Nógrád. 1974. augusztus (30. évfolyam. 178-203. szám)

1974-08-01 / 178. szám

•fÄÄ V*' •Í'1 J8 . ......— l i SäwWHifr a*« IM 5 WH t n- ■ -r 3* Hi ■ *x*MV r a legfelső szintek szerelését, a födémek betonozását végzik a salgótarjáni sík­üveggyár hatalmas, új beruházásának építésén. A Nógrád megyei Állami Építőipari Vál­lalat kivitelezésében készülő Zagyva III. átadási határideje jövő év június 30. A határidő betartását azonban sokszor akadályozza anyaghiány: a vasszerkezeteket szállító vállalat késlekedik a szállítással, manapság félmillió tégla hiányzik. Az építésvezetőség szervező készségén tehát sok múlik. A vállalat szocialista brigádjai munkafelajánlásokat tesznek: ezek a tprvek teljesítésének jelentős lendítő kerekei. Képünkön: Kaposvári József és Csincsik Endre szakmunkások — Varga László szocialista brigádjából — festenek a nagy magasságban. _ kulcsár _ K ongresszusi mun kaverseny A XI. pártkongresszusra va­ló készülődés jegyében ország­szerte szocialista munkaver­seny bontakozott ki. A gyá­rakban, üzemekben a brigádok felajánlásai, a jó értelemben vett versengés természetesen kihatással van az élet más te­rületein dolgozók munkájára is. Ezért tűzte napirendjére a Közalkalmazottak Szakszerve­zete Nógrád megyei Bizottsága tegnap délelőtti ülésén a ta­nácsoknál és egyéb hivatalok­ban kibontakozó szocialista munkaversenyt. Az előterjesztés, és a bizott­ság tagjai egyformán elmon­Csaflakoztak a tanácsok és hivatalok dolgozói is szervezete. A felhívások teljes szövegét eljuttatták valameny- nyi tanácshoz és hivatalhoz. A felhívásoknak jó a visszhang­ja, melyek alapján felajánlá­sok és különféle vállalások látnak napvilágot. A kezde­ményezések mellett, a koráb­ban már nagy sikert aratott egyéb versenyformák is gaz­dagodtak. A megyei tanács és a járási hivatal elsősorban olyan vál­lalásokat szorgalmaz, amelyek az eddiginél jobban segítik és korszerűsítik a tanácsok mun­káját. Ez jól tükröződik a megyei tanács szakszervezeti dották, hogy nem lehet másol- bizottsága nemrégiben meg­tartott ülésén elfogadott in­tézkedési tervben. ni a termelőüzemekben be­vált megmozdulásokat. De más formában, alkalmazkodva a tanácsok és hivatalok sajá­tos munkastílusához, szükség van kezdeményezőkészségre, formalitásoktól mentes ver­senyre. Az itt dolgozók azzal szolgálják leginkább a közt, hogy lelkiismeretesen, gyorsan, udvariasan intézik az emberek ügyesbajos dol­gait, szervezik a társadalmi munkát, segítenek a jobb ellátásban. A szocialista munka verseny vállalásainak teljesítését segí­ti a közalkalmazottak szak­Pályázatokat írnak ki, emel­lett a dolgozóknak lehetősé­gük nyílik szakmai és politi­kai felkészültségük javítására. A maga területén vállalást tett a megyei statisztikai hi­vatal. A társadalombiztosítási igazgatóság szakemberei pe­dig, a munkaverseny kereté­ben a salgótarjáni nagyüze­mekben a helyszínen adnak felvilágosítást a munkásoknak. A nyugdíjosztály külön a ter­melőszövetkezeteket megláto­gatja, hogy a községek oen nyújtsanak segítséget a vitás kérdések megoldásában. A földhivatal dolgozói szabad szombatjukon kommunista műszakot szerveznek. A járási hivatalok alap­szervezetei arra hívták fel a figyelmet, hogy minden tanácsi dolgozó a maga munkaterületén úgy lássa el feladatát, hogy megfelel­jen a vállalásoknak. A városokban és községek­ben tovább folytatják a már megkezdett társadalmi mun­kát. így Salgótarjánban, Ba­lassagyarmaton, Pásztón, Nagybátonyban, Szécsényben. Az eddigi kezdeményezések és eredmények biztatóak. Olyan mozgalom alakult ki, amely méltóképpen csatlakozik az üzemek, gyárak, szocialista brigádok munkaversenyéhez. A megyei bizottság a to­vábbiakban egyéb ügyeket tárgyalt. Vezetés—érdekeltség Képi tisztaság Vitaminok Olvasók fóruma Világ proletárjai, egyesüljetek! NÖQRAD fiOGRA’O «t©YEJ BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXX. ÉVF., 178. SZÁM ÁRA: 80 FILLÉR 1974. AUGUSZTUS 1., CSÜTÖRTÖK Ciprus ii inga Ima a BT-határozatok megvalósításán múlik A szerda esti moszkvai la­pok első oldalas jelentésben számoltak be Anglia. Görög­ország és Törökország kül­ügyminisztereinek deklaráció­járól. amely a tűzszüneti megállapodás erősítésére hi­vatott. Szovjet részről magát a deklarációt még nem kom­mentálták. De az esti lapok idézték Makariosz elnök nyi­latkozatát arról, hogy ez az okmány alkalmas a hasztalan vérontás beszüntetésére, no­ha néhány pontjának megfo­galmazása meglehetősen hatá­rozatlan. Az Izvesztyija havi külpo­litikai összefoglalója ..A cip­rusi dráma tanulságaival” foglalkozik. A Ciprus elleni összeeskü­vést, a szovjet kormánylap szerint, az athéni junta a NATO katonai vezetésével együttműködve tervezte az imperialista intervenciók és puccsok régi sémája alapján. A tervet azonban nem sike­rült Végrehajtani úgy. ahogy eredetileg elgondolták. Ebben nagy szerepe volt a Szovjet­unió és a szocialista orszá­gok. valamint más békesze­rető országok erélyes fellépé­sének a görög agresszió ellen, az alkotmányos rendszer vé­delmében. „Az aktív, világos és határozott szovjet állásfog­lalásnak óriási szerepe van az utóbbi évtized egyik leg­élesebb európai válságának megoldásában” —, állapítja meg az Izvesztyija. A lap határozottan kétség- bevonja. hogy az Egyesült Ál­lamok valamiféle ..különleges missziót” töltene be a cipru­si válság megoldásában. ★ A TASZSZ a genfi nyilat­kozatról és visszhangjáról. Anglia, Görögország és Tö­rökország külügyminiszterei Genfben aláírták a ciprusi helyzettel foglalkozó nyilatko­zatot. A nyilatkozat megjegyzi, hogy sürgősen intézkedéseket kell hozni a ciprusi helyzet rendezésére az 1960-as cipru­si nemzetközi szerződéseknek és a Biztonsági Tanács ez év július 20-i határozatának fi­gyelembevételével. A szemben álló felek cipru­si fegyveres erői — hangzik a nyilatkozat — nem terieszt- hetik ki a július 30-án ellen­őrzésük alatt állt területeket: a három miniszte" valameny- nyi fegyveres erőt felszólított arra. hogy tartózkodjék min­den támadó és ellenséges cse­lekedettől. A nyilatkozat felsorolja a ciprusi biztonság szavatolá­sával kapcsolatos katonai jel­legű intézkedéseket; a minisz­terek megállapodtak abban, hogy a Biztonsági Tanács 353- as határozatával összhangban, mielőbb tárgyalásokat tarta­nak a körzet békéjének és a ciprusi alkotmányos kormány, zat helyreállításának biztosí­tása' céljából. E kérdéssel kapcsolatban a tárgyalások­nak augusztus 8-án Genfben kell megkezdődniük. Részt vesznek rajtuk a ciprusi gö­rögök és a ciprusi törökök kö­zösségeinek képviselői is. mi­vel — mint a nyilatkozat megállapítja — ez idő sze­rint Cipruson gyakorlatilag e közösségek két autonóm köz- igazgatása működik. (TASZSZ) Munkában a bálázók, kazalrakók Szécsényben szedik a burgonyát A mezőgazdasági üzemek­ben a gabona betakarítása a legfontosabb feladat. Azokon a helyeken, ahol már végeztek az aratással a szalmahúzókra, bálázókra és kazalrakókra vár a tarló takarítása. Kistere- nyén, Szécsényben, Szurdok- püspökiben már égetik a tar­lót, s a napokban hozzálátnak a szántáshoz. A Mátraaljai Állami Gaz­karmányszükségletének bizto­sítására. Jelenleg az Ipoly mentén végzik a vízrendezési munkálatokat, melynek befe­jezése után újabb 80 hektár területen válik lehetővé a kor­szerű gyepgazdálkodás. Az is­tállókban 72 darab hízóbika vár szállításra. A csirketelep­ről 180 ezer darab csirkét e hónapban értékesítenek. Az érsekvadkerti gazdaság­daságban javában tart a szán- ban hatszázan dolgoznak a ha­tás és a talajelőkészítés. tárban. Az aratás befejezéshez A termelőszövetkezetek közeledik. Emellett kapálják többségében jó ütemben ha- a káposztát, és végzik a pa­lád az időszerű mezőgazdasá- radicsom növényvédelmét, gi munkák végzése. Szécsény- Hetvenen szedik a dohányt, ben megkezdték az étkezési Hozzákezdtek a paradicsom burgonya szedését. Eddig hek- szüreteléséhez is. A termés a táronként kétszáz mázsát ta- kedvezőtlen idő miatt nem va­karítottak be. A vetőburgo­nyaként termesztett holland burgonyafajta betakarítása is elkezdődött. A szécsényi termelőszövet­kezetben már eddig is sokat költöttek az állattenyésztés ta­Csökkent a mértéken felüli tulajdon Gyarmati János elnökletével az üdülőtelek, 46 000 az üdülő-, ma "délelőtt a Parlamentben a többi pedig lakástulajdon, összeült az országgyűlés építé- Ezek a számok 1974-re vonat- si és közlekedési bizottsága. A koznak, összevetve az 1972-es képviselők megvitatják az ál- számokkal: két esztendő alatt lampolgárok telek-, lakás- és a tulajdonosok száma körül­üdülőtulajdonának rendezé­séről szóló jogszabályok ta­pasztalatait. Szilágyi Lajos építésügyi és városfejlesztési miniszterhelyettes tájékozta­tó előadásában egyebek kö­zött elmondotta, hogy a nyil­vántartások szerint az ország­belül 90 000-rel növekedett. A megállapított mértéken felüli ingatlannal rendelkező tulaj­donosok száma ugyanez alatt a két esztendő alatt körülbelül 14 százalékkal csökkent — 185 000-ről 160 000-re. A meg­állapított mértéket lényegesen ban 2,2 millió tulajdonosnak meghaladó számú ingatlannal csaknem 2,4 millió ingatlana azonban még mindig körülbe- van. Az ingatlanok megoszlá- lül háromezer tulajdonos ren- sa: 154 000 a lakótelek, 51 000 delkezik. (MTI) Vagyonvédelmi ankét Több belső ellenőrre van szükség A társadalmi tulajdon vé- a leltárhiányok és -többletek a MESZÖV-öt, hogy ebben a delmének jelenlegi helyzeté- megszüntetése érdekében. Az fontos kérdésben mielőbb in­ról tárgyaltak tegnap Salgő- elmúlt évben összesen 3,7 tézkedés történjék, tarjámban a Szövetkezetek millió forintot tettek ki a Dinnyés József, felszólalá- Nógrád megyei Szövetsége feltárt leltárhiányok — ame- sában a szakember-utánpót- által összehívott ÁFÉSZ- és lyekben a normalizált hiány lássál kapcsolatban javasol- felügyelő bizottsági elnökök, is benne van — és 2,9 millió ta, hogy a MÉSZÖV szervez- A tanácskozás munkájában forintot a többletek összege, zen minimumtanfolyamo- részt vett Herencsényi József, Mindezeket szigorúbb eile- kát, amelyeken a kereskedel- a megyei tanács elnökhelyet- nőrzéssel. az alkalmazót- mi ismereteket legalább rész- tese, dr. László István, a me- tak felvételénél, az erkölcsi ben elnyerhetik a szakkép gyei NEB elnöke, Dinnyés bizonyítvány megkövetelésé- József, a SZÖVOSZ osztály- vei, és a szakképzettség nö- vezetője. velésével lehet megszüntetni. Pilinyi László, MESZÖV-el- Hozzászólásában Herencsé- nök beszámolójában áttekin- nyi József felhívta a figyel- tést adott az ÁFÉSZ-ek va- met arra, hogy az ÁKF-vizs- gyonvédelmi helyzetéről. Ki- gálatok alkalmával megálla- emelte, a helyes részletgaz- pított szabálytalanságokért a dálkodás fontosságát, külö- szövetkezeti vezetők csak dón elleni bűncselekmények nos tekintettel a selejtképző- ritkán vonják felelősségre a megelőzésére és felderítésére dés csökkentésére. Mint visszaélések elkövetőit. Rá- vonatkozóan adott hasznos mondotta, a selejtkár évente mutatott arra is, hogy — bár tanácsokat az értekezlet kétmillió forint a megyében, az évek során számos rende- résztvevőinek. Czene György. Ezt az összeget is meghaladja letet hoztak ezzel kapcsolat- a többletkészletezés költség- ban — a 16 ÁFÉSZ közül csak 8-nál van megoldva a belső ellenőrzés. Dr. László István ugyan­csak a belső ellenőrzés meg- ségeit tennivaló szervezését sürgette, és kérte ban. I kihatása, károknak jelentős elérni. U gyancsak sok Tehát ezeknek a a esőken tésévei is megtakarítást lehet zetlen dolgozók. A tulajdono­si ellenőrzés színvonalának emelése céljából pedig a fel­ügyelő bizottságok elnökei­nek a SZÖVOSZ szervez több éves képzést. Szigetvári János, rendőr- őrnagy, a társadalmi tulaj ­a nádújfalui ÁFÉSZ-elnöke a belső ellenőrzés helyi prob­lémáit; Katona Vincze, a kisterenyei ÁFÉSZ elnöke a szakember-utánpótlás nehéz­elemezte hozzászólásá­a lami biztató. A magyarnándori közös gaz­daságban a szalmaösszehúzás, kazalrakás jó ütemben halad. A szántáshoz hozzáláttak, má­sodvetést egyenlőre nem ter­vezhetnek. Eddig mindössze 154 milliméter csapadék hul­lott a környéken, s emiatt víz­hiánnyal küszködnek. Több termelőszövetkezetben panaszkodtak a hízömarhák. körüli szállítási gondokra. A héten a Pest—Nógrád megyei Állatforgalmi Vállalat Felső- toldról 22 darab, Ecsegről 32 darab hízómarhát szállított el, a ludányhalászi termelőszö­vetkezetből pedig 19 darab te­henet vett át értékesítésre. A szurdokpüspöki és a dej- tári termelőszövetkezet kerté­szetében szorgos munka fo­lyik. Mind a két helyen az asszonyok a tartósító-, illetve savanyítóüzemet látják el alapanyaggal. A megye gazdaságaiban szé­pen fejlődik a kukorica és cu­korrépa. Helyenként azonban a vegyszerezés nem érte el a szükséges hatást. A pásztói termelőszövetke­zetben megkezdték a lucerna harmadik kaszálását. Az aszá­lyos idő miatt hektáronként 8 —10 mázsa a szénahozam. \ traktorosok végeztek 350 hek­tár terület szántásával. Nyolc­van hektáron másodvetésként napraforgó került a földbe. A szőlőben már a szüretet előkészítő munkákat végzik. Augusztus tizediké körül a tarjáni piacra kerül a Csaba­gyöngye csemegeszőlő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom