Nógrád. 1974. január (30. évfolyam. 1-25. szám)

1974-01-03 / 1. szám

tj Losonczi Pál újévi köszöntője Tisztelt honfitársaim! A hagyományokhoz illően elbúcsúztattuk ^ az óévet, és köszöntöttük az újat. Az óesztendőnek búcsút mondva. visszaemlékeztünk az eltelt 365 napra, és elgon' dolkodtunk, hogy mit is hoz szántunkra ez az újabb 12 hó­nap! Merieget készítettünk végzett munkánkról, hogy fel­készültebben láthassunk idei teendőinkhez. Az országos számvetést el­készítette és az új feladato­kat kimunkálta pártunk Köz­tiont í Bizottságának novem­beri tanácskozása. valamint országgyűlésünk decemberi ülésszaka. A jói végzett munka tuda­tával nézhetünk vissza 1973- ra. amelynek során népünk a fizikai és szellemi munka minden területén becsülettel helytállt. Jó eredménnyel zár­tuk ötéves tervünknek har­madik évét a nemzeti jövede­lem. az ipari és a mezőgazda- sági termelés szintje, a mun­ka termelékenységének alaku­lása meghaladja a tervezettet, és felülmúlja várakozásain­kat. Gazdasági eredményeink lehetővé tették az életszínvo­nal — elsősorban a nagyüze­mi munkásság életszínvonala — gyorsabb ütemű emelését, a lakásviszonyok javulását, az egészségügyi, szociális és kulturális ellátás bővülését. Népünk telj esi timén vei ki­állják az összehasonlítást a fejlettebb országokéval is. A szocialista országokból érkező barátaink és a világ minden tájáról ide látogatók is tanú­sítják ezt. Ez persze nem azt jelenti, hogy gondtalan az életünk. Az elmúlt évben is az ipar korszerűsítésének problémáival, az utóbbi évek legnagyobb aszályával, nagy­arányú száj- és körömfájás által okozott kárral kellett megküzdenünk. Társadal­munk életét mégis a kiegyen­súlyozottság és a biztonság- érzet jellemzi, nincsenek poli­tikai kitérők és nem fenyeget bennünket a tőkés világgaz­daság egészét megrázó pénz­ügyi és energiaválság, az üiol nem érhető áremelkedés es a nyomukban járó munka­nélküliség mind ijesztőbb ré­me. Számunkra nem volt „ki­emelkedő. különleges” eszten­dő. Munkás hétköznapok vál­tották egymást, a munka éve volt. Munkánknak köszönhetjük, hegy kedvezőek a feltételek nemzetünk felemelkedését szolgáló terveink megvalósítá­sához. Elmondhatjuk, hogy si­keresen munkálkodunk pár­tunk X. kongresszusa határo­zatának végrehajtásán: a szo­cializmus magasabb szinten történő építésén. Lelkesítő, alkotó program ez munkásosztályunk, paraszt­ságunk. értelmiségünk, egész népünk számára. A nagyobb feladatokhoz, nagyobb erővel kell hozzálátnunk. Mindanv nyiunk közös erőfeszítésével elégíthetjük ki az egyén, a család, a kis és a nagy közös­ség igényeit. Továbbra is csak szorgalmas munkával érhet­jük el. hogy az eddiginél több család juthasson lakáshoz, hogy könnyebb legyen a nagy- családosok sorsa és a dolgozó nők helyzete, hogy gyermeke­ink élete mind tartalmasabb legyen. Azért, hogy jobbban boldoguljunk. gyümölcsöztet- nünk kell a szocialista demok­ráciában. milliók tevékeny részvételében, társadalmunk egyre erősödő szocialista jel­legében rejlő lehetőségeket. Az óesztendőt búcsúztatva elmondhatjuk: 1973-ban is adva Volt számunkra a legfon­tosabb. a teremtő, az alkotó munkához szükséges béke. Megvalósul az a nagyszabású, világméretű békeprogram, amelyet a Szovjetunió Kom­munista Pártjának XXIV. kongresszusa dolgozott ki: előbbre jutottunk a két világ- rendszer kapcsolatainak ren­dezésében. a nemzetközi hely­zet alapvétő normalizálásá­ban. A Szovjetunió és a test­véri szocialista országok együt­tes erőfeszítései nyomán — a békés egymás mellett élés el­ve alapján — kezdenek ki­bontakozni az európai bizton­sági rendszer körvonalai. Az elmúlt esztendőt úgy fogja számon tartani az embe­riség. mint a békéért küzdő erők nagy győzelmeinek évét. Oly hosszú szenvedés, hősi küzdelem és pusztítás után a vietnami nép győzelmével, az amerikai csapatok kivonulá­sával véget ért Délkelet-Ázsiá- ban a jelen történelem hosszú és véres háborúja. Es úgy tű­nik, hogy egy újabb, nagyon súlyos, az egész világ béké­jét fenyegető válság után a Közel-Keleten is lehetőség nyílt a békés rendezés előké­szítésére. Szánjanak most gondolata­ink a ,világ azon tájaira, ahol a népeknek még tovább kell folvtatniok küzdelmüket sza­badságukért. függetlenségü­kért. Köszöntjük az elnyomói ellen harcoló chilei népet. Kö­szöntjük a gyarmati elnyomás ellen harcoló szabadságharco­sokat. köszöntjük az öt világ­részben küzdő haladó erőket. Nemcsak hisszük, hanem meg is vagyunk győződve, hogy a társadalmi haladás törvény­szerű folyamatát feltartóztat­ni csak ide'g-óráíg lehet, meg­állítani pedig sohasem. Hazánk mindenkor cselek­vőén kivette részét a szocia­lista közösség külpolitikai te­vékenységéből. a békéért fo­lyó harcból. Lehetőségeinkhez mérten, a jövőben is mindent megteszünk a béke zálogának, a szocializmus erőinek tömö­rítéséért, egységének megszi­lárdításáért. Kedves barátaim! Hagyomány, hogy az új év első napja a jókívánságoké. Magam is csatlakozom ehhez a jó szokáshoz. Szívből kivárom, hogy kí­sérje siker és szerencse né­pünk minden jó szándékú tö­rekvését. Kívánom, hogy boldoguljon és szeretettel gondoljon a szü­lőhazára minden becsületes, a haladást támogató magyar, bárhová vetette is a sors. Külön szeretettel és megbe­csüléssel köszöntőm testvére­inket, a szocializmust építő népeket. Boldog és békés új eszten­dőt kívánok önöknek, egész népünknek. minden bará­tunknak! Az ország legnagyobb raktára Felépült 'az ország legna­gyobb gyűjtő- és tranzitrak­tára Csepelen. Az új létesít­mény importgyűjtőraktárát a hozzá tartozó egységekkel az 1974-es év első munkanapján, szerdán adták át. A MAS- PED szállítmányozási vállalat eiső saját, mintegy 20 ezer négyzetméteres alapterületű raktárában az átadást követő­en nyomban megindult a munka, s már a déli óráktól várták az első kamionszállít­mányokat. A délutáni órákban megér­kezett az év első két kami­onszállítmánya is az új csepe­li raktárba. A Frankfurtból es Münchenből érkezett ka­mionok NSZK- gyártmányú gépeket, alkatrészeket, 'külön­böző fogyasztási cikkeket hoz­tak. A MASPED csaknem 170 millió forintos nagyberuházá­sát már régóta igényli külke­reskedelmünk. hiszen az ex­port- és impartszállítások nö­vekedésén kívül évről évre fokozódik a Magyarországon átmenő tranzitforgalom is. A csepeli létesítmény vár­hatóan — legalábbis egy idő­re — megoldja a külkereske­delem évtizedes raktárprob­lémáit. Az első korszerű MASPED gyűjtő- és tranzitraktár —, amely része a következő öt­éves tervben felépülő csepeli szabadkikötő raktárállomásá­nak és a csepeli távlati fej­lesztési programnak — min­den eddiginél nagyobb for­galmat bonyolít majd le. Vár­hatóan 15—20 százalékkal nő a vállalat összgyűjtőforgalma — elsősorban fogyasztási cik­kekből. élelmiszerekből, gyógyszerekből, textíliákból, gépi berendezésekből és a kü- lönböző alapanyagokból —, amely eddig is csaknem 50 milliárd forint értékű volt évente. Egyúttal lehetővé vá­lik a konténeres fuvarozás gyorsabb üterríű fejlesztése, s több úí útvonalon közleked­hetnek majd a jövőben, a MASPED szállító járművei. /Hág proletárjai, egyesüljetek!--V.-A.X MSZMP NÓG'RÁŰ MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TAN ÁCS LAPJA ' ' "* ” - *- - ---- • — - - - - - . • ^ fl».- . ■ > •' XXX. ÉVF., 1. SZÁM ÁRA: 80 FILLÉR 1974. JANUÁR 3., CSÜTÖRTÖK 19 74 eí sSmunkanap fán termelésének mintegy 80—85 százaléka az idén is exportra megy, és ez küiönösen meg­követeli az ütemes szállítás.. napról napra való tervteljest- tést. Korszerűsítették a szalagot A Zománcipari Művek gáz- tűzlielyszereldéjében a kétün- nép között került sor a gyár­tószalagok korszerűsítésére. * DEXION-Salgó-elemekből olyan berendezést készítettek', amivel kulturáltabbá tették az anyagellátást, könnyebbé az ott dolgozók számára az anyagmozgatást. A korszerűsí­tésre 100 ezer forintot költöt­tek, és ennek hasznát már az új év első napjától érezhetik a szereldei szalagokon dolgo­zók. Nagyobb szervezettség — ésszerűbb létszámgazdálkodás A Salgótarjáni Kohászati Üzemekben gondos előkészü­letek után kezdték az új évet. Szervezettségben és létszám - gazdálkodásban a legésszerűbb megoldásokat várják a terme­lőüzemektől, hiszen- az idei kétmilliárd 32 millió forintos Ebben az évben a Salgótarjáni Kohászati Üzemek szögverdéjeben 1000 tonnával több termelési értélv 8,5 százalék­szöget fognak gyártani, mint a múlt évben. Fodor- Tamás felvétele kai lesz több a tavalyi ered­ményeknél. Az új év első munkanapján telefonon érdeklődtünk több üzemben, hogyan fogtak mun­kához? Általáhan valamennyi helyen igen kedvező eredmé­nyekről számoltak be. A SAL- GÖ Cipőipari Szövetkezet dol­gozói új telephelyükön, Zagy- vapálfalván kezdték meg a termelést, A Balassagyarmati Fémipari Vállalatnál A régi hagyományokhoz hí­ven, ezúttal is munkásgyűlés­sel kezdték az új évet. Vass Miklós igazgató tájékoztatta a gyár kollektíváját az 1973. évi várható eredményekről és az idei megnövekedett feladatok­ról. Gyakorlatilag a munkás- gyűléssel kezdődött meg az idei verseny szervezése is. A brigádok megismerhették fel­adataikat, és a következő na­pokban elkészíthetik felaján­lásaikat, Az üzemben az el­múlt évi profiltisztítás nyo­mán az idén mái- nagyobb szé­riákra térnek át, több új gyártmányt honosítanak meg, és új dolog az is, hogy mint­egy 400 ezer dollár értékű ká­beldobexportra kaptak meg­rendelést, A gyűlés után mun­kához láttak a brigádok. Kányás-aknán Kányás-aknán az új évet felhasználták arra, hogy a 2-es siklói frontfejtésen elvégez­zék a szükséges szerelési mmikát. Ezen a területen ko­rábban a főteviszonyok és a szén elvékonyodása miatt le­hetetlenné vált a széngyalu alkalmazása. Ezt kijavították, és az ünnepek alatt újrasze­relték a frontfejtést, tehát az első munkanapon már a gya- lut is üzembe helyezték. A dé­li bányamezőben az év utolsó napjaiban adták át az új szál­lítóberendezést. Ezzel a sze­mélyszállító gumiszalag üzem­be helyezésére is sor került. Á nyugati bányarészben ugyancsak folyik egy új, 120 méter széles frontfejtés sze­relése. Az 'első héten már itt is megkezdik a termelőmun­kát. Elindult az első export A síküveggyárban a követ­kezőket tudtuk meg: rendkí­vüli esemény nem történt, ha­csak az nem rendkívüli, hogy folyamatos volt a munka. Már január 1-én is termeltek. Az első nap eredményei megfe­lelnek az idei terv követel­ményeinek. Gyakorlatilag az első munkanapon tíz vagon síküveget adtak fel a megren­delőknek, amiből nyolc vagon­nal belföldre szállítottak, egy vagonnal az USA-ha és ugyan­ennyit Hollandiába indítottak útnak. Az öblösüveggyárból is az új év első napján indult el az első finom öblösüvegaruval megrakott szállítmány, ezúttal párizsi megrendelésre. Egyéb­ként teljes kapacitással dol­gozik az öblösüveggyár, hiszen a múlt év végére már bekap­csolódott a termelésbe a fel­újított kemence is. A Balassagyarmati Kábelgyárban Az elmúlt évi 365 milliós tervet sikerült túlteljesíteni, bár még vasárnap is szállítot­tak exportra. Az idei terv vi­szont már 600 millió lesz, vár­hatóan tehát az eredetileg ter­vezettnél is jóval nagyobb. Szerdán reggel még folyt a leltározás, és rövid karbantar­tást, olajozást végeztek a gé­peken, majd megkezdték a termelést. A szigetelt vezeték új terméke a gyárnak. Ebből az elmúlt évben mintegy két­millió forint értékűt gyártot­tak, az idén viszont már több mint 100 millió forint értékre kaptak megrendelést, a gyár Növekedett az igenje az ala­csony szilárdságú acélhuzal és a szeggyártás iránt. Az előző­ből 3500 tonnával, szegből pe­dig mintegy 1000 tonnával gyártanak többet. Figyelemre méltó, hogy a szeggyártő üzemben az 1000 tonna több letet ugyanazzal a technikai felkészültséggel és változatlan létszámmal akarják biztosíta­ni. Különös figyelmet fordíta­nak a belföldi igények mara­déktalan kielégítésére. Az év első munkanapján 2500 darab szántóvasat indítottak útnak a Mosonmagyaróvári Mezőgaz­dasági Gépgyárba, a jármű­program segítésére ugyancsak az első nap 4200 darab gömb­csuklót raktak vagonokba. Ezenkívül az építőipar, a csa­varipar, a kéziszerszámgyár es a FERROGLOBUS részére 127 tonna huzalt, a csepeli kerék­párgyár részére pedig 15 ton­na szalagacélt indítottak út­nak. Az év első exportja Gö­rögországba indult. líx éve lennel a komlói ftiáiiva Tíz esztendővel ezelőtt 1964. január másodikán lépett a termelőüzemek sorába a ma­gyar szénbányászat büszkesé­ge, a komlói Zobák-akna. A dolgozói azóta 5,5 millió ton­na jó minőségű feketeszenet küldtek napszintre. Tegnap szerényen, ünnep­ség nékül emlékeztek meg az üzemi élet e jelentős évfor­dulójáról, az eredményekkel, küzdelmekkel teli évtizedről. Annak ellenére, hogy sokszor szakították meg váratlan ter­mészeti csapások a fiatal üzem munkáját, fokozatosan gyarapodott az ott dolgozók száma, s nőtt a termélés. Az 1800 fős kollektívából 1300-an szocialista brigádokba tömö­rülve végzik nehéz, de szép feladatukat. A fejlődésre jel­lemző, hogy a kezdeti 900 tonna helyett ma már 2400 tonna kerül naponta a csil­lékbe. Az egy műszakra jutó teljesítmény 700 kg-mal ma­gasabb a kezdetinél. Míg tíz évvel ezelőtt egy tonna sze­net 570 forintért termeltek ki, most ez a költség 220 forint­tal alacsonyabb. Az emberek biztonságáért ég azért, hogy jól érezzék magukat a fiatal mecseki bá­nyában, a természeti veszé­lyek leküzdésére, a munka könnyítésére számos intézkedés történt és történik. A gázki- törésveszély leküzdésére, meg­előzésére például nagy telje­sítményű lecsapolót helyeznek üzembe idén. az ideiglenes berendezés helyett. Több fú­rólyukat létesítettek iszap o- lásra, amely a tűzvédelem egyik leghatásosabb módszere Egy-egy fúrólyuk több millió forintba kerül. A magyar szénbányászatban Zobák volt az első, amely kísérletképpen alkalmazta a nagy szilárdsá­git panel biztosítást. Ez a vál­lalkozás számos hasznos út­mutatást adott a technológia jövőbeni, szélesebb körű beve­zetésére. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom