Nógrád. 1973. december (29. évfolyam. 281-305. szám)

1973-12-01 / 281. szám

Kedvező kilátások v Az egész társadalmat érintő, rendkívül fontos kérdésekkel foglalkozott no­vember 28-i ülésén a Köz­ponti Bizottság. Az ülésen vi­lágosan leszögezték, hogy az 1972. november 14—15-i hatá­rozat végrehajtása megfelelő­en folyik, a megtett intézkedé­sek politikai hatása kedvező. Meggyorsult és újabb lendü­letet kapott a X. kongresz- szus határozatainak végrehaj­tása. A párt külpolitikai irányvo­nala nem változott, kiállta a gyakorlat próbáját. Belpoliti­kai helyzetünket a kiegyensú­lyozottság, a nyugodt, alkotó munka és a bizakodás jellem­zi. Gazdasági életünkben a IV. ötéves tervben és az 1973. évi tervben megfogalmazott célok megvalósulnak. Az életszínvo­nal- és szociálpolitikai intézke­dések az elmúlt évi novembe­ri határozatnak megfelelően realizálódnak. Ideológiai éle­tünk jellemzője, hogy szocia­lista céljaink megvalósítása érdekében tovább erősödött a társadalom egyetértése, a no­vemberi határozat nyomán erősödött a párt vezető szere­pe, eszmei-politikai, cselekvé­si egysége. A Központi Bizott­ság összegezésként leszűrte a novemberi határozat végrehaj­tása kapcsán: a határidőkhöz kötött tennivalókat megvalósí­tottuk, a hosszabb távú fela­datok megoldása pedig megfe­lelő ütemben halad. Ugyancsak foglalkozott leg­utóbbi ülésén a Központi Bi­zottság a jövő évi népgazdasá­gi terv és állami költségvetés irányelveiről szóló előterjesz­téssel. Gazdasági életünkben a kedvező tendenciák erősödtek az idén. A nemzeti jövedelem a tervezettnél gyorsabban (hat—hét százalékkal) nő. Ja­vul külkereskedelmi mérle­günk, az ipari termelés növe­kedésének túlnyomó része a termelékenység emeléséből származik. Másik alapvető népgazdasági ágazatunkban, a mezőgazdaságban szintén tö­résmentes a fejlődés, A terme­lés idén öt—hat százalékkal meghaladja az elmúlt évit. Olyan búzatermést takarítot­tunk be az idén, amelyből ki­vitelre is jut. Életszínvonal-politikánk egyik alapvető kérdése a lakáshely­zet javítása, örvendetes, hogy az idei lakásépítési tervet si­kerül teljesíteni. Az idei nép- gazdasági terv 81—82 ezer la­kás felépítését irányozta elg viszont a Központi Bizottság megállapítása szerint mintegy 85 ezer lakás épül fel. A jövő évi népgazdasági terv és állami költségvetés fő előirányzatai között szerepel, hogy a nemzeti jövedelem ter­melésének növekedése érje el az 5 százalékot. Az egy lakos­ra jutó reáljövedelem növeke­dése 5—5,5 százalék. Beruhá­zásra 117—118 milliárd forin­tot fordítunk, a kiskereskedel­mi forgalom növekedése 8—9 százalék lesz, a 85 ezer lakás­ból 36 ezer állami lakás. Fon­tos központi bérintézkedések megvalósulása várható. Jö­vőre egymilliárd 200 millió fo­rint felhasználásával emelik az állami szektorban idén köz­ponti béremelésben nem ré­szesült ipari és építőipari te­vékenységet folytató munká­sok, a kisegitő állománycso­portba tarfozó dolgozók, a ta­nácsi és államigazgatási dol­gozók, a gazdasági és igazga­tási helyi költségvetési szervek dolgozóinak bérét. A kutató- intézetekben, a színházak és színházi jellegű intézmények­ben ugyancsak béremelést hajtanak végre. Szociálpoliti­kai állami juttatásokra mint­egy egymilliárd 660 millió fo­rintot kívánatos biztosítani. A jövő évi terv teljesítése meg­követeli a gazdasági szervező­irányító-ellenőrző munka to­vábbi javítását. v A párt káderpolitikáját, a káder- és személyzeti munka helyzetét, a főbb feladatokat ugyancsak megtárgyalta a Központi Bizottság, és fontos megállapítások után az előter­jesztést elfogadta, határozattá emelte. A Központi Bizottság legu­tóbbi ülésén tett fontos meg­állapítások nyomán leszűrhe­tő, hogy a X. kongresszus ha­tározatai és a IV. ötéves terv­ben megfogalmazott célok megvalósítására kedvezőek a kilátások. Világ proletárjai, egyesüljetek! NÖGRÄD A 2 M S Z M P N Ü. G R Á *> MfcGVtl BIZOTTSÁG A ..íi A MEGVET TAN ÁCS LAPJA XXIX. ÉVF., 281. SZÁM , ÁRA; 8Ö FILLÉR 1973. DECEMBER 1., SZOMBAT Brezsnyev hazaérkezett Indiából Között közleményt írtak alá Leonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságá­nak főtitkára befejezte indiai hivatalos baráti látogatását, pénteken repülőgépen hazain­dult Delhiből. A tárgyalások eredményeit közös nyilatko­zatban rögzítették és azt csü­törtökön . írta alá Leonyid Brezsnyev és Indira Gandhi. A szovjet vendégeket a repülőtéren Indira Gandhi és más indiai személyiségek bú­csúztatták, a búcsúztatásra felsorakozott az indiai had­sereg három fegyverneméből alakult díszszázad. A zenekar eljátszotta a két ország him­nuszát, majd Leonyid Brezs­nyev ellépett a díszszázad sorfája előtt. Indpa Gandhi a vendéget búcsúztatva hangsúlyozta, hogy a közte és Leonyid Brezsnyev között, a két kor­mány képviselői között lezaj­lott véleménycsere „igen hasznos volt”. Leonyid Brezsnyev válaszá­ban rámutatott: az indiai vezetőkkel folytatott tárgya­lások lehetővé tették az új fontos célkitűzések megállapí­tásait a Szovjetunió és India barátságának és együttműkö­désének elmélyítéséhez. Az SZKP Központi Bizott­ságának főtitkára melegen búcsúzott Indira Gandhitól és az indiai kormány más veze­tőitől. a miniszterektől, a diplomáciai testület tagjaitól. A búcsúztatás végső akkord­ja a tüzérség díszsortüze volt. Ezután az IL—62 felemel­kedett és elindult a Szovjet­unió felé. Pénteken hazaérkezett Moszk­vába Leonyid Brezsnyev. Brezsnyewel együtt érkezett vissza Moszkvába Andrej Gromiko külügyminiszter, Dinmuhamed Kunajev, a Kazah KP KB első titkára, valamint a kíséret több más tagja. Az érkezőket Nyikolaj Fod- gomij és több más szovjet ve­zető fogadta a vnukovói repü­lőtéren. (MTI) (A közös közlemény ti 2. ol­dalon.) Békenagiy gyűlés a Textilipari Vállalatnál Békenagygyűlést tartottak tegnap délután Salgótarjánban, a Nógrád megyei Textilipari Vállalat dolgozói részvételével. A gyűlés szónoka Gál Gyula, az MSZMP KB párt-és tömeg­szervezetek osztályának mun­katársa, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának tagja volt. Jelen voltak a pártbizott­ság és a HNF megyei és városi szervezeteinek munkatársai is. Pontosan egy hónapja an­nak, hogy véget ért Moszkvá­ban a békeerők világkongresz- szusa. Csakngm 150 nemzet képviselői vitatkoztak azon a kérdésen, hogy napjainkban mit kell tennünk a béke vé­delmében, azért, hogy végre mindenütt elhallgassanak a fegyverek. A világkongresszus 37 tagú magyar delegációjának egyik tagja volt Gál Gyula, aki a részvevő szemével, a szemta­nú személyes benyomásaival (Folytatás a 2, oldalról) Csak a gyermekeknek okozott oromét a hó Sokat késtek a vonatok és as autóbussők A váratlanul ránk szakadt tél minden felkészülés elle­nére sok zökkenővel járd. A csütörtök esti pesti gyorsvo­nat csaknem háromórás ké­séssel érkezett Salgótarjánba, s tegnap délelőtt is előfordul­tak néhány perces késések. A Volán 2. számú Vállalat he­lyijáratai csütörtökön. este hat óra után már nem vol­tak képesek felkapaszkodni Salgótarján magasabban fek­vő területeire, többek közt a Kemerovo -körútra és a Rok­kant-telepre. Előfordultak harmincperces késesek, s a péntek reggeli órákban ki is maradt néhány munkás járat. Többek között az Aszódról indított munkásjárat sem ér­kezett meg, az autóbusz meg­feneklett útközben. Kimaradt a Vizslásról Kisterenyére köz­lekedő mnukásjárat is, ugyan­így a salgói buszok is csak nehezen értek célba. ' Beszakadt egy húsz kilovol­tos légvezeték is Nógrádsza- kál és Mihálygerge között, valószínűleg a rárakódott hó súlyától. Az ÉMÁSZ emberei csütörtökről péntekre virradó éjjel kijavították a hibát. áramkimaradás csak a javítás és próbakapcsolások idején volt észlelhető. CSAK KÉSZLEGES SIKERREL JÁRT AZ ELLENTÁMADÁS Ami a háztetőkre, az utak­ra és az elektromos vezeté­kekre szakadt, inkább volt dara. mint hó. és hiába ta­karítják. sózzák az utakat- a szakadatlanul érkező dara szinte azonnal, megfagy. Pe­dig a KPM Közúti Igazgató­sága megtette, ami ilyen eset­ben elvárható. Annál is in­kább. mert a KPM közúti fő­osztálya már csütörtökön dél­után értesítette őket a várható hóesésről, s a hajnalra vár­ható hófúvásról. Azonnal üzembe helyezték a hóekéket, amelyek közül öt egész éjjel dolgozott. Négy sószóró dolgo­zott, többek között a 2-es, a 21-es. a 22-es, és a 23-as úton, továbbá a Salgóra veze­tő úton. A Salgótarjáni városi Ta­nács városgazdálkodási üze­mében sem tétlenkedtek; egy sószóróval, egy seprőgéppel és egy homokszóróval járták az utakat. Segített u péntek délelőtti napsütés is, s így rendkívüli hómunkásokat vé­gül is nem vettek fel. BALESETRŐL NEM ÉRKEZETT JELENTÉS Annak ellenére, hogy pénte­ken hajnalban minden erőfe­szítés ellenére sok helyütt korcsolyapályára emlékeztet­tek az utak- még koccanásos baleset sem történt, s ez a gépkocsivezetők fokozódó fe- Lélösségérzetóről tanúskodik. Annál inkább potyogtak a járókelők, mert sok üzem, in­tézmény és háztulajdonos nem takaríttatta el a járdáról a havat. A salgótarjáni város­gazdálkodási üzem két embe­re járta csütörtökön éjszaka a várost, s figyelmeztette a mulasztókat több-kevesebb si­kerrel. Pedig akik mind ez ide­ig nem teljesítették kötelessé­güket, és nem takarították el portájuk elől a havat, 1000 forintig terjedő pénzbírságot fizetnek majd a készülő je­lentés alapján. Senki ne vár­jon tehát arra. hogy amúgy is elolvad majd a hó! Sz- K. Az utolsó holdak A lánctalpas a toldi határban. A kormánynál Beák László Délutánra összeufirűsödott a hófelhő a Cserhát felett. Deák Lásizló, a felső toldi traktoros, lánctalpasával szántott a Bükk alján. A nagy tábla föld, mint mindenütt a toldi határban, olyan köves, hogy recsegett, ropogott az eke. Azon a na­pon már az ötödik ekevasat cserélte a traktoros. Emiatt aztán lassabban . haladt a mumkáyal. A hófelhő pedig egyre sűrűsödött a kövér hátú negyek felett. Deák elhatároz­ta: akár leesik a hó, akár nem, ezt a táblát felszántja. Csupán attól tartott, hogy kemény fagy következik. Mondta is. — A traktorosnak a fagy a legnagyobb ellensége. Akkor aztán vége a szántásnak... Pedig ’a felsőtoldi termelő- szövetkezetben a tervnek megfelelően végezték eddig az őszi szántást. Még ez a táb­la, meg szanaszét kisebb da­rabkák szántatlanok. Ha efek- kél végeznek, akkor befejez­ték a munkát. A termelőszövetkezet veze­tősége azért bízta az utolsó erőfeszítést Deák Lászlóra, mert szívós ember, aki nem engedi, hogy az időjárás meg­gátol ja»a munkát. Megviselt a lánctalpasa, de a keze alatt engedelmeskedik. A hóval be­lepett határban a felszántott föld mint a fekete szalag hú­zódott mögötte. Deák László helyzete nem könnyű. Vatta­kabátban is szinte didergetí. Tote libabőrös volt Semmi kétség, nagyon fázott. Még a szeme is bepirosodott a hideg­től. A vezetőfülkében- elvisel­hető levegőnek kéne lenni, de a jobb oldali ablaka kitörött. Amikor ráfordult a jobb oldali barázdára, az északi hideg szél bevágott rajta. Kint, a Cserhát völgyében kemény a levegő. Viharként vágtázik a keskeny völgyön a telet hozó szél. Egész nap útjában a hi­degnek, nincs ruha, amely tartaná a meleget. A traktoros dörzsölte a kezét, hogy meg­induljon a vérkeringése. — Be kell fejezni a szántást a. kemény fagy előtt — mond­ta, (Folytatás a 2. oldalon) Az Elnöki Tanács ülése A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott. Az Elnöki Tanács meghall­gatta és tudomásul vette Lo- sonczi Pálnak, az Elnöki Ta­nács elnökének beszámolóját a Nigériai Szövetségi Köztársa­ságban, a Ghánái Köztársaság­ban és a Sierra Leone-i Köz­társaságban — 1973. november 11—23. között —■ tett hivatalos látogatásáról. Az Elnöki Tanács — népese­déspolitikai célkitűzéseink megvalósítása érdekében — ihódosította a dolgozók beteg­ségi biztositásáról szóló 1955. évi 39. sz. törvényerejű rende­let egyes rendelkezéseit. A mó­dosítás bővítette a gyermek- ápolási táppénz igénybevételé­nek lehetőségét, kiterjesztette az anyasági segélyre jogosultak körét, és meghatározott, .kör­ben felemelte a gyermekágyi segélyt. Az Elnöki Tanács bírákat választott meg és mentett fel, végül egyéb ügyeket tárgyalt. (MTI) (r. i.) Megjött az igazi (él

Next

/
Oldalképek
Tartalom