Nógrád. 1975. október (31. évfolyam. 230-256. szám)

1975-10-16 / 243. szám

NÓGRÁD ■■wm CSÜTÖRTÖK KOSSUTH RÁDIÖ *•30: Franck: d-moll szimfónia. 9.05: Harsan a kürtszó! 9.35: Mozart: Esz-dúr szonáta. K. 48. 10.05: Iskolarádió. 10.30: Rési híres énekesek műsorából. ll.'OO: Bábolnától — Chicagóig. 11.15: Prokofjev: Péter és a farkas. 11.39: illés Béla müvei. III. rész. 12.35: Melódiákoktól. 13.15: Házunk tája. 14.00: Világirodalmi könyvszemle. 14.30: Balettzene operákul. 15.10: Tonny Eyk harmonika­triója játszik. 15.28: Hívogató. 16.00: A világgazdaság hírei. 16.10: A magyar népdal hete. 16.22: Pajkos diákok. 17.05: Az üzemi demokrácia lépcsőin. 17.25: Cseh népdalok és táncok. 17.47: Budapesti művészeti hetek. 18.15: Kritikusok fóruma. 19.15: A Mayas együttes felvételeiből. 19.35: Kapcsoljuk a Zeneakadémia nagytermét. 20.20: Beszélgetés egv versről. 20.4«: A hangverseny-közvetítés folytatása. 21.15: Operettdalok. 21.40: Adottságok, lehetőségek... 22.15: Sporthírek. 22.20: A magyar népdal hete. 22.50: Puccini operáiból. 0.10: Éji zene. PETŐFI RADIO 8.05: Filmzene. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.33: A magvar népdal hete. 8.55: Nagv Éva és Aradszky László énekel. 9.33: Szovjet regények filmen, lo.oo: A zene hullámhosszán. 10.55: Édes . anyanyelvűnk. 11.55: Gyermekek könyvespolca. 12.00: Hüszka Jenő operettdalaiból. 12.33: Nyíregyházi stúdiónk jelentkezik. 12.55: Kamarazene. 13.33: Szovjet dalok. 14.00: Szórakoztató stúdió kettőtől-ötig . . . 16.33: A Rádió Kabarészínházá­nak hangmúzeuma. 17.00: a magvar muzsika múltjából. 17.26: A csengő. Részletek. 18.00: A magyar népdal hete. 18.33: A Fruska. Részletek. 19.30: Kedvelt táncdalok. népszerű előadók. 20.33: Világablak. 21.03: Filmslágerek. 21.15: Jasha Heifetz és Julius Ka tehén lemezeiből. 21.46: Kovács Apollónia és Palló Imre nótákat énekel. 22.15: Mario Lanza operaáriákat énekel. 22.33: Doktor Doolittle. 23.oo: Harangozó Teréz és Korda György énekel. TELEVÍZIÓ 1. műsor: 9.00: iskolatévé. 17.08: Hírek. 17.15: Látogatóban Henrv Pharsonnál. NSZK-film. 17.50: Telesport. 18.15: Tízen Túliak Társasága. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Fórum — Bulgáriáról. 21.30: ősz. összeállítás. 22.20: Tv-híradó 3. 2. műsor: 20.00: Anna Frank naplóia. Amerikai film. BESZTERCEBÁNYA: 9.40: Egy óra múlva itt vagyok (ism.). 17.30: Autó-motor revű. 20.00: Juan inge. Tv-játék. MOZIMŰSOR Salgótarjáni November 7.: Gyé­mánt Lady. Színes. látványos USA bűnügyi film. — Balassa­gyarmati Madách: Szabotázs a föld alatt. Színes jugoszláv film­dráma. — Pásztói Mátra: Só. Színes jugoszláv háborús kaland­film. — Kislerenyei Petőfi: Mon­sieur Verdoux. Tragikomédia. — Szécsényi Rákóczi: Szerelmi bűntény (14). Színes olasz film­dráma. Behozzák a lemaradást ? Teljes illemben vetnek Az elmúlt napok időjárásá­nak hatására meggyorsult az őszi munkák üteme a rétsági járásban. A járási operatív bizottság értékelte a munka állását, és áttekintette a gaz­daságok előtt álló feladato­kat. Befejezéshez közeledik az őszi vetőszántás, amelynek 92 százalékát elvégezték. Jó ütemben halad az őszi búza vetése, és a cukorrépa szedé­se. A járás tsz-ei 2306 hek­tár búza vetését végezték el, amely a tervezett 53 százalé­ka. A cukorrépa szedésével 52 százaléknál tartanak. Meg­gyorsult a kukorica betakarí­tása. A kiváló termés 37 százalékát betakarították. Kiemelkedő a munkaütem a nógrádi Béke Tsz-ben ahol október 12-én befejezték az őszi búza vetését, amelyből a tervezettnél 18 hektárral töb­bet vetettek. Jól haladnak a munkával a nézsai, diósjenői, és a nagyoroszi tsz-ben is. A munka további gyorsítása érdekében a nógrádi tsz se­gítséget nyújt a romhányi tszmek a talajmunka végzé­séhez és a vetéshez. Az operatív bizottság ismé­telten felhívta a figyelmet a munka további fokozására. Külön kiemelte az őszi búza vetésének gyorsítását, a mi­nőségi követelményeket. Fel­hívta a gazdaságok figyelmét hogy a cukorrépa további szedését, szállítását a Mátra- vidéki Cukorgyár ütemezésé­nek megfelelően végezzék. Javasolták az őszi mélyszán­tás gyorsítása érdekében a felszabaduló gépi kapacitás átcsoportosítását. Mai magyar grafika Pásztori Harmadik kiállítását rende­zi a Magyar Népköztársaság Képzőművészeti Alapja a pásztói Lovász József járási Művelődési Központ kiállító- termében. A nagyközségi ga­léria megalapozására ajándé­kozott művek, majd a stúdi­ós fiatalok alkotásai után a magyar grafika szerepel rep­rezentatív válogatással. Va­sárnap délelőtt 11 órakor dr. Solymár István, a Nemzeti Galéria főigazgató-helyettese tartja az ünnepélyes megnyi­tót, melyen közreműködik a művelődési központ kamara- együttese. A tárlat október 31-én zárul. KlSZ-esküvő, fogadalom Érsekvadkerten KISZ-es- küvőt rendeztek nemrég Ko­vács László érsekvadkerti és Vörös Mária rétsági fiatalok­nak. A hivatalos aktust úttö­rők köszöntése, az általános iskola énekkórusa tette ünne­pélyessé. Az anyakönyvvezető köszöntötte az ifjú párt, va­lamint Kácsor Dezső és neje, Kordics Veronika nagyszülő­ket, akik 50 éves házassági évfordulójukat, dr. Vörös István és neje, Angyal Bor­bála (szülők), rétsági lakosok pedig 25 éves házassági év­fordulójukat ünnepelték, s újították meg fogadalmukat. Szocialista briqádvczetők tanácskozása A Lampart ZIM salgó­tarjáni gyárában új módszer­rel kísérleteznek. Gyárrészle­genként szervezték meg a szocialista brigádvezetők tanácskozását. Kedden-szer- dán a tanácskozásokon a gyárrészlegek vezetői tartot­tak beszámolót az első há­romnegyedévi munkáról, a felajánlások teljesítéséről, és a sorcn következő feladatok­ról. Etesi József főmérnök a műszaki szocialista brigádok­nál, Magyara Rezső főköny­velő pedig az adminisztráci­ós brigádoknál tartott beszá- í várni kell. mólót. Bőven van még mit : ________ t enni a gyárban az éves tér- ! vek teljesítése érdekében. Ez is időszerűvé tette a tanács­kozások megszervezését. Ezt követően pénteken Salgótar­jánban ülnek össze a nagy- vállalat hat gyárának szocia­lista brigádvezetői tanácsko­zásra. Az elhangzott véleménye-! két, javaslatokat jól haszno­síthatják a pénteken tartandó műszaki konferencián és az ezt követő termelési tanács­kozásokon is. Kulturális élet Bercelen Könnyűzenei koncert, ^zín- J házi előadás szerepel — töb­bek között — a berceli mű­velődési ház októberi prog­ramjában. Október 27-én a Folytassa 'Éva és Ádám című vígjátékot mutatják be a községben, két részben. A há­zasok klubja egészségügyi té­mával foglalkozó ismeretter­jesztő előadásra invitálja tagjait. Az ifjúsági klubban politikai vetélkedőt tartanak. A hét valamennyi napján zajlanak a művelődési házban a szakkörök foglalkozásai. Pávakör és citerazenekar. plakát- és díszítőszakkör, fotószakkör, aéuiíáac-ese­port, irodalmi színpad, csalá­di és társadalmi ünnepeket rendező csoport, honismereti szakkör működik a község­ben. Zeneiskolátok ■ Budapesten Először rendezik meg Szol­nokon a Friss Antal orszá­gos gordonkaversenyt az álla­mi zeneiskolák gordonka sza­kos hallgatói részére, a né­hány éve elhunyt gordonka- művész ós zenepedagógus tiszteletére. Nógrád megyéből a salgótarjáni zeneiskola há­rom tanulója vállalkozott szereplésre. A napokban Bu­dapesten lezajlott elődöntőn az I. korcsoportban Fekete í Anita és Sáfár Rita, a III. j korcsoportban Nagy Zsuzsa I lépett fel. A zsűri tetszését I megnyerték — a döntésre a ; többi elődöntő befejezéséig Művelődési nop Cereden A salgótarjáni járási hiva­tal művelődésügyi osztálya, a Hazafias Népfront járási el­nöksége, Cered közös községi Tanács, a ceredi művelődési ház, és a salgótarjáni megyei József Attila Művelődési Központ művelődési napot rendez Cereden. Az esemé- nyek szombat—vasárnap zaj­lanak a ceredi Ady Endre Művelődési Házban. Az első napon Játszunk együtt cím­mel lesz műsor, és játékdél­után 6—14 éves gyermekek­nek a művelődési ház nagy­termében. A klubteremben e napon képzőművészeti kiál­lítást nyitnak, közönség­művész találkozót rendeznek. A ház presszójában pedig Nógrád megye a szocialista fejlődés útján címmel fotóki­állítás nyílik. A tanácsok 25 éves, jubileuma jegyében este hat órakor lesz a központi ünnepség, s politikai fórum a nagyteremben. A fórumot ve­zeti Feuer András, a Magyar Rádió politikai adások fő­szerkesztőségének munka­társa. Ezután ünnepi műsor kezdődik. Másnap délelőtt tartják az ifjúvá avatást, s bemutató klubfoglalkozás lesz a művelődési ház klubter­mében. Író-olvasó találkozót tartanak a Palócföld szer­kesztőségének tagjaival a ház klubjában, délelőtt tizenegy­kor. Középiskolai filmklubműsor A salgótarjáni József Attila megyei Művelődési Központ és a Nógrád megyei Mozi- üsfrmi Vállalat az 1975 76-os tanévben a szocialista film­művészettel ismerteti meg a középiskolásokat. A program­ban a lengyel, a csehszlovák, a szovjet, a jugoszláv, a bol­gár, a román, a német de­mokratikus köztársaságbeli és a magyar filmgyártás 2—2 kiemelkedő filmje szerepel. Néhány filmcím ízelítőül: Mater Johanna (lengyel), El­felejtett ősök árnyai (szov­jet), Sutjeska (jugoszláv), Ju­talomutazás (magyar). Vonzá­sok és választások (NDK). Az előadásokat — melyei csak előre váltott bérletekkel lá­togathatók — a József Attila megyei Művelődési Központ­ban tartják. Az első vetítésre ma kerül sor. Jön a narancs Kubából újabb hétszáz ton­na narancs és grape fruit indult el Magyarországra. Az év végéig összesen háromezer tonna kubai déligyümölcs ke­rül a magyar üzletekbe. NAPTÁR 1975. október 16.. csütörtök. Gál napja. A Nap kel: 6.03, nyugszik: 16.56 órakor. A Hold kel: 15.06, nyugszik: 2.15 óra­kor. FURCSA C E L.„ 10—IS fok Várható időjárás ma estia:: válto­zóan felhős idő. Az ország: észak­keleti részein elszórtan mésr eső, a hegyeken havazás. Az időnkéit még élénk nyugati szél tovább mérséklődik. Legmagasabb nan- pali hőmérséklet csütörtökön 10— 15 fok között.. Ifjúság védelm' továbbképzés A hivatalosan is ifjúságvé­delemmel foglalkozó szervek, a pedagógusok és a tanácsi dolgozók mellett egyre na­gyobb feladatokat kapnak a társadalmi aktíváik az ifjúsálg- védelmi feladatok megoldásá­ban. Az utógondozás terüle­tén Is így van ez. Ki kell alakítani a társadalmi segítők hálózatát, tájékoztatni a je­lenlegi és a „tartalék” támo­gatókat az időszerű felada­tokról. Ezért a pátszói és a szécsényi járási hivatal igaz­gatási osztálya felkérte a két járás hívatásos patrónusát, Begai Vilmosnét, tartson to­vábbképzést szolgáló előadá­sokat. Fászton, kedden volt, Szécsényben (pedig ma kerül sor erre. A későbbiekben ter­veznek hasonló tájékoztatókat a többi járásban is. MUNKASÖRÖK példája Befejezéséhez közeledik a kárán cslaoujtői gyógyszertár építése. Közel kétmillió fo­rintot ér az űj létesítmény, melynek alapozásánál helybe­li munkásőrök végeztek pél­damutató társadalmi mun­kát. A falakat ugyancsak tár­sadalmi munkában helyben- lakó szakmunkások segítségé­vel húzták fel. Az elkészült énü’et takarítására a héten 39 falubeli asszony vállalko­zott. Képcsarnok-tárlatok A Képcsarnok rendezésében ma az ország több városában nyílik képzőművészeti kiál­lítás. Miskolcon, a Szőnyi István-teremben, Tóth B. László festőművész tárlatát nyitják meg, Szolnokon az Aba-Novák-teremben. Vágfal- vi Ot.ó festőművész kiállítá­sa nyílik meg. Győrött nyílik P. Bak János festőművész tárlata. Budapesten pedig a Mednyánszky-teremben dr. Végvári Lajos művészettörté­nész nyitja meg Csabai Kál­mán, Munkácsy-díjas festő­művész kiállítását. Csabai Kálmán művészeti tanulmá­nyai befejezése után Miskol­con vállalt tanári állást. Csaknem négy évtizede él a városban, részt vesz társadal­mi és művészeti életében. ÜNNEPI TANÁCSÜLÉS A tanácsok fennállásának 25. évfordulója tiszteletére pénteken Nőtincsen ünnepi tanácsülést tartanak. A ta­nácsülésre a közös tanácshoz tartozó német nemzetiségű Szendehely, valamint a szlo­vák nemzetiségű Felsőpetény é< Ösagárd községekből a ta­nácstagokon kívül részt vesz­nek a korábban tevékenyke­dett tanácsi vezetők, tanács­tagok. valamint aktivisták. A tanácsülés résztvevőit az út­törők köszöntik. maid Kiss László tanácselnök tart meg- emlekezést és nvúit át több tanácstagnak emléklapot, il­letve kitüntetést. — Színházlátogatás. Jobbá­gyiból. a helyi klub szervezé­sében rendszeresen iárnak az emberek színházlátogatásra Rudapestre. Legközelebb ok­tóber 19-én a Veronai fiúk című miwicalt tekintik meg a Fővárosi Operet‘er>n.kő-zbpn. — Szellemi vetélkedő. Ä Nógrád megvei Éleímiszé'-- kiskereskedeimi Vállalat az idei KPVDSZ kulturális na­pok keretében október 18-án v«+éik°rTőt rendez a vállalat dolgozói résztvételé­" A íjr-, ir'iHq1rv' : ^ történelmi, zenei, sport- és szakmai témákban mérik ösz- sze tudásukat. — Átadás előtt. Közel egy­millió forintba került Mihálv- gergén a patak kövezése. A munka elkészült, a műszaki átadásra várnak. — Kései virágok. Varga Sámuel ipolytarnóci lakos kertjében virágzik a szilvafa. Előző leveleit teljes egészé­ben elhullatta, ágain ú.i rü­gyek fakadtak, melyek most virágzanak. ŐSZRŐL GYERMEKEKNEK A balassagyarmati ifjúsági könyvtár rendezésében a hé­ten fejeződött be az a több mint tíz foglalkozásból álló sorozat, melyet iskolaotthonoa és napközis első, második osztályos iskolások számára rendeztek. A könyvtárba láto­gató gyermekek a - tanmenetbe illő verses, mesés, vidám ösz- szeállításokon vehettek részt. Állatokkal ismerkedhettek meg és sok érdekeset hallöt- tak az őszről. ÉVFORDULÓNAPTÁR 110 évvel ezelőtt 1865, ok­tóber 16-án született Baross László raövénynsmesítő. Híres íaitáli a Bánkúit 1201-es é< 1205-ös búzája világsikert éri el. aranyérmet r.vert az Otta­wai világkiállításon. 80 évvel ezelőtt születeti Kalamár József a magyai munkásmozgalom harcosa, a: 1956. évi ellenforradatorr mártírja. ÁRAMSZÜNET X. 16.. 17., 18., 20.. 21.. 22-é 7—16 óráig M<üesszéién. Sz; badség úton a kultúrház kő: nyékén. Árokban „ért célba” a képen látható Zaporozsec Balassa- :• i uv • Szügy között. Szerencsés volt „landolása”, mert utasai közül senki, még az öthónapos csecsemő sem sérült meg. A bukfencelö autó látványa mégis figyelmeztet: vi­gyázzunk, csúszik az út az esőben! Alig haladtunk tovább, máris Zsiguli találkozott össze egy Trabanttal a balassa­gyarmati benzintöltő állomás előtt. Tíz percen belül két eset, amelynek szemtanúi voltunk. Vigyázzunk a volán mellett! Lokomotív-siker ..Ringasd él magad” — a budapesti Lokomotív GT együttesnek ez a száma nyer­te el A hónap dala címet,Ku­bában. A rádió népszerű „Vidámság hullámhosszán” című műsora, a hallgatók szavazatai alapján ítélte oda a címet. Az együttes másik száma, a „Szabadíts meg” szintén a kubai rádiók állan­dó műsorszámai között sze­repel. Gázolt a zebrán Súlyos baleset történt ked­den a késő délutáni órákban Salgótarjánban a Rákóczi úton. Tóth Kálmán 49 éves árúforgalmi előadó, tari la­kos, személygépkocsijával az OTP megyei igazgatóságánál a kijelölt gyalogátkelőhelyen elütötte Mészáros Mihály 65 éves salgótarjáni nyugdíjast. Mészáros Mihály nyolc napon túl gyógyuló, súlyos koponya­sérüléssel került kórházba. Vállalatunk egri. gyöngyö­si, hevesi telephellyel szakképzett irodagép-mű­szerészeket alkalmaz azonnali belépéssel. Alkalmazunk továbbá iro- dagépjavító-műszerész szakképzettséggel nem rendelkező gép- és mű­szeripari szakközépiskolái végzetteket, akik a ké­sőbbiek folyamán szak­vizsgát tehetnek. Jelent­kezni lehet: Heves megye Finommechanikai Vállala' üzemgazdasági osztálya Eger. dr. Sándor Imre u 4—6. NOORAD, a Magyar Szocialista Munkáspárt Nógrád megyei Bizottsága és a Megyei Tanács (apja. Főszerkesztő: GOTYAR GYUFA. Szerkesztőség: Salgótarján. Petőfi u. t. Telefon: 22-94, 22-95. 22-95, 22-9 Főszerkesztő: 12-94 14-40. Sportrovat: 11-59. Éjszakai szerkesztés: 15-69. Kiadja a Nógrád megvei I ankiadó vállalat. Felelős kiadó: VIRA EDIT. Kiad óVn-vi: Salgótarján Petét« ti. I. Telefon: 10-29. Telex: 229 Irány Kószám 3101 vctjeszii: a Magyar Posta. Előfizel’toiő: a lu-lyi nostahiva:-lóknál és a kézbesítőknél. Előfizetési dfi egv hónapra 20 forint Előállítja : a Nógrád megyei Nyomdaipari Vállalat. 3101. Salgótarján. Petőfi u. 1. Pt..- 96. Fv.: Kelemen Gábor igázgaló. Index szám 25 072.

Next

/
Oldalképek
Tartalom