÁR 1976. január 11., vasárnap. Ágota «apja. A Nap kel: 7.31, nyugszik: 16.13 órakor. A Hold kel: 11.47, nyugszik: 1.46 óra­kor. ★ 1976. január 12., hétfő. Ernő napja A Nap kel: 7.30, nyugszik: 16.15 órakor. A Hold kel: 12.21, nyugszik: 2.48 óra­kor. Eső, hevés hó Várható időjárás ma es­tig:: északnyugat felöl fokozatosan megnövekszik a felhőzet és fel­szakadozik a köd. Főleg az or­szág északi felén többfelé lesz eső, kevés hó. A gyenge, változó iránvú szél északnyugatira fordul és meg­élénkül. A Dunántúlon erős szél­lökésekre is számítani kell. A legmagasabb nappali hőmérséklet plusz 2, plusz 7 fok között vár­ható. Lottótájékoztató — Ifj. Szabó István aján­déka. Űj szoborral . gazdago­dott a leendő pásztói képző­művészeti galéria. Ifj. Szabó István Felvonulók című kom­pozícióját ajándékozta Pász- tónak. — Továbbképzés. A Nóg­rád megyei továbbképzési ka­binet január 13-án, délelőtt az általános iskolák tanfel­ügyelői és szakfelügyelői ré­szére továbbképzést tart. Meg­vitatják a közoktatás-politika időszerű kérdéseit, a hosszú távú képzési célokat és a kö­vetkező ötéves terv célkitű­zéseit. — Filmszemle. Tegnap kez­dődött Pécsett a hagyományos magyar filmszemle. A január 15-ig tartó eseménysorozat­ban a versenyfilmek bemu­tatóján kívül sor kerül né­hány új film ősbemutatójá­ra, számos filmvitára, vala­mint közönség-művész talál­kozóra. A filmszemlén me­gyénket a moziüzemi válla­lat négy munkatársa képvi­seli. — „Gyertek, mesélünk!” Az e címet viselő népszerű so­rozat újabb programjaként január 12-én délelőtt a me­gyei művelődési központban mesefilmet vetítenek a kicsi­nyeknek. A történet címe: A kertészkedő meg a várúr. Ismeretterjesztés Magyarnándorban r Ä magyamándori kultúr- otthonban több klub műkö­dik. Szerdánként az ifjúsági klub programjában természet- tudományos ismeretterjesztő előadások hangzanak el. A nők klubja és a vasárnapon­ként találkozó nyugdíjasklub tagjai is szívesen hallgatják a TIT-előadásokat. Működik a kultúrházban az agrármű­szakiakat tömörítő értelmiségi klub, ahol ugyancsak rend­szeresen hallgatják a TIT- programokat. Az előadók Ba­lassagyarmatról járnak ki a községbe, de nem ritkán helyben is segítenek az is­mére tter j es Ztésn ek. Múzeumi közösségek Terv szerint, ebben az év­ben Balassagyarmaton, Szé" csényben ifjúsági, Salgótar­jánban pedig felnőtt múze- umbarátkört szerveznek. Ez utóbbit elsősorban történe­lemtanárok bevonásával. A múzeumbarátkör megalakí­tása érdekében Balassagyar­maton korszerűen felszerelt előadótermet alakítanak ki. Salgótarjánban a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal közösen kezdik meg a mun­kát. A közösségek megszer­vezését úgy Végzi a múzeumi szervezet, hogy lehetőség le­gyen szocialista brigádok tag­jainak részvételére is e körök tevékenységében. Határidőre elkészült Az anyagmozgatás korsze­rűsítéseként egyre több csar­noki futódarut ‘gyárt a Ganz- MÁVAG mátranováki gyár­egysége. A megnövekedett feladatok teljesítésére 1974- ben megkezdték egy 3450 négyzetméter alapterületű csarnok építési munkálatait, amelyet a beruházók legna­gyobb megelégedésére, a Nóg­rádi Szénbányák kisterenyei építési üzeme végzett. A bá­nyászépítők év végére, határ­időre átadták az új létesít­ményt, s munkájukat úgy szervezték, hogy a csarnok­ban már az építés ideje alatt megind.ulhatott a termelés. Itt állítják majd ' össze a nagyméretű acélszerkezete­ket, hidakat, futódarukat, s az új munkaterületen gyárt­ják le a Tisza II. Vízlépcső bővítéséhez szükséges beren­dezéseket is. Tanfolyam a művelődési központban A József Attila megyei Mű­velődési Központ az elmúlt évben tanfolyamot indított az amatőr színjátszó csoportok és irodalmi színpadok vezetői részére. A cél az volt, hogy az amatőr színjátszók és iro­dalmi Színpadok irányítói mélyebb betekintést nyerje­nek a színpadi munka rejtel­meibe. A kétéves tanfolyam második évi előadásai feb­ruár közepén kezdődnek, még új jelentkezőket is szívesen látnak. Az előadásokat a Népműve­lési Intézet munkatársai tart­ják. Tavasszal konferenciák ■ A TIT természettudományos szakosztályainak vezetői ja­nuár 12-én, hétfőn tartják ez évi első tanácskozásukat Sal­gótarjánban, a szervezet Mér­leg utcai székházában. Meg­tárgyalják azokat az ismeret- terjesztő formákat, módszere­ket és témaköröket, amelyek az idei év természettudomá­nyos ismeretterjesztő tevé­kenységét képezik. A tanács­kozáson döntik el, mely idő­pontban kerül tavasszal meg­rendezésre az a két konfe­rencia, amelynek témája a tudományos-technikai forra­dalom és a környezetvédelem lesz. Terveznek egy módszer­tani konferenciát is, éppen a jobb és hatékonyabb termé­szettudományos ismeretter­jesztés érdekében. A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a második játékhéten 5 talála- tos szelvény nem volt. Négy találata 189 fogadónak volt, nyereményük 29 969 forint. A háromtalálatos szelvények száma 11 029 db, 257 Ft. A kéttalálatosok száma 265 095 darab, 14 forint. A nyeremények a nyere­ményilleték levonása után ér­tendők. — „Vizes”-hír. Az elképze­lések szerint az ötödik öt­éves tervben újabb vízki­vételi művet létesítenek az Ipolyon. Az így nyert vizet a komra-völgyi tározóba ve­zetik, s innen látják majd el a karancs-völgyi falvakat ivóvízzel. A komra-völgyi tá­rozót egyébként már tavaly novemberben elkezdték fel­tölteni. Két művész tárlata Péterfi Gizella festőművész és Kő Pál szobrászművész közös kiállítása február 2-án nyílik meg a salgótarjáni Kossuth (öblösüveggyári) Mű­velődési Ház ifjúsági klubjá­ban. Megnyitja Erdei Sándor iparművész. Péterfi Gizella 1943-ban Marosvásárhelyen született, 1963-tól 08-ig a bu­dapesti Képzőművészeti Főis­kolára járt. Jelenleg tagja a stúdiónak, részt vett a stúdió­kiállításokon, s az országos tárlatokon. Kő Pál 1941-ben született Héves megyében. A Képzőművészeti Főiskolán a mestere Somogyi József volt. Művei gyakran szerepeltek nógrádi tárlatokon. Most rajzokat mutat be, amelyek szobraihoz készült vázlatok. Megjutalmazták az élenjárókat Az ötvözetgyárban pénte­ken munkavédelmi tanácsko­zást tartottak. Értékelték a Dolgozz balesetmentesen moz­galomban részt vevő brigádok eredményeit és a vállalat munkavédelmi helyzetét. A mozgalom hatására az ötvör zetgyárban az elmúlt évben csökkent a balesetek miatt kiesett munkanapok száma. A legeredményesebb munkát a Táncsics kohászbrigád vé­gezte, s ezúttal 5 ezer forint jutalomban részesítették. A Kossuth kohászbrigád jutal­ma 3 ezer forint volt. Á leg­eredményesebb munkavédel­mi őr címét Szabó János csoportvezető érdemelte ki. Jutalma 1000 forint. A 25 éves szervezett munkavédelmi mozgalomban kifejtett tevé­kenységéért Vágvölgyi Endre Kiváló Dolgozó kitüntetés­ben, Gál Béla, a szakszerve­zeti bizottság munkavédelmi felügyelője pedig miniszteri oklevél kitüntetésben része­sült. A tanácskozáson össze­gen 21 ezer forint jutalmat 'osztottak ki. Országúti epizód Nem hosszú időre, ■ legfel­jebb egy fél napra kisütött a nap. Igaz, csak januári mód­ra, de mégis kedélyt élénkí- tően. Megritkította a ködöt, csillogást, akár az ékszer, a vékony hó, amikor a fény benézett a fák közé. De az országút, az változott csak meg. Felszáradt róla a ned­vesség. Balassagyarmaton túl, Dejtár feli szinte meleget is árasztott. És ez a néhány csa­lóka óra elég volt ahhoz, hogy sűrűsödjenek az úton az autók. Csillogva villogtak, fürgén próbálgatták, melyik mit tud? Jó időt várón jár­ták az országutat, lehet, nem többre, csak arra a néhány órára, amíg a napfény elő­bújt, hogy ne feledjék a téli búban, jön még a jó idő is. És akkor az egyik szemben jövő kocsi a másiknak túlszár­nyalva a napfényt villogott, vésztjelzőn a fényszórójával. Aztán rohant tovább, mint aki- a pokolból menekül. Dejtáron a kanyar mögött, szembejövet már álltak kocsik, egy néhány a csillogni kívánkozók közül olyan is, amelyik munkáját olyan is, amelyik munkáját az út közepén egy rendőr frissen, határozott mozdula­tokkal, a másik az út szélén sorakozó kocsik mellett. Meg­nyerő külső, udvarias hang. — Gépjármű-ellenőrzés, ké­rem az okmányokat... Először a szokásos kérések: fényszóró, helyzetjelzö, fék. mentődoboz és így tovább. Aztán újabb kérés. — Elakadást jelző három­szög. . .! Vontatókötél'.. Biztonsági öv...? Az egyik kocsiban már minden készen áll, a másik­ban még fogyatékos, van amelyikben egyetlen szüksé­ges felszerelés sincs. Az el­lenőrzést végző rendőrök hangja nem változik, inkább tanácsot adó, mint felszólító. — Kérem, szíveskedjék be­szerezni á kellékeket az elő­írásnak megfelelően... Igen. mert szükség van rá. De akkor, ha megértjük ért. miért kellett vésztjelző villo­gással jelezni, hogy a dejtári kanyaron túl ellenőrzést tart a kötelességét az előírások­nak megfelelően ellátó két rendőr? Miért kellett? . Amit m.ondtak, jószándékkal mond­ták. és az autós érdekében!!! Már csupán néhány hét. és a napos idő inaid egyre job­ban hívogatja az autósokat is... — B — Téli délelőtt KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton fejezzük ki hálás kö­szönet ü n k e t min daz oknak, akik drága halottunk ÁDAM BÉLA őrgy. temetésén részt vettek. sírják koszorút, virágot helyeztek és részvétnyilvánításukkal fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. A GYÁSZOLÓ CSALÁD Berceli programok A berceli mezőgazdasági termelőszövetkezet vöröske- resztés csoportja január 14-én összejövetelt tart a berceli művelődési házban, ahol megvendégelik a szövetkezet tagjai önkéntes véradóit és a többszörös véradóknak bronz-, ezüst- és aranykitüntetést és emléktárgyat adnak. A ber­celi ifjúsági klub januárra gazdag programot állított ösz- sze. Január 18-án zeneismer­tetést tartanak, 31-én pedig irodalmi estet, ahol mai ma­gvar elbeszélők műveiből részleteket olvasnak fel, il­letve Ady Endre és Tóth Ár­pád munkásságáról esik szó. Jól működik a házasok klub­ja is. A klub január 31-én sakk- és asztalitenisz-bajnok­ságot rendez. ORVOSI ÖGVELET Salgótarjánban, az Arany János utca 3- számú házban ma egész nap orvosi ügyelet működik. Indokolt esetben a 28-00.ás telefonon lehet hív­ni az ügyeletet. Balassagyarmaton a városi kórház rendelőintézetében (Szontágh Pál út 2., telefon: 344) van ügyeleti szolgálat. Salgótar ján ban a járás or- vosi ügyeletét a megyei kór­ház nővédelmi tanácsadójá­nak helyiségében látják cl. Orvosi ügyelet van Nagybá- tonyban, a 3-as számú körzeti rendelőben. Ügyeleti szolgálat működik a berceli szülőott­honban (telefon: 20) Nóg- rádkövesd, Bércéi, Terény, Nógrádsáp és Nézsa orvosi körzetek részére. Fogorvosi ügyeletet lát el Salgótarjánban az Üttörők út­ján levő fogászati rendelő. Gyógyszertári ügyelet van Salgótarjánban, a Péeskő Üz­letházban. A Köznevelés pölyázai-a Az Oktatási Minisztérium és a Köznevelés szerkesztősé- ge pályázatot hirdetett. A pá­lyázat célja, hogy föltárja az oktató-nevelő munka eredmé­nyeit, problémáit, távlatait, és hiteles, élményszerű képet adjon az iskola, a pedagógu­sok életéről, munkájáról, a szülői házhoz, s általában a társadalmi környezethez fű­ződő kapcsolatairól, konflik­tusairól, s arról, hogy gya­korló pedagógusoknak milyen reális elképzeléseik vannak a munka megjavításának módo­zatairól. A pályázat nem szaktudományos, de nem is szépirodalmi jellegű, de kí­vánatos a szakszerűség és a megjelenítő erő egyaránt. A pályázatot négy témában hir­dették meg: I. Sikereim és kudarcaim a nevelésben, II. Mit tennék, ha igazgató vol­nék? III. Iskolánk és társa­dalmi környezete, IV. Milyen­nek képzelem a jövő iskolá­ját? A pályaműveket három gépelt példányban, a téma megjelölésével jeligésen kell a Köznevelés szerkesztőségé­nek címére beküldeni 1976. áorilis 1-ig. Eredményhirde­tés az idei pedagógusnapön lesz. ÁRAMSZÜNET I. hó 12-én és 13-án 7—16 óráig Zagyvapálfalván, a Kál­mán I., Nagymező és Egres- sy B. úton. I. hó 14-én és 15-én 7—16 óráig Zagyvapálfalván a Gor­kij telep, Makarenko út. Hő­sök úton a Kaszinóig, Blaha L. úton, Radnóti úton. Bu­dapesti úton az iskolánál. I. hó I6-án 7—16 óráig Bag- lvasalján Petőfi úton a volt kisvasúti átjárótól a templo­mig, a Szamuely úton, az Er­kel úton (volt Sára-tp.). NÖGRÄD, a Magyar Szocialista Munkáspárt Nógrád megyei Bizottsága és a Megyei Tanács tap.ia. Főszerkesztő: GOTYAr GYULA. Szerkesztőség: Salgótarján, Petőfi u. t. Telefon: 22-94, 22-95. 22-96. 22-97. Főszerkesztő: 12-94, 14-40. Sportrovat: 11-59. Éjszakai szerkesztés: 15-69. Kiadja a Nógrád megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: VIDA EDIT, Kiadóhivatal: Salgótarján, Petőfi u. 1. Telefon: 10-29. Telex: 229 109. Iráuyítószám 3101. Terjeszti: a Magyar Posta. Előfizethető: a helyi postahivataloknál és a kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra 20 forinté Előállítja: a Nógrád megyei Nyomdaipari Vállalat. 3101, Salgó­tarján, Petőfi u. l. Pí.; 96. Fv.: Kelemen Gábor igazgató. Index szám: 25 0Í2. 1 í i

Next

/
Oldalképek
Tartalom