Nógrád. 1974. május (30. évfolyam. 100-125. szám)

1974-05-01 / 100. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! NOGRAD XXX. EVF., 100. SZÁM ARA: 1 FORINT 1974. MÁJUS 1., SZERDA Mafusi írta; Herczeg Károly, a SZOT titkára aw a napon a munkásemfbeireik, ae. öntudatos., szerve- aett dolgozók vii'ágsaerte gyűléseken, tünitetásietken se­regszemlét tartanaik, felmérik harcuk erediméniyeit és fel­adatait, hiteit tesznek a nemzetközi munkásisizoliidáritás. esa- raéi mellett. Az idei május elsejét győzelmi ünneppé a/vtatják azok a kedvező változások, melyek a nemzetközi helyzetben ta­pasztalhatók. A háborús, tűzfészkek lokalizálásaiban, elért si­kerek, a különböző társadalmi rendszerű államok békés egymás mellett élésének, a vitás kérdéseknek a realitások alapján való rendezésének 'eredményed, az európai bizton­sági konferencia ügyének előrehaladása — hogy csak a leg­fontosabbakat említsem —, mindezekhez a sikerekhez jelen­tősen hozzájárult a nemzetközi munkásosztály, a világ dol­gozóinak lankadatlan harca, testvéri szolidaritása. Ezek az eredmények arról győzik meg a béke, a társadalmi haladás, híveit, hogy nem voltak hiábavalók a tiltakozó gyűlések, tüntetések, az együttérzést kifejező akciók, s arra ösztönzik a sikerek részeseit, hogy erejükben bízva tegyenek további erőfeszítéseket a nemzetközi reakció próbálkozásainak visz- saaverésére. Az imperializmus, a hidegháborús csoportok kísérlete­ket tesznek az enyhülési folyamat megállítására, akadályoz­zák a vietnami, a közel-keleti igazságos és tartás béke meg­teremtését. A nagy nemzetközi monopóliumok megújuló támadásit intéznek a dolgozók életszínvonala, demokratikus szabadságjogai ellen. Chilében és más országokban fasiszta, militarista, puccsista csoportok kegyetlenül üldözik az igaz hazafiakat, demokratákat, a haladás híveit. A világ népei, a haladó, demokratikus, antiiiiimiperdalistá, békeszerető erők képesek megfékezni a reakció, az impe­rializmus, az agresszív miilitarizmus erőit, ha szorosabbra zárják soraikat és állhatatosan harcolnak. Ezért az idei május elsején is hitet teszünk harci elszántságunkról, s messze hangzó szóval kiáltjuk a jelszót: Erősítjük a világ dolgozóinak összefogását az imperializmus, ellen! Biztonsá­got Európának! Bélcét Vietnamnak! Igazságos rendezést Kö­zel-Keleten! Le a fasiszta diktatúrával Chiliében! A magyar munkásosztály, az öntudatos, szervezett dol­gozók mindig híven teljesítették kötelezettségűiket ebben a nemzetközi küzdelemben. Nemzetközi politikánk alapja a Szovjetunióval és a baráti szocialista országokkal való őszinte barátságunk, hűségünk a proletár nemzetköziség esz­méjéhez, ez ad súlyt szavunknak a nemzetközi küzdőtéren. Külpolitikánk és belpolitikánk, az országunkban folyó szocialista építőmunka között szoros összefüggés van. Ha jól mennek nálunk a dolgok, erős a munkáshatalom és si­kereket érünk el a szocialista társadalom építésiében, akkor nemcsak népünk bizalmát és. támogatását érdemeljük ki, hanem a világ, külföldi barátaink megbecsülését is. Felelős- ségige-1 tartozunk nemcsak saját népünknek, hanem a nem­zetközi munkásmozgalomnak, a haladás minden hívének. Az idei május elsejét köszöntve arról adtatunk számot, hogy megfeleltünk ennek a kettős felelősséginek. Jelentős si­kereket értünk el pártunk vezetésével az új társadalom építésében, a gazdasági építőm unkában, népünk jólétének, műveltségi színvonalának emelésiében. GB ártunk Központi Bizottságának legutóbbi ülése joggal állapíthatta meg, hogy meggyorsult és újabb lendületet kapott a X. kongresszus határozatainak végrehajtása, erő­södött a munkásosztály vezető szerepe, tovább szilárdult a munkásosztály és a parasztság szövetsége, a szocialista nemzeti egység Az elmúlt időszak etreidmányeiire támiasizíkodiva azon munkálkodunk, hogy a munkásosztály társadalmi-politikai súlya tovább növekedjék, anyagi és kulturális helyzete ja­vuljon, fokozódjon hatása a kultúráira és a közgondolkodás­ra. Ee megfelel a társadalom valamennyi dolgozója, érde­keinek. Munkásosztályunk nem egyszer bizonyította a többi dolgozók ügye iránti odaadását. A munkásosztály vezetésé­vel lépett a parasztság, a nagyüzemi gazdálkodás útjára és sokoldalú gondoskodása eredményeként szilárdultak meg a termelőszövetkezetek, emelkedett gyors ütemben a paraszt­ság jövedelme, elérve a városi munkások átlagkeresetéinek színvonalát. A munkásosztály a szocializmus építésének grandiózus távlatait feltárva adta meg a lehetőségeket az értelmiség alkotó energiái kibontákoztaitásiához. A szocia­lista építőmunkában élenjárva a munkásosztály történelmi­leg bizonyította elhivatottságát társadalmunk vezetésiére, s kivívta a többi dolgozók megbecsülését. A munkásibatalom, a szocializmus teremtett olyan érdekközösséget, amelynek alapján szilárd nemzeti egység kovécsolódhatott ki. Ezért vált a mi országunkban május elseje a munkásosztály ün­nepéből az egész dolgozó nép ünnepévé. A szocializmus építésében elért sikereink alapja pár­tunk kipróbált, kiegyensúlyozott politikája. E pólútSikát a marxizmus—Deminizmus elveihez való hűség hatja át, vál­tozatlan alapelveire támaszkodva, a gyakorlat tapasztala­tai, a .fejlődés új igényei szerinti megújulás jellemzi. A Központi Bizottság legutóbbi ülésének határozatai is ebben a szeneimben, fogantak, s adtak útmutatást társadalmi éle­tünk kiemelkedő eseménye: pártunk XI. kongresszusának előkészítésére. A munkások, dolgozó parasztok, éntelmiségiiélk pártunk pofii tikájáival való egyetértésüket juttatták kifejezésre azzal, hogy a XI. kongresszust és hazánk felszabadulásának 30. évfordulóját az alkotómunka frontján tettekkel, a szocializ­mus építésében élért újiaibb munkasikerekkel kívánják megünnepelni. K öszöntjülk és támogatjuk ezt a nemes, szép kezdemé­nyezést, amely méltó a két nagy ünnepi eseményhez. Társadalmunkban megkülönböztetett tisztelet és megbe­csülés illeti az alkotó embert. A legjobb dolgozókat illeti most is az első hely a május elsejei ünnepi seregszemlén. A munka ünnepén szeretettel üdvözöljük a munka élfemjá- réit. a szocialista brigádokat, szövetkezeti parasztokat, ér- teiimisiágáeket, a dolgozó nőket és a fiatalokat. Biztosiak va­gyunk benne, hogy a kongresszusi és jubileumi versenyben újiaibb kiemelkedő munkasékereket fognak elérni, szocialista hazánk feKvirágoztátásábian. Hazaérkezett Kubából katonai küldöttségünk Kedden reggé! hazaérkezett Kubából a Czinege Lajos ve­zérezredes, honvédelmi mi­niszter vezette katonai kül­döttség amely Raul Castro Ruz altábornagy, a kulbai for­radalmi fegyveres erők mi­niszteréinek meghívására hi­vatalos, baráti látogatást tett a távoli testvérországban. A küldöttség fogadására a Feri- hegjni repülőtéren megjelent Csémi Károly altábornagy, honvédelmi minisztériumi ál­lamtitkár, Papp Dezső, az MSZMP KB osztályveztő- he­lyettese, valamint a Honvé­delmi Minisztérium katonai tanácsa és a tábornoki kar több tagja. Jelen volt C. J. Pérez, a Kubai Köztársaság ideiglenes ügyvivője is. (MTI) Ünnepélyes zászlófelvonás A nemzetközi munkásosz­tály nagy ünnepe, május el­seje előestjén, kedden a Par­lament előtti Kossuth Lajos téren ünnepélyes külsőségek között, katonai tiszteletadás­sal felvonták a Magyar Nép- köztársaság állami zászlaját. Kürtszó jelezte Farkas Mi­hály ezredes, budapesti hely­őrség-parancsnok érkezését. A katonai elöljáró meghallgatta a csapatzászlóval felsorako­zott díszszázad parancsnoká­nak jelentését, majd — a Rá- kóczi-induló hangjai közben — ellépett a díszegység előtt és üdvözölte a katonákat. Ezután díszőrök kíséretében vitték az állami zászlót az ár­bochoz és a Himnusz hang­jai, valamint a díszegység tiszteletadása közepette von­ták fel az árbocrúdra. A látványos ünnepi aktus befejezéseként a díszszázad és a. zenekar díszmenetben vonult el az állami zászló előtt. A Gellérthegyen a Fel­szabadulási Emlékműnél ugyancsak katonai tisztelet- adással vonták fel a magyar nemzeti lobogót és a munkás- mozgalom vörös zászlaját. Szerdán délben a Kossuth Lajos téren az állami zász­lónál zenés őrségváltás lesz, majd a katonazenekar térze­nével szórakoztatja az ünne­pi esemény résztvevőit. (MTI) Csatlakoztak a kongresszusi versenyhez Műszaki tanácskozás a Nógrádi Szénbányáknál Kedden műsaafei tanácsko­zást tartottak a Nógrádi Szém- bányák Vállalatnál, amelyre ezúttal , az üzemekből több sízociaiiisita brigádvozietőt is meghívtok. Az elmúlt ne­gyedévi munka értékelése és a soron következő feladatok megbeszélése után került na­pirendre a XI. pártkomgresz- eeius és hazánk feletaatadiuiá- sánaik 30. évfordulója tiszte­letére kilbontaikoBOtt országos szocialista munikaversenyhez valló csatlafkozús. A vita so­rán több szocialista brigád, üzemi kollektíva jelentette be csatlakozását. A Nógrádi Szénbányák dol­gozói a kongresszusi felaján­lás szerint az idén tízezer tonna szén többlettermelést várnainak. Ígéretet tesznek, hogy az árbevételi tervüket 18 millió forinttal túlteljesí­tek, amit a többlettermeliésí- sel, a fajlagos árbevétel ja- vulásávail, az áltáluk gyártott termékek iránt mutatkozó kerestet kielégítése révén kí­vánnak elérni. Vállalják to­vábbá, hogy a termelésszer­kezet javításával, az árbevé­tel-növeléssel és önköltség javításával öt és fel millió forinttal csökkentek az évi dotációigényt. Mindezt a ja­vulást létszámnövelés nélkül oldják meg. Az 1975. évre 70 ezer ton­nával növekedő széntermelé­st terv előkészítése érdeké­ben 500 folyóméterrel túltel­jesítek a vágaithajtásd tervet. A baleseti mutatószáimokat a továbbiakban is javítják. Vállalják, hogy a vállalat komplex tervezése és kivite­lezése keretében épülő nagy­bajon yi hairisnyagyárat — amelyre a vállalat KISZ­szervezete védnökséget vál­lalt — november 7-re üze­melésre átadják. A munikaverseny-felájánlá- sok teljesítéséhez a vállalat- vezetőség biztosítja a szüksé­ges előfeltételeket. Ennek ér­dekében a vágatok, elővájé- sok jövesatésének, rakodásá­nak technológiájában a gyorsivágathajtások szervezé­sével változtatást eszközöl. Elővá jó-• és rakodógépek — két F—6-os és több kis rako­dógép — beszerzésével segíti elő ezt a munkát. A nagv tömegű termelést biztosító fejtésekben tovább folytatják a tavaly megkétszerezett gépi jő vesztési és egyéb korszerű- (Folytatás a 2. oldalon) Kiváló gyárak, kiváló válialatok Tíz év óta először történt meg, hogy megyénk mindhá­rom üveggyára elnyerte a Ki­váló Gyár címet. Ebből az alkalomból a salgótarjáni öb­lösüveggyárban a május else­jei felvonulás után kerül sor a Kiváló Gyár avató ünnep­ségre. Az előzetes program szerint Szokuo Lajos. az üvegipari Művek vezérigaz­gatója tartja az ünnepi ava­tó beszédet. Az öblösüveggyár kollektí­vája 1973-ban 77 millióval ter­melt többet, mint az előző esztendőben, nyereségét meg­duplázta, a többlettermelést 97 százalékban terrhelékeny- ségből biztosította. Az export­ra küldött áruk értéke 54 millió forinttal nőtt. Ma már az évi termelésünk 52.7 szá­zalékát külföldi piacokra szál­lítják. Tavaly az exportáruk­ból kettő és fél millió rubel, és 2 millió dollár volt a be­vételük. A dollár kihozatali mutató két év alatt 53 forint­ról 46 forintra csökkent. a rubelnál pedig 25 forintot ér­tek el. A költségszint 81 szá­zalékról 72-re mérséklődött. Jelentősen, növekedett a mun­kások átlagkeresete. Három év alatt 22,8 százalékkal nőtt. A n}últ évben saját erőből 6 százalékos bérfejlesztést haj­tottak végre. Az egy főre eső részesedési alap megduplázó­dott. Az eredmények elérésében nagy része van a szocialista munkaversenynek. Három bri­gád érdemelte ki a Kiváló Bri­gád címet. 94-en kaptak arany fokozatot. 144-en ezüst. 146-an pedig bronz fokozatot. Tizenheten aranygyűrűt, illet­ve -láncot vettek át. A törzs­gárda arany fokozatot újabb 26 fő. az ezüstöt pedig 89 fő ér­te el. ★ Ma. a kora délutáni órák­ban kerül sor a síküveggyár­ban is a Kiváló Gyár avató­ünnepségre. A kollektíva 1973-ban 13 százalékkal ter­melt többet az előző éyhez viszonyítva. Az előirányzott nyereségtervet csaknem 20 millió forinttal teljesítette túl. Hárommillió négyzetméter síküvegét exportált, zömében tőkésországokba, a hazai hú- zottsíküvég-igények kielégí­tése mellett. A vágási vesz­teséget 3 százalékkal csökken­tették. Saját erőből 4 száza­lékos bérfejlesztést hajtottak végre, a személyi jövedelem 14,5 százalékkal növekedett. Hatszáz főnek biztosítottak kedvezményes üdülést. Az Építőipar Kiváló Dolgozója kitüntetést kapta Szegedi László és Polacsek Pál. Mind­ketten fizikai munkások. ★ A pásztói Szerszám- és Ké­szülékek Gyára avató ünnep­ségét összekötötték a vállalat 10 éves fennállásának meg­ünneplésével. Erre az ese­ményre a múlt hét szombat­ján került sor. A gyár kol­lektívája fennállása alatt mindig megfelelt a növekvő feladatoknak. Tíz év alatt öt­ször nyerék el az Élüzem cí­met. a múlt évi eredményük alapján pedig Kiváló Gyár lett. 1973-ban . termelésük 24.7 százalékkal nőtt 1972-höz képest. Tevékenységükkel je­lentősen hozzáiárultak a test­vérgyárak eredményeihez. Sa­ját erőből 4 százalékkal fej­lesztették a béreket. Az átlag- kereset meghaladja a 30 ezer forintot. Az eredményekhez nagyban hozzájárult a 20 szo­cialista címért küzdő brigád. Ebből az alkalomból 18-an kapták meg a Kiváló Dolgo­zó oklevelet és jelvényt. Zrupkó István esztergályos pedig az Építőipar Kiváló Dol­gozója kitüntetést. *■ Kiváló Vállalat címet nyer­te el a múlt évi eredményei alapján a Nógrád megyei Tex­tilipari Vállalat. Termelési értékét 16,7 százalékkal nö­velte, ezen belül 39 százalék­kal nőtt a női. leányka-, gyer­mekruházati cikkek termelé­se. A nyereség tömege 26.7 százalékkal emelkedett, a vál­lalat bekapcsolódott a gyer­mekruházati termékek terme­lésének országos programjá­ba. •ár Kiváló Vállalat lett a Nóg­rád megyei Vegyesipari és Ja­vító Vállalat is. Itt a terme­lési érték 17,2 százalékkal nőtt. a termelékenység 19. a nyereség pedig 24.9 százalék­kal. A munkások átlagbére 12,2 százalékkal emelkedett. Jelentősen fejlődött az üzem- és a munkaszervezés.

Next

/
Oldalképek
Tartalom