Nógrád. 1974. október (30. évfolyam. 229-255. szám)

1974-10-20 / 246. szám

9 Sz. Lu Jul es Imre! FÖLD ŐSSZEL VITTEK EL Vet­kőztek már a lombok, sárga levelekkel sírtak a fák. Anyám megkönnyezte. — Apádat elkövetelte a há­ború. most te is Itthagysz bennünket? A leventébe menni kellett. És Káin szerette a leventét. Nekem parancsolt Idősebb volt, erősebb és a bátyám. Mint a bibliában. Faluszélen laktunk, roggyant házacská­ban. > Káinra felnéztem. Légpus­kával galambokat fácánokat lövöldözött. — Sajnálom őket — mond­tam. — KI se látszol a földből és már okoskodsz? Fácán került puskacsőre, cipeltem hűségesen, az volt a dolgom. „Meddig cipeljem ezt a dögöt? A puskát se adta ide” — gondoltam sértődötten. — Vigyed — dobtam az útra —. elhúzta a karomat. — Mit gondolsz, Ábelkám? Hozzad, különben megismer­kedsz a szent anyafölddel. Gondoltam, okosabb va­gyok, kisebb, engedtem. Az­ért szerettem, amikor elment, elkísértem az iskola udvará­ig, a teherautó után szalad­tam, integettem. Nem intett vissza. Anyámmal jó volt. Alig Jártunk ki a házból, csak víz­ért a kútra. Lámpát sohasem gyújtottunk, bújtunk a dun­na alá. Este lövöldöztek a kö­zelben, reggel trénszekerek kocogtak, lóhátasok. Fogyott a paszulyunk. Ha­talmas, kopott lábasunk volt, telefőztük, napokig eltartott. Kukoricánk is maradt kevéske, görhének, máiénak sütöttük. És három tyúkunk. A kony­hában tartottuk, el ne tűn­hessenek. Anyám megfogta a keze­met. elindultunk munkát ke­resni. A bakter jó emberünk volt, szólt rögtön: — Mérik a határt, a Ková­csék tanyájánál. — Ingyen adják? — Ügy ám., A föld miénk, Kuccs az úri világnak. — És Kovács úr? — Eleget harácsolt. Most majd megfizetünk neki. Mentünk a Kovács-tanyá­hoz. Mérték a földet Falubeli emberek lépkedtek komolyan, mezítláb, és karókat vertek le. Ráírták a neveket — Mi is kapunk? — kér­dezte anyám. — Hat hold jár nektek — mondta egyikük. — Pontosan hat hold. Anyám megszorította a kezemet erősen. Ódéba embe­rek toporogtak, mezítláb, szakadozott gúnyában, karók­kal, fejszékkel. Mérték a Dussot — Ezt elvehetik tőlünk? — kérdeztem. — Nem, fiam, még a ma- gasságos atyaúristen se — mondta a bakter. Még nem' a hivatalos föld­osztás volt. Szántani kellett volna, de se jószágunk. se szerszámunk, csak a remény­ségünk, mint a többi sze­génynek. Kovács úr traktorai ott álltak a tanyájában. Az öreg bakter odaiköltözött, éj­szakánként nem aludt, nehogy a traktorok szánthassanak. Mentünk minden reggel. Megálltunk a hatalmas föld­nél, a hat holdnál és csak néztük, néztünk a vége felé. — Teremtő isten, ennyi föld egy rakáson! Csak apád itt­hon lenne, vagy Káin. Néhányan ásóval estek a határnak, két kimustrált lo­vacska is erőlködött, meg te­henek. Kovács úr fújtatott. Az öreg bakter megkérdezte tőle: — Mit akar gazduram? — Szántani. — Ez már. a mi földünk mindörökre. — A föld azé, aki megmű­veli, traktorjaimmal fölszán- tatom. Hiába volt a beszéd, nem hallgatott a szegényre. Az öreg bakter jókora husánggal fejbe csapta Összeesett. Akkor este megérkezett Káin. örültünk Anyám meleg vizet hozott a lavórba, gyor­san levágott egy tyúkot, és a OSZTÓ ÁBEL késő éjszakában 'nagy lako­mát csaptunk. Másnap men­tünk a földre. — Földre? Miféle földje? — rőkönyödött meg a bátyám. — Amit jussoltunk. Felosz­tották a határt, lőttek az úri világnak. Káin hitetlenkedve figyelt bennünket. — A HABORTj MÉG TAItT,\ és ha az urak visszajönnek? Akkor kié lesz a föld, Ábel? — kérdezte. Nem tudtam szólni semmit. Anyám rémülten hallgatott, mintha bűnt követett volna eL Káin este boldogan hatal­mas kosárban füstölt húst, szalonnát, kolbászt hozott, rakta az asztalra. Amikor odanéztem, könnybe lábadta szemem. — Loptad? Ennyi finomsá­got hol szereztél? — csodál­koztam. Nevetett és falt. Te- leszájjal mondta: — Rendőr lettem. Hatalom. — Nekik adják? — Az okosabbaknak. összenéztünk anyámmal. Vacsoráztunk és aludtunk. Másnap indultunk a föld­re, de Káin ránkparancsolt: — Oda pedig nem mehettek. Kovács úré marad. Felszánt­ják a traktorok. Elviharzott. Néztünk és el­felejtettük a szavakat. Anyám szemébe fájdalom költözött. Odalett a földünk. Ültünk a kanapén, sokára kérdeztem: — Ezután már sohase lesz földünk? — Ha Kovács űr elveszi, akkor már sohase. — A többiektől is elveszik? A sánta baktertól? — EL Hanem már rántott maga utáiv Gyorsan trappoltunk a földre. Az öreg bakter. meg a többiek kint voltak. Meg­nyugodtunk, megálltunk a mezsgyekarók mellett. Az úton feltűntek a trakto­rosok. Ballagtak a tanyába, Indították a masinákat, hú- zattak a földekre, A bakter eléjük állt. — Értsék meg, emberek, ha istent eszünk, itt akkor sem szánthatnak. Se most, se máskor. Soha többé. A szegénység köréjük gyü­lekezett. A traktorosoknak melegük lett hirtelen, hátra- hátra pislogtak az útra, — Az urakhoz dörgölőztök? A fajtátok ellen? — kiáltoz­ták az asszonyok. Rendőrök közeledtek, köz­tük Káin. Kovács úr, a nagyr s'-záa. velük jött. Fegyverük nem volt, de pálinkából bő­ven jutott A traktorok ismét indultak volna. Anyám kia­bált: — Ezt a földet férjem után kaptam, aki odamaradt a háborúban. Senki el nem ve­heti, csak az én drága, jó uram, ha hazasegíti az isten! Káinék már közel jártak, a traktorosok sebességre kap­csoltak. Akkor hirtelen anyám odabukott a gép elé­be. — Mit csinál maga szeren­csétlen? —kiabálták. — Kelj fel — szólt az öreg bakter. Csak feküdt a hideg föl­dön és rázta, kegyetlenül ráz­ta a .zokogás. A rendőrök lökdösték a népet. Káin fel- támpgatta anyámat, kemé­nyen rászólt: — Menjen innét haza! Nincs már földje, szikrányi se. Eladtam Kovács úrnak a füstölt húsért, kolbászért. Ma­ga is zabálta. Megállt körülöttünk a csend. Anyám fájdalmasan üvöltött: — Káin, Káin! Minek szültelek a világra? A rendőrök Kovács úrral együtt szembefordultak ve­lünk. Előkerült az ásó, kapa, jókora husángok. — Vesztél volna idegenben — ugrottam fejjel Káin hasá­ba. v Gyorsabb volt és erős. Ne­kilökött a traktornak. Besza­kadt a fejem. A vér elborí­totta arcomat, fájt a sebem, de nem sírtam. — Tudtam, hogy a gyilko­som leszel! Ide süss! — mu­tattam vérző abcomat. Farkasszemet nézett a két tábor. Aztán ők elkotródtak. Kovács úr eltűnt a vidékről. Anyám halkan sírdogált mellettem. Friss vizet hozott a kútból, lemosta sebemet, bekötötte. Feltárul a múlt (római kori ásatások Szombathelyen) (Nándor Ilona felvétele) EMBER LESZED Abel! Hasonlítasz apádra! Hűvöst hozott az alkony, és szomorúságot. A csatát megnyertük, a földet megtar­tottuk. Anyám még otthon is pityergett, lámpagyújtás után­ig törölgette könnyeit — Édesanyám! Hiszen már nem is fáj! — hazudtam. — Tudom, kisfiam — si­mogatta meg tüzelő homlo­kom. — Káin bátyádat sira­tom. A tájékozatlan olvasónak elárulom, hogy nemcsak a hivatalnoknak, hanem az új­ságírónak is vannak ügyfelei. Ügyfelek, akik nem azért jön­nek a szerkesztőségbe, hogy újságcikk íródjon róluk, ha­nem panaszokkal teli szivü­ket akarják kiönteni,' mert ugyebár megkönnyebbül az ember, ha alaposan kipanasz­kodj a magát. Olykor nem is remélnek intézkedést, miként az a nyugdíjas művezető sem várt gyors beavatkozást, aki bekutyagolt a város peremé­ről, hogy elpanaszolja, széles e hazában nem lehet kapni háztartási enyvet.— Tudta, hogy egy dekát sem rejtege­tek az íróasztalom fiókjában, tudta, hogy otthon sem tar­FecsJie Csaba s A fény venyigéi remegnek; hűvös füvön halomba rakta már az ősz. Gyümölcs és csók majd kicsattan, de a hó ízét érzem ínyemen. Mint egy virág, kéket ont szemed: Hold érik benne hajnalig. Hajadat telesírja a tücsök. Hova bújtatod özvegy éneked? Itt belül a szú, a lelkifurdalás most már örökké, halkan perceget, s szétmorzsol vágyat, álmokat. A koloncfü, a hanga elrejtezik. Fölhabzsolt örömök után bürök ízét érzem nyelvemen. A BALATONNÁL Orosz István rajza tok raktáron, tudta, hogy nem lehet titkos enyvárusí- tó üzletem, nem akarta, hogy vezércikkben dörrentsek azokra, akik bűnös, mulasz­tásból engedték, hogy kifogy­jon az ország háztartási enyvkészlete. Ez az ember csák panaszkodni akart. S hogy együttérzéssel csóváltam a fejem, indulatos arcáról el­simultak a haragos vonások, mélabúsra szelídült a tekin­tete. Alighogy az ajtóig kísérem az enyvhiányra panaszkodó embert, megjelenik a követ­kező ügyfél. Lakótársára pa­naszkodik, mondván, hogy a lakótárs pokollá teszi az éle­tét, aztán jön a következő ügyfél panaszt tenni a ta­nácsra, amely a városkép vé­delme címén szívtelenül meg­tagadja az ügyféltől Szít 4 jogot, hogy saját udvarán fás-sufnit építsen. — Pedig itt a tél — sóhajt az ügyfél. — Fás-sufni nél­kül, hogy bírom ki az életet télvíz idején? Akikről eddig beszéltem, ők a kellemes ügyfelek. De néha, váratlanul, be­toppan egy-egy olyan ügyfél is. akivel nem a legszíveseb­ben társalgunk. A napokban jött egy asszonyság, aki köl­tőnek nevezte magát, elmond­ta, hogy szerinte modernizál­ni kellene a Himnuszt, a. Kölcsey-vers három szakaszát már át is írta a rohanó tem­pójú kor szellemének megfe­lelően. Arra kért, hogy in­tézzem el valamelyik irodal­mi lapnál: kössenek vele szer­ződést a modem'' Himnusz ki­adására, de adjanak előleget is, mert anyagi biztosíték nél­kül nem dolgozik tovább. Mit tehet ilyenkor az ember? Ügy szabadul az ügyféltől, ahogy tud. Jómagam, egyik legkedvesebb munkatársam rovására szabadultam a ku­tyaszorítóból. Így szóltam: — Kedves asszonyom, való­ban nagy dolog, amivel ön foglalkozik. De én kisember va.qyok ahhoz, hogy ebben az ügyben segíteni tudjak. ÁVn azt tanácsolom, hogy keresse fel a kollégámat, ő éppen a Szózat átdolgozásán munkál­kodik. Megmondtam a kolléga ne­vét, az asszonyság hálálkodott. én pedig már előre hallottam jó barátorp dühös hangját a telefonban. De nem. Nem te­lefonált. Nem tett szemrehá­nyást, hanem még aznap a nyakamra küldött egy embert, aki úgy nézett ki, hogy így jajdultam fel, amikor meg­pillantottam: — Istenem, Istenem, ütött az utolsó órám. Nyár volt, tűzött a nap, de az az ember csizmát és bá­ránybőr kucsmát viselt, csikó­bőr tarisznya lógott az olda­lán. Polihisztornak mondotta magát. Tervrajzokat húzott elő a tarisznyájából, majd elmondta, hogy az ő tervei szerint tetőt lehetne szerkesz­teni minden város fölé. Ha elképzelését megvalósítanák, nem esne ránk az eső, nem hullana ránk a hó. sőt, üveg­falat lehetne keríteni a vá­ros köré, akkor nagy fűtőtes­tekkel biztosítani lehetne az állandó kellemes meleg hő­mérsékletet is. A kucsmás ember elmondotta, hogy kol­légám szerint a városok tető alá hozásának én vagyok a legjobb magyar szakértője. Nem tehettem mást, néhány kis módosítást javasoltam a terveken, aztán másról kezd­tünk csevegni, egészen barát­ságosan. Ekkor megtudtam, hogy a kucsmás ember egye­bek között ideológiával is foglalkozik, kibővítette a tíz- parancsolatot — tizenegyre. No, erre már nagyon kíván­csi voltam, hogyan is hang­zik az a tizenegyedik paran­csolat? Az bizony, valóban lemaradt Mózes kőtáblájáról, hiszen így szól: — Felebarátod férjét se kí­vánd! De a gyakorlati ügyekben is járatos — magyarázta pél- dáuL hogy falragaszokra írt versidézetekkel kellene jobb munkára ösztönözni a dolgo­zókat. Ebből is hozott egy mintapéldányt. Piros papíros­ra, fehér temperával írta a következőket: — Istenem, istenem, adjál néki szárnyat. — Ezt hová akarná kifüg­geszteni? — kérdeztem. — Egyik kocsmában bor­zasztóan lassan hozta a sör<" met a pincér. Hát oda. Simon Lajos NÖCRÁO — 1974. október 20., vasárnap *

Next

/
Oldalképek
Tartalom