Nógrád. 1974. július (30. évfolyam. 152-177. szám)

1974-07-02 / 152. szám

Szadat egyiptomi elnök Szó fiában Todor Zsivkovval. az Államtanács elnökével tár­gyalt. Vidéki út — moszkvai hangulatok Kedden egynapos szünet után folytatódnak, a szovjet— amerikai csúcstárgyalások. A hét végét a festői környezet­ben, a Krím-félsziget Orean- öa egyik kormányüdülőjében töltötte Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára és Richard Nixon, az amerikai elnök. A két vezető, kötetlen formában folytatta itt is esz­mecseréjét, majd Gromiko szovjet és Kissinger amerikai külügyminiszterrel, valamint tanácsadóikkal bővítették ki a párbeszédét. Több fontos kérdéscsoport közül is kiemel­kedik a hadászati, támadó­fegyverek témája. Hétfőn Nixon feleségével a bjelorussz fővárosba látoga­tott. (Brezsnyev, valamint Gromiko és Kissinger nem kí­sérték el. ők visszatértek Moszkvába.) Minszk, amely az elmúlt héten kapta meg a Hős Város címet, 1944. július 3-án szabadult fel a fasiszta hódítók uralma alól. Az ame­rikai elnök látogatása ezért a II. világháborúban létrejött szovjet—amerikai szövetségre emlékeztet. lás előtt a Kremlben Brezs­nyev elvtárs elbeszélgetett a jelenlevő újságírókkal. A Ka- talin-teremrő'l elmondta, hogy itt szokták tartani a legma­gasabb rangú államférfiakkal a legfontosabb megbeszélése­ket. Az egyik amerikai tudó­sító megkérdezte: — Igaz-e, hogy ez a leg­kedvesebb a főtitkár úrnak? Brezsnyev a következőket válaszolta: — Őszintén szólva nem tu­dom, hogy a Kreml sok-sok terme közül melyik a legked­vesebb, mert valamennyit na­gyon szeretem. Elsősorban történelmi levegője miatt... Közben megérkezett Nixon. Brezsnyev megkérdezte: — Hogy aludt? — Nagyon jól, felelte az el­nök. — Beszélgettem az ön né­hány tudósítójának a Kreml­ről. Érdeklődtek, hogy miről fogunk tárgyalni, — mondot­ta az SZKP KB főtitkára. — Mindig ezt teszik, — mo- solyodott el Nixon. Ezután el­búcsúztak a csoporttól és el­tűntek a Katalin-terem ajta­Lényegében puccs Az etiópiai fegyveres erők hétfőn úiabb prominens ve­zetőket tartóztattak le. közöt­tük Zevde Gebre Hivod-ot. a szenátus elnökét. A hadsereg a fő támadást ezúttal nyilvánvalóan az ural­kodó elit. vagyis a feudális földbirtokosok, illetve a vég­rehajtó hatalom magas rangú kéoviselői ellen indította — szűrték le a következtetést a megfigyelők. A katonaság egyébként a lehetőségekhez képest igyekszik kerülni az erőszaknak még a látszatát is, a razziákat éjszaka hajt­ják végre, és nappalra az egységeket — az őrszolgála­tot ellátók kivételével — a kaszárnyákba vonják vissza. Így a főváros és a nagyvá­rosok napközben a legtelje­sebb béke és nyugalom ké­pét mutatják. Addisz Abeba-i diplomáciai körök hétfőn úgy nyilatkoztak, hogy bár a kül­ső jelek nem utalnak kato­nai hatalomátvételre, ami az országban valójában végbe­megy. az ha nevében nem is. de lényegét tekintve puccs. | Pullai Árpád szíriai látogatásai A Magyar Szocialista Mun­káspárt küldöttsége, amely Pullai Árpádnak, a Központi Bizottság titkárának vezetésé­vel Szíriában tartózkodik, hét­főn délelőtt folytatta a szom­baton megkezdett hivatalos tárgyalásokat a Szíriái Baath- párt küldöttségével. A Szíriái delegáció élén Jasszai Aszka- ri, a Baath-párt vezetőségének tagja, a nemzetközi kapcsola­tok osztályának vezetője áll. A megbeszéléseken részt vett Seres János, hazánk damasz­kuszi nagykövete is. Vasárnap a magyar párt­küldöttség egynapos vidéki körútja keretében látogatást tett a történelmi műemlékei­ről ismert Pálmyrában, majd a szovjet segítséggel épülő Eufrátesz-gáthoz utazott, hogy megismerkedjék a haladó Szí­riái rendszer legkiemelkedőbb alkotásával. A hatalmas épít­kezésen 12 ezer munkás, köz­tük ezer szovjet szakember dolgozik. A Baath-párt helyi vezetői elmondták, hogy a nagv jelentőségű beruházás eredményeként négvszeresé- re növekszik az ország villa- mosenergia-termelése, megkét­szereződik az öntözéses műve­lésű mezőgazdasági terület, s megfékezik a pusztító folyami árvizeket. A gát építése a gyorsított munkatempó révén egv évvel a határidő előtt, már 1974. végére befejeződik. A fővárosba visszatérve va­sárnap este az MSZMP kül­döttsége ellátogatott a mun­kásszakszervezetek általános szövetségének központjába, itt Ezeddin Nasszer főtitkár adott tájékoztatást a szíriai szak- szervezeti mozgalom helyzeté­ről és tevékenységéről. (MTI) Az NSZK és a leszerelési bizottság Az NSZK hétfőn felvételét kérte az ENSZ leszerelési bi­zottságába, amely Genfben ülésezik, és amelyben jelenleg 25 ország képviselteti magát. A felvételi kérelmet Axel Herbst nagykövet nyújtotta át a bizottság két társelnökének, a szovjet Roscsinnak és az amerikai Martinnak. (MTI) A harmadik Brezsnyev— Nixon csúcstalálkozó eredmé­nyességét bizonyítja, hogy szombaton a Kreml Vlagyi- mir-termében — tíz évre szóló gazdasági, ipari és műszaki megegyezés aláírásával —már négyre emelkedett az eddig megkötött megállapodások száma. Moszkvai sajtókörök­ben bizonyosra veszik, hogy a legnagyobb jelentőségű szer­ződések aláírása még hátra van. A tárgyalások hangulatát érzékelteti a következő epi­zód: az egyik délelőtti tárgy a­Vasárnop Oxfordban Angliában tartózkodó parla­menti küldöttségünk, amely Péter Jánosnak, az országgyű­lés alelnökének vezetésével tesz hivatalos látogatást a szi­getországban, hétfőn felkeres­te a londoni városházát, ahol Sir Hugh Wontner polgár- mester fogadta a vendégeket. Ezt követően a delegáció tag­jai a londoni városépítészet két remekét, a tizenötödik századi Guildhall-t és a mo­dern, részben még épülőfélben levő Barbican-t tekintették meg. A Guildhall könyvtár­nak, különféle muzeális gyűj­teményeknek, kiállításoknak ad otthont, termeiben ünnep­ségeket rendeznek; a Barbi­Portugé! heiyzetjetentés ja mögött. A csúcstalálkozó — az el­lentétes véleményeket sem elhallgatva — nyílt légkörben és konstruktív szellemben folytatódik. A Szovjetunió — mint itt, Moszkvában nyoma­tékosan hangsúlyozzák — el­vi engedmények nélkül, a bé­ke megszilárdításának közös érdeke alapján kereste és ke­resi a kapcsolatok fejlesztésé­nek lehetőségeit. Az eddigi megállapodások is bizonyítják: nem hiába. Horváth György can építészei az ember szá­mára kellemes városi kör­nyezet megteremtésére tettek kísérletet, az épületkomple­xumban sétáló utcákat, kerte­ket létesítettek, oktatási és kulturális intézményeket he­lyeztek el. A bizottság tiszteletére Roy Hattersley, a külügy- és nem­zetközösségi ügyek állammi­nisztere adott ebédet. Péter Jánost, a delegáció vezetőjét fogadta Selwyn Lloyd, az al­sóház elnöke, aki este vacso­rán látta vendégül a magyar parlamenti képviselőket. A vasárnapot a delegáció Oxfordban töltötte. (MTI) MegHalt Peron Több európai országban kampányt indítottak azzal a céllal, hogy csökkentsék a Portugáliába irányuló utazá­sok számát — jelentette be a szocialista párt szóvivője, hétfőn Lisszabonban. A portugál szocialisták nyi­latkozata szerint „a nagy európai nemzeteknek a fa­siszta szervezetekkel együtt­működő reakciós képviselői felelősek azért a kampá­nyért”. A nyilatkozat elítéli a spanyol határőröket is. akik megpróbálják megakadályoz­ni a Portugáliába irányuló turistaforgalmat. A kampány szervezői por­tugáliai kolerajárványra. az országban észlelhető nyugta­lanságra és a bizonytalan politikai helyzetre hivatkoz­nak. Hétfőn, életének 78. évé­ben súlyos betegség után elhunyt Huan Domingo Pe­rón argentin köztársasági el­nök. Az elnök halálhíre előtt egy órán belül két hivatalos orvosi közleményt adtak ki Buenos-Airesben Juan Perón egészségi állapotáról. A második közlemény sze­rint rövid időre megállt Pe­rón szívműködése, az orvo­soknak azonban sikerült úrrá lenniök a súlyos helyzeten. Ezek után érkezett a gyorshír Perón elhunytáróL ★ Isabel Perón hétfőn hívta össze első ízben a kabinet tel­jes ülését. Az ülés részletei­ről egyelőre nem érkezett jelentés. ★ Perón halálhírét az el­hunyt özvegye, Isabel Perón alelnök jelentette be rádió- és tv-üzenetében. Az alkotmány értelmében egyébként Isabel Perón automatikusan Argen­tína köztársasági elnökévé lépett elő. Juan Domingo Perón 1895. októberében született jómódú középbirtokos családból. El­végezte a Buenos Aires-i katonai akadémiát, 1930-ban részt vett abban a katonai összeesküvésben, amely végül is megdöntötte Irigayen elnök polgári kormányát. Perónt 1939-ben Olaszor­szágba küldték az alpesi he­gyivadász alakulatok tanul­mányozására. Megragadta az alkalmat, hogy egyúttal tanulmányozza Mussolini rendszerét is. Mint írja, „a Duce lenyűgöző hatást” gya­korolt rá. Perón európai tar­tózkodása idején egyébként felkereste Magyarországot, Al­bániát, Franciaországot, és Németországot is. Hazatéré­ges tisztek csoportját”, amely hamarosan „az ezredesek klikkje” néven vált ismertté. Életében újabb fontos dá­tumot jelent 1943. június 4-e. Ekkor döntötték meg Ramon Castillo népszerűtlen korrupt rendszerét. Perón hadügyi államtitkár, a következő évben, 1944-ben pedig had­ügyminiszter lett. Ekkoriban már két komoly politikai erőre támaszkodhatott, a hadseregre és a szakszerve­zetekre. 1944-ben alelnöknek, 1946-ban köztársasági elnök­nek választották meg Juan Perón hatalma csúcs­pontján a 18 milliós Argentí­na korlátlan ura volt. Felesé­gével, a népszerű Evitával, teljhatalommal irányította az országot. A munkásoknak nagyobb béreket és társadal­mi biztosítást adott. Számos intézkedése azon­ban megbénította az argentin gazdasági életet, elidegenítet­te tőle a középosztályt, az egyházat és részben a hadse­reget is. Bukásához hozzájá­rult felesége halála is (1952.), aki mindvégig nagy népsze­rűségnek örvendett az or­szágban. 1955-ben a haditen­gerészet, a hadsereg, legin­kább amerikai befolyása alatt álló fegyverneme fellázadt és elűzte Perónt az állam éléről. Tizennyolc évig emig­rációban élt Spanyolország­ban, hatása azonban továbbra is érződött Argentínában, s a perónista mozgalom az or­szág legjelentősebb szerveze­te volt. 1973. szeptemberében több mint 60 százalékos többség­gel ismét köztársasági el­nöknek választották meg. Második felesége, Isabel sze­mélyében először lett nő Ar­gentína alelnöke. (MTI) se után létrehozta az „egysé­Megi7Ük©lték Mariin Luther King édesanyját Marcus Wayne Khenault 23 éves vallási tébolyban szenve­dő néger fiatalember gyilkol­ta meg vasárnap Atlantában Alberta King asszonyt, a né­hai Martin Luther King pol­gárjogi vezető édesanyját, a polgárjogi mozgalom három kiemelkedő képviselője meg van győződve arról, hogy a gyilkos merénylet mögött ösz- szeesküvás húzódik. Az atlan­tai rendőrség egész napos vé­dőőrizet alá helyezte a King- család otthonát. Az atlantai baptista temp­lomban — ennek lelkésze az idősebb King — a gyülekezet éppen a miatyánkot kezdte énekelni, és King, asszony ült az orgonánál, amikor a gyil­kos felugrott, mindkét kezé­vel pisztolyt rántott és ékte­len káromkodás közepette tü­zet nyitott. King asszony volt hozzá a legközelebb, és már az első golyótól halálos se­bet kapott. Rajta kívül bele­halt sérüléseibe egy segédlel­kész, egy asszonyt pedig egye­lőre kórházban kezelnek. A lövöldözés hallatára a hí­vők rémülten buktak a padok alá, majd amikor a gyilkos pisztolyaiból kifogytak a töl­tények és a kijárat felé me­nekült, elfogták. A rendőri őrizet alatt tartott merénylő olyasmiket mondott, hogy „istentől kapott parancsot” az idősebb Martin Luther King lelkész és más személyek meggyilkolására. Kingnek, aki csak a merénylet után érke­zett a templomba, letartózta­tása után a gyilkos annyit mondott, hogy minden keresz­tényt az ellenségének tart, mert „hamis bálványt imád­nak”. Khenault az ohioi álla­mi egyetem pedagógia szakos hallgatója. Szomszédai vallo­mása szerint gyakran állt ki szobája ablakába és hangszó­rón prédikált a járókelőknek. A rendőrségi házkutatás so­rán megtalálták azt a 1*0 név­ből álló jegyzéket, akiket meg akart gyilkolni, a listán sze­repelnek: Ralph Abemathv, Jesse Jackson és Hosea Wil­liams néger lelkészek, a pol­gárjogi mozgalom ismert sze­mélyiségei, mindhárman kije­lentették, hogy véleményük szerint összeesküvésről van szó. Az atlantai rendőrség szóvivője szerint eddig nem bukkantak összeesküvés nyo­maira. ♦ Ralph Abernathy lelkész, a polgárjogi mozgalom egyik vezető személyisége, felkeres­te zárkájában a gyilkost. A fiatalember felismerte és nyíl­tan megmondta neki, hogy ve­szélyben forog az élete, mert „van egy csoport, amelyik el­kaphatja”. Abernathy ennek alapján biztosra veszi, hogy a gyilkos merénylet mögött az összeesküvő csoport áll, amely talán már a néhai John Ken­nedy elnök meggyilkolása előtt szervezkedett. Nixon elnök Minszkben ér­tesült a gyilkosságról és azt „tragikus és esztelen cselek­ménynek” nevezte. Részvétét fejezte ki a családnak Rose Kennedy, a meggyilkolt John és Robert Kennedy édesanyja és Maynard Jackson, Atlanta város első néger polgármeste­re is. (MTI) Diplomáciai kapcsolat a Magyar Népköztársaság és a Portugál Köztársaság között A Magyar Népköztársaság ügyét — elhatározták, Hogy kormánya és a Portugál Köz- országaik között a mai nap­társaság ideiglenes kormánya pal nagykövetségi szinten dip- — attól az óhajtól vezérelve, lomáciai kapcsolatot létesíte- hogy fejlesszék a két ország nek. A közeljövőben mindkét kapcsolatait és elsősegítsék a fél kinevezi nagykövetét, nemzetközi együttműködés (MTI) n UOLAH 2. SI. 1#«állatot felvétel« hirdet gyakorlattal rendelkező tehergépjármű-vezetői, gyakorlat nélkül segédgép jármű-vezetői, gyakorlattal és szakvizsgával rendelkező rakodógép-kezelői és autódaru-kezelő munkakörben. Jelentkezés: a salgótarjáni teherforgalmi üzemegységnél és Balassagyarmaton az üzemegységnél A VÁCI KÖTÖTTÁRUGYÁR PÁSZTÓI GYÁREGYSÉGE felvételt hirdet 2 műszakos varrónői munkakörbe) Előzetes szakképzettség, gyakorlat nem szükséges. Betanulási idő 3 hónap: — első felében 1100,—Ft, — második felében 1250,— Ft tanulóbért fizetünk. A betanulási időszak letelte után teljesítménybérezés. jó kereseti lehetőséggel! Üzemi étkeztetést öt forint térítési díj ellenében biztosítunk1 Vidékieknek utazásiköitség-térítést fizetünk. Szociális létesítményeink a legkorszerűbbek. Felvétel minden munkanapon a gyáregység munkaügyi osztályán 0—16 óráig. VÁCI KÖTÖTTÁRUGYÁR Nógrád megyei Gyáregysége PASZTÖ

Next

/
Oldalképek
Tartalom