Nógrád. 1974. november (30. évfolyam. 256-280. szám)

1974-11-01 / 256. szám

I Kádár János, az MSZMP KB első titkára október 31-én hivatalában fogadta a Német Kommunista Párt küldöttségét, amelyet Her bért Mies, a párt elnöke vezet. A megbeszé­lésen Jelen volt Pullai Árpád, az MSZMP KB titkára. Képünk a tárgyalásról készült Megkezdődtek a magyar—FÜlöp-szigeti külügyminiszteri tárgyalások Púja Frigyes külügyminisz- tar csütörtökön délelőtt a Külügyminisztériumban fo­gadta dr. Carlos P. Romulót, a FÜlöp-szigeti Köztársaság külügyminiszterét, majd meg­kezdődtek a két külügymi­niszter közötti hivatalos tár­gyalások. A megbeszéléseken részt vett Rácz Pál külügymi­niszter-helyettes, dr. Kós Pé­ter, a Külügyminisztérium főosztályvezetője és dr. Káz. mér Zslgmond főosztályveze­tő-helyettes. A FÜlöp-szigeti tárgyaló delegáció tagja Luis Morenco-Salcedo, a FÜlöp- szigeti Köztársaság párizsi nagykövete és Felipe Mabilan- gén nagykövet, a külügymi­niszter személyi kabinetfőné- ke. (MTI) Iffisös kSsSeminy Losoncii Pál lengyelorsiägl lűtogatásáröl Losoncai Pál négynapos lengyelországi lá­togatásáról következő szövegű közöa közle­ményt adták ki: Losoncai Pál, a Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsának elnöke Henryk J&blonskl, a Lengyel Népköztársaság Államtanácsa elnö­kének meghívására október 28—31-e között hivatalos baráti látogatást tett Lengyelor- szágbah. Losoncai Pál eszmecserét folytatott Henryk Jablonsklval, a Lengyel Népköztársaság Ál­lam tanácsa elnökével. Megbeszélést folytatott a LEMP Központi Bizottságában Is, amelyen részt vett Henryk J&bloneki, Plotr Jarosze- wicz, Edvard Babl-uch, Mleczyslaw Jaglelski, Stefan Olazowski, a Politikai Bizottság tag­jai. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnöke megismerkedett Varsó műemlékeivel, új létesítményeivel és ellátogatott a Rosa Lu­xemburg izzólámpagyárba. Vidéki útja során meglátogatta Osztynt és ott találkozott a me­zőgazdasági-műszaki akadémia tanáraival és dákjaival, ellátogatott a kzlowoi állami gazdaságba, továbbá megtekintette a grün- waldl csatarneaőt. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsá­nak elnökét mindenütt szívélyes barátsággal fogadták. Losoncai Pál és Henryk Jaiblonsikl a tár­gyalások során tájékoztatta egymást országa belső helyzetéről, áttekintette a kétoldalú 1 ipcsolatok fejlődését és véleményt cserélt a nemzetközi helyzet Időszerű kérdéseiről. Elismeréssel értékelte a két testvérpárt Kongresszusi határozatainak megvalósítását, ti lengyel és magyar népnek a szocializmus t öltésében elért eredményeit. A két elnök megállapította, hogy a Magyar Népköztársaság és a Lengyel Népköztársa­ság politikai, gazdasági', kulturális és tudo­mányos együttműködésének fejlődése erősíti a két nép barátságát. A lengyel—magyar együttműködés hozzá­járul a Varsói Szerződés további erősítésé­hez, a szocialista közösség egységének szoro­sabbra fűzéséhez, a szocialista gazdasági in­tegráció komplex programjának gyorsabb megvalósításához a KGST keretében. Az elnökök megállapították, hogy a nem­zetközi helyzet alakulásának fő iránya a kü­lönböző társadalmi rendszerű országok békés egymás mellett élése elvének megszilárdítása. Ennek az elvnek alapján, a nemzetközi eny­hülést megzavarni próbáló hidegháborús erők ellenére kedvező folyamatok érvénye­sülnek « nemzetközi kapcsolatokban. Az eny­hülés fő tényezője a Szovjetunió és a szocia­lista közösség országainak növekvő ereje, nemzetközi tekintélye és kezdeményező béke- polttlkója. A felek megállapították, hogy eddigi kül­politikájuk szellemében továbbra is mindent 'megtesznek a nemzetközi enyhülés és együtt­működés erősítése, elmélyítése érdekében. A Szovjetunióval és a többi testvéri szocialista országgal, valamint a béke erőivel együtt ar­ra törekednek, hogy a világban uralkodó kedvező folyamatok visszafordíthatatlanná váljanak. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnökének a Lengyel Népköztársaság Állam­tanácsa elnökével folytatott megbeszélései a barátság, a kölcsönös megértés szellemében folytak, teljes nézetazonosságot tükröztek és újabb hozzájárulást jelentenek a két ország testvéri kapcsolatainak fejlődéséhez. Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsának elnöke hivatalos, baráti lá­togatásra hívta meg a Magyar Népköztársa­ságba Henryk Jablonakit, a Lengyel Néoköz- társaság Államtanácsának elnökét, aki a meghívást örömmel elfogadta. (MTI) Schmidt hazautazott a Szovjetunióból Helmut Schmidt, az NSZK kancellárja csütötökön befe­jezte szovjetunióbeli látoga­tását A nap folyamán 'a kancel­lár, Hans-Dietrich Genscher külügyminiszter és a kiséret tagjai Kijevből repülőgépen hazautaztak. Ugyancsak tegnap hozták nyilvánosságra a több cik­kelyből álló szovjet—NSZK kereskedelmi egyezményt. (MTI) Ford kortesútja Köves Tibor, az MTI tudósí­tója jelenti: Ford amerikai elnök csütör­tökön 6 nyugati és közép-nyu­gati államot érintő korteskör- útra indult, befejező forduló­jaként annak az összesen 20 államra kiterjedő személyes választási hadjáratnak, ame­lyet október elején kezdett meg a jövő kedden sorra ke­rülő kongresszusi választáso­kon demokrata párti „földcsu- számlással” fenyegetett re­publikánus jelöltek megmen­tésére. Az elnök szombaton éjfél­kor befejeződő választási „mentőexpedíciója” során Io­wa, Kalifornia, Oregon, Utah, Colorado és Kansas állam­ban mond beszédet. Lehet­ségesnek tartják, hogy Ford elnök kaliforniai tartózkodása során meglátogatja Richard Nixon volt elnököt, aki a kedden végrehajtott érműté­tet követő belső vérzés után jelenleg „stabilizálódott, de továbbra is válságos” állapot­ban fekszik egy Long Beach-i kórházban. A Gallup közvélemény-kuta­tó csütörtökön közzétett leg­újabb felmérése szerint Főid elnök népszerűségi mutató­ja 55 százalékra emelkedett, miután az új elnök hivafalba lépése nyomán kimutatott 71 százalékos népszerűségi csúcs­pontról szeptemberben 80 szá­zalékra esett vissza a Nlxon- nak adott elnöki kegyelem után. (MTI) Jugoszláv küldöttség Simó Endre, az MTI kikül­dött tudósítója jelenti: Vasco Goncalves portugál miniszterelnök és Costa Go­mes köztársasági elnök csü­törtökön délelőtt fogadtá azt a jugoszláv küldöttséget, amely a Portugál Szocialista Párt meghívására tartózko­dik Lisszabonban szerda óta. A delegációt Marin Ceti- nics, a Jugoszláv Dolgozók Szocialista Szövetsége alelnö- ke vezeti és részt vesz benti Moma Markovics, a Jugo­szláv Kommunisták Szövetsé­ge Központi Bizottságának tagja is. A MUOSZ közgyűlése (Folytatás as 1. oldalról) amivel gazdagíthatja társa­dalmi életünket, — politikán­kat szolgaija. A szociaiista sajtó munkásainak pártos, elkötelezett embereknek kell lenniök. Legfőbb feladatuk, hogy a párt útmutatásait kö­vetve, a gyakorlati élet is­meretében hirdessék, magya­rázzák politikánkat, formálják a közvéleményt, felhívják a figyelmet a pozitív jelensé­gekre. Hangsúlyozottan szólt arról a felelősségről, amellyel az újságírók tartoznak pár­tunknak, egész népünknek, hazánknak. Gyuri Imre Győri Imre bevezetőben tolmácsolta a közgyűlésnek, a sajtó, a rádió, a televízió, a tömegtájékoztatás i minden dolgozójának az MSZMP Központi Bizottsága üdvözle­tét. — A közgyűlés olyan idő­pontban tanácskozik — mon­dotta —, amikor nagy ese­ményekre készülődik népünk, pártunk: közeledik hazánk felszabadulásának 30. évfor­dulója, és a közeljövőben lesz a Magyar Szocialista Mun­káspárt soron következő XI. kongresszusa. Kiemelkedő események ezek, s fokozott felelősséget jelentenek a tö­megtájékoztatás számára is. •— Felszabadulásunk 30. év­fordulójára mérleget készí­tünk. Visszaemlékezünk né­pünk történelmi útjára, arra, hogy a magyar nép hosszú évszázadok elnyomatása, szenvedése oly sok sikertele­nül végződött harci fellángo­ló», a második világháború kegyetlen pusztítása után, a szovjet nép nagy véráldoza­tával jutott el 1945 tavaszáig. S a jövő év márciusáig, a XI. kongresszusig összegez­zük az elmúlt több mint négy esztendő társadalmi, politkai tapasztalatait, — Munkásosztályunk, egész népünk eredményesen mun­kálkodott és munkálkodik a X. kongresszus határozatai­nak végrehajtásán. Az el­múlt időszak is bebizonyítot­ta, hogy pártunk következe­tesen, a marxizmus—leniniz- mus szellemében, az élet vál­tozásait Jól érzékelve folytat­ja politikáját, • úgy végzi munkáját, hogy érvényre jut­tatja dolgozó tlépünk érdeké­it. — A X. kongresszus óta a párt alapvető céljainak meg­felelően tovább szilárdult a munkásosztály hatalma, a munkás-paraszt szövetség, fejlődött a szocialista demok­rácia, szilárdult a szocialista nemzeti egység. A szocializ­mus felépítése nemzeti prog­ramjának megvalósításában a Magyar Szocialista Munkás­párt betöltötte és betölti ve­zető szerepét. — A népgazdaság tervszerű­en, arányosan fejlődik, meg­valósul a IV. ötéves terv, ha­tékonyabb, Intenzívebb a gazdasági munkánk. Megfe­lelő intézkedések történtek a gazdaságirányítás bevált rendszerének továbbfejlesz­tésére. A gazdasági mecha­nizmus elősegítette a szocia­lista gazdaság előnyeinek rea­lizálását. A termelőmunka A továbbiakban Garant József, a szövetség ellenőrző bizottságának elnöke ismer­tette a bizottság jelentését a MUOSZ gazdálkodásáról, majd'Eck Gyula, az etikai bizottság elnöke terjesztette a közgyűlés elé a bizottság je­lentését. Gyurkó Géza, a MUOSZ alelnöke beszámolt a szövetség alapszabályainak módosítására vonatkozó ja­vaslatokról. Ezután megkezdődött a vi­ta. A vitában felszólalt Győri Imre, az MSZMP Központi Bizottságának titkára. felszólalása eredményeivel összhangban emelkedett népünk életszín­vonala és műveltsége. A szo­cialista közgondolkodás, a tár­sadalmi tudat területén is előrehaladtunk. Hangsúlyoz­ta: a magyar nép áldozatkész­sége és munkaszeretete, szo­ros együttműködésünk a Szovjetunióval és a többi testvéri szocialista országgal olyan eredményeket hozott, arhelyekre Joggal büszke« lehetünk, — A szocialista újságírók megtiszteltető feladata, hogy tollal, mikrofonnal, kamerá­val és ranyképezőgéppel hi­teles képet adjanak népünk munkájáról, elért eredménye­inkről, terveinkről, céljaink­ról, és azokról a gondokról, problémákról is, amelyek különféle okokból — olykor nehezítik, lassítják előrehala­dásunkat. Ez ugyan állandó feladata a sajtónak, de a kö­vetkező hetekben, hónapok­ban erre megkülönböztetett figyelmet kell fordítanunk — mondotta. A Központi Bizottság titká­ra ezután emlékeztetett arra, hogy az alkotmány s a »zo- cializmus, a nép érdekeinek szolgálatára kötelezi a saj- ‘tót, a X. kongresszus határo­zata pedig növekvő Jelentő­ségűnek mondotta a sajtó, a rádió és a televízió szerepét a tömegfelvilágosító mun­kában és a műveltség terjesz­tésében. — A sajtó négyéves mun­kájáról egyérteműen elmond­hatjuk: a X. kongresszus szellemében tevékenykedett. Nagy szerepe van az elért eredményekben, abban, hogy a XI kongresszuson pártunk emelt fővel állhat a magyar munkásosztály, a magyar nép és a világ országaiban harcoló osztálytestvéreink elé. A magyar sajtó jó politikát szolgált az elmúlt négy év­ben, s ezzel nemcsak a pár­tunk, szoicalista rendszerünk iránti bizalmat és megbecsü­lést növelte a tömegekben, hanem egyúttal a saját te­kintélyét is öregbítette — mondotta Győri Imre. ár Ezt követően Jirl Kubfco, a Nemzetközi Újságíró Szervezet főtitkára a szervezet széles tábora nevében köszöntötte a közgyűlés résztvevőit. A vitának számos felszó­lalója volt, így többek között lapunk munkatársa: Bobál Gyula. A közgyűlés pénteken foly­tatja munkáját. (MTI) November 1—15-ig Üzletház-bon konfekció* őrük uósórBöscs Közlemény J Nyúl tenyésztők figyelem! A Salgótarján és Vidéke ÁFÉSZ salgótarjáni nyúltenyésztö szakcsoportja 1974. november 3-án 9 órai kezdettel tartja rendkívüli közgyűlését a salgótarjáni Zománcipairi Művek kultúrotíhonában. (Ahol a nyúHdáUítós volt.) Napirendi pont: 1. Az 1974. évi eredmény értékelése, és az 1975. évi szer­ződéskötéssel kapcsolatos feladatok megtárgyalása. 2. A Karan esi apu j tő és Vidéke ÁFÉSZ beolvadás^, illet­ve annak befogadása a Salgótarján és Vidéke ÁFÉSZ- hez. Kérjük a szakcsoport tagjait és mindazon nyúltenyésztőt, aki 1974-ben salgótarjáni ÁFÉSZ-hez értékesített és 1975- ben is oda kívánja értékesíteni termékét, azok az értekezle­ten pontos időben jelenjenek meg. SZAKCSOPORT VEZETŐSÉGE ¥ 30—50 százalékos árengedménnyel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom