Nógrád. 1974. május (30. évfolyam. 100-125. szám)

1974-05-01 / 100. szám

/ A usztr iában Politikai bomba „Politikai bomba” robbant kedden — egv naopal Franz Jonas szövetségi elnök teme­tése után — az osztrák fővá­rosban: az ellenzéki néppárt elnöksége a korábbi tervekkel ellentétben nem Withalm volt alkancellárt, hanem dr. Alois Lugger innsbrucki polgármes­tert jelöli a június 23-i el­nökválasztásra. A legnagyobb ellenzéki erő, a néppárt elnökségének dön­tése meglepetésként hatott, miután Withalm jelölését tel­jesen biztosra vették. Az utóbbi napokban a párt ve­zetői megerősítették nyilatko­zataikban a volt alkancellár indítását. A bécsi Die Presse is keddi számában, akárcsak a Kronen Zeitung, fényképpel Withalmot mutatta be, mint a néppárt jelöltjét. A váratlan fordulat mögött a nyugati tartományok szö­vetkezése áll a bécsi vezetés­sel szemben. A kormányon levő szoci­alista párt elnöksége ugyan­csak ülést tartott kedden Bécsben. Ezen Kreisky kan­cellár előterjesztésére dr. Ru­dolf Kirchschlaeger jelenlegi külügyminisztert fogadták el a párt jelöltjének és ezt az ajánlást a délutáni órákban országos párttanácskozás is jóváhagyta. A szocialisták döntése végleges és a párt történetében először párton - kívülit indítanak a legmaga­sabb állami tisztség elnyeré­sére. A parlamentben képviselet­tel rendelkező szabadság párt még nem hozta nyilvá­nosságra döntését, de infor­mált körök véleménye szerint nem indít jelöltet. Várható, hogy bejelenti: támogatják a szocialisták elnökjelöltjét, Kirchsehlaegert. (MTI) Mitterrand nyit a t hozat a Francois Mitterrand, a bal­oldal közös jelöltje a Le Monde számára adott nyilat­kozatában kijelentette: ha megválasztják elnöknek, szo­cialista képviselőt jelöl ki miniszterelnöknek, ■ a kor­mányt elsősorban a közös programot aláírt pártok kép­viselőiből alakítja meg. Az új kormány programjának két legsürgősebben megvalósí­tandó pontja a szabadságjo­gokat biztosító Charta és egy inflációellenes terv kidolgozá­sa lesz. Ha a nemzetgyűlés jelenlegi többsége leszavazná az új kormányt, feloszlatja majd a nemzetgyűlést, as állampolgárokra bízza a dön­tést, és a döntést tiszteletben fogja tartani. Külpolitikai téren prog­ramját az különbözteti meg az eddigi külpolitikától, hogy a Közös Piac gazdasági és társadalmi tartalmának átala­kítására törekszik, majd. „Franciaország jelen lesz majd mindenütt, ahol béké­ről, leszerelésről, a fegyveres erők csökkentéséről beszél­nek”,— mondotta. Majd ki­fejtette külpolitikai vonala közel fog állni az eddigi kül­politikához minden olyan kérdésben, amely a nemzeti függetlenségre vonatkozik, vagyis arra a jogra, hogy a francia nép maga válassza meg nemzetközi kötelezettsé­geinek jellegét és fokát. A Szovjetunióval való vi­szonyban az eddigi baráti kapcsolatok továbbfejleszté­sére törekszik majd. (MTI) Pi" ÉiT IíiÍtIÍÉÍii l'llliliiilMilnjllftÉllili A moszkvai Vörös téren folyik a színpompás felvonulás főpróbája. Baráti munkalátogatás után Már az előjelek is kedvezőek voltak, ami­kor a múlt hét végén Joszip Broz Tito és Kádár János, a magyar és a jugoszláv tár­gyalócsoport élén találkozott egymással fő­városunkban. A jugoszláv lapok kiemelték, hogy Tito elnök budapesti „baráti munkalá­togatásán közvetlenül és kötetlenül cserél­hetnek véleményt” a tárgyaló felek. A belg­rádi Borba kiküldött munkatársa tudósításá­ban nem csak az államfőnek kijáró, legna­gyobb tiszteletadásról számolt be, hanem a meleg, baráti hangulatról is. „Az általános benyomás, hogy a fogadtatásban megnyilvá­nult Kádár és Tito elvtárs személyes barát­sága” — jelentette lapjának. A legnépszerűbb belgrádi újság, a Politika „Az együttműködés tartós hidjai” címmel közölte a látogatás eseményeit. Tito elnök azóta hazautazott, s a magyar— jugoszláv tárgyalásról megjelent, a közös közlemény. Ez rögzíti a Kádár János briomi látogatása óta a magyar—jugoszláv viszony­ban bekövetkezett, örvendetes fejlődést, hangsúlyozva, hogy a két ország kapcsolata sokrétűen fejlődik, aminthogy szélesedik az MSZMP és a JKSZ együttműködése is. A kölcsönös megismerést segítik időről időre a két ország vezetői közötti véleménycserék, s az eddigi, kézzelfogható fejlődés kedvező feltételeket alakított ki a hosszú távú együtt­működéshez. Része van ebben a magyar— jugoszláv gazdasági együttműködési bizott­ságnak. El ne feledjük a közelmúlt esemé­nyei közül: a nemrég aláírt egyezmény az Adria-olajvezeték megépítéséről, neon az egyedüli jele gazdasági kapcsolataink bővü­lésének. A legutóbbi egy év alatt a magyar— jugoszláv árucsere mintegy 30 százalékkal nőtt, s az idén valószínűleg eléri a 170 millió dollárt, ami viszont távolról sem jelenti azt, hogy e téren, különösen a termelési koope­rációban miniden lehetőséget kimerítettünk volna. A magyar—jugoszláv közlemény rámutat, hogy a szívélyes és elvtársi légkörben foly­tatott megbeszélés jól szolgálta a két párt, a két ország baráti együttműködésének ügyét. A két állam együttműködése megfelel a két szocialista ország és népe érdekeinek. Ha­zánk és Jugoszlávia tiszteletben tartja a szo­cializmus építése útjainak és a két ország nemzetközi helyzetének sajátosságait. A nem zetiségek javára tett minden lépés hozzá­járult népeink barátságának elmélyítéséhez kapcsolatunk erősítése pedig a szocializmus, a haladás, a béke érdekeit szolgálja. Az alapvető nemzetközi kérdésekben magyar és a jugoszláv álláspont megegye­zik, vagy közel áll egymáshoz. A két tár. gyaló csoport üdvözölte a nemzetközi fe­szültség csökkenését, de figyelmeztetett ar­ra, hogy léteznek az enyhülést veszélyeztető gócok, amelyek felszámolásáért harcolni kell. Mindkét ország változatlanul készen áll arra, hogy további erőfeszítéseket tegyen a tartós békéért, a nemzetközi biztonság erősítéséért, a békés egymás mellett élés elvének érvé­nyesítéséért Joszip Broz Tito, az eredményes tárgyalás után baráti látogatásra hivta meg Kádár Já­nost Jugoszláviába, a kölcsönös vélemény - csere gyakorlatát tehát minden jel szerint tovább folytatjuk úgy, amint az megfelel né­peink, a szocializmus, a béke oszthatatlan érdekeinek. Tani rati»« If őí Chilében tilos Chilében. és Uruguayiban betiltották május elseje or­szágos megünnepliésiéit Argen­tínában nagyszabású rendőri „biztosítással” rendeznek hi­vatalos ünnepségeket Montevideóbód, az uruguayi fővárosból érkézé jelentések sízeirmt a fegyveres erőknél rendkívüli biztonsági intézke­déseket foganatosítottak má­jus elseje alkaltnábótt. Mint az AFP jelenti — a montevidieói házak falón az elmúlt hetekben a betiltott szakszervezeti szövetség és a kommunista ifjúsági szövet­ség aláírásával eflLátott jel­szavak tűntek fel, május el­seje megünneplésére szólítva a munkásokat és a többi el- eiinyomottat (MTT) Dajan fenyegetőzik Egy szíriai katonai szóvivő Mose Dajan izraeli hadügv­kedden reggel Damaszkusziban miniszter hétfőn „kemény el­bejelentette, hogy az elmúlt lencsapással” fenyegette meg éjszaka a Goian-fennsíkon le- Szíriát. A hadügyminiszter zajlott harcok során a szíriai egy ellenzéki képviselő vita­erők megsemmisítettek háfom indító nyilatkozatát cáfolva izraeli harckocsit és harckép- leszögezte, hogy az Egyesült telenné tettek több ellenséges Államok mind ez ideig sem- katonát. miféle nyomást sem gyakorolt A Goian-fennsíkon és a Izraelre annak érdekében, hogy Hermon-hegy körzetében 49. a tervezett csapatszétválasz- naoja tartó. meg-megúiuló tás során ürítse ki a Golan- összecsapásokkal foglalkozó fennsíkon 1967-ben megszálll parlamenti felszólalásában területeket. 1 2 NÖGRAD - 1974. május 1., szerda Portugália Nemzeti ünnep a május 1. Hazatért dr. Alvaro Cunhal Ä portugál katonai junta Francios de Costa Gomes hétfői rendeletével nemzeti tábornokot, a junta tagját is- ünneppé nyilvánította május mét kinevezték a portugál elsejét. Egyben felhívta a la- fegyveres erők vezérkari fő- kosságot, hogy rendbontás nőkévé, arra a , posztra, nélkül, fegyelmezetten vo- amelytől Caetano fosztotta nuljon fel. A baloldali pár- meg alig hat hete. tok és szakszervezetek szintén a perui kormány be jelen­felhívták tömegeiket, hogy tette, hogy hivatalos értesítést minél nagyobb számban ve- kapott Lisszabonból a kor- gyék ki részüket a csaknem mányváltozásról, s ennek félévszázada első szabad má- megfelelően elismeri a kor- jus 1. megünnepléséből, és mányzó katonai juntát nyilvánítsák ki támogatásu­a munkásosztály e@«Bco2ci iíatnejpén Május elseje, a nemzetközi munkásosztály nagy ünnepe alkalmából táviratváltásra került sor testvérmegyénk, Ke­merovo és Nógrád megye pártbizottságai között. A Magyar Szocialista Munkáspárt Nógrád megyei Bizottságához küldött kemerovói távirat így hangzik: „Kedves Elvtársak! A kemerovói terület kommunistái és dolgozói nevében forrón és szívélyesen üdvözöljük a baráti Nógrád megyét a munkások nemzetközi szolidaritási ünnepe, május 1-e alkal­mából. Üj eredményeket kívánunk a szocializmus építésében, a baráti Magyarország felvirágzásában, sok boldogságot a ma­gánéletben. Erősödjék és fejlődjék a barátság Kemerovö terület és Nógrád megye népei közötti Kommunista üdvözlettel: A. F. JESTOKIN, a Kemerovói Területi pb. I. titkára” A Szovjetunió Kommunista Pártja Kemerovói Területi Bizottsága első titkárának címzett választáviratban a me­gyei pártbizottság ezt írja: „Drága Elvtársak! A nemzetközi munkásosztály nagy ünnepe, május 1-e alkalmából Nógrád megye kommunistáinak, valamennyi dol­gozójának szívből jövő, harcos üdvözletét tolmácsoljuk Önöknek, s Önökön keresztül testvérmegyénk lakóinak. A nemzetközi szolidaritás e jelentős ünnepén kívánunk önöknek további sikereket kommunizmust építő alkotó munkájukhoz, a világbéke megvédését célzó erőfeszítéseikhez. őszintén kívánjuk, hogy tovább mélyüljön és virágoz­zék a testvérmegyénk népei között kialakult hagyományos barátság és elvtársi együttműködés. A Nógrád megyei pártbizottság nevében: MATŰZ JÓZSEF megyei titkár” Május elseje alkalmából táviratváltásra került sor ma* gyár és szlovák párt- és állami szervek között is. Műszaki tanácskozás a Nógrádi Szénbányáknál (Folytatás az 1. oldalról) sítési tevékenységet, három lengyel gyártmányú maró­henger, ezieinikívűil. hidraulikus előtoló berendezések, páncél- kaparólk és hidraulikus, tá­rnok beépítéséveL A szállítás javítása érdekében új csillék, kötélpályái csnlleszekrények, gumisziaiag-íberendeziések kö­télpályái automiatiikäk, csdl-le- töltő állomások, korszerű hír­közlő berendezések beszerzé­siét, beépítését vállalják. A szénbányászati gépek ja­vítását és az egyéb szolgál­tatásokat magasabb szintre emelik. A vállalat üzem- és munkaszervezési programján belül megfelelő szervezési és ösztönzési intézkedéseket tesznek. A már felsorolt esz­Hsta munka/verseny részévé teszik. Az eddigiek­nél még jobban támogatják a KISZ-bizottság álirtai szerve­zett kiváló mozgalmiakat, az- FMKT tevékenységét. Ennek érdekében megszervezik az éves versenyt Pályázati fel­hívásokat adlnak ki és bizto­sítják a sikeres pályázatok anyagi és erkölcsi elismeré­sét. A fiatalok és a női dol­gozók helyzetének javítására készült intézkedési tervek végrehajtását meggyorsítják. Tovább erősítik a bizton- ságtechniikai és környezetvé­delmi tevékenységet, az üzem-egészségügyi komplex terv és a műszaki üzemi terv haladéktian végrehajtásával. Ménkiesen, Szorospatakon és Kányiás-akmóimál az orvosi közök biztosítására az ötven- rendelők korszerűsítésére ter­millió forintos beruházási for­rásból több miint 34 millió, a műszaki fejlesztési alapijói 2,1 millió forintot biztosít a vállalat. Vállalják továbbá azt is, hogy az ötödik ötéves terv széntermelésí célkitűzéseinek valóra váltása érdekében már az év folyamán felmérik az új önjáró berendezésiek alfcalr mazási lehetőségeit. A kiegészítő tevékenység­nél a termelési értéknövelés, illetve önköltségcsökkentés érdiekében további koncent­rációt hajtanak végre. A technológiai láncokat a fej­lesztési alap lehetőségein be­lül korszerűsítik. Üj ügyren­det dolgoznak ki ebben az az üdültetési évben, amelynek célja a na- Gondoskodnak gyobb hatáskör biztosítása. A vállalat politikai és gaz­dasági vezetése a kongresz- szusá mumkaverseny sikeres teljesítése érdekében több in­tézkedést vállal. Ebben szere­pei a verseny nyilvánosságá­nak javítása, az eredmények rendszeres értékelése, az in­formációk jobbá tétele. Vál­lalják továbbá azt is, hogy az újítómozgialimat a szocia­vet dolgoznak kii, amit 1875 végéig megvalósítanak. A felajánlás továbbá kitér az üzemi étkeztetés javításá­ra, a ménkesi vízellátási problémák megoldására, a kányásd fürdő korszerűsítésé­re, a szociális szolgáltatások színvonalának javítására. Ezen kívül részletesen foglal­kozik a dolgozók továbbkép­zésével. Ezt szolgálja a mun­kahelyi vezetőképző tanfo­lyam. Ezen kívül tanfolyamo­kat szerveznek és biztosítják a feltételeket a nyolc áitaló- nos iskola elvégzéséhez. A képzési feladatokra az Idén másiSél millió forimitot fordít a vállalat Ugyanígy bővítik lehetőségeket, a nagybatony i hányávárosi kultúrotthon fel­újításáról. Segítik a gazdasági egységeket, hogy mélyítsék kapcsolataikat a lakótelepi intézményekké!!, iskolákkal, óvodákkal, öregek otthonával, gyermeknevelőá intézmények­kel, sport- és kulturális egye­sületekkel, amelyek támoga­tásában már eddig is gyü­mölcsöző kapcsolat alakúit ki kát a katonai junta iránt. Portugália katonai vezetői hétfőn hozzájárultak, hogy hazatérhessen száműzetéséből dr. Alvaro Cunhal, a Portu­gál Kommunista Párt főtitká­ra. A fasiszta rezsim még az ötvenes években bebörtönözte a kommunista politikust, aki­nek 1961-ben sikerült meg­szöknie börtönéből és emig­rálnia. A DPA értesülése sze­rint dr. Alvaro Cunhal ked­den repülőgépen megérkezett Lisszabonba. A katonai junta folytatta a fasiszta rezsim tisztségvise­lőinek eltávolítását. Leváltot­ták Portugália-Guinea főkor­mányzóját és funkcióit átme­netileg egy katonai triumvi­rátusra bízták. Egyben felosz­latták a helyi nemzetgyűlést, betiltották a pártokat és a tüntetéseket. Élüzem lett az ÉMÁSZ Az fiszakmágyarországi séhez és újabb sikereket kf- Válóczi Ernő, az özem- Aramszolgáltató Vállalat hat vánt a XI. pártkongresszus igazgatóság igazgatója a azo- üzemigazgatóságai között fo- és hazánk felszabadulásának rial ista brigádmozgalomban lyó munka verseny ben az 30. évfordulója 1973. évi eredmények alapján kezdeményezett az első helyet és az ezzel já- senyhez. ró Élüzem címet nyerte el köszöntötte az az ÉMÁSZ Salgótarjáni met elnyert Üzemigazgatósága. Ebből az üzemigazgatóság alkalomból tegnap Salgótar- Ozsvárt József, tiszteletére elért ezüst, bronz fokozatot, mjinkaver- és Kiváló Dolgozó kitünteté­seket, valamint pénzjutalma­kat osztott ki Élüzem eí- salgótarjáni dolgozóit az MSZMP jánban rendeztek ünnepséget, Salgótarjáni városi Bizottsá- Az 1973. évi munkája alap- amelyen Várkonyi László, az gának első titkára, Ján Král, ján a KPVDSZ és a Belke- üzemigazgatóság alapszerve- a Középszlovákiai Áramszol- reskedelmi Minisztérium di- zetének párttitkára után Va- gáltató Vállalat igazgatója, a csérő oklevéllel jutalmazta a laska László, országgyűlési testvérüzemek és szocialista Nógrád megyei Élelmiszer­képviselő, az ÉMÁSZ igazga- szerződésben levő vállalatok Kiskereskedelmi Vállalatot, tója méltatta a salgótarjáni képviselői. Ezután Valaska A dicsérő oklevél átadására üzemigazgatóság dolgozóinak László átnyújtotta Válóczi tegnap délután Salgótarján- 1973 évi eredményeit, gratu- Ernőnek az Élüzem kitünte- ban, a Beszterce étteremben Iáit az Élüzem cím elnyeré- tésről szóló oklevelet. került sor. ' I 0

Next

/
Oldalképek
Tartalom