Nógrád. 1973. július (29. évfolyam. 152-177. szám)

1973-07-01 / 152. szám

ISIunicdsarcok Sxal mater csen jártunk Kőműves az apa és a fia is Szécsényben a Nógrád me­gyei Állami Építőipari Válla­lat egy hete átadta a tanács mögött épített 20 lakásos OTP-házat. A szerződés sze­rinti határidő június 30 volt, de akik a nem éppen) kis ősz- szegeket befizették, szorongva várták a nagy napot, amikor szép, új otthonukba költöz­hetnek. A kőművesnek és az építő­ipar többi dolgozójának az a sorsa, hogy amint elkészül­nek az egyik épülettel, a má­sikhoz költöznek újabb munkához kezdenek. Nem tudom, hogy a 20 új lakástu­lajdonos közül vajon ki is­meri személyesen Bagi Pál kőműves brigádvezetőt, az Építőipar- Kiváló Dolgozóját, akinek a közelmúltban adták át a miniszteri kitüntetést? Vagy legalább hírből isme­rik-e 15 fős brigádját? Tud­ják-e, hogy azt az épületet, amelybe most költöznek, Bagi Pál brigádja, vagy azok a munkások alapozták, falazták, vakolták és színe.zték, akik ko­rábban ebből a brigádból vál­tak ki. Bagi Pál Nógrádszakálon lakik, onnan naponként autó­busszal jár az építkezésre. Milyen utat járt be, az or­szág hápy városában és köz­ségében dolgozik egy kőmű­ves? Bagi Pál életéről re­gényt 'ehetne írni. Tizennyolc éve dolgozik a vállalatnál, de legnagyobb élménye Dunaúj­város, vagy ahogyan akkor hívták: Sztáiinváros építésé­hez fűződik. Micsoda építke­zés volt az! Előtte soha nem látott olyan nagy ipari üze­met, mint amilyet Dunaújvá­rosban építettek. És a laká­sok, az új utcasorok. Szinte a szemük előtt nőtt ki az új város. Rozsföldön kezdték az alapozást és milyen szép vá­ros volt. amikor eljött onnan! Egymás után, mint az or­gonasípok, úgy cseperedtek fel a gyerekek, az ilyen csa­ládapának otthon a helye. Most már jobb, hogy a közel­ben dolgozik, minden este ha­zatérhet családjához. Persze, esténként sokat mesélt a haj­dani nagy építkezésekről. A fiát kőművesnek szánta, és bizonyára az esti beszélgeté­sek is hozzájárultak a szakma megkedveltetéséhez. Valóban kőműves lett a fia is. Egy­szerre hozta őt Hársas Lász­lóval, a mostani művezetőjé­vel a vállalathoz tanulónak. A két gyerek együtt járt iskolá­ba, jó ideig mindketten a ke­ze alatt dolgoztak. Hogy Hár­sas László a főnöke lett, ez egyiküket se zavarja. Ami­kor ezt említettem, mindket­ten jót_ nevettek és azt mond­ták, hogy kölcsönösen büsz­kék egymásra. Az ifjabb Bagi Dudás Fe­renc brigádjában dolgozik, Szécsényből Balassagyarmat­ra, a Nógrádi Sándor-lakóte- lepre mentek, mert ott most kezdődik az igazi kőműves- munka. Bagi Pálnak maradt Szécsényben is tanítványa. Büszkén újságolta, hogy há­rom érsekvadkerti fiú: Kono- pás István, Halászi Károly és Oravecz János most vizsgáz­tak, kőművesek lettek ők is. De keze alatt tanulta a szak­mát Oláh Béla és Oláh Bar­nabás is. Szakmát szereztek, nem vándorolnak, biztos megélhetést találnak az ál­lami építőiparnál. Augusztusban Bagiék Nóg- rádszakálban lagzira készül­nek. Erzsikét az erdész veszi feleségül. Nem kerül mesz- szire a szülői háztól, szemben fognak lakni. A családban nem egy lakást építettek már. Bagi Pál mór az unokákra gondol. Ha nem ő mondja, el sem hittem volna, hogy 57 éves. Boldog ember. A mun­kásélet sikerét szép család, sztahanovista és az Építőipar Kiváló Dolgozója kitüntetés jelzi. F. L. Vizsga után Szorospatakon A cukorgyártást kapta vizs­gakérdésként. Amikor befe­jezte, az iskplaigazgató még megkérdezte: — Dolgozott ta­lán cukorgyárban? — Igen, valamikor — vála­szolt. ö volt tulajdonképpen a korelnök a tanulók között, mert Moravcsik József 1918- ban született. Általános isko­lai tanulmányait most már végérvényesen befejezte. A 8. osztály anyagából is sikeres vizsgát tett. X — Boldog emberek. Leg­alábbis ezt. lehet leolvasni az arcokról. A nehezén túlvan­nak. Ebéd közben még a vizs­ga izgalmairól folyik a vita közöttük. Többet is megkér­deztem: érdemes volt-e az ál­dozatvállalás? Volt, aki elő­ször értelmetlenül nézett rám, mert számára a legtermésze­tesebb dologról kérdeztem. — Persze, hogy érdemes volt — kaptam sorjában a válaszokat. — Én mindig azt tartottam, hogy az okosabb embertől le­het tanulni. Most mód volt ró. Így van, Kovács elvtárs? — fordul bizonyításért az iskola- igazgatóhoz Moravcsik József. egyakarattal, és ami talán en­nél is több, lelkesedéssel vé­gezték a tanulást. Igaz, ebben lelkes pedagógusgárda segítet­te őket. Kovács József igazga­tó, Bodor Teréz, Halász Ró­zsa, Babcsányi Ágnes, Ora­vecz Mária pedagógusok mel­lett mint óraadók Pál József és Kazinczi Ferenc — s a szorospataki aknaüzem dolgo­zói is segítettek. Ök matema­tikára tanítottak. X f' Februárban kezdték heti egy alkalommal, de később már kétszer jöttek össze. A válla­lat osztályonként három nap tanulmányi szabadságot biz­tosított. Az oktatáson való részvétel lehetőségét műszak­cserékkel, szabadsággal, sza­bad idővel oldották meg. Elő­fordult, hogy a műszakról egyenesen az iskolapad követ­kezett és bizony a hatórás fog­lalkozás fárasztó volt. Megér­te — most mégis mindenki ezen a véleményen van. A munka mellett azért persze más gond is akadt, főleg az asszonyoknál. Diczkó Miklós- néról a lámpakamra pártbizal­mijáról mondták, hogy öt­gyermekes anya. A legkisebb lánya az idén érettségizett. Most a mama is jó eredmény­nyel vizsgázott.. X Korábban is volt felnőttok­tatás a szorospataki iskolában. Az igazgató szerint hétéves szünet után kezdődött ismét, de most már folyamatossá szeretnék tenni úgy, ahogy a párt művelődéspolitikai irány­elvei, ezt meghatározták. Bi­zony, szépszámmal vannak még, akik nem rendelkeznek az általános iskolai végzett­séggel. Az élet egyre többet követel, az igények mind na­gyobbak lesznek. Az önigény, a tanulási vágy felkeltése fon­tos dolog az üzemeknél. A lehetőségek, feltételek megte­remtése is. Akik most végez­tek, baráti körben, a munka­helyeken bizonyára jó szószó­lói lesznek ennek, ők saját tapasztalatukkal segíthetnek megértetni másokkal is, hogy érdemes tanulni. A folytatásra készülnek. A következő oktatási évben még több munkás számára akar­ják biztosítani a tanulás le­letőségét. Ehhez csak egy do­log szükséges: az akarat még több munkás részéről, akik él­ni tudnak majd ezzel a lehe­tőséggel. B. J. „Szobrot kap a falunk...” Kertész Imre — Pusztatercs volt valami­kor a mi falunk. Ez volt a neve. Állítólag egy-két ház volt csak a mostani község helyén. Amikor az utat megé­pítették, azután nőttek ki a földből egymás után a házak. Azóta eléggé meggyarapod­tunk. — Kertész Imre, a falu párttitkára mondta ezeket legutóbb, amikor Szalmater- csen jártunk. A tanács Karancsságon van, itt Szalmatercsen csak a ki- rendeltség dolgozik. A „pa­rancsnok” pillanatnyilag Oravecz Józsefné, 'aki hu­szonegyedik éve tevékeny­kedik a tanácson. Már megkapta a húszéves tanácsi munkáért járó arany fokozatú jelvényt, a vele já­ró jutalommal együtt. Sok a dolga, de végzi szorgalmasan, és ami nem utolsó szempont: gyorsan. Most éppen kisebb fajta ta­nácskozást tartanak Kertész Imrével, mert Oraveczné tag­ja a községi pártvezetőségnek, és beszámolót készítenek a taggyűlés elé. — Ide várjuk még a pártve­zetőség harmadik tagját is, addig ráérek beszélgetni. Ezek a szavak nekünk szól­nak, akik a falu mindennap­jairól érdeklődünk. — Csendes község a mienk — mondja Kertész Imre. — Az emberek kint vannak a határban, mindenki dolgozik, Napközben néptelenek a por­ták. A gyerekek vannak itt­hon, akik vakációjukat töltik. újítják a színpadot, új égő­ket raknak a régiek .helyébe. El ne felejtsem, szobrot is kap a falunk. A kultúrház elé kerül. Az alapja már meg­van, most várjuk, mikor ér­kezik. Nem volt még itt a faluban se emlékmű, se szo­bor. Ezért beszélnek róla az • emberek. Beszélnek bizony. Még a televízió is mutatta, milyen szobrot kap Szalmatercs. Juhász Ferencné boltvezető szalad be egy pillanatra. A községben csak itt van tele­fon, Szécsénnyel akar be­szélni. Egy pillanatra föltart­juk, hogy megkérdezzük, mi­lyen az ellátás Szalmater­csen? A válasz nem késik soká, Juhászne már mondja is: — Nem panaszkodhatunk,_ csak a szalámi kevés, elfogyna ennél sokkal .több. Sok kon- zervet vesznék az itt lakók. A húskonzerv, a májkrém a leg­keresettebb. Sajnos, sört nem Ife Oravecz Józsefné Oraveczné, Erzsiké is közbe­szól: ;— Persze, történik azért egy és más. A kultúrházban fel­Juhász Ferencné kapunk; pedig jó lenne; ha azt is árulhatnánk. El ne fe­lejtsem, hogy szinte ugrássze­rűen megnőtt a kávéfogyasz­tás; szombatonként akár öt­hat kilót is eladok. Még töb­bet vinnének, ha lenne dará­lója a boltnak. Végűi még azt is elmondja: ha valgki hűtőszekrényt, mo­sógépet, centrifugát akar ven­ni, azt megrendelheti a bolt­ba, és házhoz szállítják. Ép­pen most várják'egy százöt­ven literes .Lehel hűtőszek­rénynek az érkezését, hogy egy szalmatercsi család kony­hájába kerüljön,., A boltvezető szalad vissza a boltba, a párttitkár és Ora­veczné pedig hozzákezdhet a tanácskozáshbz. . Cs. E. — Igaz bizony, és mondhatom, idős ember létére igazán be­csülettel helytállt — válaszolt az igazgató, majd felém for­dulva folytatta. — Én, itt tanítok Szorospa- lakon, 1937 óta. Most olyanok is végeztek, akiknek a gyere­keit is tanítottam. Igaz, van olyan volt tanítványom, aki már nagymama. Ez az osztály 38 tanulóval kezdett. Két testvér nem jött csak vizsgára. A többiek itt voltak. Az egész tanfolyam alatt fegyelmezett, szorgalmas magatartást tanúsítottak. Az eredmény is megfelelő. Közü­lük hatan jó eredménnyel, hu- szonhatan közepessel végez­tek, és a többi is megfelelt — mondta Kovács József igaz­gató. X \ A vízsgaelőkészítő tanfo­lyam gazdája a nagybátonyi Bányász Művelődési Ház volt. Jó gazdának bizonyult. A ta­nulók szervezését az üzemek­nél a személyzeti vezetők vé­gezték. Nemcsak Szorospatak­ról. hanem Tiribesről, sőt Há­nyásról is voltak „bejárók”. A harisnyagyárból is jöttek asz- s'onyok. Jó néhányan a se­gédvájár-vizsga letétele után folytatták a tanulást. Ez a vizsga számukra már lehető- s,v,ot jelent a későbbiekben a vájár-, vagy más szakma rtiet- szerz ősére. Talán kai önhöz" Indítékokból, de végső soron A műhelyfőnök' kirob­bant. Zengett a hang­ja, az udvar is megtelt vele. Máskülönben nyugodt ember. Neki van igaza, a gépek körül nem szabad idegeskedni. De most már jobbnak látta, ha elkapja a két fiút. Szétszed­ték a kombájnt és milliónyi csavarból, formált vasból, fo­gaskerékből és ki tudná még miből nem álló alkatrészeket, akár a kavicsot, egy ládába szórták. Jókedvükben még egy slágert is elfütyültek. Szász István nagyon szere­ti a két fiút. Szeme láttára nőttek fel. Azt is jól tudta, hogy éjszaka álmukból fel- költve is megmondják, me­lyik csavar, hová tartozik. Tudta, jobban mint bárki, de a rendetlenséget nem hagy­hatja szó nélkül. Fiatalon kell a legényeket a rendre szoktatni. Mérges arcot vá­gott, még a hangját is ma­gasabbra emelte a szokottnál. — Mi ez itt, ócskavas-ki­állítás? Munkaidő vége vojt, men­tek volna a fiúk, de a főnök arcából olvastak és jobbnak látták rendben hagyni maguk mögött a műhelyt. Kovács István, az egyik szerelő oda­súgta barátjának, Mravik Ist­vánnak: — Igaza van, ezt elszúr­tuk, még jó, hogy apám nem átta meg ... — Persze, hogy igaza van. Fiúk a motoron Estére kimegyünk motoroz­ni? így beszélgettek halkan, egymás között, miközben gyorsan teljesítették a főnök parancsé t. Amikor elváltak, Kovács Pista, a fiatalabb, az­zal búcsúzott Mravik István­tól. — Akkor estére a palánki úton... Még nem volt alkony, csak az árnyék tette haragosabbá a Börzsöny innenső oldalát, és lassan az este hírnökeként pára ülepedett a völgyekre. A legelőről komótosan hazafelé ballagott a nagyoroszi tsz gulyája, az országúton egy motor száguldott. Hasította a sűrűsödő levegőt. Kovács PisL ta vezette. Mögötte a barát­ja. Mintha a járműhöz for­rasztották volna magukat. Bolondja a motornak Ko­vács István. Nem nagy nö­vésű fiú, inkább tömzsi és fe­kete. A szeme, a haja, még a bőre is. Róla szokták monda­ni, hogy a gépek között szü­letett, még az anyatejet is ott szívta. A nagyapja, Kovács Alajos, már az öregkorba fordult ugyan, de még ma is olyan biztos a keze, amikor szerszámot fog, hogy akárme­lyik fiatal megirigyelhetné. O kezeli a mozigépet is. Való­sággal oltja unokájába a szaktudást. Amikor a fiú ki­megy a határba a géppel, el­maradhatatlan, hogy ne men­jen megnézni őt. A fülével ta­pasztalja ki, hogyan bánik unokája a motorral. Pista a múlt nyáron kombájnt veze­tett az aratáskor. Nem meg- szólásként, de a termete mi­att alig látszott a vezetőülé­sen. A pernye, a por pedig belepte az arcát. Kemény ember az öreg, de ennek lát­tán megdobbant a szíve. Hi­ába, az unoka, az unoka. Az egyik fordulónál megállította Pistát. Vizeskanna volt a ke­zében. — Szépen megy ez a gép. Mosakodj csak meg, és húzd is meg, jólesik ilyenkor a friss víz ... Mindig a gépnél volt az öreg aratáskor. A fia is, már­mint Pistának az apja, aki az elmúlt évben ült utoljára kombájnon, mert szerelő lett. A fia tulajdonképpen mellette tanult a balassagyarmati ipa- ritanuló-iskolán kívül. Ami­kor Szász, a műhelyfőnök ráncbaszedte őket, Pista azért szorított leginkább, hogy ap­ja meg ne hallja," hogy a fiát rendetlenségért megpírongat- ják. Mert Kovács Lajos, a fiú apja, az öreg Alajostól tanul­ta meg, hogy a műhelyben rendnek kell lenni, Pista pe­dig apjától. Aki ebben a fa­míliában ezt nem tudta meg­tanulni, az nem is való a hí­res gépészcsaládba. Nagyorosziban, a Berény fe­lé vezető úton laknak Ková­csék. Népes család, mert Pis­tán kívül még három kisebb is van. Szép nagy a most még épülőben levő portájuk. Ha­nem az udvaron, a fészerben, a műhelyben, hogy ott mi van! Százéves öreg Jáwától a leg­újabb motorkerékpárig min­den. Alkatrészek a tűnagysá­gútól a szakájtónagyságúig. Ez a Pista pedig amikor nézte ezt a rettenetes káoszt, fél­rehajtotta fejét, haja a hom­lokára csúszott, és magabiz­tosan mosolygott. Hasonlóan viselkedik, ami­kor darabokra szedik azt a behemót, nagy kombájnt is. Még a legkisebb szegnek is ismeri a hivatását. Ki tudná jobban vezetni is, mint azok, akik szétszedik 'és összerak­ják. Az elmúlt évben Pelle Já­nos, -a tsz elnöke megegyezett Szász Istvánnal, a műhelyfő­nökkel, hogy a fiút áz apja mellett segédvezetőnek be­osztják. Az idén abban ál­lapodtak rneg, hogy Kovács István, a tsz fiatal szerelője, önállóan indul aratni, Barna Antal, Barna Jóska és Jakus Sándor társaságában. Nem is idegeskedik miatta. A Ko­vács família tagja ő, aki a gépek között született, ott is nőtt fel. Akinek olyan híres gépészőse van, mint Kovács Alájos, a nagyapja és Kovács Lajos, az édesapja. A két fiú már lordult egyet a motorral. Este lett. A Bör­zsöny feketébe került. Hűs szél játszott a levelekkel. A nappali melegtől megenyhült vidék felsóhajtott. Az út men­tén zizegett a sárguló búza. Pista hátra szólt barátjának. — Nemsokára aratunk ... — Akkor forduljunk még egyet. Egy darabig már úgy sem motorozhatunk... A falu szélétől visszafor­dultak és mintha bele­fúrták volna magukat az éj­szakába, száguldottak az úton. A fényszóró mutatta az utat. Jólesett nekik a friss levegő... Bobál Gyula NÓGRÁD — 1973. július 1., vasárnap 3 y A

Next

/
Oldalképek
Tartalom