Nógrád. 1973. október (29. évfolyam. 230-255. szám)

1973-10-02 / 230. szám

' - AI MSZMP NÓGRÁ D M E GY El BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Segíteni a gyengébbel Egy nyolcvanéves, általam nagyon tisztelt nyugdíjassal taláikozjtam tegnap. Hogylé- téről, egészségéről érdeklőd­tem. Köszönöm, jól vagyok. Ha kint járok, mindig isme­rősökkel találkozom. Meg is látogatnak. Tudod, olyanok, akiket én tanítottam a szak­mára- Sokan vannak, nem tudnám már név szerint összeszámolni hányán, de ar­ra büszke vagyok, hogy ha­ragosom egy sincs közöttük. Összecsók olnaik vénember lé­temre- és nekem talán ez a legnagyobb elismerés. Mit mondjak, jólesik. Igaz. nem sajnáltam az időt, nem vol­tam türelmetlen, nem titkol­tam el a szakmából semm i Mindig örömömre szolgált, h mást, főleg a fiatalabbakat valamiben segíthettem. Kincs a nagy élettapaszta­lat, a szakmai tudás. Átadá­sára nem kötelez írásos tör­vény, csak az emberség, Olyan valami, amiért meg­fizetni csak egy módon lehet úgy, hogy amit mástól tanul­tam, tovább adom másnak, akinek szüksége van ra. A mester kötelessége ez a tanít­vánnyal szemben, amiről saj­nos sokszor megfeledkezünk. Még ma is gyakran hallani jó szakembereknek tartott né­hány idősebb munkásról í úgy kell ellesni, valósággal ellop­ni a tudását. Miért él még ma is a szólásmondás: tanuljon mindenki a saját kárán? Az igazsághoz tartozik, hogy kapásból legalább száz nevet tudnák felsorolná, olyanokét, akik önzetlenül segítik a gyengébbet, Kerényi Lajosét, a Ganz—MÁVAG-ból. aki he­gesztők csoportjait segítette át a kezdeti gondokon, és mások eredményének jobban tudott örülni a sajátjáénál. Makalicza József, a nagybáto- nyi gépüzemben vajon hány emberrel szerettette meg a szakmát? Surányi Imre a bányagépgyárban vajon hány lakatost tanított meg a szak­ma fortélyaira? Nem csak egyéni erényeik, hanem éppen ez a társadalmi tevékenysé­gük, mások segítése, az írat­lan törvény betartása tette őket elismert emberré. Maradt káros örökség a szemléletben. Volt időszak, amikor a kenyéréit folyó harc egyik eszközének tartották a szakmai tudást. Ettől az idő­szaktól ma már nagyon mesz- sze járunk. Feladataink is olyanok, amelyekhez egy em­ber már nagyon kevés, meg­valósításuk közös összefogást igényel. A szocialista ember­re jellemző közösségi szelle­met feltételezi. A szooialista munlfcaver- seny, a szocialista brtgádmoz- galom ereje talán éppen a közös összefogásban, a gyen­gébbek segítésében van. Kol­lektív felajánlást csak közös összefogással, és nem egyéni, kiugró eredményekkel lehet valóra váltani. Az üzemi, munkahelyi lég­körről nagyon sok szó esik manapság. Fontos termelési tényező ez is. Hogy hol, mi­lyen a légkör, azért elsősor­ban az ott dolgozó régi mun­kások, az idősebbek, tapasz­taltabbak felelősek. Tőlük függ, hogy egy-egy fiatalt, új dolgozót milyen hatások- ér­nek. A gyengébbek segítése megsokszorozhatja az erőt. Igaz, mértékegységgel nem mérhető ez, de jeleit érzékel­ni lehet mindenütt az embe­rek egymáshoz való viszo­nyában. Aki csak önmagának él. legyen az bármilyen tudós saját szakmájában, előbb- utóbb önmagát közösíti ki. Soha nem lehet tudni ugyan­is ki, mikor szorul segítségre. B. J. Hz MSZMP Központi Bizottságának nyilatkozata A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságát, a magyar kommunistákat, dolgo­zó népünké^ mélységesen felháborítja a chilei jobboldali katonai junta kegyetlen ir­tóhadjárata a chilei hazafiak ellen. A chilei demokratikus erők, a Népi Egység kormányá­nak hároméves fennállása alatt következete­sen és önfeláldozóan harcoltak az ország nemezti érdekeiért, az egész chilei nép javát szolgáló társadalmi és gazdasági átalakulás­ért. A chilei hazafiak küzdelmük során mind­végig tiszteletben tartották az alkotmány elő­írásait, a demokratikus szabadságjogokat, az erőszakkal hatalomra jutott junta viszont a kegyetlen leszámolás szellemét, a véres terror gyakorlatát szabadította az ország népére. A katonai junta napról napra nagyobb bűnöket követ el. A terror áldozatául esett Salvador Allende elnök is, és a hazafiak ezrei, ömegével vetik börtönbe a chilei nép leg- oobjait, üldözik a demokrácia és a haladás -xinden hívét. Letartóztatták Luis Corvalan elvtársat, a Chilei Kommunista Párt főtitká­rát, a törvénytelenül feloszlatott chilei parla­ment szenátorát, a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom kiemelkedő harcosát, a chilei nép hű fiát. A junta kegyetlen leszá­molásra készül vele szemben. A világ valamennyi kommunistájának, a szocializmus, a haladás, a demokrácia min­den hívével együtt felháborodásunkat és til­takozásunkat fejezzük ki a junta egyre foko­zódó terrorja miatt, mélységesen aggódunk Corvalan elvtárs, és minden chilei hazafi éle­téért. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a magyar nép követeli: azonnal helyezzék szabadlábra Luis Corvalan elvtár­sat, a kommunista, szocialista, radikális párti és más haladó gondolkodású chilei hazafia­kat, haladéktalanul vessenek véget a chilei demokratikus erők elleni embertelen hajtó­vadászatnak. (MTI) A finn fővárosban szomba­ton este plenáris üléssel foly­tatódott a chilei nemzetközi szolidaritási konferencia. Az esti ülésen Paul Verner, az NSZEP Politikai Bizottságá­nak tagja, az NDK delegáció­jának vezetője elnökölt. Felszólalt az ülésen Vaszi- lij Prohorov, a Szovjet Szak­Besztercebányai pártdelegáeió megyénkben A Magyar Szocialista Mun­káspárt Nógrád megyei Bi­zottságának meghívására teg­nap délelőtt Caban Ernest, Szlovákia Kommunista Párt­ja Közép-szlovákiai kerületi Bizottsága ideológiai titkárá­nak vezetésével négytagú párt­munkásküldöttség érkezett megyénkbe. A munkamegbe­szélésekre, a kölcsönös tapasz­talatcserére a Nógrád megyei és a besztercebányai kerületi pártbizottság együttes megál­lapodása alapján kerül sor. A delegáció a pártélet időszerű kérdéseit tanulmányozza me­gyénkben. A besztercebányai pártdele­gációt tegnap délelőtt a ma­gyar-csehszlovák határon dr. Boros Sándor, az MSZMP Nógrád megyei Bizottságának titkára fogadta. Nem sokkal ezután a megyei pártbizottság székházában Géczi János, az MSZMP Nógrád megyei Bi­zottságának első titkára kö­szöntötte a vendégeket, majd tájékoztatót tartott a pártélet időszerű kérdéseiről. A szlovák vendégek tegnapi programjában városnézés sze­repeit. Ellátogattak az új gar­zonházba, megtekintették a Megyei Művelődési Központot, ahol tiszteletükre levetítették a Salgótarján átépítéséről és fejlődéséről készült filmet. A megyénkben tartózkodó szlovák pártmunkások részére gazdag programot készítettek elő. Ma délelőtt látogatást tesznek a salgótarjáni városi pártbizottságon, ahol Palócz Imre, a városi pártbizottság első titkára, a városi pártbi­zottság gazdaságszervező és -irányító tevékenységéről, a gazdaságpolitikai célokat szol­gáló tömegpolitikai és propa­gandamunka helyzetéről ad tájékoztatót. Látogatást tesz­nek vendégeink a salgótarjáni síküveggyárban is, ahol a többi között egy szocialista brigád tagjaival folytatnak majd esz­mecserét. A további programban a rétsági járás megismerése sze­repel. Itt a járási pártbizottsá­gon Nagy Zoltán, a járási pártbizottság első titkára tá­jékoztatást ad a vendégeknek a csúcsvezetőségek t alapszer­vezeteket irányító tevékenysé­géről, majd Bánk politikai és kulturális életével ismerked­nek és megtekintik a nemze­tiségi múzeumot, az óvodát. Beszélgetést folytatnak a né- zsai nemzetiségi kultúrcso- port vezetőjével és tagjaival, majd a tolmácsi termelőszö­vetkezetbe látogatnak el a besztercebányai pártmunká­sok. A látogatás következő prog­ramja Balassagyarmaton zaj­lik le. A párttagság eszmei, politikai neveléséről Andó Gyula, a járási pártbizottság első titkára tájékoztatja a szlovák vendégeket és az esz­mecsere után a magyarnándo- ri termelőszövetkezetet kere­sik fel megyénk vendégei. szervezetiek Központi Taná­csának titkára, aki nemzetkö­zi bizottság létrehozását java­solta a chilei katonai junta bűncselekményeinek kivizs­gálására. Prohorov síkraszállt a nemzetközi szolidaritási ak­ciók koordinálásáért. Romesh Chandra, a Béke­világtanács főtitkára a többi között rámutatott a chilei ka­tonai junta elleni küzdelem­nek és a még elnyomott né­pek a függetlenségért és de­mokráciáért vívott harcának összefüggéseire. Szolidaritásukat nyilvání­tották az esti ülésen a Dél­vietnami Nemzeti FelsZabadf- tási Front, a laoszi felszabadí­tó mozgalom, a DÍVSZ kép­viselői, valamint számos or­szág tekintélyes politikusai. A chilei katonai junta szom­baton felfüggesztette a Népi Egység kormánya által elő­irányzott béremeléseket. Az intézkedést Lorenzo Gotuzzo (Folytatás a 2. oldalon) Palócnap Karancskesziben (Képes riportunk a 4-es oldalon) Az SZMT-ben tárgyalták A szocialista brigádmosgalom helyseiéről, as újítók tanácskozásának előkéssítéséről Hétfőn délelőtt tanácskozást tartottak az SZMT-székház- ban. A .megjelent szakszerve­zeti titkárokat Nagy Oszkár, az SZMT titkára köszöntötte, majd Németh Tibor, a köz- gazdasági munkabizottság ve­zetője tartott beszámolót a szocialista brigádmozgalom helyzetéről,, és az MSZMP Po­litikai Bizottság májusi hatá­rozatából adódó feladatokról. Koszigin hazautazott Alekszej Koszigin, a Szov­jetunió Minisztertanácsának elnöke hétfőn befejezte Jugo­szláviában tett nyolcnapos hi­vatalos baráti látogatását, és visszautazott hazájába. A szovjet miniszterelnököt a dubrovniki repülőtéren Dzse- mal Bijedics kormányfő, és más jugoszláv vezető szemé­lyiségek búcsúztatták. A látogatásról szóló közös közleményt Belgrádban és Moszkvában hétfőn este hoz­ták nyilvánosságra. (MTI) Lazarev és Makarov a Csillagvárosban A Szojuz—12 kéttagú le­génysége, Vaszilij Lazarev al­ezredes űrhajóparancsnok és Oleg Makarov fedélzeti mér­nök vasárnap visszatért a Moszkva környéki Csillagvá­rosba. A Szojuz—12 sikeres útja alkalmából a Csillagvá­rosban megtartott gyűlésen Georgij Beregovoj tábornok, a szovjet űrhajósokat előkészítő központ vezetője méltatta La­zarev és Makarov munkáját. A Szojuz—12 legénysége kétna­pos útjával újabb lépést tett a Szovjetunió űrkutatási prog­ramjának megvalósítása felé — mondotta. A rövid, de igen tartalmas és megfeszített re­pülőút során a kozmonauták magasfokú szakmai tudásról tettek tanúbizonyságot. A le­génység sikeresen hajtotta végre a tökéletesített fedélzeti rendszerek kipróbálását és el­lenőrzését, a kézi és automa­ta vezérlés további kidolgozá­sát. Ezenkívül népgazdasági feladatok megoldása érdeké­ben elvégezték a földfelület egyes részeinek színképelem­zését — mondotta Beregovoj tábornok. (MTI) A közeljövőben valamennyi üzemnél sor kerül a szocialis­ta brigádvezetők tanácskozásá­ra. Fontos, hogy ezek a fóru­mok valóban az üzemi demok­rácia követelményeinek meg­felelő eszmecserék legyenek. Még ma is sok helyen ezek a tanácskozások csak feladatki­osztó jellegűek. Hiányzik az őszinte eszmecsere. A szocialista munkaverseny- nyel való foglalkozás a veze- ők fontos feladata. A legtöbb uelyen tapasztalható már fej­lődés, azonban még mindig sok a hiba, a tennivló. Sok he­lyen a művezetőknél akad meg a versennyel való foglalkozás. A munkaszervezés hiányossá­gai teret adnak a lazaságnak, ebből fakadóan a fegyelme­zetlenségnek. A szakszervezeti bizottságoknak a jövőben ilyen szempontból is vizsgál­niuk kell a szocialista munka­verseny helyzetét. Megyénkben az idén csak­nem százzal szaporodott az élenjárók mozgalmában részt vevő brigádok száma. Kétezer­százharminchat szocialista bri­gád van a megyében, ame­lyekben csaknem 24 500 bri­gádtag tömörül. Az összes bri­gád mintegy 85—90 százaléka tevékenykedik szocialista bri­gádként. Ez egyben azt is bi­zonyítja, hogy nagyon sok még a formális vonás a mun­kaversenyben, a számszerű növekedés mellett, nem min­denütt fordítottak gondot a minőségi követelmények eme­lésére — mondotta többek között Németh Tibor, majd arról beszélt, hogy az üzemi demokrácia erősítésében igen nagy szerepük van a szocia­lista brigádoknak. Ehhez az szükséges, hogy rendszereseb­ben tájékoztassák őket és hasznosítsák véleményüket. A rendszeres tájékoztatás a jó véleménynyilvánítás alapja. A következőkben a vállalati újító-feltaláló 'mozgalom sze­repével foglalkozott az előadó. Az újítómoílgalomban az utób­bi években,* a korábbihoz vi­szonyítva némi fellendülés tapasztalható, azonban az eredményekkel nem lehetünk elégedettek. Rövidesen meg kell szervezeni az üzemeknél az újító-feltalálók tanácskozá­sát; elemezni a mozgalom helyzetét, ugyanakkor küldöt­teket választani a később sor­ra kerülő szakmai tanácskozá­sokra, amit a jövő év tavaszán országos tanácskozás követ. Ezt az alkalmat is fel kell használni a mozgalom erősíté­sére. Végül a szakszervezeti ke­reskedelmi társadalmi ellenő­rök feladatairól tanácskoztak/ Világ proletárjai, egyesüljetek! XXIX. ÉVF.. 230. SZÁM ARA: 80 FILLÉR 1973. OKTÓBER 2.. KEDD

Next

/
Oldalképek
Tartalom