Nógrád. 1973. október (29. évfolyam. 230-255. szám)

1973-10-02 / 230. szám

Nyikolaj Podgornij, a Legfelső Tanács elnök ségének elnöke a Kremlben fogadta a Szov­jetunióban tartózkodó nyugatnémet parlamenti küldöttséget. Az NSZK parlamenti kül­döttsége koszorút helyezett el a Lenin-mauz óleumnál, amely Annemarie Rengernek, a Bundestag elnökének vezetésével a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa meghívására tartóz­kodik a Szovjetunióban. A delegáció Kijevben és Leningrádban tett látogatásáról szomba­ton érkezett vissza Moszkvába, és vasárnap a főváros nevezetességeivel ismerkedett I egy rendszer I vezetnek be Chilében (Folytatás az l. oldalról) tengernagy, a junta pénzügy- minisztere jelentette be és az ország rossz gazdasági helyze­tével indokolta. Közölte to­vábbá, hogy a kormány jegy­rendszert vezet be az alapvető élelmiszerekkel való ellátás­ban. Santiago el Salvador ne­gyedében a junta katonái be­hatoltak a kórházba. A kór­házat körülvevő alagútrend­szerben állítólag ellenállókra és fegyveresekre bukkantak. A letartóztatottak számáról egyelőre nem állnak rendel­kezésre adatok. A katonák ak­nakeresőkkel kutatták végig árterületet, s azt is „megvizs­gálták”, vajon az ellenállók közül nem álcázta-e magát va­laki betegnek a kórházban. ★ Kanada hivatalosan elis­merte a chilei juntát — je­lentette be szombaton Otta­wában Mitchel Sharp kanadai külügyminiszter. Az AFP Vatikánvárosból szerzett értesülése szerint a Szentszék — korábban elter­jedt híresztelésekkel ellentét­ben — nem ismerte el a chi­lei katonai kormányt. A Va­tikán szóvivője azt is közölte, hogy a santiagói nuntiatúrára menekült üldözöttek érdeké­ben viszont meg 6em szakí­totta formálisan a diplomáciai kapcsolatot a juntával. Fulbrigth szenátor, az ame­rikai szenátus külügyi bizott­ságának elnöke hangsúlyozta: Washingtonban és Santiagó- ban egyaránt számolni kell azzal, hogy az amerikai köz­Francia járási választások Erősítette pozícióit a baloldal Vasárnap tartották meg a járási választások második fordulóját. Mint ismeretes, a két fordulóban a megyei ta­nácsok tagjainak felét válasz­tották újra. Mivel a legutóbbi választások óta több mint 300 új járást alakítottak, csaknem valamennyi párt több mandá­tumot szerzett, mint az elő­ző választáson, a baloldali pártok mandátumnyerasége azonban javai meghaladta a kormánykoalíciót. A válasz­tás két fordulójában a közös kormányprogram alapján szö­vetkezett baloldali pártok 117 mandátumot szereztek. 208- cal többet mint az előző vá­lasztáson, a kormánykoalíció pártjai pedig összesen 847 mandátumot, 144-gyel többet mint korábban. A baloldalon belül a szocialisták 123, a kommunisták 75, a baloldali radikálisok 11 új mandátumot szereztek. A kormánykoalíci­ón belül az UDF 45-tel, a füg­getlen köztársaságiak 11-gyei a CDP pedig 13-mal növelte mandátumai számát­Georges Marchais, az FKP főtitkára és GLaude Estier, a szocialista párt országos tit­kára elégedetten nyilatkozott a választás eredményeiről. Mindketten hangsúlyozták; a járási választások is megmu­tatták, hogy a baloldal tovább folytatja térhódítását, befolyá­sa egyre növekszik, és ez kedvező alapot biztosít továb­bi küzdelméhez. Georges Marchais rámuta­tott arra, hogy az FKP to­vább erősítette pozícióit a megyei tanácsokban és most tíz olyan megyei tanácsban is sikerült mandátumot sze­reznie, ahol a kommunisták eddig nem voltak képviselve. (MTI) Lemondott a görögf kormány Hétfőn lemondott az egész görög kormány. Georgiosz Pa- padopulosz államfő Szpirosz Markeziniszt, a haladó párt elnökét kérte fel az új kabi­net megalakítására. Papadopulosz felkérte a le­mondott kormányt, hogy vi­gye tovább az ügyeket októ­ber 9-ig, időt adva ezzel a kijelölt miniszterelnöknek a polgári személyekből álló új kormány megalakítására. Az 1967-es államcsíny óta most alakul először polgári kormány Görögországban, és kilátásba helyezték az általá­nos választások megtartását is. (MTI) NÖGRÁD - 1973. október 2„ kedd véleményt mélységesen fel' háborítják a chilei események. Elmondta, hogy a külügyi bi­zottság ezrével kap leveleket, táviratokat, telefonhívásokat, amelyek /arról tanúskodnak, hogy az amerikai embereket nyugtalanítják az államcsíny véres következményei, és kü­lönösképpen az, hogy az Egye sült Államoknak milyen sze­repe volt a chilei tragédiában. Az amerikai kormány ta' gadja, hogy bármiféle köze lett volna a chilei összeeskü véshez, mondván, hogy erre nincsenek meggyőző bizonyí­tékok — folytatta Fulbright, de felhívta a figyelmet arra, hogy az ITT és a CIA műve volt az Állendé-körmány elle­ni gazdasági háború terve, s hogy Washington a Népi Egy ség kormányától megvonta a gazdasági segítséget, de a chi' lei fegyveres erőknek anyagi eszközöket biztosított azoknak a fegyvereknek a megvásárlá1 sára, amelyeket a szabadon megválasztott kormány meg' dönötésére vetettek be. A katonai államcsíny ide­jén amerikai hadihajók tar­tózkodtak a chilei partok kö­zelében, hogy közös hadgya­korlatokban vegyenek részt, s jelenlétük ürügy volt arra, hogy a chilei hadihajók nem sokkal az államcsíny kirob­banása előtt kifuthassanak, s kudarc esetén a chilei kikö­tők határain túl lehessenek. (MTI) hlueinek fegyvereire bukkantak Amíg Grivasz tábornok nem számolja fel fegyveres cso­portjait nem lehet kizárni an­nak a lehetőségét, hogy ismét visszatér az erőszakos cse­lekményekhez — jelentette ki Makariosz ciprusi elnök új­ságírók előtt, szokásos havi sajtóértekezletén. Nicosiában bejelentették, hogy a ciprusi biztonsági erők az utóbbi napokban újabb sikeres akciókat hajtot­tak végre Grivasz tábornok illegális szervezete ellen. Li­massol városában, amely Gri­vasz híveinek fő támaszpont­ja, titkos fegyverraktárra buk­kantak, ahol géppisztolyokat, golyószórókat és jelentős mennyiségű lőszert találtak. A városban letartóztattak három terroristát, akik fegyveres el­lenállást tanúsítottak. (MTI) Husszein interjúja Husszein jordániai király az amerikai Time magazin leg­újabb számában megjelent in­terjújában kétségét fejezte ki, hogy bármiféle módon megoldható lenne a közel-ke­leti válság, ha Izrael tovább folytatja a megszállt arab területek bekebelezését állan­dósító intézkedéseket. A jor­dániai uralkodó úgy véleke­dett, hogy ez a politika újabb nagy katasztrófa kirobbanásá­hoz vezethet RÖVIDEN A pozsonyi látogatáson tar­tózkodó Gustáv Húsaik, a CSKP KB főtitkára találko­zott a szlovák főváros párt­ós gazdasági vezetőivel. A ta­lálkozón részt vett Jozef Le­nárt, a Szlovák Kommunista Párt KB első titkára és Co- lotka szlovák mniszte relnök is. Huszonketten meghaltak, nyolcán pedig súlyosan meg­sebesültek, amikor a mexikói Guadalajara közelében a hét végén egy autóbusz összeüt­között egy teherautóval. Szimidzu Japán, városban vasárnap szovjet űrkutatási kiállítás nyílt, a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának rendezésében. A látogatók azokkal az eredményekkel is­merkedhetnek meg, amelyeket a Szovjetunió a kozmosz meghódítása során ért eL Vasárnap a felsó-bajoror- szági (NSZK) Fischbachauban elhúnyt Walter Abendroth zeneszerző, író és zenékiriti- kus. 77 éves volt. „Tüzérségi előkészítés” — csapatosokkentés előtt Bár csak október végén kezdődik majd meg a bécsi Hofburg kristálycsillárai alatt az európai csapatcsökkentési tárgyalások nyilván nem rövid ideig tartó következő szaka­sza, jó néhány nyugati politikai vezető és katonai szakember hozzálátott a tanácskozás hangulati előkészítéséhez. Aligha pontatlan az a megállapítás, hogy a legalaposabb „tüzérségi előkészítést” az amerikai katonai-ipari komplexum hajtja végre: a hadiipar számára ugyanis egyáltalán nem mindegy, hogy a közeljövőben vagy a távolabbi jövőben változatlan marad-e vagy esetleg csökken a megrendelések sora. Kezdődött Friedheim úrnak, a Pentagon egyik „szovjet szakértőjének” nyilatkozatával, aki azt mondotta: a szovjet rakétaszakemberek „olyan új rakétatípusokat próbálnak ki, melyek lényegesen jobbak, mint az amerikaiak hasonló, több robbanófejes rakétái”. Néhány nappal Friedhe.im beje­lentése után maga James Schlesinger, a hadügyminiszter nyilatkozott és megismételve, sőt megtoldva a „szovjet raké­taértesüléseket” — most már azt mondotta: „az USA nem tűrheti a lemaradást.” Két héttel később Nixon tizenötezer szavas kongresszu­si üzenetében a téma egy másik oldalát érintette. Kifogásolta, mégpedig rendkívül erőteljes hangon, hogy a szenátus 156 ezer fővel kívánja csökkenteni a katonai létszámot. „Ez arra fog kényszeríteni bennünket, hogy haditengerészetünkben akkor csökkentsük a hajók számát, amikor a Szovjetunió folytatja haditengerészetének példátlan fejlesztésé^, s olyan időpontban kell majd csökkentenünk szárazföldi hadsere­günk és légierőnk emberállományát, amikor a Szovjetunió és a kínaiak sokkal nagyobb erőket tartanak továbbra is fenn” — üzente Nixon a törvényhozásnak és konkrétan az októ­ber végi bécsi tanácskozásokra is utalt. A Nixon-kijelentések visszhangjaként minősíthető a nyu­gatnémet jobboldal új vezetőjének, Karl Carstens-nek, a CDU parlamenti csoportja új elnökének szokatlanul éleshangú nyi­latkozata. Carstens azt mondotta: egyszerűen nem szabad semmiféle csapatcsökkentési megállapodást kötni addig, amíg „meg nem valósul a nyugat-európai egység”. S mivel a nyugatnémet kereszténydemokrata vezető azt is elmagya­rázta, hogy véleménye szerint ez a „nyugat-európai egység” 1980. előtt aligha valósulhat meg, azt is elárulta, milyen hosz- szúra szeretnék nyújtani a bécsi fegyverzetcsökkentési tár­gyalásokat. .. A teljes képhez tartozik még, hogy ezekben a napokban — nagyjából ugyanakkor, amikor Genf ben és Bécsben az európai biztonságról és együttműködésről, illetve az európai csapatcsökkentésről tárgyalnak majd —, részben az Atlanti­óceánon, részben a La Manche-csatorna vizén, részben pedig a Német Szövetségi Köztársaság földjén NATO-hadgyakorla- tokat tartanak. Teljes joggal állapította meg a Pravda: „A NATO irányítói láthatólag nem akarnak lemondani arról a hidegháborús hagyományról, amelynek értelmében az erőfi­togtatás/ és a fegyvercsörtetés» alapvető eszközként haszná­landó fel a szocialista országokkal kapcsolatban folytatott nyugati politikában...” A szocialista országok pedig — ezt teljes világossággal fejezte ki a szocialista országok vezetőinek krími tanácsko­zásáról kiadott közlemény is — őszintén és komolyan kíván­ják a feszültség csökkentését, s azt, hogy a világ továbblép­jen a hidegháború lezárása utáni szakaszból. Éppen ezért Genfben a valódi európai biztonság érdekében, Bécsben pe­dig a haderők és a fegyverzet csökkentésében az egyenlő biztonság elve alapján történő megállapodásra törekednek. Gárdos Miklós Kína ünnepelt Kínában hétfőn ünnepelték meg a népköztársaság kikiál- tásának 24. évfordulóját. Idén — akárcsak az előző két év­ben — elmaradt a pekingi katonai parádé és a tömegfel­vonulás. A fővárosban és az ország nagyvarosaiban népün­nepélyeken emlékeztek meg az évfordulóról. Pekingben a Mennyei Béke kapujának terén Mao Ce-tung óriási méretű képe alatt sé­táltak az emberek. A tereken és a parkokban hivatásos és műkedvelő együttesek szóra­koztatták az ünneplőket. Az Űj Kína hírügynökség megjegyzi, hogy a különféle színlelőadásokon nézőkként megjelentek „a Tajvan tarto­mányi honfitársak”, valamint a Hongkongból és Macaóból, illetve külföldről érkezett kí­naiak is. Az évforduló alkal­mából köszöntő táviratot küld­tek a magyar államférfiak. (MTI) Blackpoolban megkezdődött Wilson a brit munkáspárt hagyományos kongresszusa. Képünkön pártvezér és felesége a megnyitón Belháború a republikánus kormányzatban Köves Tibor, az MTI tudósí­tója jelenti: „Politikai ostromállapot” — így jellemzik megfigyelők va­sárnap az amerikai kormány­negyedben kialakult helyzetet, miután Spiro Agnew alelnök szombaton nyíltan hadat üzent az ellene súlyos korrupciós bűncselekmények gyanúja miatt vizsgálatot folytató igaz­ságügy-minisztérium vezetői­nek és — közvetve — a Nixon- kormányzatnak. A maga ne­mében példátlan ellenvádakra válaszolva Richardson igaz- ságügy-minszter még szomba­ton este ugyancsak precedens nélkül álló nyilatkozatban uta­sította vissza az USA alelnö- kének állításait. Richardson teljes mértékben azonosította magát Henry Petersen igazság- ügyminszter-helyettessel, a minsztérium bűnügyi vizsgá­lati osztályának vezetőjével, akit Agnew, személy szerint kiemelve állított ellentámadá­sának központjába. Joseph Kraft ismert publi­cista vasárnapi elemzése sze­rint az Agnew-ügyben balul ütött ki a Fehér Ház stratégiá­ja, mert sem Richardson, sem Agnew" nem volt hajlandó el­játszani a nekik kiosztott sze­repet. „Az elnök nevezetes Watergate-ellentámadása — írja Kraft — a tepsiből a tűz- bezuhanás esetévé változott: most már két robbanékony ügy, az Agnew-ügy és a Wa- tergate-magnószalagok ügye dolgozik az elnök tekintélye és kormányzóképessége ellen.’’ (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom