Nógrád. 1975. augusztus (31. évfolyam. 179-204. szám)

1975-08-01 / 179. szám

"’wpr« Tanácskozik az EBK Tegnap folytatta munkálat az európai biztonsági tanácskozás Helsinkiben. Délelőtt szólalt fel Kádár János, az MSZMP KB első titkára. Leonyid Brezsnycv az SZKP KB első tit­kára. Beszédeiket az a'ábbiakban közöljük. Majd sorrendben ismertetjük a Ic.szólalásoka!. KÁDÁR lASIOS Egyetlen alternatíva van : a békés egymás mellett élés Elnök elvtárs! eddig soha nem látott szörnyű- ség. az erőszaktól való tartóz­Tisztelt küldöttek! seggel és pusztulással fényé- kodás, a határok sérthetetlen­A magyar közvélemény kéz- getlk Europa es a világ népe- sége és a többi alaoelv — dettől fogva figyelemmel ki- lt:- ™!nd.en °vstz?g £elelo/> te; tiszteletben tartása és gyakor- sérte és aktívan támogatta az Kyezoinek . ^at6u^nyau hozza Iati érvényesülése megfelel a európai biztonsági és együtt- k?i£ J.ar.H?‘uk addo?,' b°gy az résztvevő 35 különböző állatin működési értekezlet tevékeny- ’ítobbl ldoben mutatkozó eny- érdekeinek, biztosítja a bő­ségét. Történelmi jelentősé- ba£e® taldj°.S\ a beke biztosi- Betartásukkal száműzhet- hogy a közös tot£ « szdard >®gyen- . jük földrészünkről a hábo­pai biztonsági és együttműkö- a í^f-veres konfh-ktuso­dési értekezlet eredményessé- Kat A Nepkoztarsa­jelen értekezlet fae kesz féknek az elveknek Világ proletárjai, egyesüljetek! NOGRAD AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS LAPJA XXXI. ÉVF. 179. SZÁM ARA: 80 FILLÉR 1975. AUGUSZTUS 1.. PÉNTEK gűnek tartjuk, erőfeszítés nem volt hiábava­ló, az összes érdekelt egyet­értésével most összeült a biz­tonsági értekezlet legfelsőbb gel° ' es a . ,. szintű záró szakasza. A népek várakozásait, egy jobb jövő iránti reménységeit fejezi ki, és kétségtelen, hogy Európa történelmének új, fontos lapját írja ez a tanácskozás. ábbi köv-etikezetes betartására. Z2 munkától függ népeink, föld- A magyar kormány úgy vé- részünk Európa, és nem túlzás J1* ^ _ államok kaocso­.1 _____i • .i. ____ i • 1 a.f.a i n.aiV a hirtninsápí S ikert az előrehaladáshoz ha azt mondjuk, nem kis mér- fetainigik a biztonsági értekez- tékben az emberiség jövője. ^ 'által történő elvi rende- Az általunk képviselt népek zése. ezen elvek^ gyakorlati reménye az, hogv az érteke.z- érvényesülése erősíti a ooli let jó munkát végez és e jö- Likai bizalmat, s ez megkömy- vendő a béke lesz. A magyar nyíti az európai fegyveres küldöttség azt a megbízást erők. és azok fegyverzetének kapta, hogy járuljon hozzá az ésszerű, az egvenlő biztonság A magyar küldöttség névé- értekezlet sikeréhez. Iavek- elvét figyelembe vevő csők­ben tisztelettel köszöntőm Szünk e megbízásnak eleget kentését is. a küldötteket, az értekezlet tenni. minden résztvevőjét. Minden . A Magyar Népköztársaság i/-, - i, ■ I » I küldöttségnek jó munkát, az rendíthetetlen híve a külön- M*©rj©QT kapCSOlatOK értekezletnek teljes sikert ki- böző társadalmi rendszerű or­vánok. A Magyar Népkéy.lár- szágok békés egymás mellett Magvar részről üdvözöljük saság és a magyar nép neve- élésének. A Szovjetunióval és a tuddmánvos. a gazdasási és ben köszönetét mondok a mas szocialista országokkal a kereskedelmi esvüttműkö- Szovjetunió, valamennyi eu- együtt egyik kezdeményezője désre kidolgozott ajánlásokat rópai ország, az Amerikai és aláírója volt az 1969 es is- Magyarország ma is kiter- Egyesült Államok és Kanada budapesti felhívásnak, amely jedt gazdasági kapcsolatokat vezetőinek és kormányzata- javasolta az európai biztonsá- tart ferai Európa sok orszá- nak, hogy felelősen hozzája- gj értekezlet összehívását, fiával, és részt vesz a nem- rultak az európai biztonsági és szövetségeseinkkel együtt az- zetközi gazdasági munkameg- együttműködési értekezlet lét- ^ta is mindent megtettünk az osztásban, A Magyar Néoköz- rejöttéhez. Szívből köszöntőm értekezlet létrejöttéért. Képvi- társaság elvi okokból híve és fáradhatatlan,- áldozatkész selőink mindvégig részt vettek adottságai miatt érdekelt is munkájukért nagyrabecsült az előkészítő munkálatokban abban, hogy a nemzetközi házigazdáinkat, Urho Kékkő- és a jelen értekezlet elé alá- gazdasági együttműködés a nen urat, a Finn Köztársaság írásra terjesztett okmány ki- jövőben tovább szélesedlek, elnökét, a finn kormányt, Hel- dolgozásában. Úgy véljük, hogv általában smki varos vezetőit, a testve- az aUamok, s különösen a ku­li inn nepe Támogatjuk lönböző társadalmi rendszerű Tisztelt küldöttek. envhülést országok politikai kapcsolata­Mi annak a magyar nepnek » • - 1 - it tüÄiliátT,<3iairi' 'alátámasztja a a küldötteiként veszünk reszt Tisztelt küldöttek! kölcsönösen előnyős gazdasá­ezen a történelmi jelentőségű tanácskozáson, amely államot A Magyar Népköztársaság gji együttműködés. , .. t\ _ azt vallja, hogv mindent Magyarország kész a hát­allapítva 1100 eve e a un meg kejj tenni a fegyveres rá.nyos megkülönböztetésektől Tisza ajan Europa ^ozepen, összeütközésekkel fenyegető mentes, kölcsönösen előnyös. -Sén<nU7 itt ér^én k sotsá kérdések békés megoldása, a hosszútávű megegyezésekkel hZ ULIÍ P háború, egy ú-í világháború i8 szabályozott gazdasági Meggyőződésünk, hogy Eu- Ä?*t£nek klkuszobo!ese együttműködésre mindazon rÓDa minden népének legfőbb erdekeben- , . országokkal, amelyek maguk kfeán^ea a béke Ha lehetsé Kormányunk úgy véli, to- is érdekeltek ebben. ges,3 még3 fokozottabton így ÄÄÄ £ If Előkészítése ben, eLnely^zand€ioTS Se^komoly T«Ä52 ■“*'«* vitóval -« a hadak útjának, keresztező- ést. ígTumogfulf "ok mUntót * ÍdÓt MVÓnt dési pontján élt és mérhetet­len véráldozatokat hogy fennmaradhasson. len véráldozatokat hozott. ‘ Iliit európai szagok i—se relesi vilagkonleiencia oss-e együttműködésére, az infor­az ajánlások kidolgozása a>z kulturális hívására. zi enyhülés szempontjából meghatározónak tekintjük a (Folytatás a 2. oldalon) megőrizze államát a fenyege- ‘“u^öSiljük, és a nemzetkö- mációk az emberi kaocsola­to pusztulással szemben sza- ___uAJ o_______tok bovitesere es bizonyos z adunkban, az első világhábo­rú hiábavaló áldozatai után a Szovjetunió ég az Amerikai vesztes Magyarorszag területe J Államok kapcsolatai a korábbinak egyharmadara javulását. megállapodása csökkent, a második vilagha- +___ b orúban, urai bűnéből Ülést tartott a Minisztertanács Jelentés a járműgyártási programról— Építési adót fizetnek a vállalatok A kormány Tájékoztatási dolgozásával kapcsolatos to- emelkedett a lakosság és a Hivatala közli: a Miniszter- vábbi munkálatokra. vegyipar részesedése, csok­tanács csütörtökön ülést tar- A kohó- és gépipari minisz- kent a kohászaté és a gépipa" tott. tér jelentest tett a közúti ré. A Minisztertanács a je­A kormány megtárgyalta járműgyártási program II. lentést jóváhagyólag tudomá- James Callaghan-naik, Nagy- szakaszának eddigi megva'.ósí- sül vette. Utasította a-z érüe- Britannia és Észak-írország tásáról. Tájékoztatta a Mi- kelt szeiveket, hogy működ Egyesült Királyság külügyini- nisztertanácsot. hogy az érdé. jenek együtt a program V. niszterének július 28__29-én kelt hat vállalat a kiemelt ötéves, tervidőszakra vonat­h azánkban tett hivatalos Iá- termékek termési előirányza- kozó célkitűzései meghaljro- tógatásáról szóló jelentését, tait jóval túlteljesítette. Di- zásában. A konstruktív légkörű meg- namikusan, a gépipari átlagot Az Országos tervhivatal beszélések a két ország Közöt" nieghaladóan növekedett a elnöke tájékoztatta a Minisz- ti kapcsolatok fejlesztésének termelésük, és ennek nyomán tertanácsot a .budapesti agg" új lehetőségeit tárták fel. A az exportjuk. A komiány a lomeráció ipara szelektív és Minisztertanács a jelentést beszámolót jóváhagyólag tu- intenzív fejlesztésének szaba- jóváhagyólag tudomásul vet- domásul vette és határozatot lyozásáról, te. hozott a további teendőkre. A ko’-mány a pénzügjmii­Az Országos Tervhivatal A kormány megtárgyalta a msztep javaslatára határoza- elnöke jelentést tett az V. nehézipari miniszter jelenté- tót hozott építési adó beve- ötéves népgazdasági terv ki- sét a földgázfelhasználás köz- ütésére. 1976. január 1-től a dolgozásának állásáról. Be- ponti fejlesztési program.já" vállalatok — fejlesztési forrá- számolt arról, hogy a tervTezés nak 1974 végéig megióalosí- az eltelt hónapokban a kor- tott, illetve 1975 végéig rár- mány januári határozata és ható teljesítéséről. Megália- i rányel vei alapján a megfe- pította, hogy a földgáz '-ősze­iéi ő ütemben folyt. A Minisz- sedése. a népgazdaság energia- tertanács jóváhagyólag tudó- ellátásában a program elő- másul vette a beszámolót és irányzatának megfelelően határozatot hozott a terv ki* alakult. saik felhasználásának' terv­szerű befolyásolása érdeké­ben — a saját döntesi körük­ben fellépő, fejlesztési, építési, szerelési pöltségek után épí­tési adót fizetnek. A kormány ezután egyéb A felhasználásban ügyeket tárgyalt. Felelősséggel alakít ják a gazdálkodás hatékonyságát Aki végighallgatta a Salgó- tő beszámolója szerint a ko. tervben szereplő 643 ezer fo- tarjáni Kohászati Üzemek ko- vácsolt és sajtolt termékek- rintos megtakarítás helyett 1 vácsológyár A-üzemének tér- bői több mint 18 tonna, kézi- millió 589 ezer forintos meg- melési tanácskozását, az meg- szerszámokból több mint 4 takarítást értek el. győződhetett arról, hogy a tonna, szeráruból pedig több dolgozók nemcsak értik, az mint 15 tonna többletet tér- Az eredmények megnyug- 1974. december 5-i párthatá- meltek a kovácsológyár doh tatnak. A termelési tanács" rozat lényegét, de személyes goaói. kozás vitájából azonban egy­felelősséget is éreznek an- Fodor István üzemvezető értelműén kiérződött, hogy az nak megvalósulásáért. A ko- ezúttal arról adhatott számot, előzetes számítgatásokon és vácsoló gyárrészleg lényegé- hogy az egy tonna készárura kalkulációkon túlmenően is ben minden vonatkozásban eső anyagfelhasználás 2,4 szá- van még nagy lehetőség az megfelel a várakozásoknak, zalékkal csökkent. Ez kőnk- anyaggal és energiával való hiszen az első féléves meny- rétabbarj azt jelzi, hogy az takarékos bánásmódra, a gaz- nyiségi tervet 102,7 százalékra üzem 94,4 tonna anyagot ta- dálkodás hatásfokának növe-- teljesítette, vagyis 182 tonna karított meg, 17,4 tonna huh lésére. Összesen 11 dolgozó többlettei-melést ért el, érték- ladékot pedig készáru előállí- emelkedett szólásra, hogy, ha tervét pedig 104.6 százalékra tására használtak fel, a ml- kritikai hangvétellel, teljesítette, amely mintegy 6,5 nőségi igények csorbítása nél- vaSv Jó tanáccsal szolgálja a millió túlteljesítésnek felel kül. De az is a dolgozók cél" hatékonyabb gazdálkodás meg. Sőt, ha részleteiben néz- tudatos munkáját dicséri, ügyét, s természetesen vele zük, Fodor István üzemveze- hogy az energiatakarékossági eSyütt az életkörülmények kiegyensúlyozott javítását. rossz oldalon vérezve, elvesz- korlátoz|sáról tette felnőtt lakosságának 8 korlátozásáról. kát és további tárgyalásaikat a stratégiai támadó fegyverek Minden józanul gondolkodó ember látja, hogy az emberi­ség fejlődésének jelen szaka­szában a világháború elkerü­lésének nincs más reális és elfogadható alternatívája'. százalékát és az ország rom­halmazzá vált. Amióta magyar nép sorsa harminc évvel ezelőtt, az anti­fasiszta koalíció történelmi győzelmének és annak követ- . keztében. hogv a szovjet had- ™nt a bekes ,egymas, "}ellett sereg, a vele együtt küzdők- f!es- a Vltas kerdesek tárgya­kéi. kiűzte hazánk területéről ,asok futjan ^al° . rendezése. h hitleriasiszta megszálló ha- ~ a fegyverkezesi verseny dakat, új,/jó fordulatot vett. megállítása. a fegyverzetek Azóta békében nép, visszanyerve él a mamar korlátozása, majd a leszere- nemzeti lés■ az államok rendezeti vi­függetlenségét és állami szu- fon,ya- a küZÖS é‘'dekű.. kél" verenitását. szilárdan és eltö- bekben az egyuttmukodes. a kelten halad magaválasztotla nepek kozeledese es baratsagr A Magyar Népköztársaság ennek tudatában és szellemé­ben építi nemzetközi kapcso­latait, tevékenykedik az Egyesült Nemzetek Szerveze­cialista Magyar Népköztársa- tében- fsL .közcl hatszaz más nemzetközi szervezetben. útján, s ma a fejlett szocialis­ta társadalmat építi. Törté­nél műnkből, mi levontuk a szükséges tanulságokat. Min­denki megértheti, hogy a szó ság számára az európai népek békéje, biztonsága, barátsága Az értekezlet okmánva az és együttműködése nem pusz- európai biztonság sok és bo­tén szavakat jelent. hanem nyolult kérdését tárgyalja. A szilárd elveken, súlyos törté- magyar küldöttség kiemelke- nelmi tapasztalatokon nvug- dó fontosságúnak tartia az vó politikát, és a magvar államok kapcsolatait és nép életbevágó érdekeit fejezi együttműködését szabalvozó ki. elvek rögzítését. Az értekez­Tisztelt küldöttek! let munkaijában részt vesz 35 Közismertek az európai né- szuverén állam, közöttük pék múltbeli szenvedései a vannak na<gv és kis államok, két világháború rettenetes Iparilag fejlettek és kevéstbé pusztításai, az a tény, hogy a fejlettek, szocialista és nem két világháború földrészünkön szocialista, elkötelezett és el robbant ki. Mindezt, de legfő- nem kötelezett országok. Kern­képpen azt figyelembe véve. leges államok. Az államok hogy a felhalmozott korszerű kapcsolatait szabályozó elvek- fegyverek konfliktus esetén — mint a szuverén ©gyeniő­Kazalrakók serénykednek Magyarnándor határában, a sznrdoki dűlőben. De hol van már a régi módszer, a kitanult fegások? Nem vasvillával rakják össze a hatalmas szalma- kazlat. mint régente, hanem traktor és markológép segíti a bizony nem könnyű mun­kát. Kotrcbai István traktoros irányítja az elmés szerkezetet. Varga Mihály, Tamás Jó­zsef cs a többiek pedig tömörítik az aratás végét jelző hatalmas kazlakat. ' — fotó: kulcsár — Oravecz László, a csákány- nyújtó szocialista brigád ve­zetője elmondotta például, hogy a nyári kánikulában gyakran gátló tényező a nagy meleg. S ha a nagyiroda asz­talain szükségesek a ventillá­torok, akkor a hevítőkemen­cék és a tűzpiros vasat for­máló hámorok mellett is sür­gősen meg kell oldani az ed­diginél is jobb levegőellátást. Kaspár Lajos, a jobb munká­ra sarkalló prémiumrendszer felülvizsgálását szorgalmaz­ta, Mákos János pedig a mun­ka jobb megszervezését sür. getle. Kissé türelmetlenül be­szélt arról, hogy amikor mun­kakezdéskor gép mellé j áll­nak a kapakovácsok, azt ta­pasztalják, hogy a munka fel­tételei nincsenek biztosítva. Zsélyi Pál szárazköszörűs a dolgozók egészségének vé­delmében emelt szót. Hang­súlyozta, hogy nagy a hézag a vedőszemüvegek mellett, s ennek következtében gyakori a .szemsérülés. A közlekedé­sig utakon pedig a beton kive­rődött, s a gödrös, göröngyös út balesetveszélyt rejt magá­ban. Figyelemre érdemes volt Hangonvi László és Nyerges Zoltán felszólalása is. A takarékos gazdálkodásra való törekvés biztató hangu­lata kísérte végig a tanácsko­zást. Találó is, igaz is: a gyár kovácsai egymás között ko­vácsoljak saját sorsukat. Orosz Béla

Next

/
Oldalképek
Tartalom