Nógrád. 1974. július (30. évfolyam. 152-177. szám)

1974-07-02 / 152. szám

l\*o Világ proletárjai, egyesüljetek! Al MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTT5 ÁGA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA XXX. EVF., 152. SZÁM ÁRA: 80 FILLÉR 1974. JÚLIUS 2., KEDD Az mit sik mennie n lőj ere emlékezlek Semmeheeia-ünnepség a megyei A megye valamennyi egészségügyi intézményében ezek­ben a napokban emlékeznek meg a kiváló magyar orvosról, Semmelweis Ignácról. Az ünnepségek sorát hétfőn a salgó­tarjáni megyei Madzsar József kórház és rendelőintézet nyi­totta meg. A megyei kórházban megrendezett ünnepségen dr. Pethő Ferenc mondott emlékező szavakat Semmelweis Ig­nác születésének 156. évfordulója alkalmából. — A nagy magyar orvostu­dós Bécsben tanult, 1844-ben ott nyerte el diplomáját. Klein professzor klinikájára került, amely akkor a világ legna­gyobb szülészeti intézménye volt. Mindenki előtt érthetet­len és tragikus tény volt, hogy a kliniira I. osztályán sokkal több szülőanya halt meg gyer­mekágyi lázban, mint a II. osztályon: a veszteség általá­ban háromszoros volt. Sem­melweis' nem tudott belenyu­godni ebbe, fáradhatatlanul kutatta a halálozások okát. Sok évig tartó murka eredmé­nyeként jött rá felfedezésére: a gyermekágyi láz oka a vizs­gálat során keletkező fertőzés, be kell tehát vezetni a kötele­ző klórvizes kézmosást! Szülő­anyát csak az vizsgálhat, aki előtte gondosan kezet mosott! Eredményei kézzelfoghatóak voltak, felfedezését mégis gú­nyos megjegyzésekkel kísérték még neves külföldi szülészek Is. Tanításai ■«- Magyarorszá­gon kívül — csak évtizedekkel halála után érvényesültek, amikor felfedezték a gyermek­ágyi láz kórokozóját, és a bak­teriológia bizonyította Sem­melweis igazát. Ekkor ismer­ték el világszerte érdemeit, és illették azzal a jelzővel, ame­lyet munkásságával már éle­tében kiérdemelt: „Semmel­weis, az anyák megmentője”. A világhírű magyar orvos munkásságának méltatása után dr. Turay Pál gyermek- gyógyász főorvos, a kórházi tudományos bizottság, és a megyei tudományos tanács elnöke beszámolt az egy esz­tendő alatt végzett tudomá­nyos munkáról. — A gyógyító és oktató munka mellett alapvető fela­dataink közé tartozik a rend­szeres tudományos tevékeny­ség. A tudományos munka művelése nem lehet öncélú: a betegágytól kell kiindulnia, és eredményeit ott kell hasznosí­tani. Bel- és külföldi szaklapok­ban, folyóiratokban rendszere­sen megjelennek a kórházi or­vosok cikkei, közleményei. Megnőtt a kórházban a tudo­mányos munka iránti érdeklő­dés, emelkedett színvonala is. A kórházi tudományos bizott­ság tudományos konferenciá­kat, üléseket, ankétokat ren­dez, amelyek fórumai a tudo­mányos munkának. Jól segíti e tevékenységet a 8000 kötetes orvosi könyvtár. A könyveken kívül 200 féle kül- és belföldi folyóiratqt, szaklapot vehetnek kézbe az érdeklődők. A köl­csönzésen kívül témafigyelés­sel, irodalomkutatással járul hozzá a tudományos tevékeny­ség sikeréhez az orvosi könyv­tár. A jövőben külföldi tanul­mányutakkal, ösztöndíjakkal kívánja segíteni a kórház a tudományos munkát. kórházban A beszámoló után került sor a kitüntetések és jutalmak átnyfljtására. A legutóbbi egy esztendő alatt végzett kiemel­kedő szakmai, tudományos és politikai tevékenységéért Mad­zsar József emlékplakettet ka­pott dr. Bönsh László igaz­gató-főorvos, dr. Csanaky György gyermeksebész főor­vos, Gyurkó Ferenc vezető műtősasszisztens, Torják Ist­ván gazdasági igazgatóhelyet­tes, és Galajda László műszaki osztályvezetőhelyettes. A tudo­mányos tanácsban végzett munkájáért dr. Turay Pál a megyei tanács elnökének di­cséretében részesült. A megyei kórház igazgatói dicséretét nyolc dolgozó, dicsérő okleve­lét hat nyugdíjas kapta. A ki­váló ifjú orvos, illetve kiváló ifjú egészségügyi szak­dolgozó mozgalom elismerő oklevelét hat orvos, és hat szakdolgozó vette át. A moz­galomban való részvételükért további 22-en könyvjutalmat kaptak. Az ünnepség alkalmá­val nyújtották át a törzsgár- dajelvényeket: az ötéves törzsgárdaoklevelet 62-en. a 10 éves bronzjelvényt 53-an, a 15 éves ezüst jelvényt 28-an, a 20 éves aranyjelvényt 18-an, a 25 éves aranykoszorús jel­vényt hatan, végül a 40 éves munkáért járó jelvényt a kór­ház egy dolgozója vette át. Az ünnepség végezetéül Sza­bó Aladár, az MSZMP Salgó­tarjáni városi Bizottságának titkára, a megyei és a városi pártbizottság nevében köszön­tötte az egészségügy dolgozóit és kitüntetettjeit. Tegnap az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezeté­nek budapesti, Szentkirály utcai Semmelweis-termében ren­deztek ünnepséget a nagy magyar orvostudós emlékére. Ezen Érdemes Orvos kitüntetést kapott dr. Grmele József jobbágyi körzeti orvos. Scheel az NSZK új elnöke ' Walter Scheel volt külügy­minisztert hétfőn délelőtt a bonni parlament két házának, a szövetségi gyűlésnek és a szövetségi tanácsnak együttes ülésén ünnepélyesen beiktat­ták az NSZK elnökének tiszt­ségébe. Az NSZK negyedik ál­lamelnöke ..Annemarie Ren- gernak, a Bundestag elnöké­nek kezébe tette le a hivatali esküt, Scheel hivatali ideje öt év. Az új elnök beiktatási be­szédében főleg az ország gaz­dasági helyzetéről és a közös cselekvés szükségességéről szólt. „Társadalmi békére” és együttműködésre szólította fel a tőkéseket és a munkaválla­lókat az új feladatok sikeres megoldása érdekében. A tár­sadalmi béke egyik alapjaként a munkavállalóknak a bele­szólásra való jogát jelölte meg. Az új elnök beiktatásakor alig szólt az NSZK külpoliti­kájáról, de a bonni hagyomá­nyoknak megfelelően ő is le­szögezte, hogy a megszilárdu­ló európai béke körülményei között helyre akarják állítani a német egységet. Az elnök ezzel kapcsolatban közölte, hogy rövidesen ellátogat Nyu- gat-Berlinbe. mert elődeihez hasonlóan, fejleszteni akarja az NSZK és a város kapcsola­tait. (MTI) MAI SZÁMUNKBAN: Tiszteletadás Pablo Neruda emlékének (3. oldal) A szülői szerétéiről (4. oldali Perliczi János Dániel (5. oldal) Lottó*tárgynyeremény és nyereménybetét­könyv sorsolás (6. oldal) Tizenkét év után újra az SBTC-néf (7. oldal) Kosziéin fogadta Ccdeabalí Alekszej Koszigin, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a szovjet miniszterta­nács elnöke hétfőn a Kreml­ben találkozott Jumzsagijn Cedenballal, a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottsága első titkárával, a Nagy Népi Hurál Elnöksége elnökével és Zsambin Bat- mönha-nel, a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottsága Politikai Bizottsá­gának tagjával, a Mongol Mi­nisztertanács elnökével. A meleg, baráti légkörű eszmecserén megvitatták a két ország együttműködésének továbbfejlesztésével és elmé­lyítésével kapcsolatos kérdé­seket és véleménycserét foly­tattak a szocialista gazdasági integráció komplex program­jának gyakorlati megvalósítá­sáról. Alekszej Koszigin és Zsam­bin Batmönh hétfőn Moszk­vában egyezményt írt alá a két ország gazdasági, kulturá­lis és oktatási együttműködé­sének továbbfejlesztéséről. (MTI) Készenlétben a gépek és az emberek AiüTAS Nógrád termelőszövetkeze­teiben a betakarításra való felkészülés utolsó szakaszához erkezett. A legtöbb mezőgaz­dasági üzemben kivétel nél­kül a legkisebb hibákat is ki­javították a kombájnokon, szállítójárműveken. Megtör­téntek a gépszemlék, gondos­kodtak a legszükségesebb tar­talék alkatrészek beszerzéséről. A gépek mellett a legtöbb he­lyen befejeződött az aratás­ban részt vevő dolgozók felké­szítése. Lezajlottak baleset- és tűzvédelmi oktatások, gondos­kodtak a kombájnvezetők ét­keztetéséről, pihenésük bizto­sításáról. A termelőszövetkezetek ve­zetőségei, a pártalapszerveze- tek is napirendre tűzték az aratásra való előkészületeket a zavartalan munkavégzés ér­dekében. Ahol lehetőség adó­dott, más gazdaságokkal együttműködve látnak hozzá a betakarításhoz. A szécsényi termelőszövet­kezetben július negyedikén tartják a gépszemlét. Nemré­giben két darab SZK—4-es tí­pusú kombájnt vásároltak a Borsosberényi Állami Gazda­ságtól, s ezzel ötre nőtt az aratásban részt vevő kombáj­nok száma. A gazdaságban 500 hektár kalászos vár betakarí­tásra. Ecsegen is készen állnak a gépek. Kezelőik részére hét­főn tartották az utolsó eliga­zítást, a munkavédelmi és tűzrendészeti felkészítést. A 975 hektár területen vetett bú­za, árpa aratására 7 kombájn áll készenlétben. A nyolcadik gépet, egy SZK—5-ös típusú kombájnt július 5. és 10. kö­zött várják. Az AGROKER ugyanis ekkorra ígérte a szál­lítását. Kazinczi János szécsé­nyi termelőszövetkezeti elnök véleménye szerint az aratás­hoz — ha az idő engedi — a hét második felében, de leg­később a jövő hét elején hoz­záláthatnak. A szügyi termelőszövetke­zetben már az elmúlt héten, csütörtökön megkezdték az anyarozs betakarítását. A csaknem félszáz hektár terü­letű anyarozs aratásával a tervek szerint a mai napon végeznek. Hétfőn a repcetáb­lákban is feltűntek a betaka­rítógépek. Néhány nap még és a kalászosok is megérnek az aratásra. Úgy tervezik, hogy e héten a kombájnok hozzálátnak a betakarításhoz, öt kombájn áll készenlétben, de szó van róla, hogy a nóg- rádmarcali gazdaság, ahol várhatóan később kerül sor az aratásra, gépeivel, szállító­járműivel segít a szügyiek­nek. Palotáson — mint Ruman Imre tudósítónk jelentette — 10 kombájn áll csatasorba a háromezer hektár területen vetett kalászos betakarítására. A szállításnál a három teher­gépkocsi mellett 15—20 von­tató segédkezik. A gabona tá­rolására négy darab, egyen­ként ötven vagonos, szerfás tárolót építettek, és a tisztí­tást, szárítást is helyben vég­zik. Jó termésre van kilátás, mert június 10-ig 168 milli­méter csapadék esett, amire eddig nem volt példa. A megye más gazdaságai­ban is rekordtermést várnak. Az aratási munkák sikerét segíti a termelőszövetkezetek­ben a szocialista brigádok ver­senymozgalma, és a X. párt- kongresszus tiszteletére tett ielajánlások teljesítése. Kora délelőtt: a salgótarjáni benzinkútnál a hétköznapi­nál nagyobb a forgalom. Gordos Vilmos kútkezelő gyorsan, udvariasan bonyolítja le a forgalmat Hurrá, vasárnap! Vekker csörög hajnalban.' Nem munkába, kirándulni ké­szül a család. Más ez a ké­szülődés, mint hétköznap. Há­tizsákba kerül az elemózsia. Valaki a horgászfelszerelést készíti elő, máshol malteros- kanál, ásó, kapa kerül a cso­magok közé. Irány a vonat, a busz! Slusszkulcs zörren, s robog a család víkendre. Mert vasárnap van. Miként is történt legutóbb? Bánkon a tó kellemes vizében több ezren kerestek felüdü­lést. A gyerekek sem tágítot­tak A salgótarjáni Szanadai test­vérek lakodalomban voltak, s lakzi után stoppra vártak Régen ők is itt laktak, ma Oroszlányban. Hazalátogattak a testvérekhez, az édesanyához: egy hétig marad Kuris Vil­mos családja Szécsényf“’faluban Horváth Lászlóné családja ka- Jávor György salgótarjáni Iákában építi a hétvégi ház dolgozó horgászszenvedélyé- kerítését a Nyírjesbcn nek hódol Balassagyarmat, strand. Demeter Györgyné pénztáros és Ju­hász Ferenc úszómester minden hét végén a vendégek kö­zött „nyaral” (Kulcsár József képriportja)

Next

/
Oldalképek
Tartalom