Nógrád. 1974. január (30. évfolyam. 1-25. szám)

1974-01-03 / 1. szám

Ezekben a napokban többször is megbeszélést folytatott a közel-keleti békekonferenciáról Anvar Szadat elnök és külügyminisztere: Iszmail Fahmi (Telefoto,— MTI) Váriam ! Péter Kubába utazott Orlando Fund ora, a Ku­bai Forradalmi Orientá­ciós Bizottság elnöke, a Kubai Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának osztály- vezetője és Augusto Zimmer­mann, a Perui Országos Tá­jékoztatási Hivatal elnöke meghívására dr. Várkonyj Pé­ter államtitkár, a kormány Tájékoztatása Hivatalának el­nöke Kubába, illetve Peruba utazott. (MTI) Meghalt a szov'et Jé^i tőmarsall Hosszan tartó, súlyos beteg­ség után december 30-án. 74 éves korában elhunyt Konsz- tantyin Versinyin szovjet lé­gi főmarsall. A haláláról szóló nekroló­got Leonyid Brezsnyev. Nyi- kolaj Podgomij. Alekszei Ko­szigin. valamint más szovjet vezetők és magas rangú kato­nai személyiségek írták alá. (TASZSZ) Iz’andf őrködik Egy izlandi őrhajó szerdán kora reggel a szigetország ke­leti partjai közelében megál­lásra kényszerűéit egy angol halászhajót, mert az tilos zó­nába hatolt be. Az izlandi parti őrség közleménye szerint a 829 tonnás St. Dominic megsértette a két ország ha­lászati egyezményét, s ezért tartóztatta fel az Ódinn őr­hajó. Az egyezménynek megfele­lően az Odinn bóját helye­zett el azon a-helyen, ahol fel­fedezte a brit halászhajót. Ha a két ország hatóságai hely­benhagyják, hogy a hajó meg­sértette a halászati egyez­ményt, Izlandnak joga van tö­rölnie azoknak a hajóknak lis­tájáról, amelyek számára en­gedélyezték az izlandi vizeken való halászatot. (Reuter) E?küf fftt az új miniszterelnök Szerdán, tizenhárom nap­pal a Carrero Blanco spanyol miniszterelnök ellen elköve­tett bombamerénylet után. Madridban letette a hivatali esküt Carlos Arias, az újon­nan kinevezett miniszterel­nök. A 65 esztendős Arias az 1936—39-es polgárháború óta az első polgári miniszterel­nök. Carrero kormányában belügyminiszter volt. azt meg­előzően pedig a biztonsági szolgálat vezetője és Madrid polgármestere. Az új miniszterelnök hír j szerint két napon belül beje­lenti az általa alakítandó kor­mány összetételét. (MTI) Venezuelában államosítanak Rafael Caldera Venezuela köztársasági elnöke kedden újévi rádió. és televízióbe­szédében állást foglalt az or­szág alapvető iparágainak, köztük a kőolajiparnak mie­lőbbi államosítása mellett. A külföldi, többségükben amerikai monopóliumok ve­zető szerepet játszanak Vene­zuela kőolajiparában. A napi 3,4 millió barreles termelés­ből 1,7 millió az Egyesült Ál­lamokba. 800 ezer barrel pe­dig Kanadába kerül. A ciprusi Lamaca-ban kedd­ről szerdára virradó éjjel _ öt dinamitrobbanás történt, amely azonban személyi sérü­lést nem okozott. A merény­letek, amelyek épületeket és gépkocsikat rongáltak meg. Grivasz tábornok hívei ellen irányultak. Ugyanebben a vá­rosban vasárnap este már történt egv robbanás egy volt parlamenti képviselő háza előtt, aki ugyancsak Grivasz tábornok híve. (AFP) Éles tiltakozás Ellenséges repülők támadása Amerikai kémrepülőgépek 1973. december 31-én két al­kalommal végeztek federítő repüléseket a Vietnami De­mokratikus Köztársaság több tartománya és városa. így Ha­noi és Haiphong fölött — kö­zölte a VNA hírügynökség. A demokratikus Vietnam külügyminisztériuma kedden közzétett nyilatkozatában eré­lyesen elítélte az ország légi­terének ismételt megsértését. A dél-vietnami felek kétol­dalú katonai vegyes bizottsá­gának DIFK-tagozata a saigcr ni kormányzat katonai kül­döttségéhez december 29-én és 31-én intézett jegyzékeiben élesen tiltakozott a tűzszüne­tet sértő újabb cselekmények miatt, amelyeket saigoni csapatok kpvettek el a DIFK ellenőrizte övezetek ellen. A jegyzékekből kitűnik, hogy december 14-től 19-ig páncé­losok támogatásával 11 sadgo- ni zászlóalj folytatott terület­rabló hadműveleteket a déli országrész felszabadított köz­ségei ellen. Egyidejűleg a sai­goni légierő bombázta és tü­zérség lőtte a sűrűn lakott településeket. Mintegy száz lakóház és több tucat hektár termőterület pusztult el. A betolakodók több száz lakost önkényesen letartóztattak, illetve bántal­maztak. Saigoni repülőgépek december 13-tól 15-ig csak­nem háremszáz bombát dob­tak Kontum tartomány felsza­badított térségére és a tarto­mány azonos nevű székhelyé­től nyugatra, illetve észak­nyugatra fekvő területeket rakétákkal lőttek. Harmadízben Genfben folytatódnak a tárgyalások Közép-európai idő szerint 18 órakor a genfi Nemzeteik daganata.” Ez a társadalom Palotájában ismét összeültek az egyiptomi és az izraeli ka- gazdasági szférájában a leg- tonai szakértők, hogy harmadízben tanácskozzanak fegyve- nyilvánvalóbb. Ha Izrael la­res erőik szétválasztásáról. kosságét az Egyesült Államo­Az egyiptomi küldöttséget Taha El-Magdub dandártá- kéhoz hasonlítjuk, áz a meg- bornok, az izraelit pedig Mordechai Gur vezérőrnagy ve- döbbentő kép tárul elénk zeti. A tanácskozáson Ensio Siilasvuo tábornok, a Közel- hogy az egy főre jutó hadi- Keleten állomásozó ENSZ-csapatok főparancsnoka elnököl, kiadások aránya Izraelben kö rülbelül két és félszer maga­Miiident a területszerzésért az Esyesült AUamoké „A lényeg az, hogy Izrael ismert határozatát” — írja az Jellemző —■ folytatja a tű- milyen politikát folytat ez- Izvesztyija szerdai számában dósító —, hogy mind a mun- után. Feltétlenül oda kell fi- a lap bejrúti tudósítója. káspárti koalíció, mind pedig gyelni a nemzetközi közvéle- A hétfői izraeli parlamenti a szélsőjobboldali Likud az ör­mény követeléseire, teljesíte- választásokat kommentálva a szág hadigazdaságának fej­nie kell az ENSZ határozatait, tudósító bejrúti lapokat idéz- lesztéséért, vagyis a kalandor, mindenekelőtt a Biztonsági ve rámutat: „Izraelt megmé- területszerző politika folytatá- Tanács 1967. november 22-i, telyezte a militarizmus rákos* sáért száll síkra. A benzinhiány miatt H-drind iában vasárnap — mint ismeretes — tilos az autózás. Kénünkön; egy várakozó íovasfogatot, stílszerűen egy parkolóórához kötöttek Fotó: MTI uiSboru ém ÍM*k© —Indok inában „A Vietnami Demokratikus Köztársaság és a Dél-vietna­mi Köztársaság párt- és kor­mányküldöttségeinek a Szov­jetunióban tett látogatása meggyőzően alátámasztották annak s testvéri barátságnak a megbonthatatlanságát, amely a Szovjetuniót összefű­zi a vietnami néppel, a béke napjaiban éppúgy mint a háború idején.” Ez a mondat amely a moszkvai Pravda vasárnapi vezércikkében volt olvasható, sokmindent elmond a vietnami helyzet néhány fontos vonatkozásáról. Mindenekelőtt azt, hogy bármit hozzon is Indokínában a közelebbi és a távolabbi jövő, egy alapvető, döntő kö­rülmény változására nem szá­míthatnak a vietnami nép belső és külső ellenségei: a Szovjetunió, a szocialista or­szágok Indokínávai kapcsola­tos álláspóntja — és ami eb­ből egyértelműen következik, magatartása — nem módosul. Az SZKP központi lapjának ez a megállapítása most két szempontból is különösen időszerű. Az egyik ok az, hogy Le Due Tho. a Vietnami Dolgozók Pártjának PB-tag- ja, a VDK kormányának kü­lönleges tanácsadója Párizs­ból útori hazafelé meleg, szí­vélyes megbeszéléseket foly­tatott az SZKP néhány ma­gas rangú vezetőjével. A másik ok éppen az, ami­ért a sokesztendős párizsi tárgyalások egyik főszereplő­jének ismét meg kellett ten­nie a sok ezer kilométeres utat Hanoiból a francia fő­városba, hogy ismét talál­kozzék tárgyalópartnerével, Henry Kissinger amerikai külügyminiszterrel ..........A bé­k e napjaiban éppúgy, mint a a háború idején...” — hang­zott fentebb a Pravda-idé- zet. Csakhogy az esztendő fordulóján éppen az a baj, hogy Indokínában csaknem egy évvel a fegyverszüneti okmányok aláírása után még- mindig nincs igazi béke. 1954-ben a genfi értekezlet rendelkezett Indokína jövőjé­ről. Saigonban akkor —1 ame­rikai segítséggel — mindent, egyszerűen mindent elszabo­táltak. Sajnos, nem alaptalan annak a kijelentése, hogy most ugynez történik. Am­nesztia helyett még jobban lesújtanak a haladó politikai foglyokra. Közeledés helyett legfőbb gondjuk a jogtalan te­rületszerzés. Emiatt tovább dö­rögnek a fegyverek és emberek halnak meg. Nincs javaslat, amit Thieuék ne utasítanának vissza. Közeledik a párizsi okmá­nyok aláírásának egyéves év­fordulója. A vietnami nép, barátai támogatásával, min­dent megtesz, hogv 1974 az igazi béke esztendejeként vo­nuljon be Indokína viharos történelmébe. A kudarcok éve i Japán lapok szerint 1S73 Tanaka és kormánya számá­ra „a fájdalom és az agonizá- ció” esztendeje volt. Okkal keseregnek még a hatalmon levő liberális demokrata párt berkeiben is: a kormány po­litikáját ellenzők aránya egy év alatt tízről hatvan száza­lékra növekedett. Az új esztendő, tehát boron- gós hangulatban köszöntött a szigetországra. Alighanem az útkeresés — még pontosabban a kiút keresése — késztette Ohira külügyminisztert-.pekin­gi látogatására. Pénteken és szombaton a japán diplomá­cia vezetője Csou En-laj kínai kormányfővel és Csi Pemg-fej külügyminiszterrel folytat tár­gyalásokat. Tokióba pedig az idén ma- -as nanaü vendégeket várnak: Nixont és Pomoidout. Brandt kancellárt, Csou En-lai,t és Csi Eeng-feií, szövi et államférfi- -k látogatását is jelzi az idei tanán előie®vzési naptár. A m»gas szintű eszmecserékkel vélik Jaoán politikai és gaz­dasági tekintélyét meosrilár- d'ftani. mintán az utóbbi hó­napokban súlyos csorbát szen- vedett. Erre utalnak áz ellenzéki ta­nán pártok —a kommun isták, a szocialisták, a Knmeito és a Demokratikus Szociaústa Párt — most közzétett úiévi nyilat­kozatai is. Az ellenzék véle­ménye szerint haladó koalíci­ós kormánynak kell felválta­nia a Tanaka-kabi-netet, hogy eredményesen felvehessék a küzdelmet az inflációval szem­ben. A szocialisták úgy vélik:. Japán a második világháború óta legsúlyosabb politikai és gazdasági válságának nehéz időszakát éli. Ilyen körülmé­nyek között kerül sor 1974 nyarán a felsőházi választá­sokra. Megfigyelők hozzáfű­zik: Tanaka és pártja a leg­utóbbi alsóházi választásokon rendkívül érzékeny veszteséget szenvedett, az ellenzék pedig jelentős mértékben növelte mandátumainak számat. ­A japán kommunisták első­sorban az USA-val folytatott katonai együttműködést kár­hoztatják és nyomatékosan kö­vetelik az önálló Japán kül­politika kialakítását. A Liberális Demokrata Párt taktikája most valószínűleg a régi módszerrel, az ellenzék megosztásával próbálkozik. Az sem kizárt, hogy Tanaka és társai netán koalíciót ajánla­nak fel a szocialistáknak és a Demokratikus Szocialista Pártnak annál is inkább, mert a fő ellenségnek változatlanul a haladó politikáért követke­zetesen síkraszálló Japán Kommunista Pártot tartják. A kudarcok éve után a Li­berális Demokrata Párt most megpróbálja rendezni sorait — a nyitány: nyitás Peking felé. Ohira útjához azonban még a japán kormánykörök sem fűz­nek vérmes reményeket Nem érkezik földgáz Párizsba Szerdán hivatalosan közöl­ték, hogy Párizsban és 53 franciaországi megyében kor­látozzák a földgázfogyasztást, s 25 százalékkal csökkentik az ipari célokra, valamint lakás- fűtesre eddig rendelkezésre bocsátott gáz mennyiségét. A korlátozást az teszi szükséges­sé, hogy egyelőre technikai okokból nem érkezik földgáz Algériából Franciaországba, mert a franciák által készített algériai gázcseppfolyósító üzem egyik fontos berendezé­se meghibásodott, s annak ki­javítása még több hetet vesz majd igénybe. Az átmeneti gazkorlátozás­nál súlyosabb problémát je­lent a kőolaj és az olajtermé­kek árainak várható emelése. A párizsi tőzsdén már az új esztendő első munkanapján megnyilvánult a várható gaz­dasági nehézségek miatt je­lentkező idegesség. A rúd­arany ára tovább emelkedett és újabb rekordmagasságot ért el, a francia frank pozíciója pedig tovább gyengült a dol­lárhoz viszonyítva. A titokzatos villa A francia rendőrség körei­ből szerzett értesülés szerint a Bordeaux közelében, levő Ta- lencebam rábukkantak arra a villára, amelybe — mint már jelentettük — négy álarcos ember a múlt héten bekötött szemű újságírókat szállított, hogy titkos sajtóértekezlet ke­retében számoljanak be a Carrero Blanco spanyol mi­niszterelnök ellen végrehajtott merényletről. Baszk körök szerint a fran­cia rendőrség vasárnap őrizet­be vett hat Spanyolországból Franciaországba menekült baszk személyt és Eszak-Fran- ciaországban kényszerlakhe- lyet jelölt ki számukra, noha semmiféle bizonyíték sincsen arra. ho-gv közük lett volna a madridi merénylethez.

Next

/
Oldalképek
Tartalom