Nógrád. 1974. június (30. évfolyam. 126-151. szám)

1974-06-09 / 133. szám

A versenysport fejlesztése nem nélkülözheti a szakember-ellátottságot Á Nógrád megyei Tanács Testnevelési és Sport Bi­zottsága a közelmúltban tartotta legutóbbi ülését. Ezen a fórumon többek kö­zött megvitatták Juhász Im­rének, az MTSH főelőadóiá" nak előterjesztésében a me­gye sportvezető képzésével, valamint továbbképzésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Az előterjesztés hangsú­lyozza, hogy a testnevelés és sport színvonalának fo­lyamatos emelése felké­szültebb sportvezetők és szakemberek munkáját igényli. A magasabb szintű verseny- és tömegsport-te­vékenység végzésének bizto­sításához az elmúlt évek­ben megkezdődött a káde­rek képzése. A párt-, tanácsi és sportszervek több alka­lommal foglalkoztak a szak­emberképzéssel általában, de konkrétén és meghatá­rozva a fő feladatokat az MTS bocsátott ki még 1968- ban átfogó rendelkezést a sportmozgalom káderképzé­sének szabályozására. Jelenleg a sportvezetők és szakemberek képzése és továbbképzése három szin­ten történik: központi, me­gyei, járási-városi hatás­körben. A megyei főelőadó jelentéséből kiderült, hogy 1972/73-ban — az átszerve­zés előkészítése és bonyolí­tása miatt mindössze négy apparátusi dolgozót iskoláz­tak be. Az elmúlt oktatási évben viszont már 22 aktí­vát, apparátusi dolgozót számláltak a különböző tan­folyamokon. A sportbizottsági ülésen elhangzott, hogy a megye versenysportját képező, je­lentősebb sportegyesületek vezetőinek továbbképzését központi és megyei szerve­zésben oldják meg. A ki­sebb egyesületek vezetőinek, gazdaságvézetőinek, aktivis­táinak továbbképzését váro­si, járási hatáskörbe utal­ták. Ezzel gyakorlatiasabbá váltak a tanfolyamok. A jelentősebb szövetségek vezetőinek továbbképzését központilag biztosítják. Ugyanakkor minden évben különböző helyeken meg­rendezik az apparátus tag­jai a szövetségi, bizottsági vezetők, társszervek sport­felelősei részvételével a bentlakásos továbbképző tanfolyamot. Ebben az év­ben például Szentendrén került sor erre a tovább­képzésre. Különös gondot fordítanak — és ez természetes is — a szakemberképzésre, a se­gédedzők ismereteinek bő­vítésére. A testületek szak­ember-ellátottságának javí­tása érdekében 1969-től me­gyei hatáskörbe utalták a segédedzők képzését. Nóg- rad megyében az elmúlt 5 évben 249 segédedzőt ké­peztek ki 16 sportágban. A még tapasztalható fehér foltok megszüntetése érde­kében szerveznek kihelye­zett tagozatokat is. Egy-egy járási székhelyen 12—17 fős csoport tesz sikeres vizs­gát. Az 1973/74-es oktatási évben Pásztón és Balassa­gyarmaton volt ilyen kihe­lyezett tagozat. Negatívum­ként jelentkezik, hogy anya­gi kérdések és szemléleti problémák miatt a kiképzett segédedzőknek csupán 30 százaléka vállal munkát va­lamely működő szakosztály­nál. Az elmúlt 2—3 évben tovább javult a képzés szín­vonala. Időközben stabilizá­lódott az oktatási bizottság. Az elméleti és gyakorlati oktatógárda biztosíték arra, hogy a lehetőségekhez ké­pest a legjobb szakmai képzést biztosítsák a részt­vevők számára. Ebben az évben 4 sport­ágban rendeznek önálló me­gyei tábort. Ezek a követ­kezők: labdarúgás, atlétika, kézilabda, röplabda. Az ille­tékesek előre is tekintenek. Az 1974/75-ös tanfolyamot a járási sportfelügyelőségek közreműködésével már ez év áprilisában meghirdet­ték. A segédedzői — alap — képesítésről magasabb szak­mai képzést biztosít a Test- nevelési Főiskolán kétéven­ként megrendezésre kerülő edzői tanfolyam. Az 1972/ 74-es tanfolyamra Nógrád megyéből 15 fő jelentkezett. Sajnos, a felvételi vizsgán mindössze 8-an feleltek meg a kívánalmaknak. Így a most befejeződő képzés al­kalmával 4 sportágban 8-an szereznek majd edzői képe­sítést. Az elkövetkező tan­folyamra való jelentkezés hatékonyabb megszervezése érdekében előkészítőt is indítottak, azonban ide is kevesen, csupán 6-an jár­nak rendszeresen. Szó esett ezen a fórumon a segédedzői, edzői tovább­képzésről, valamint a ver­senybíró-, játékvezető-kép­zésről. Érthető ez, hiszen nem mindegy, hogy milyen szakemberek irányítják a fi­atalok nevelését vagy éppen egy-egy sportágban milyen a játékvezetés színvonala. A képesített segéded­zők részére továbbképzési lehetőségként gyakorlati táborozást is biztosítanak. A labdarúgóedzők számá­ra havonta módszertani elő­adásokat tartanak. Emellett évente kétnapos bentlakásos továbbképzést is szerveznek. A versenybírók, játékveze­tők képzését általában járá­si, városi szinten végzik. Néhány sportágban azonban a megyei szövetségek is foglalkoztak a versenybírók, játékvezetők képzésével. A játékvezetők továbbképzé­sére három szinten kerül sor. Szó esett még a túraveze­tők képzéséről is, majd ki­emelték, hogy a megye testnevelése és sportmozgal­ma személyi feltételeinek biztosításához tovább kell javítani a káderképzési munkát. Nagy gondot kell fordítani a tömegsportra és a versenysport-fejlesztéshe2 szakmailag jól képzett ed­zőket, versenybírókat kell beállítani. Csak úgy léphe­tünk előbbre, ha a munka során minden területen emeljük a sportvezetők fel- készültségének színvonalát. Éppen ezért meghatározták azokat a legfőbb tennivaló­kat is, amelyeket a sport­vezetőképzéssel kapcsolat­ban figyelembe kell venni a jövőben. A hármas sípszó után Újabb nagy sportcsaták elolt Az elmúlt vasárnap az SBTC—Dorogi AC mérkőzés­sel véget ért az 1973/74-es NB I-es bajnoki labdarúgóév. A játékosok a hónap végéig pi­henőt kaptak. Kmetty és Básti hét közben szerepelt a Vidék-válogatottban, amely 3:1 arányban alul maradt Buda­pest válogatottjával szemben. Az SBTC elnöksége és a labdarúgó-szakosztály veze­tősége természetesen nem pi­hen ezekben a napokban. Ugyanis számos labdarúgóval folytatnak tárgyalást. Sze­retnének úgy erősíteni, hogy jövőre ne legyenek összeállí­tási gondjai a tarjáni NB I-es csapatnak. Nincs még vég­leges döntés, megállapodás az új edző ügyében sem. Érthető ezek után, hogy a fekete-fehérek szurkolótábo­rát is számos kérdés foglal­koztatja ebben az időszak­ban. Ezekre a kérdésekre né­hány napon belül lapunk ha­sábjain majd visszatérünk. Az idényzáró mérkőzésen készült a felvétel. Álló sor balról jobbra: Horváth. Kaj- di, Kmetty, Varga, Kegye, Vertig. Guggolnak: Szoó, Kovács, Magyar, Básti, Jeck. Spartakiád- versenyek A szécsényi sportfelügyelő­ség, sportegyesületek ezekben a napokban két jelentős „va­sat tartott a tűzben”. Készül­tek az OSN június 9-i járási bemutatójára, folynak a spartakiád-versenyek. A köz­ségi és területi versenyeket már megrendezték. A tekézők már a járási döntőn is túl­jutottak. A férfiaknál a csa­patgyőzelmet a házigazda, Ka- rancsság, nőknél Szécsény csapata szerezte meg. A többi sportág járási döntőjére júni­us 16-án kerül sor. Labdajá­tékokban a körzeti győztesek mellett meghívott csapatok is reszt vesznek. Atlétikai szá­mokban a helyszínen lehet nevezni. Lövészet Pásztón maradt a vándorkupa Az Egri MEZŐGÉP gyár­egységei között lövészversenyt rendeztek Pásztón, a fedett lőtéren. A jelentős sportese­ményen Eger, Heves és Pász­tó összesen 86 sportolóval képviseltette magát. A verseny rendkívül szín­vonalas küzdelmet hozott. A pásztóiakon látszott, hogy jól felkészültek, kihasználták a vezetők adta korlátlan ed­zési lehetőségeket. A tizenkét értékes díjból hét a hazaiaké maradt. A pásztói csapatot illette a díszes veretű kupa is. Ha még két ízben sikerül megnyerniük, véglegesen megőrizhetik. A pásztói ME­ZŐGÉP gyáregységei MHSZ- lö vészklub ja ezúton mond köszönetét az illetékeseknek, akik hozzájárultak a verseny lebonyolításához. Eredmények. Ifjúsági le­ány: 1. Balogh Judit (Pász­tó) 82, 2. Bányai Gizella (Pásztó) 67. 3. Huazti Gyön­gyi (Eger) 62. Fiúk: 1. Pisák István (Pásztó) 80, 2. Mé­hész Benedek (Heves) 77, 3. Gyetván Gyula (Pásztó) 76. Felnőtt női: 1. Bartók Ist­vánná (Eger) 81, 2. Szalai Márta (Pásztó) 71, 3. Kele­men Ilona (Pásztó) 70. Fér­fi: 1. Kovács László (Heves) 85, 2. Bajzáth Károly (Eger) 83, 3. Gráner Kálmán (Pász­tó) 81 köregység. Csapatban: 1. Pásztó. 2. Eger, 3. Heves. Labdarúgó-vb ’74 Wembley hősei a fekete lovak? (I.) Az aranycipős csodacsatár, Gerd Müller jóslata józan mérlegeléssel inkább kíván­ságnak, óhajnak tűnik, mint reális esélylatolgatásnak. „A csoportmérkőzéseken túl­jutunk, aztán Skócia, Uruguay és Lengyelország kövekezik — mondta. — Mi is világbaj­nokok leszünk, mert ezeket a csapatokat ismerjük és le­győzzük őket”. A meglepeté­sek képtelennek tűnő soroza­tát takarják ezek a szavak. Igaz, a labdarúgás vonzereje éppen bizonytalanságában rej­lik, de már ebben a sportág­ban — különösen a világ- bajnokságon — sem szület­nek csodák. A mexikói második helye­zett Olaszország, az olimpiai bajnok Lengyelország, a ke­gyetlenségéről ismert Argentí­na és az ismeretlen Haiti al­kotja a negyedik csoportot. Mérkőzéseiket Münchenben és Stuttgartban játsszák. Az aranycipős jóslat szerint Len­gyelország egészen a döntőkig eljutna. Ezzel mintegy megis­métlődne a történelem, mert húsz évvel ezelőtt Magyaror­szág is mint olimpiai bajnok volt a finálé résztvevője. Nemcsak Müller, de sokan mások is a lengyeleket tart­ják a „fekete lovaknak”, vagyis a legnagyobb megle­petésre képes csapatnak. Ezt nyilván a Wembleyben Anglia ellen vívott gigászi csatájuk­nak köszönhetik. Mértéktartó latolgatás alap­ján azonban az olaszok nem­csak csoportjukban látszanak 6 NÓGRÁD - 1974. június 9„ vasárnap a legjobbaknak, de nagy az esé­lyük a végső sorrend kiala­kításában is a főszerepre. A válogatott gerince már az 1968-as Európa-bajnok és az 1970-es világbajnokságon má­sodik helyezett csapatnak is erőssége volt: Burgnich, Facchetti, Rivera, Mazzola és Riva. A csapat nagyobbik ré­sze kicserélődött, de ez nem csupán a „kiöregedés” követ­kezménye. A catenacciot — amelynek csak egyik eleme a betonvédelem, a másik a rajtaütésszerű villámgyors el­lentámadás volt — felváltot­ta egy korszerűbb játékfelfo­gás. Amit részint a világ lab­darúgásának fejlődése, ré­szint a vezetőklubok helycse­réje tett szükségessé. Cate­nacciot játszott régen az In- ternazionale és a Milan és erre a két egyesületre épült a válogatott. A mai vezető­klubok, a Lazio és a Juven­tus másként játszik. Márpe­dig az öregek mellé ezekből válogatott Valcareggi szövet­ségi kapitány. Átálltak a több hullámú támadásvezetésre, s hogy jól alkalmazzák, mutat­ja múlt évi eredményük is: nyolc mérkőzésből hetet meg­nyertek és csak egy végződött döntetlenül. A 15:0-ás össze­sített gólarány mutatja, hogy a betonvédekezés még mindig nem repedezik, viszont túl sok gólt sem rúgnak. Ritka bravúrt hajtott vég­re a válogatott kapusa, Zoff, aki tizenegy válogatott mér­kőzésen gólt sem kapott, pe­dig az angol, a brazil és a nyugatnémet csatárok is ost­romolták „portáját”. Mond­hatják, Burgnich mögött, akit a világ legjobb söprögetőjé- nek tartanak, könnyű védeni, különösen, ha még ilyen hát­védsor segédkezik, mint Spi- nosi, Morini, Facchetti. Nyil­ván ez nagy előny, de nem von le semmit Zoff tudásá­nak értékéből. Valcareggi ka­pitány, amellett, hogy ragyo­gó érzékkel építette fel csa­patát, kiváló diplomatának is bizonyult. összebékítette a két sztárt: Riverát és Maz- zolát. Két ilyen remek elő­készítővel kevés csapat ren­delkezik, és jó segítőtársuk a két fiatal középpályás Be- netti és Capello A söpröge tős rendszer olasz variációja számokban így néz ki 1 — 1 — 3 — 4 — 2. Az előretolt ék Gigi Riva, az örök góllö­vőlista-vezető. Társa állandó­an más — az ellenféltől füg' gően. De ők is nagyszerű lab­darúgók mindannyian; akár Anastasi, Chinaglia, Causio, Puliéi, hogy csak néhányat említsünk. Az olaszok már nagyon régen közel álltak ahhoz, hogy véglegesen elnyerjék a Rímet Kupát, hiszen 1934-ben és 1938-ban világbajnokok let tek (1938-ban Magyarország ellen a döntőben 4:2-re nyer­tek), de a brazilok megelőz­ték őket. A kupa elúszott, de a harmadik világbajnoki cím megszerzése fűti őket. Ezt Valcareggi nem is titkolja. És őszintéin megvallva nem is el­képzelhetetlen. A VB-re ko­moly tervek alapján készül­nek és igyekeznek továbbcsi­szolni játékuk „fazonját”, ami bizony nagyon kevés csapat­nak tetszik. (Folytatjuk) Mai sportműsor A IV. országos sportnapok járá­si bemutatójára ezúttal Szécsény- ben került sor, amikor is 1300 diák mutatja be színvonalas műsorát. A munkahelyi spartakiád járási versenyeit Pásztón és Rétságon rendezik meg, délelőtt kilenc óra­kor. KÉZILABDA Megyei I. osztály (férfi): Teres­kei Tsz—Keszegi Tsz, Tereske 11.15, v.: Csillag, Komoróczy. Rom- hányi Építők—Érsekvadkerti Tsz, Romhány, 9 óra, v.: Földi S. Mo­csári. Balassi HSE—N agybátonyi Bányász. Nagyoroszi, lo óra, v.: Patterman, Zorván. Pásztói KSE —St. Ingatlan Pásztó, 10 óra, v.: Perger, Simon. Megyei L osztály (női): St. ZIM —Nagybátonyi Bányász, St. Épi- tők-pálya, 8.30 óra, v.: Békési. St. TC—Elzett SE, St. Építők-pálya, 9.30 óra, v.: Nagy J. Kállói Tsz— Szurdokpüspöki Tsz, Kálló 10 óra, v.: Juhász. St. Kötő Htsz—Bér­céi! Tsz, St. Epítők-pálya, 10.30 óra, v.: Békési. LABDARÚGÁS NB n. Északi csoport: Kistere­nyei Bányász Építők—Gyöngyösi Spartacus, Kisterenye, 16 óra, v.; Tompa. NB ül. Északközépcsoport: Pásztói KSE—Sashalmi Elektroni­kus, Pásztó, 16 óra, v.: Szórádi, Somoskőújfalui Tsz SK—St. Öb­lösüveggyár, Somoskőújfalu, 10 óra, v.: Budavári. Vonalbajnokság SKSE II.—Kis­terenye II. v.: Bures. St. Öblös­Üveggyár n.—St. Síküveggyár n., v.: Csáki, B-gyarmat SE II.— Nagybátonyi Bányász II., v.: Nagy I. Gyöngyösi Spartacus II.—SBTC III. v.: Mihalovics, Somoskőújfa­lui Tsz. II.—Pásztói KSE II., v.: Rajnai. A mérkőzések délelőtt 11 órakor kezdődnek. Előmérkőzést 9 órától az ifjúsági csapatok játsza- naK. Megyei I. osztály: Bgy. VOLÁN —Karancsberény, v.: Brezovszki, St. ZIM—Mátranovák, v.: Kakuk, Hugyag—Mátraverebély, v.: Sütő, Rétság—Bárna, v.: Klement, Szügy —Kazár, v.: Szabó, Dejtár—St. Volán, v.: Nagy I. Karancslapuj- tő—Karancskeszi, v.: Hoffman, St. Bányagépgyár—Palotás, v.: Nagy J. Az elöl álló csapatok a pályává* lasztók. A mérkőzések kezdete 17 óra. Megyei n. osztály: Herencsény— Mohora, v.: Saár II. Nézsa—Nog- rádsáp v.: Gömze, Örhalom—Rom­hány v.: Nagy I. Nőtincs—Jurl- sits SE, v.: Selmeczi, Borsosbe- rény—Bércéi, v.: Dudás. A mér­kőzések kezdete 17 óra. Balassagyarmat járási bajnok­ság: Patak—Patvarc, v.: Tardos, Drégelypalánk—N.-marcal, v.: Burján, GaLgaguta—É.-vadkert, v.: Kulimák, Terény—Szanda, v.: Ma­darast, Csesztve—Cs.-haláp, v.: Széles, Csitár—Cs.-surány, v.: Bor- zány, Magyarnándor—Ipolyszög, v.: Káposzta. A megyeszékhelyen jó prog­ramnak ígérkezik a délelőtt 10 órakor kezdődő könnyűbúvár úszóverseny. Az MHSZ könnyűbú- várklubja a tóstrandon megren­dezésre kerülő versenyre várja az érdeklődőket. A labdarúgó-világbajnokság IDEJÉN JÚNIUS 10-TŐL JÚNIUS 22-IG. MINDEN TELEVÍZIÓ-VÁSÁRLÓ VIDEOTON-TV VÁSÁR­LÁSKOR 300,— FT, ORION-TV VÁSÁRLÁSKOR 200.— FT ÉRTÉKŰ AJÁNDÉK- UTALVÁNYT kap a Nógrád megyei Iparcikk-kiskereskedelmi Vállalat, salgótarjáni Lakberendezési Áruházában, a balassagyarma­ti, kisterenyei, nagybátonyi és mátranováki szakboltja­iban. %

Next

/
Oldalképek
Tartalom