Nógrád. 1975. október (31. évfolyam. 230-256. szám)

1975-10-14 / 241. szám

Képernyő előtt Rendhagyó műsorhét — közepes szinten Rendhagyó volt az előző könyvritkaságok kerültek rándulásig. A tévéjáték sze- műsorhét, mert az adásna- „kalapács” alá. Az alkalmi reposztása legjavát sorakoz- pok sorozata ezúttal hétfőre is antikvárius, Várkonyi Zol- tatta fel, s ez is jelentősen kiterjedt, amikor is a labdarú- tán segítségéül bepillantást erősítette az írói mondandó gó Szuper Kupa keretében a nyertünk százados konyvrit- érvényesülését. A főszerep- Kijevi Dinamo és a Bayern kaságok oldalaira, megismer- ben, Batsányi alakjában Hor- München nagy iramú mér- hettük a költő Arany János váth Sándor egyszerűségét, kőzésónek szemtanúi lehet- zeneszerzői próbálkozásait, maníroktól mentes eszközte- tünk. megelevenedett egy kortárs lenségét dicsérhetem. De ki­Egyebekben azonban a hét feljegyzései, anekdotái alap- válót nyújtott többek között nem bővelkedett különöseb- ján Kisfaludy Sándor táb- Bánki Zsuzsa. Tyll Attila, ben kiemelkedő programok- labírás világa. Tóth Judit, Mertsáros László, ban. Az átlagszintben em- A gyermeknevelés nem Inke László, Békés Rita, An­líthetők közül érdemes né- mindig könnyű feladatához dai Györgyi, Sinkó László, hány szóra a kedden látott, nyújt rendszeresen hasznos Kálmán György, Zách János. Hová fussak? című amerikai és megszívlelendő pedagógiái Bulla Elma, Gelley Kornél, film, amely a történet né- útmutatásokat, javaslatokat Kránitz Lajos, Némethy Fe- hány szép drámai mozzana- a Családi kör, a szülők, ne- renc, Pathó István, Földi Te. tával és bensőségesen, sze- velők magazinja. A sorozat ri. Bozóky Isvtán és mérmes líraiságával hatott, érdeme, hogy kerüli a kátéd- Béla is. A főszereplő "Herschel Bér- rajellegű formát, a soron lé- nardi nagyszerű jellemszí- vő témát dramatizált formá­nész. Magyar szinkronját az ban és rendszerint varrások- je is. A mind nehezülőbb erre talán legméltóbb mű- ban szemlélteti, érzékelteti újságírói feladatokban a még vészünk, Páger Antal tolmá- a nézővel. így egy műsorban versenyben álló fiatalok ro- csolta. ' váltja egymást pedagógus, konszenvesen, olykor impo­Igen hasznos zenei isme- pszichológus, színész. Ez utób- náló készséggel igazolták rá- retterjesztés az, amire ezek- biak közül a sorozatban Bán- termettségüket a pályára. Így ben a hetekben dr. Sárosi ki Zsuzsa, Moór Mariann és fokozott érdeklődéssel tekint- Bálint zenetudós vállalkozott. Zen^he Ferenc tekinthető ál- hetünk a végső döntő elé. Cigányzene című sorozata — landó, hasznos közreműkö- <T- ----------------------■* m elynek ezúttal második ré- dőnek. szét láthattuk-hallhattuk — A budapesti művészeti he- a cigány vendéglői muzsiká- tek programjában csütörtö- lás és a cigány népzene kö- kön folytatódott a Bartók Bé- óét után a sorozatnak bi zo- zötti igen lényeges ismérv- iáról szóló emlékezősorozat, nvára sok lelkes ifjú nézője különbségeket tárja elénk Ezúttal Gertler Endre hege- szemléletes illusztrációkkal, dűművész vallott arról, mit Kollár Lezajlott csütörtökön a Ri­porter kerestetik! III. dontő­Űj tévéfilmsorozat kezdő­dött gyermekek számára szombarón délután. A svéd­csavar címmel. A biztató kéz­lesz a továbbiakban. A szombat este műsorá­ezzel egyben nemzeti általá- jelentett számára a nagy mes- ban igényes, jó összeállítást nos érvénnyel a műdal-ma- tér művészi humanitása. láthattunk, melyben helyet gyár nóta és a népdal közötti A műsornap centrumát kaptak zenei számok, fejtörő, különbségtételre is megtanít- pénteken szintén a budapes- Bartókról való emlékezés mel- ja a műsor figyelemmel ki- ti művészeti hetek adta. mely- lett Radnóti Mikló»-, Bíró sérőit. Az érdemes vállalko- nek keretében ezúttal Száraz Lajos-, Krúdv Gyula-, Petőfi- zás dr. Sárosi Bálint mellett György tévéjátékát. A Rókus művek is. Éjszakai előadás- a szerkesztő Lengvelfi Mik- templom harangjai-t lát- ban a Fejjel a falnak lós eddigi alkotói törekvéseit hattuk. Az író már eddig is francia filmet is újólag igazolta- több történelmi témában je- elmegyógyintézetbe juttatott A szerdai nap másik ér- ieskedett, ez alkalommal a fiatalember tragikus sorsá- demes programjának bízó- magyar jakobinusok egvike, ról nyúlt az Antikvárium című Batsányi János hányattatá- sajátos riportműsor, Bogáti sokban bővelkedő életének Sátáni ötlet című francia— Péter szerkesztésében. Szem- legdrámaibb szakaszát dől- olasz film érdemel említést tanúi lehettünk az Állami gozta fel markáns eszközök- legalábbis azok kedvéért, akik Könyvterjesztő Vállalat egyik kel. A „franciaországi váltó- szeretik a hasonló zsánerű könyvaukciójának, ahol ér- zásokért” lelkesülő hazafi produkciókat dekesebbnél érdekesebb benső útját a keserű kiáb­című láthattuk, egy A vasárnapi műsorból a (b. t.) Mai tévéa ján latunk 30.05: Kapupénz. fáradt, törődött, pulóverben, lány ellentéte testvérének. A bakancsban járó házmester- liftben szökött katonák rej- Vészi Endre azt az alcímet lány alakja rajzolódik ki, tőznek. Egyikük sebesült, adta tévéjátékának, amely a akj nagyapjával — aki azé]- Másikuk, civilben fényképész, budapesti művészeti hetek világháborúban elvesztette aki minden áron, még a programjában kerül műsor- mindkét lábát — látja el a számára egyáltalán nem ide- ba, hogy „Rekviem egy ház- háborús házmesteri teendőket, gén hazugságok árán is élet- mesterlányért”. a légóügyeletet, a ház ría- ben akar maradni. Egy budapesti bérház éle- dóztatását. Egy napon, éjsza- A főbb szerepeket Törőcsik te elevenedik meg az ostrom ka, zörögnek, s a másik unó- Mari, Páger Antal, Esztergá­Idején, a felszabadulás előtti ka, a házmesterlány húga. iyos Cecília, Iglódi István, napokban. A sokféle emberi érkezik, akit gazdag barátja Bálint András játsszák. Ren­arc közül legtisztábban egy itthon hagyott. A szép szőke dező: Kerényi Imre. A pécsi Janus Pannonius Múzeum román kori kőtára Álmosdon Kölcsey­mellszobor Vasárnap a Hajdú-Bihar megyei Almosd községben felavatták Kölcsey Ferenc mellszobrát. A Himnusz köl­tője gyermekéveinek egy ré­szét; 1812-től 1815-ig, az ál- mosdi kastélyban töltötte. Az egykori Kölesey-házat a községi tanács múzeumnak rendezte be, most pedig Mar­ton László szobrászművész alkotásával gazdagodtak az álmosdi Kölcsey-emlékek. Dr. Julow Viktor, a debreceni Kossuth Lajos Tudomány- egyetem irodalomtörténésze emlékezett meg ünnepi be­szédében Kölcsey munkássá­gáról, életéről, majd leleplez­te a szobrot. A Lányok, Asszonyok Megnyílt új otthonában a Magyar Nemzeti Galéria Berlint, az NDK fővárosát és a Nemzetközi Demokrati­kus Nőszövetség ott székelő központját. A mai nemzetközi nőmoz­galom kiemelkedő képviselői­nek sorában — akiket fény­gyar Nők Országos Tanácsa nak elnökét is. Átfogó képes riportsorozat jelenik meg a Lányok, As­szonyok októberi számában, arról, hogy milyen a mai szovjet nő élete, helyzete a családban, és a társadalom­ban. A négyoldalas, fényképes divttrovat, érdekes új model­leket közöl. A gyermekek kis társaik rajzait láthatják, amelyek a világ minden részéből érkez­tek a szerkesztőségbe. A Lányok, Asszonyok „ p P atka lm ÁUM Vasárnap délután ünne- Iériának ad immár végleges hoz is lehetőséget teremte­, «tt . a c PÉlyes külsőségek között otthont. Az új körülmények nek, hogy a művészeket és S®épnil. Smuit.nli» inyílt meg új otthonában, a között a magyar képzőművé- korszakokat egyenként ma­, * _ színheivét — budavári palotában a Magyár szett kultúra ügyét szolgáló tassák be. Az első tárlat a on»r • Nemzeti Galéria. Az ünnep- múzeum méltó környezetben, anyaga 150 év művészetét ségem Pogány ö. Gábor fő- sokoldalúbban szolgálhatja öleli fel a lehetőségekhez igazgató üdvözölte a vendé- nemzett kultúránk ügyét, is- képest időrendben, az 1800-as geket. Jelen volt Nemes De- mertetheti meg itthoni és évektől napjainkig, mintegy zső, az MSZMP Politikai Bi- külföldi látogatókkal a ma- 200 alkotás közvetítésével. A zottságának tagja, Katona gyár képzőművészet történe- 19. és 20. századi éremanyag Imre, a budapesti pártblzoit- tét, nevesebb alkotóit. Most a kisplasztikái gyűjteménnyel __ , ság első titkára, politikai, első ízben mód nyílik arra vegyesen került a tárlókba. k épén mutat be a lap ”u j társadalmi, művészeti életünk is. hogy nemcsak a magyar A kortárs művészet főbb latjuk Erdei LaszionéL a Ma- számos képviselője, több bu- középkor, nemcsak a 19—20. vonásait igyekszik felvillanta­dapesti nagykövetség vezető- század anyaga, de a kortárs ni a Képek és szobrok há­jé. alkotók munkáinak java is rom évtized magyar művé­Kállai Gyula, az MSZMP helyet kapjon a termekben. szetéből című kiállítás. Az Központi Bizottságának tag- Ä budavári palotában a időszaki tárlat anyagát, amely ja, a Hazafias Népront Or- Magyar Nemzeti Galéria egy- csupán ízelítőt adhat a fel- szágos Tanácsának elnöke szerre több kiállításával Is szabadulás óta eltelt évtize- mondott megnyitó beszédet, várja a látogatókat. A régi dek eredményeiből, törekvé- Hangsúlyozta; szocializmust művészeti osztály időszakoséiból, a múzeum gvűjtemé­építő népünk történelmének kiállítást rendez középkori nyéből állították össze, szép szimbóluma, hogy ma az és barokk anyagából. A kö- Végül ugyancsak, az új egykori királyi palotában a zépkori kiállítás a 14. század nemzeti galériában nyílt meg kultúra fellegvárát teremtet- közepétől az 1540-es évekig, a Szolnoki művészek (1850— ték meg. Elsőként a több év- a táblaképek és a faszobrok 1910) című kiállítás, amely a tizede tartó helyreállítási anyagából nyújt válogatást, ma már 125 éves múltra munkák eredményeként a A barokk stílusú alkotások kö- visszatekintő szolnoki festő- Budapesti Történeti Múze- zül egyelőre csak a 18. szá- iskola első fél évszázadának A lap melléklete kötött és j um fogadhatta a közönséget, zadi magyarországi művészet képeit vonultatja fel. A tór- horgolt modellek képét és le- j majd hazánk felszabaduló- került nyilvánosság elé. latot magyar—osztrák össze­írását közli. A „Mindnyájunk j sának 30. évfordulója tiszte- A budavári palota nagy- fogással rendezték meg. A szakácskönyve” rovatban az letére a Magyar Munkásmoz- számú kiállítóterme módot kiállítás anyagát a bécsi olvasók ételrecepetjei jelen- galmi Múzeum nyitotta meg nyújt arra is. hogy a Magyar österreischische Galerie, a nek meg. A lakberendezési I kapuit. Most a palota köz- Nemzeti Glóriában őrzött Historisches Museum a grázi rovat a konyha ió helvkihasz- ponti részét avatják fel, minttgv 30 000 grafikai lapot Neue Galerie és a szóróról nálásához ad ötleteket. lamely a Magyar Nemzeti Ga- az elkövetkező évelt sorá-> Damjanich János Múzeum fokozatosan a köz,őrség elé valamint a Magyar Nem et 1 táriák. A hárrmhavonkrót Galéria gyűjteményéből 1 újra rendezendő tárlatok ah- lógatták. NÓGRÁD - 1975, október 14., kedd va Réti Zo'tán: Rózsavölgyi Márk című könyvének premierjére Mint hírül adtuk, a közel- kusa volt. Sikerei és kudarcai múltban író-olvasó találkozó- végigkísérték életét. Mint a ra Jt érült sor a balassagyar- „csárdás atyja” elfogadtatta a matt Mikszáth Kálmán Mű- magyar zenét a hangverseny- vetődés! Központban. Nem. a dobogókon, megszokott stílusú rendez- . vényt jelentette ebben az _ Molnár Zsolt kérdéséi re esetben az író és közönség Réti Zoltán, a szerző egymás találkozása. Olyan közműve- után sorolta fel kutatásának lödési formát találtak a ren- eredményei t Rázta völ gyi éle­dezők, amelyen Réti Zoltán, léről és hatásáról az őt kö- a könyv írója ismertette a veto nagy zeneszerzőkre, megjelenés napján könyvének A kfeérőrnűsor is alatá_­lemyeges vonásait a sróp mas2totta a beszélgetők szá­szammal (körűibe ul 200 fo) yait A Nógrádi e£lék című összegyuit érdeklődő közön- zeneníű ^ a hatásara seg előtt. tett Liszt: XII. rapszódia elő­Réti Zoltánt a NÓGRÁD ol- actósa hatásos zenei élményt vasói eddig is több oldaláról teremtett a hallgatóságban, ismerhették meg. A megye és A zenei betéteket Komádtt fir’TvT1* a i t - fr0 Gerzsom. Fogarasi Béla. Oro- tobb Cikket tudósítást irt a S2y Gábor Poroszka Gabriel­lán Hasábjain. la, Szelecsényi Norbert, Szűcs Mint a balassagyarmati vá- Ferenc és Tóth Péter tolmá- rosi énekkar vezetője több- cs5!,a- Bemutattak, a kor ze- ször szerepelt a megye la- nejet, elsősorban Rózsavölgyi kossága előtt színvonalas műveinek megszólaitátával. énekkarával. A Rózsavölgyi Af „Első magyar tánc”, a Márk Állami Zeneiskola igaz- „Serkentő”, a „Nógrádi em- gatójaként a város és vonzás- ™k \ a „Visegrádi kinoske- körzet lakosságán túl sok resok”, majd Liszt XII. rap- szülő és gyermek tart közve- ^v(xí-,'íja magával ragadta a tett vaigy közvetlen kapcsola- közönséget, nagyszerű hangú- tot vele. De sokan emlékez- Intőt ^ teremtett a szerző és nek rá volt tanítványai, is- beszélőtársai gondolataihoz, marősei. E széles zenei köz- Helytörténeti adatokkal életi tevékenység mellett, Kmetty Kálmán tanácselnök- mint festőművész is ismert, helyettes egészítette ki a Ró- sőt elismert a megye hatá- zsavölgyi-történetet. Az est rain túl is. A nógrádi tájat rangját emelte dr. Eősze íjász­bemutató akvarelljeinek szín- ló zenetörténésznek, a Zene­vonalával az ország több műkiádó igazgatóhelyettesé- nagv , városában aratott sikert. nek kiegészítője. Elmondta, Mindez azért jelentős mert a hogy a Rózsavölgyi Kiadó is sokoldalú színes tevékenység jubilál. A könyv megjelené- most egy ujjal párosult; ^ét ezért a kiadó is szorgal- megjelent Réti Zoltán Rozsa- mazta. Pintér Emőke a Zene- vólgyi Markró irt könyve a műkíadó propagandafőnökej Zeneműkiadó Vallalat gondo- Hullna Albin a 125 éves jubi- zasaban. leumát ünneplő Rózsavölgyi A könyv premierjére gvűlt Zeneműtoolt vezetője és Cs­ősszé a közönség a művelődé- ^yua a honyv szerkesz­si központban. Az érdeklő- toje' dokkéi színvonalas műsor és Az időpontot sikeresen vá­jól sikerült beszélgetés ismer-- lasztották meg a megjelente­tette meg a könyv mondani- tők. melyet bizonyít, hogy a valóját. Rózsavölgyi Márk te- balassagyarmati premierre vékenységét. kihozott könyvek elfogytak és-. , , „ a budapesti premier is Jólsd­Molnár Zsolt, a Magyar ker0,it Ifjúság munkatársa folytatott _. ' beszélgetést a szerzővel. Ró- R^'i Zoltán könyve a má­zsa völgyi helyét. szerepét. ^'ar zenetörténetben hiány­munkásságának jelentőségét mótlő alkotás. A megve szá­ki vánt a tisztázni korának ae- mar különös jelentőséftű.' neszei között. mert a zenei műveltség ter­„. . j észt ősét, a közművelődést Rózsavölgyi Balassagyairmat segíti, szülötte. Kalandos élete során bejárta az országot és közben R.icsur Sándor, sikert sikerre halmozott. A Balassagyarmat városi múlt század első felének leg- Tanács művelődésügyi ismertebb, leghíresebb muzsi- osztályának vezetője

Next

/
Oldalképek
Tartalom