Nógrád. 1974. szeptember (30. évfolyam. 204-228. szám)

1974-09-01 / 204. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! NÓGRÁD A 2: MSZMP NO-öftÁD 3 1 7. 07 T 5 XXX ÉVF.. 204. SZÁM ARA: 1 FORINT mmmmsmsm 1974. SZEPTEMBER 1., VASÁRNAP Tájékoztató a szeptember 1 én életbe lépő fogyasztói áremelések és jövedelemnövelő intézkedések végrehajtásáról Mint ismeretes, a kormány ellátások (ideértve pl. a tsz- 1974. szeptember 1-i hatállyal nyugdíjasokat és nyugdíjjá- a tüzelőanyagok, hőszolgál- radékosokat, hadirokkanta- tatások és üzemanyagok árai- kát stb.) összegét szeptember nak felemelését határozta el, ezzel egyidejűleg jövedelem- növelő intézkedéseket is el­rendelt. A rendelkezések szerint minden munkáltató — a me­zőgazdasági szövetkezetek ki­vételével — a vele munkavi­szonyban, szövetkezeti tagsági viszonyban, szolgálati vi­litől havi 50 forinttal kell ki­egészíteni. Havi 50 forint ki­egészítés illeti meg — a gyer­mekek számától függetlenül — a gyermekgondozási se­gélyt igénybe vevő anyát. Jövedelemkiegészítést egy személy csak egy címen kap­hat. A házastársi pótlékban részesülő nyugdíjasok — te­szonyban, a betegségi biztosi- kíntettel a jövedelmük ala- tási kötelezettség alá tartozó csony színvonalára — a jöve- bedolgozó munkaviszonyban delemkiegészítést mindkét ci­ánok, valamint a fegyveres men megkapják, erők és rendészeti testületek A kiegészítés az átlagbérbe hivatásos tagjai részére 1974. nem számít be, levonások szeptember 1-től — abban a nem terhelik, táppénzes állo- hónapban, amelyben a dolgo- mány idejére is teljes összeg­ző munkabérben, munkadíj- ben folyósítandó. A kiegészí- ban, keresefckiegészitésben, téseket első ízben 1974. szep­táppénzben és terhességi- gyermekágyi segélyben része­sül — havi 50 forint kiegészí­tést köteles folyósítani. A nyugdíjak, járadékok, a házastársi pótlék és az egyéb rendszeres pénzben! szociális temberében kell fizetni. A kormányhatározat alap­ján szeptember 1-én életbe lé­pő fogyasztói áremelések az alábbiak szerint kerülnek végrehajtásra. I. Szilárd tüzelőanyagok A) SZÉN ÉS BRIKETT százalékkal emelkedik. Az át­lagon belül az egyes szén- és brikettfajtáik áremelkedése A lakosság által felhasznált 0—30 százalék között változik, szénféleségek és hrikettfajták Egyes szénféleségek ára a fogyasztói ára átlagosan 16 következőképpen alakul: Szén megnevezése Régi ár Ffc/q Űj ár Áremelés mértéke %-iban Berentei darabos szén 28,— 35,70 27,5 Tatai darabos szén 44,90 52,10 16.0 Dorogi rostált daraszén 37,10 42,50 14,5 Berentei diószen 24,60 27,00 9,8 Budapesti háztartási kevertsaen 27.50 34,30 24,7 Haldex-szen 49,10 49,10 0 (A példaként felsorolt árak legfeljebb 1,60 forinttal lehet Budapesten és Pest megyében olcsóbb, más megyékben leg- érvényes vasúti pályaudvari feljebb 1 forinttal lehet drá- telepi árak. Ezekhez képest — gább.) a különböző vasúti fuvarkölt- A forgalomba hozott briket- ségelc miatt — egyes megyék- tek közül egyes brikettfajták ben a szenek mázsánkénti ára áralakulása a következő: Brikett megnevezése Régi ár Ft/q Üj ár Ft/q Áremelés mértéke °'o-ban Tatabányai brikett 51,— 55,20 8,2 Várpalotai brikett 44,— 49,20 11,8 NDK brikett; ( 67,60 77,60 14,8 Az árváltozással leg néhány eddigi egyidejü- áreltérés U megszűnik. Megszűnik a hazai 62,10 Ft/q). szeneknél a központifűtéses lakásoknál alkalmazott má- b) KOKSZ zsánkénti 1,50 forintos felár. Megszűnik a lengyel lángszén kettős ára. (Eddig a központi nál magas (79 Ft/q) ár érvé­nyesült. Az új ár egységesen A koksz fogyasztói ára át­lagosan 24 százalékkal emel­kedik. Néhány kokszfajta fűtésű Lakásoknál alacsony pályaudvari telepi ára a kö- (48 Ft/q), az egyéb fogyasztók- vetkező lesz: Koksz megnevezése Régi ár Ft/q Dió I. koksz Dió II. koksz Továbbra is megmarad a kokszttiz^lésű központifüté- ses lakóházak mázsánkénti 16 forintos árkedvezménye. C) TŰZIFA A tűzifa fogyasztói ára át­97,— 84,— Üjár Ft/q 116,50 108,— Áremelés mértéke 0 o-ban 20,1 28,6 lagosan 18 százalékkal emel­kedik. Budapesten a pályaudvari teleptől házhoz szállított tűzi­fa ára az alábbiak szerint vál­tozik: Megnevezés Régi ár Ft q Üj ár Ft/q Áremelés mértéke %-foán Konyhafa Kandallófa 48.70 47.70 57.40 56.40 17,9 18,2 Vidéken a tűzifa fogyasz­tói árának emelkedése a fel­dolgozás fokától (hasáb-, do­rong-, kandalló-, vagy kony­hafa), a kiszolgálás helyétől, (pályaudvari, vagy belterü­leti, telep), valamin! a ter­melés helyétől való távolság­tól függően 11,8 százalék—21,5 (Folytatás a 2. oldalon) Budapestre érkezett dr. Raul Roa kubai külügyminiszter Púja Frigyes külügyminisz­ter meghívására szombaton hivatalos baráti látogatásra Magyarországra érkezett dr. Raul Roa, a Kubai Köztársa­ság külügyminisztere. A kubai külügyminiszterrel együtt Bu­dapestre érkezett felesége is. Fogadásukra a Ferihegyi repülőtéren megjelent Púja Frigyes és felesége, Rácz Pál külügyminiszter-helyettes, s a Külügyminisztérium több ve­zető munkatársa. Jelen volt a fogadtatásnál dr. Meruk Vil­mos, a Magyar Népköztársa­ság havannai nagykövete és Floreal Chomon Mediavilla, a Kubai Köztársaság budapesti nagykövete. (MTI) Karaman/isz és Kleridesz tárgyalásai Konsztantin Karamanlisz görög miniszterelnök bizto­sította Glafkos Kiéri deszt, Ciprus ügyvezető elnökét, hogy Athén a ciprusi kérdés igazságos rendezéséig poli­tikai, erkölcsi és anyagi tá­mogatásban részesíti kormá­nyát. Hozzáfűzte, hogy Gö­rögország Kleridesz kormá­nyát a szigetország „egyetlen törvényes kormányaként” is­meri el. . A görög állásfoglalást egy péntek esti Athénben nyilvá­nosságra. hozott közlemény tartalmazza, amely beszámol Karamanlisz és Kleridesz te­lefonbeszélgetéséről. A be­szélgetés során Kleridesz tá­jékoztatta a görög miniszter­elnököt a ciprusi helyzet leg­újabb fejleményeiről, és a kormánya előtt álló nehézsé­gekről. Makar iosz érsek. Ciprus törvényes elnöke kijelentette, hogy Ciprust két szerencsét­lenség sújtja: a törökök és az EOKA-b terrorszervezet bűnöző tagjai. A francia te­levíziónak pénteken este — néhány órával a politikai tanácsadója Vassaosz Lissza- ridesz ellen meghiúsult me­rénylet után adott nyilatko­zatában rámutatott, hogy az EOKA-b a politikai me­rényletek útjára lépett. Az ilyen bűntényeket meg kell torolni — mondotta. Törökország ciprusi je­lentéséről szólva Makariosz emlékeztetett arra, hogy Tö­rökország az erő pozíciójából indul ki. „Készek vagyunk .tárgyalások megkezdésére, de fegyveres fenyegetés ár­nyékában nem lehet tárgyal­ni. (MTI) Egy láncszem a közoktatáspoiitiháfoan Leáoykollégiumot avattak Balassagyarmaton Régóta várt esemény volt tegnap délelőtt Balassagyar­maton a Geisler Eta Leánykol­légium új épületének ünnepé­lyes átadása. 1972-ben kezd­ték el az építés munkálatait. A vállalt határidőre készült el az a korszerű, 172 fiatal számára kulturált életkörül­ményeket, megfelelő tanulási lehetőséget nyújtó kollégium. Néhány adat az „ünnepelt- ről”: csaknem kilencmillió fo­rintba került, tervezője Ta­mási István, kivitelzője a Nógrád megyei Tanács Építő­ipari Vállalata. Az átadás — amelyen részt vettek a megye, a járások és Balassagyarmat város állami, politikai, művelődésügyi veze­tői, a tervezők és a kivitele­zők képviselői, valamint az új oktatási intézmény nevelőtes­tülete — éppen azon a napon történt, amikor országszerte a tantestületek évnyitó megbe­széléseket tartanak. Örülünk ennek — mondta megnyitójá­ban Kmetty Kálmán, a váro­si tanács elnökhelyettese —, hiszen sok erőfeszítés előzte meg ezeket a perceket, de megérte: a város egy új in­tézménnyel gazdagodott. Kollégiumavató beszédében dr. Horváth István, a megyei tanács elnökhelyettese első­ként azt emelte ki: ez az át­adás egy jelentős láncszem a közoktatás-politikai hatá­rozat végrehajtásában. Bizo­nyítéka annak, hogy oktatás­ügyünk tartalmi továbbfej­lesztése. tárgyi feltételeinek javítása, a felnövekvő nem­zedék művelése, művelődési igényéinél?: magasabb színvo­nalú kielégítése a társa­dalom érdeklődésének közép­pontjába került. Pártunk X. kongresszusán elfogadott ha­tározatának megfelelően a Központi Bizottság 1972. jú­niusában napirendre tűzte az oktatás továbbfejlesztésének feladatait. A határozat alap­vető célként jelölte meg az állami oktatás hatékonyságá­nak növelését, a közoktatás tartalmában, minőségében magasabb színvonalat jelen­tő szakaszának kibontakozá­sát. A továbbiakban arról szólt, hogy az MSZMP Nógrád me­gyei Bizottsága 1972. október 25-i határozatában miben látta a KB elvei valóravál- tásának szükséges feltételeit. Legfontosabb tényező az is­kolai élet demokratizmusának megteremtése, az iskola zárt­ságának feloldása és társa­dalmi kapcsolatainak erősí­tése. a pályaválasztás és pá­lyairányítás tartalmának, szervezetének fejlesztése. Igen lényeges a Üj otthonukat azonnal birtokba is vették a kollégisták. — kulcsár felv. — az ifjúsági szervezetek bevo­nása a döntésekbe, az ifjú pedagógusok megyei szintű, sikeres parlamentje és még sok pozitív tényező. Bővült az intézmények társadalmi kapcsolatainak köre. ami elősegíti, hogy a fiataloknak az életről, a munkáról val­lott felfogása reálisabbá vál­jon. az iskola elvégzése után helyesen válasszák meg pá­lyájukat. A fiatal Pályavá­lasztási Tanácsadó Intézet munkája, az üzemekkel ki­alakított együttműködése is ezt szolgálta. A pedagógusok élet- és munkakörülményei­nek javítására is nagy gon­dot fordítottak. 1973—74-ben összesen 234 pedagógus ka- nevelés és pott kitüntetést, az egy főre jelentős anyagi segítséget ad­tak. A sokoldalú támogatá­sért. a sok száz társadalmi munkaóráért köszönét illeti az üzennek, vállalatok dolgo­zóit — sokat tettek a hatá­rozat megvalósítása érdeké­ben. Az elkövetkező tanévben a megkezdett úton kell tovább haladnunk — mondta dr. Horváth István. Üj gyermek- intézményeket. szakmunkás- képzőt szeretnénk átadni. Növelni kell a szaktantermi ellátottságot, tovább fejlesz­teni az iskolai élet demokra­tizmusát. a társadalmi erők mozgósítását, a tartalmi mun­ka szintjét. 'Optimisták lehe­tünk, hiszen ehhez a körül­mények is egyre javulnak — feierte be beszédét. Ezután elismerő okleveleket nyújtott át az oktatásügy és az oktatás tartalmának és jutó jutalom összege több módszereinek korszerűsíté- mint két és fél ezer forint, se, a személyi és tár- Lakásépítési és gépkocsivá­gyi feltételek folyamatos sárlási kölcsönt is többen a kollégium létrehozása terü­és céltudatos fejlesztése, az kaptak, csökkent a kötelező ietén végzett munkáért. A vá­okitatásügy-irányitás haté- óraszám. Az óvodai ellátott- ros elismerő okleveleit Lom­sás. jobb az országos 'átlag- bős Márton, a városi tanács nál, javult a szakosan le- elnöke nyújtotta át, majd az adott órák aránya. az általa- ünnepély befejezéseként sza- nos iskolákban, igen nagyot lagvágással jelképesen átadta léptünk előre a szemléltető- az épületet rendeltetésének. A eszközökkel való ellátásban, diáktanács nevében Gyuricza az oktatás feltételeinek javí- Anna negyedikes tanuló mon- tásátoan. Ehhez a tanácsok is dott köszönetét. konyságának növelése is. Ezután sokoldalúan elemez­te. mit tettünk az elmúlt két évben a fenti célok érdeké­ben. Kibontakozott az isko­lai élet demokratizmusa, en­nek jelei az alkotó légkörű nevelőtestületi értekezletek. Bányásznap a Gyurtyánosban A nógrádi szénbányászok meg a bányásznap jelentősé- műszaki fejlesztés, gépesítési tunk a bányaveszélyek továb- szombaton délután a Salgó- géről, a bányászság harcáról, lehetőség nem adódott szá- bi csökkentésére, a szociális tarján melletti Gyurtyános- a bányászok hőseiről, közöt- munkra, mint jelenleg. Ebben létesítmények fejlesztésére, ban ünnepelték a XXIV. bá- tűk a nógrádiakról, akik az évben beérkező gépek A gépesítés, a munkafellé- nyásznapot. Ebből az alka- ugyancsak ott voltak mindé- alapján ma már rendelkezünk telek javítása jelentős válto- lomból Salgótarjánba látoga- nütt, ahol a haladásért folyt a frontfejtéseken nélkülözhe- zást hoz létre a vállalat éieté­tott a lengyel és a csehszlo- a harc. vák testvérbányák küldöttsé- — a bányásznapi ünne- ge is. Az ünnepségen megje- púnk kötelez az emlékezésre, tetlen kaparókkal, maróhen­gerekkel. Az utóbbi hónapok­ban hozzákezdhettünk a vá­lent többek között Pothornik a tiszteletadásra, egyben arra §at József, az MSZMP KB tagja, j6i hogy elődeink harcának Devcsics Miklós és Boros Sán- célját, értelmét jelentő szo- dor, a megyei pártbizottság cialista társadalom építésében kezdődött a külszíni kötélpá­lyák automatizálása. Meg­kezdtük az elhasználódott gu­ben, de még sem elégséges, hogy a bányászat jövőjét biz­tosítsa. Egyre égetőbb szük­ség van a bányászfiatalokra, akik a több évtizedes, becsü­letes munkában megöregedett bányászok helyére állnak. titkárai Az ünneplő közönsé- éiért eredményéiről"' számot ™s.^lag., ff csilleállomány olyanokra^ akik sikerre viszik get köszöntötte Jozef Osmeda adjunk — mondotta * többek a lengyel és dr. Károly Svai- között. Majd részletesen fel­eid a csehszlovák bányász- sorolta azokat az eredménye­küldöttség vezetője is. Ünne- két!, amelyeket a nógrádi pi beszédet Zsuffa Miklós, a szénmedence dolgozói a fel­nógrádi szénbányák igazgató ja mondott. Elöljáróban a medence bá­nyászait, a meghívott vendé­geket, közöttük a szovjet nép. a lengyel és csehszlovák bá­nyászok képviselőit köszön­tötte a vállalat majd kegyelettel szabadulás óta elértek. Be­szélt a gondokról is, amelyek­nek megoldásában szintén példamutatóan vettek részt a nógrádi bányászok. Ezután a jelenről és a jövőről szólt. — Az utóbbi másfél évben igazgatója, mi, nógrádiak is tapasztalhat- emlékezett luk, hogy soha olyan ütemű felújítását. Egy éven belül újabb frontfejtésen térhetünk át a hidraulikus acéltámok használatára. Megkezdtük a bányákban a biztonságosabb, magasabb feszültség alkalma­az új technikát — mondotta többek között Zsuffa Miklós, majd a következőkkel fejezte be' ünnepi beszédét: — Biztos vagyok benne, hogy a kongresszusi verseny zását. Szorospatakon és Ká- az év hátralevő részében még nyáson modern hírközlő és üzemál lapot jelző-berendezés kiépítése van folyamatban. Az erőteljesen megindult műsza­ki fejlődés tovább folytatódik. A bányák korszerűsítése mel­lett fokozott figyelmet fordi­nagyobb sikereket hoz. előse­gíti felajánlásaink maradékta­lan teljesítését. Az ünnepségen osztották ki a nehézipari miniszter kitün­tetéseit. Kiváló Bányász kí- (F oly tatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom