Nógrád. 1974. szeptember (30. évfolyam. 204-228. szám)

1974-09-01 / 204. szám

ly,, látja a hetet kommentátorunk, RÉTI ERVIN: ¥áis ágban a MM Jú ' ééü szárnya A VTT.ACr legrégibb gyar­mata rövidesen elnyeri füg­getlenségét. A portugál hajó­sak jó öt évszázaddal ezelőtt, úton India felé. tűzték ki a lobogót a suineai partokra. A hét első napján .azonban ered­ményesen fejeződtek be az algériai fővárosban folytatott tárgyalások és szeptember második hetében Bissau-Gui­nea Köztársaság hivatalosan is önállóságot nyer. A légi hidat már üzembe helyezték, a portugál expedíciós hadse­reg alakulatait gyors ütem­ben szállítják haza. A „dekolonizációnak”, vagy­is a portugál gyarmatbiroda­lom felszámolásának folya­matában azonban ez a lépés í gérkezett a legkönnyebbnek. Három okból is: Bissau- Guinea viszonylag kis terüle­tű és nem bír különösebb gazdasági jelentőséggel; az or­szágban jóformán nincsenek portugál telepesek: a felsza­badító mozgalmakat a haladó PAIGC párt vezeti. Az egy­séges irányítás és fellépés nemcsak a harc eredményes­ségét biztosította, de a szabad területeken már megszervez­ték a népi hatalmat. A másik két afrikai gyar­maton sokkal bonyolultabb a kép. Angolában például ielen- tös természeti kincsek van­nak (kőolajtermelése pl. ön­ellátóvá tette Portugáliát); az anyaországbeli telepesek szá­ma másfél millió; s ami a legnagyobb gondot okozza, hogy a felszabadító erők egy­ségét nem sikerült biztosítani, a különböző csoportok egy­mással hadakoznak. Hasonló veszély áll fenm Mozambik- ban. ahol különböző szakadár s-ervezetek megpróbál iák két- ,s=>gbe vonni a küzdelmet ténylegesen vezető Frelimo szerepét. Ezek a tényezők önmaguk­ban is bonyolulté teszik a kibontakozást, de a legna­gyobb nehézséget a lisszaboni politikai bizonytalanság jelen­ti. Az áprilisi fordulat során szétvert jobboldal, minden jel szerint, megpróbálja újjászer­vezni sorait. A káros vad­sztrájkoktól a Salazar szülő­városában lezajlott nyílt fa­siszta provokációig számos nyugtalanító esemény történt Portugáliában. Összeütközések voltak a fegyveres erők tes­tületén belül is, néhány tá­bornok. jobboldali, antikom- munista nyilatkozatokra ra­gadtatta magát, ugyanakkor a haditengerészet vezetői, s a ..kapitányok mozgalmának” képviselői a demokratikus át­alakulás még következeteseb­bé tétele mellett szálltaik sík­ra. Ez a megoszlás, amellyel reálisan számolni keik s amely nyilvánvalóan kihat majd a további fejlemények­re. felvillanthatja a koránt­sem egyszerű frontvonalakat. A haladó pártok különösen fontosnak tartják az együtt­működést a fegyveres erők mozgalmával, hiszen így le­het elejét venni egy esetleges puccskísérletnek. A FORRONGÖ Portugália nem elszigetelt jelenség — beleillik a NATO déli szár­nyának alapvető megingásá­ba. amely ma első számú té­mája a legkülönbözőbb irány­zatú hírmagyarázatoknak. Cipruson ugyanis változatla­nul zavaros a helyzet, de nem csökkentek a török—gö­rög ellentéték sem. A Biz­tonsági Tanács a héten cipru­si kérésre ült össze, s több­szöri halasztás után egyhan­gú határozat született a me­nekültek ügyéről, más huma­nitárius kérdésekről, felszólí­tották a feleket a tűzszünet betartására is. A tanácskozás nem volt hiábavaló, mivel a hétszázezer lakosú szigeten legalább százötvenezer föl­dönfutóval kell számolni, s a héten több ízben történtek kölcsönös vádaskodások, a fegyverszünetet sértő inciden­sek nyomán. Megint kitűnt azonban, hogy a tüneti, felü­leti kezelés nem elegendő. igazi rendezésre van szükség, ahogyan azt a Szovjetunió javaslata indítványozta. Görögország és Ciprus elfo­gadta a szovjet kezdeménye­zést, tehát a ciprusi kérdés­nek a biztonsági tanácsi ke­retek között történő megvita­tását Törökország, udvarias formák között, de visszautasí­totta, hasonló álláspontra he­lyezkedett. nyersebben. W a- shlngton London. Az ame­rikai diplomácia mintha át­nyergelt volna Ankarára — egy amerikai lap szellemes megállapítása szerint a NATO katonai szervezetéből történt görög kivonulásnál már csak az lett volna kellemetlenebb az Egyesült Államok számá­ra. ha Törökország teszi meg ugyanez* a lépést. (A török hadsereg ugyanis két és fél­szer nagyobb erőt képvisel a görög fegyveres erőknél, s Törökország a Szovjetunióval határos!) Természetesen Wa­shington szeretne két vasat a tűzbe tartani és Athénnal sem kíván szakítani. Mind­ezt könnyebb elgondolni, mint megvalósítani. A két szövetséges között egyelőre nem kerülhetett sor az ame­rikai külügyminiszter ..ingázó diplomáciájára”, pedig sokan ebben látták volna a csoda­szert. Igaz, más sajtóorgánu­mok az ellenkező végletbe estek, s úgy írtak a ciprusi csődtömegről, mint ..Kissin­ger Watergate-jéről...” A déli szárny negyedik tag­ja. Olaszország belső állami krízissel küzd. Azok a vál­ságjelenségek. amellyel töb- bé-kevésbé valamennyi nyu­gat-európai országban kimu­tathatók voltak az elmúlt idő­szakban. félelmetes sűrűség­ben és koncentrációban mu­tatkoznak Olaszországban. A nyugatnémet—olasz csúcsta­lálkozón adott volt a téma, miként tudná az NSZK és a Közös Piac Olaszországot a víz felett tartani. Szóba ke­rültek új kölcsönök; a régi tartozásokat hosszabbítják, de Itália szanálásához és rendbe­hozatalához elsősorban belső változásokra lenne szükség. (A héten érdekes nyilatkoza­tok hangzottak el a keresz­ténydemokrata párt több frakciója és a szocialista iobb- számyhoz tartozó Nenni ré­széről: egyaránt a kommu­nistákkal való párbeszédet sürgették.) LENNE MEGOLDÁS a szétzilált Dél-Európában: a demokrácia megszilárdítása Portugáliában: a ciprusi kér­dés megfelelő nemzetközi fó­rum elé utalása; a „történel­mi kompromisszum” Olaszor­szágban, a kommunisták be­vonásával. Csakhogy ez gyö­keresen más arculatot adna a NATO déli szárnyának, Washingtonban és Brüsszel­ben pedig ezt akarják a leg­kevésbé ... Szervezkedések Angolában Az Angolai Nemzeti Felsza- badítási Front (FNLA) pénte­ken közleményben hívta fel a figyelmet az angolai fehér telepesek reakciós csoportjai­nak szervezkedésére. A közlemény megállapítja, hogy a fajgyűlölők a luandai junta szeme láttára szervez­kednek és a portugál hadse­reg, illetve a rendőrség egyes tagjainak közvetítésével tesz­nek szert fegyverekre. A szél­sőségesek célja, hogy az or­szág déli részén kialakítsák saját befolyási övezetüket, fe­szült helyzetet teremtsenek az országban, és gyűlöletet szít­sanak Angola fehér és fekete bőrű lakosai között — hang­súlyozza a közlemény. (MTI) Tájékoztató (Folytatás az 1. oldalról) százalék között ingadozik. A feldolgozatlan tűzifa fogyasz­tói ára kisebb, a feldolgozott tűzifáé pedig nagyobb mér­tékben emelkedik. II. Egyéb tüzelőanyagok A.) TÜZELŐOLAJ (MEKALOR) A háztartási tüzelőolaj ára a következőképpen alakul; Megenevezése Régi ár Űj ár Áremelés mértéke százalékban kútnál, ül. kiskeres­kedelmi forgalomban kimérve 1,50 Ft/liter tankautóban hordóban B.) VEZETÉKES GAZ. A vezetékes gáz árának emelkedése kereken 20 száza­lék. A m3-ben kifejezett ár a 2,10 Ft/liter 40 2.20 Ft,kg (1,85 Ft/lit.) 2,30 Ft/kg (1,93 Ft/lit) gáz fűtőértékétől függően — úgy mint eddig, helységen­ként változó. Budapesten pél­dául a gáz ára az alábbiak szerint alakul: Megnevezés Régi ár Üj ár Aremeles mértéke . ’ • százalékban városi gáz főzési, vízmelegítési célra 0,84 Ft/m3 1,—Ft/m3 19,0 fűtési célra 0,67 Ft/m3 0,80 Ft/m3 19,4 földgáz fűtési, vízmelegítési célra 1,64 Ft/m3 1,97 Ft/m3 20,1 fűtési célra 1,31 Ft/m® 1,56 Ft/m3 19,1 zaléka új áron; a novemberi leolvasás teljes egészében új áron kerül számlázásra. — Azokban a helységekben, ahol a leolvasás havonta tör­ténik az 1974. szeptember ha­vi leolvasás alapján kiszámí­tott gázmennyiség teljes egé­szében régi áron, az 1974. ok­tóberi leolvasás alapján szá­mított mennyiség pedig az új áron kerül számlázásra. o PROPÄN-BUTÄNGÄZ Ára 5 vagy 11 kilogrammos palackban 3 Ft/kg-ról 3,30 Ft/kg-ra (10 százalék), a 22 kilogrammos palackban 2,50 Ft/kg-ról 2,80 Ft/kg-ra emel­kedik (12 százalék). Az 5 kilogrammon aluli (turista) palackba töltött pro- pán-butángáz ára nem emel­kedik. Változatlan marad a házhoz, szállítási díj is. III. Távfűtés- és táv-melegvízszolgáltatás árváltozása tás díja pedig 18 százalékka. A távfűtés díja 20 százalék- nő. Ennek megfelelően a dí- kal, a táv-melegvízszolgálta- jak a következők: Megnevezés Régi díj Üj díj Áremelés mértéke %~ban Távfűtés 10,80 Ft/légm3 13,— Ft/légm3 20,4 Folyamatos táv-melegvíz­szolgáltatás 17,— Ft/fő 20,— Ft/fő 17,6 A távhőellátási szolgálta- 1972. augusztus 1. után bekap- tásba 1962—63. évi fűtési csőit lakásokban a fizetendő idényben, vagy azt megelő- díj a lakás nagyságától füg- zően bekapcsolt lakásoknál a gően átalányösszegben van díjak 2,20 Ft/légm3-rel kerül- megállapítva. Ennek emelke- nek felemelésre. dése hasonlóképpen 18 szá­A melegvíz-szolgáltatásba zalék. IV. Üzemanyagok árváltozása a következőképpen emelke Az egyes üzemanyagok ára dik: Nagykanizsán és környé- 20 százalékkal — forintra ké­kén, valamint Hajdúszobosz- rekítve — kerülnek feleme­lem 'és néhány városi gázszol- lésre. gáltatással rendelkező vidéki Az új árakra való áttérés, városban a városi gáz ára az alábbiak szerint történik: köbméterenként 16 fillérrel, — azokban a helységekben, a földgázé pedig köbméteren- ahol a gázmérő _ leolvasása ként 33 fillérrel emelkedik. kéthavomként történik; Azokban a központi, vagy az 1974. szeptember havi távhőellátási berendezéssel leolvasás alapján kiszámított és meleg vízzel ellátott la- gázmennyiség teljes egészé- kásákban, ahol a szolgáiba- ben a régi áron; tott gázért átalányösszeget az október havi leolvasás kell fizetni (gázmérő nélküli alapján kiszámított mennyi- fogyasztók), az átalánydíjak ség 50 százaléka régi, 50 szá­Megnevezés Régi ár Üj ár Ft/liter Áremelés mértéke %-ban 86-os oktánszámú normál autóbenzin 3,— 4,20 40 92-es oktánszámú szuper­benzin 4,— 5,60 40 98-as oktánszámú extra­benzin 5,— 7,— 40 Benzin-olaj keverék (20:1) 3,50 4,60 31 Gázolaj 2,20 3,20 45 A motorolajok ára nem változik. (MTI) Wleinsam fismepc Huszonkilenc éve, 1945. szeptember 2-án kiáltották ki a Vietnami Demokratikus Köztársaságot. Az ország neve a közvélemény tudatában a szüntelen, szívós függetlenségi harccal, nőtt össze. Az utóbbi időben azonban már békésebb hírek érkeznek e rengeteget szenvedett földről. Napirenden az újjáépítés és a népgazdaság fellendítése. A jelek arra utalnak, hogy a vietnami népre épp oly ke­mény, szívós küzdelem vár a munka frontján, mint amilyent fegyverrel a kezében vívott a külföldi betolakodók ellen. A súlyos, hosszú háború után, 1974—75. során — amint ők ma­guk fogalmazzák — „a gazdaság helyreállítása egyúttal az első lépést jelenti az iparosítás útján”. A szocializmus szé­les körű és gyoreütemű építésének jegyében a Vietnami Dol­gozók Pártjának III. kongresszusa a nehézipar elsődleges fej­lesztését tűzte ki feladatul. Számításba veszik ehhez a tesi- vérországok műszaki segítségét, s a könnyűipar nyújtotta hazai potenciált. A VDK kormánya nyolcpontos tervezetben összegezte a ‘legfontosabb teendőket. Közülük kiemelkedő a szén-, a nyersvas-, a krómérc-, az ólom-, a cementtermelés előtérbe állítása; itt nem csupán az újjáépítés a feladat, hanem új gyárak építéséhez kezdenek. Napiréndre tűzik a gazdasági irányítás problémáit, hogy felszámolhassák a manufakturá­lis módszereket. Lépésről lépésre bevezetik a centralizált, egységes tervezést és iparirányítást. Nem könnyíti a VDK népének dolgát, hogy miközben erejét feszítve dolgozik az építés nagy feladatain, fél szem­mel a Dél-Vietnamból érkező fenyegetésre kell ügyelnie. Délen ismét dörögnek a fegyverek, s ez a szükséges éberség­re készteti a VDK népét. A független, szabad Vietnami Demokratikus Köztársa­ság kikiáltásának huszonkilenced'ik évfordulóján az ország népe egyik kezében szerszámmal, a másikban még mindig fegyverrel készül a békés, jobb jövőre. A szocialista közösség országai, köztük Magyarország, mint eddig, rendíthetetlen szolidaritással állnak vietnami barátaik mellett. Ötéves a Líbiai Köztársaság c? Líbia népe szeptember 1-én ünnepli a monarchia megdön­tésének és a köztársaság ki­kiáltásának ötödik évforduló­ját. Ezen a napon hazafias érzésű katonatisztek egy cso­portja megdöntötte a reakciós Idrisz király hatalmát, s ez­zel olyan folyamatot indított el, amely az ország politikai és gazdasági függetlenségé­nek helyreállításához, a la­kosság élet- és munkakörül­ményeinek átalakításához, az arab világ antiimperiaíista erőinek gyarapodásához veze­tett Az új kormány egyik első és legfontosabb lépése a kül­földi katonai támaszpontok felszámolása volt Az Egyesült Államoknak ki kellett üríte­nie egyik legfontosabb kül­földi katonai bázisát, a Whee- lus légitámaszpontot, ame­lyen ma, akárcsak az egykori brit katonai bázison, Tubru- kon a Líbiád Köztársaság zászlaját lengeti a szél. Határozott Intézkedéseket foganatosított az új kormány a nemzeti kincsek és erőfor­rások állami tulajdonba vé­telére. a külföldi monopóliu­mok hatalmának megtörésé­re. Amit egykor az olasz gyarmatosítók kisajátítottak, ismét líbiai tulajdonba került A bankok államosítását kö­vette a külföldi olajtársasá­gok részbeni vagy teljes kisa­játítása. A gazdag erőforrá­sokból származó bevételek ma már nem a külföldi olajtársa­ságok széfjébe vándorolnak, hanem a líbiai nép helyzeté­nek javítását, az ország gaz­dasági fejlődését elősegítő ter­vek megvalósítását szolgál­ják. * „ labancai haladó arab rendszerekké mind nagyobb támogatái nyújtva azoknak a nemzetki zi reakció és az izraeli as resszió elleni harcukban, nemzetközi eseményeknek korábbiaknál reálisabb ért vezette a líbiai kői manyt akkor is, amikor szociálist országokkal fém álló kapcsolatok bővítéséi törekedett. Ennek a jegyébe zajlottak le Dzsallud minis; terelnöknek a szocialista 01 szágokban, köztük Magyaror­szágon tett idei eredményes látogatása is. Szeptember t-e, a fasizmus elleni harc nemzetközi napja Van mit tűnődnie mostanában az ifjabb generációnak. Főleg azokra gondolok, akik nem élték át a háborút, de né- ziik a televízió „Nagy csatáit”, vagy látták a múlt vasárnap a „Rögtönítélő bíróságot”. Ép elméjű, normális, tisztességes embert, akárhány éves, elképeszt a gondolat: hogyan történ­hetett mindez a huszadik században, s „Európa egyik leg­műveltebb államában”? Miképp eshetett meg az eszeveszett háború, s mindaz, ami vele járt? Lehetnek, persze olyanok, akik kézlegyintéssel intézik el az egészet, mondván: „Elegünk van már a borzalmakból, mi élni akarunk!” Ma, harminchat éve az első lövéseknek, azt hiszem, éppen hozzájuk kell szólnunk. A hitler-szörny, a náci métely, a tébolyult terror ugyanis még nem egészen múzeumi tárgy. Kell-e emlékeztetni arra, hogy a fasiszta düh, a faj­gyűlölet, a pokolgép-argumentáció hol itt, hol ott üti fel a fejét? Hát arra, hogy néhol, némelyek nem is látnak más kiutat a tőkés világ periodikus válságából? Nem rájtuk mú­lik. hogy nem boríthatják vérbe és lángba az egész világot De példaképük, a demagóg Mussolini és a paranoiás Hitler sem a saját erejéből jutott hatalomhoz. A pénzvilág hatal­masai lendítették őket oly magasra. S bár a fasizmust az el­múlt három és fél évtized erkölcsileg, politikailag lejáratta, s bár ma világméretű, szervezett erő vet gátat kísérleteinek, dőreség lenne azt hinnünk, hogy nincsenek már hívei. A tv-filmek emlékeztetnek. Arra, hogy ha a szörny bár­hol mozgolódik, ne engedjük felemelnie fejét, fészkében ta­possuk szét. Éppen azért, mert elegünk volt a borzalmakból, mert élni akarunk. /» „» Bányásznap a Gyurtyánosban (Folytatás az 1. oldalról) tüntetésben részesült többek között Gajdár Vencel mén- kesi vájár, Nyitrai József bá­nyamérnök Szorospatakról, Kovács Károly Kányásról és Simon Gábor Tiribesről. A Bányászat Kiváló Dolgozója kitüntetést kapta Oláh Ignác, a nagybátonyi gépüzem, Ju­hász Béla, a fuvarozási üzem, Tímár József, az építési üzem dolgozója, Sándor István ká- nyási brigádveztő, Moskáth László, a beruházási és ter­vezőosztály vezetője. A kitüntetések átadása után a Bányász fúvószenekar, a többszörösen kitüntetett ének­kar. a kisterenyei művészeti együttes és a helyi művészeti csoport adott igen színvona­las, gazdag műsort. 1 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom