Nógrád. 1973. szeptember (29. évfolyam. 204-229. szám)

1973-09-01 / 204. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! AZ M-SIMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS LAPJA XXIX. EVF„ 204. SZÁM ARA: 80 FILLER 1973. SZEPTEMBER 1., SZOMBAT Segítsék a háziasszonyok második műszakját (Jlést lartoíl a Hazafias Népfront megyei nöbizottsága A Hazafias Népfront Nógrád megyei. Bizottsága intézkedési tervet fogadott el a mozgalom nőpolitikái munkájának to­vábbfejlesztésére. Az intézke­dési tervben az is megfogal­mazást nyert, hogy a népfrontbizottságok se­gítsék elő a munkásnők lakóterületein jelentkező gondok megoldását, első­sorban a sok időt és fá­radtságot igénylő háztartá­si munka könnyítését. Tegnap délelőtt Salgótarján­ban ülést tartott a Hazafias Népfront megyei Nőbizottsága, ahol éppen arról volt szó, ho­gyan valósul meg a Központi Bizottság nőpolitikái határoza­tának egyes fejezete, többek között a szolgáltatás iránti igény megvalósítása. A Hazafi­as Népfront megyei nöbizott­sága ugyanis vizsgálatot foly­tatott a nők második műszak­jának megkönnyítésére. A megyei nőbizottság célja az volt, hogy segítse az intézke­dési tervben meghatározott feladatok végrehajtását, a pe­remkerületek áruellátását, mi­vel a család étkezésének meg-- szervezése nagy időt és fáradt­ságot jelent a dolgozó nők szá­mára. Ezért nem mindegy, hogy a dolgozó anya mennyi időt fordít bevásárlásra, fő­zésre és mennyi idő jut szá­mára pihenésre, szórakozásra. A megyei nőbizottság tagjai mintegy 25 üzletben — Salgó­tarján. Balassagyarmat város külterületein, Nagybátonyban, Mátranovákon, valamint az Ipari üzemmel rendelkező köz­ségekben: Romhány, Nógrád- kövesd, Nógrádmegyer, Szé- csény, ezenkívül Rimóc, Var- sány, Nógrádsipek, Litke, Ho- mokterenye, Sámsonháza köz­ségekben folytasson vizsgála­tot, ahol a nőbizottság tagjai több mint 500 emberrel beszél­gettek. Munkás asszonyokkal, tsz-ben dolgozó nőkkel, értel­miségiekkel. Csupán Balassa­gyarmaton a városi nőbizott­ság tagjai csaknem 200 ember­rel beszélgettek. A vizsgálat során sokoldalú tapasztalatokat szereztek — ezt állapította meg a tegnapi megyei nőbizottsági ülés is. Az emberek őszintén mondták el véleményüket, gondjaikat. A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy egyes területeken volt elő­rehaladás, de többségében még mindig sok a gond. JSlsősorban a folyamatos áru­ellátásban, az egyes árufélesé­gek minőségében, főleg a ke­nyérnél, a zöldség és gyümölcs, a félkészételek, a töltelékáru és a konzerveknél. Ilyen a vizsgált községek közül Rom­hány, Nógrádkövesd, de lehet­ne sorolni tovább az üzletek neveit. Balassagyarmaton pél­dául a 124-es számú élelmi­szer üzletben nem kapják meg az igényelt kenyér mennyisé­get. Nem tudják hűteni a kannástejet. Balassagyarmaton a Lenin lakótelepi üzletben csak 2 kilogrammos lisztet árulnak abból is csak egy fé­lét Ugyanitt a 138-as számú üzletben havonta csak egy al­kalommal kapnak szódavizet, illetve hűsítőitalt. Érdekes, hogy Balassagyarmaton a vizs­gált időszakban főképpen a peremkerületi üzletekben nem volt kapható tartós töltelékáru. A példák egész sokaságát vi­tatta meg a megyéi nőbizott­ság ülése. Romhányon kezdve Szécsényen át elmarasztalták az ÁFÉSZ, illetve az állami kereskedelem tevékenységét, hiszen nem biztosítják a dol­gozó nők harmadik műszak­jának könnyítését. A vizsgálat összességében azt is megállapí­totta a megyei nőbizottsági ülés, hogy az esetek többségé­ben jobb szervezéssel meg le­hetne oldani a nőpolitikái ha­tározatra vonatkozó feladatok maradéktalan végrehajtását. Ezért azt javasolják, hogy fo­kozni kellene a konyhakész ételek, konzervek választékát, s az egymáshoz tartozó ételek egy helyen való árusítását. A népfrontbizottságok a további­akban jobban szorgalmazzák a lakóterületük zöldség, gyü­mölcs és más élelmiszer jobb ellátására tett kezdeményezé­sek megvalósítását, legyenek kezdeményezői a házikertek jobb kihasználását és a házi­kertekben jelentkező többlet­nek az ÁFÉSZ útján történő értékesítését. Javasolja a me­gyei nőbizottság, hogy az üzletekben szervezzék meg a rendszeres közvéle­ménykutatást Őszi múzeumi program Névadó ünnepség Néprajzi kiállítás Képzőművészeti tárlat Hogyan készül a Nógrád me­gyei Múzeumok Igazgatósága az őszre, milyen kiállításokat, programokat láthatnak a mú­zeum kedvelői, a látogatók? Ezekkel a kérdésekkel keres­tük fel dr. Molnár Pált, a me­gyei múzeumok igazgatóját és a kapott tájékoztatás alapján állítottunk össze egy csokorra valót a megye múzeumainak programjából. Mint minden évben — most Is — a múzeumi hónap tarto­gatja a legtöbb csemegét. Szep­tember 29-én a fegyveres erők napján lesz a karancsberényi Felszabadulási és Partizán Em­lékmúzeum névadó ünnepsé­ge: a múzeumi hónap ünnepé­lyes megnyitója. A három részből álló egésznapos prog­ram első részeként a Nógrádi Sándor nevét viselő iskolák, intézmények helyezik el koszo­rúikat, ezután kerül sor a névadó ünnepségre, majd a szécsényi Nógrádi Sándor Gimnázium KISZ-esei adnak kultúrműsort. Az egésznapos eseményt a KISZ szervezésé­ben lezajló honvédelmi prog­ram zárja. Október 6-án a balassagyar­mati Palóc Múzeum első eme­letén három kiállítás nyílik. A látogatókat idős Szabó István Kossuth-díjas érdemes művész válogatott kiállítása (amely a Műcsarnokban is szerepelt) várja, a második kiállítás Nógfád megye részvétele az 1848—1849-es forradalom és szabadságharcban címet vise- *!S A centenáriumi év kereté­ben ugyancsak a Palóc Mú­zeumban nyílik meg a Buda­pest III. kerületének köztéri alkotásairól készült makettek kiállítása. A megyeszékhelyen, Salgó­tarjánban október 13-án nyílik meg a kohászati üzemek mű­velődési házában a megye kép­zőművészeinek őszi tárlata. A két évvel ezelőtt született kez­deményezést szeretnék hagyo­mánnyá fejleszteni. Ugyancsak október első felében a pásztói helytörténeti múzeumban nép/ rajzi kiállítás nyílik, amely a megye népviseletét, a népi szo­kásokat mutatja be. A proletár diktatúra győzelmének 25 éves évfordulója tiszteletére az MSZMP oktatási igazgatóságán Politikai plakátok 1945—1948- ban címmel nyílik kiállítás. Már szeptembertől vándorol az általános és középiskolákban az a kiállítási anyag, amely a megye iskoláinak történetét és államosítását prezentálja. A múzeumi hónap gazdag programja mellett még a kö­zeljövőben, szeptember hónap­ban is lesz néhány kiemelkedő rendezvény. Szeptember 3-án Balassagyarmaton, a Palóc Múzeumban megyei gyermek- rajzkiállítás nyílik, majd Mol­nár József festőművész kiál­lítását tekinthetik meg a ba­lassagyarmatiak. Mindezek mellett a horpá- csl, a bánki, a csesztvei, a pásztói állandó kiállítások ezentúl is várják az érdeklő­dőket. abból a célból, hogy milyen cikkeket kérnek a község, il­letve a város lakói a jobb ellá­tás biztosításáért. A rendkívül érdekes és élénk vitában részt vett Nagy Józsefné, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa elnökségé­nek tagja, az Országos Nőbi­zottság elnöke is. A Hazafias Népfront megyei nőbizottsága vitájában elhang­zott javaslatokat a megye ál­lami és társadalmi szervezetei elé terjeszti az intézkedés cél­jából. hgyűttérzünk a chilei haladó erőkkel Az utóbbi időben az egész ország közvéleménye, s kö­zöttük a Salgótarjáni Kohá­szati Üzemek dolgozói is nagy figyelemmel kísérik a chilei haladó erők küzdelmét a szél­ső jobboldali és fasiszta erők­kel. A felháborodás hangján olvassák és hallják napról napra a hírt a merényletek sorozatáról és a haladó erők ellen elkövetett gaztettekről. A sorozatosan elkövetett po­kolgépes merényletek eddig nyolc ember életét oltották ki, több mint hetven embert, közöttük ártatlan gyermeke­ket sebesítettek meg, olajveze­tékeket, magasfeszültségű távvezetékeket, közúti és vas­úti hidakat rongáltak meg. Ezenkívül a közintézmények felrobbantásával is mérhetet­len kórokat okoztak az or­szágnak. A Salgótarjáni Kohászati Üzemek fiataljai és idősebb dolgozói egyaránt felháboro­dással ítélik el a chilei szél­ső jobboldali erők tetteit. Au­gusztus 31-én délelőtt tizen­egy órakor rendkívüli röp- gyűlésre jöttek össze a szeg- csomagoló ifjúsági üzem fia­taljai, hogy véleményüket és közös elhatározásukat távirat útján közöljék az illetékesek­kel. Arról értesítették Allende elnököt és a chilei haladó erőket, hogy a Salgótarjáni Kohászati Üzemek munkás- és KISZ-fiataljai őszintén tá­mogatják a chilei népet sza­badságukért, országuk függet­lenségéért folytatott harcá­ban. Mélységesen elítélik az ellenforradalmi erők terrorak­cióit, népellenes és törvényel­lenes cselekedeteit. A kohászati üzemek fiatal­jai nagy figyelemmel és együttérzéssel kísérik a chilei munkásosztály, a népi egység kormánya, és személy szerint Allende elnök harcát. Bizto­sítják, hogy minden rendelke­zésükre álló eszközzel támo­gatják Chile népét a külső és belső ellenforradalmi erők­kel folytatott harcukban. Péter János fogadta az osakaf tartományi m kormányzót Péter János Ruroda Ryoichi, Japán Osaka tartományának kormányzójával Péter János külügyminiszter pénteken hivatalában udva­riassági látogatáson fogadta Kuroda Byoichit, Japán Osa­ka tartományának kormányzó­ját. A tartományi kormányzó — aki a Fővárosi Tanács ven­dégeként tartózkodik Budapes­ten — délelőtt megbeszélést folytatott Szépvölgyi Zoltán­nal, a Fővárosi Tanács elnö­kével, valamint a főváros több vezetőjével. Kuroda Byoichi ezután Buda­pest nevezetességeivel, látni­valóival ismerkedett. A tarto­mányi kormányzót látogatásai­ra elkísérte Tokura, Japán bu­dapesti nagykövete is. Szépvölgyi Zoltán szombaton este a margitszigeti Nagy­szállóban vacsorát adott az osakai tartományi kormányzó tiszteletére. flz Elnöki Tanács ülése A népköztársaság Elnöki Ta­nácsa pénteken ülést tartott. Törvényerejű rendelettel mó­dosította az Elnöki Tanács az oktatási rendszert szabályozó 1961. évi törvényt. Figyelem­mel az oktatási reform során szerzett tapasztalatokra, új megfogalmazást nyert az egyes oktatási intézmények és for­mák a gimnáziumok, szakkö­zépiskolák és a felnőttoktatás — képzési célja, a módosítás ezen kívül kiterjed időközben a meghaladottá vált néhány más törvényi rendelkezésre is. A törvénymódosítással össz­hangban az Elnöki Tanács módosította a középfokú okta­tási intézményekre szóló 1965, évi 24. számú törvényerejű rendeletet. Az Elnöki Tanács módosítot­ta a honvédelemről szóló tör­vényt. A kiegészítő módosítást tartalmazó törvényerejű ren­delet bővíti a tartalékos had­kötelesek katonai szolgáltatá­sának törvényes kereteit. Az Elnöki Tanács döntése alapján a szegedi tanárképző főiskola a jövőben „Juhász Gyula Tanárképző Főiskola" néven folytatja működését. Az Elnöki Tanács végül bí­rói és más folyamatban levő ügyeket tárgyalt (MTI) Tovább fejlődik as oktatási rendszer MTI Szőke Sándor,' az hírmagyarázója írja: Az Elnöki Tanács pénteki ülésén — összhangban a Köz­ponti Bizottság elmúlt évi, az állami oktatás továbbfejleszté­Szivvel lélekkel — fodor — séről szóló határozatával — megtárgyalta és jóváhagyta az oktatási rendszerünk tovább­fejlesztéséről szóló törvény- erejű rendeletet Ismeretes, hogy az 1961. évi III. törvény foglalta és foglal­ja keretbe oktatási rendsze­rünk szerkezeti felépítését, az alsó-, közép- és felsőoktatás alapintézményeit, valamint ezek feladatait az egységes ok­tatási rendszeren belül. A mű­velődésügyi miniszter és az igazságügy-miniszter előter­jesztése alapján az Elnöki Ta­nács megállapította, hogy a gyakorlat bebizonyította a tör­vényben rögzített irányelvek általában helyesek, oktatási intézményeink — beleértve oktató-nevelő munkát is — a kitűzött cél irányába fejlődött. A törvény megszületése óta eltelt 12 esztendő tapasztalatai azonban már kellő alapot ad­nak ahhoz, hogy oktatási in­tézményeink képzési rendsze­rét továbbfejlesszük, és még alkalmasabbá tegyük az előt­tünk álló feladatok hatéko­nyabb megvalósítására. Ezt a célt szolgálja as Elnö­ki Tanács most elfogadott tör­vényerejű rendelete az oktatá­si rendszer továbbfejlesztésé­ről, amely az 1961. évi tör­vény egyes rendelkezéseit újonnan fogalmazza, s ezzel — a törvény keretjellegének megfelelően — megteremti a jogalapot a továbbfejlesztés­hez. Ez az egyes oktatási in­tézményekre vonatkozó részle­tes jogszabályok ^zükség sze­rinti módosítása révén valósul majd meg a gyakorlatban. A módosítások elsősorban a? egyes oktatási intézmények képzési célját pontosítják: né­hány túlhaladott rendelkezést a mai állapotokhoz igazítanak. Az 1961. évi harmadik törvény (Folytatás a 2. oldaloni

Next

/
Oldalképek
Tartalom