Nógrád. 1973. június (29. évfolyam. 126-151. szám)

1973-06-01 / 126. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! « '“»ÍÍÍÍSIMP' tj P G RA„Q M E GYEI B!7f>»!T<ArAé^|M XXIX. ÉVF., 126. SZÁM ARA: 80 FILLÉR 1973. JÚNIUS 1., PÉNTEK Llcsezett a Hazafias Népfront Nógrád megyei Bizottsága Intézkedési terv a nőpolitikái határozat végrehajtására Tegnap tartotta ülését a Hazafias Népfront Nógrád megyei Bizottsága. A bizottság tagjai először tájékoztatót hallgattak meg a népfrontbi­elősegíteni, hogy a nők köré­ben és érdekében végzett po­litikai munka a népfront egész tevékenységének elválasztha­tatlan része legyen. Ehhez az je­zottságok választási munkájá- szükséges, hogy a népfronté­nak tapasztalatairól. Marczinek István, a HNF megyei bizottságának titkára elmondta, hogy a választási feladatokat a népfrontbizott­ságok az intézkedési tervek­ben meghatározott célkitűzé­sek alapján végezték. A me­gyei elnökség nevében köszö­netét fejezte ki mindazon szerveknek, aktivistáknak, akik a választás lebonyolítá- sában a népfrontbizottságok munkáját önzetlenül segítet­ték. Ezt követően Seres Vladi- mirné ismertette azt az intéz­kedési tervet, melyet a nőpoli­tikái határozatból adódó fela­datok végrehajtására a HNF megyei elnöksége elfogadott. Az MSZMP Nógrád megyei Végrehajtó Bizottsága 1973, ja­nuár 3-i ülésén tárgyalta a zottságok jól ismerjék a nő- kérdés lakóterületi helyzetét. Időről időre tanulmányozzák annak egy-egy területét és kö­vetkeztetéseiket elnökségi ülé­sen vitassák meg és a tapasz­talatokat munkájukban hasz­nosítsák. A népfrontbizottságok szor­galmazzák a nők közéleti tisztségviselésének növelését, gazdasági-politikai életünk minden területén. A velük va­ló folyamatos foglalkozásról is gondoskodni kell, hogy közéle­ti megbízatásaiknak minél jobban eleget tudjanak tenni. A női tanácstagok munkájá­nak segítése, aktivitásuk to­vábbfejlesztése, felkészültsé­gük növelése érdekében ta­pasztalatcserék szervezésére kerül majd sor. ben, hogy milyen igény lentkezik az egyhetes böl­csőde, óvoda, iskolanapközi- otthonok létesítésére. Nagy energiát szentelnek a sokgyermekes anyák anyagi támogatására, erkölcsi megbe­csülésükre. A népfrontbizott­ságok a tanácsoknál, üzemek­nél kezdeményezik, hogy gyermekeik ingyenes tanszert, étkezést kapjanak az iskolák­ban, óvodákban. Differenciáltan,' a szociális gondozás keretében kiemelten foglalkoznak az idős nők hely­zetével is. A népfrontbizottságok tár­sadalmi munkát szerveznek a szülők, a lakosság körében, hogy a IV. ötéves tervben cé­lul -tűzött gyermekintézmények építése .mielőbb megvalósul­jon. Felmérik, hogy milyen közös anyagi erőből van lehe­tőség ezek számának növelésé­re. Megvizsgálják a megye te­A helyi népfrontbizottságok rületén a nők háztartási mun­feladata, hogy nyújtsanak se­HNF megyei titkárságának gítséget a bejáró munkásnők- előterjesztésében a népfront­bizottságok tevékenységét a nőpolitikái határozat végre­hajtásában. Határozatábah megszabta azokat a feladato­kat, melyeket a népfront szer­veinek a népfrontpolitika te­rületén tenniük kell. Seres Vladimirné elmondta: a népír-ontbizottságok feladata nek abban, hogy gyermekei­ket életkoruknak megfelelő gyermekintézményekben elhe­lyezhessék. Külön figyelmet fordítanak az egyedül élő anyák segítésére, gondjaik megoldására. A HNF salgótar­jáni városi elnöksége felmé­rést végez a gyermeküket egyedül nevelő anyák köré­káját könnyítő szolgáltatások fejlesztésének lehetőségeit is. A népfrontbizottságok fela­datai közé tartozik, hogy közreműködjenek á níjk álta­lános és politikai műveltségük, valamint az iskola és család kapcsolatának fejlesztésében, a szülők körében végzendő pe­dagógiai propagandában — mondta többek . közölt Seres Vladimirné. Jiri Götz nyilatkozata Júniusban parafalják a csehszlovák—nyugatnémet szerződést Bochkor Jenő, az MTI tu- fontosabb — mőndotta —, Götz hangot adott meggyő­dositóia jelenti:' hogy a két kormány jóvá- ződésének, hogy a diplomá­Bohuslav Ghnoupek külügy- hagyja a szerződéstervezetet, ciai kapcsolatok felvétele miniszter június 19-én. utazik A szerződést június 19-én sem. varat sokáig magara, Bonniba a csehszlovák—nyu- Bonnban vagy személyesen a szavai szerint „az, igen ha- gatinémet szerződés parafáié- két külügyminiszter parafái- mar megtörténhet”. A szerző- sána — jelenhette be caütör- ja, vagy a két küldöttség ve- dések életbe lépésével elkezdő­tökön Jiri Götz csehszlovák ze-tője. A parafálásra Chnou- dik a kapcsolatok normalizá- küiügyminiszter-helyettes. Az pék csehszlovák külügymi- lódásanák folyamata, ös&z- aláírás ősszel történik meg — niszter Bonnba jön. Ezután hangban az európai helyzet folytatta — és ebből a célból történik majd meg a szerző- pozitív alakulásával, s ez to- ■ ' dés aláírása és ratifikálása, vábbi javulást hoz majd a Mint közölték, velünk, Willy Légkörben. „Ügy vflem, hogy Brandt szövetségi kancellár a a távlatokat pozitívan ítél- nyári szünet után kész Prá- hetjük meg” — fejezte be ‘' a nyilatkozatát a csehszlovák külügyminiszter-helyettes. valószínűleg Willy Brandt kancellár utazik Prágába. Jiirt Götz bonni elutazása előtt csütörtökön reggel nyi­latkozott a CTK hírügynök- gáfoa utazni, hogy aláírja ség és a Rudé Bravó -tudósi- szerződést.” tóinak. Hangsúlyozta, hogy elégedett a szerdán lezárt hi­vatalos tárgyalások eredmé­nyeivel, amelyek mindkét fél számára kielégítöek. „Kulcskérdésnek tekintettük — mondotta —, hogy a mün­cheni eigyezményt semmisnek ismerjék el, és azt erkölcsileg és politikailag elítéljék. Ez megtörtént a szerződés elő­szavának harmadik mondatá­ban és az I. cikkelyben. A küldöttségék most a szerző­déstervezetet kormányuk elé terjesztik jóváhagyásra.” Götz megálllapította, hogy a tárgyalások és az azokat megelőző puhatolózó megbe­szélések igen intenzívek vol­tak, sokáig tartottak, hiszen nehéz kérdéseket kellett köl­csönösen elfogadható formá­ban megoldani. A müncheni diktátum erkölcsi-politikai megbélyegzésére a nyugatné­met fél olyan megoldást ré­szesített előnyben,' amelyből nem tükröződött kellően az egyezmény vétkes jellege. Ezeket a nyitott kérdéseket azonban sikerült megfelelően rendezni és a megoldás a csehszlovák fél számára ki­elégítő — hangsúlyozta a kül­ügyminiszter-helyettes. A csehszlovák—nyugatné­met kapcsolatok normalizálá­sának távlatait Götz igen biz­tatónak ítélte meg. „A leg­A lakásépítés eredményei A Pedagógusok Szakszervezetének elnökségi ülése A pedagógusok lakásépítésé­nek eredményeit, elmúlt évi tapasztalatait összegezték csü­törtökön a Pedagógusok Szak- szervezete Elnökségének ülé­sén. A tanácskozás megálla­pította: jó eredménnyel zá­rult a nevelők kedvezményes lakásépítési akciója 1972-ben is. A megyei művelődésügyi osztályok ebben az időszak­ban 1236 kölcsönigényt ter­jesztettek fel a Művelődés- ügyi Misztériumhoz. A ko­rábbi évhez képest a közsé­gekből benyújtott igények száma némileg csökkent, a városiaké pedig növekedett. Az Országos Takarékpénztár 1100 kölcsönkerétet biztosí­tott. Örvendetes, hogy az építkezők 26 százaléka peda­gógus házaspár és szembetű­nő. hogy növekszik az épít­kező óvónők száma is. Továbbra is sok segítséget jelent a pedagógusok számára a szolgálatilakás-vásárlás és -építés. A megyék részére költ­ségvetésből biztosított lakás- vásárlási összegek ebben a tervidőszakban nem változ­nak. A megyék a vásárlásra biztosított összegből támogat­ják a községek szolgálatila- kás-építkezéSeit is," illetve néhány megyében ebből a pénzből — helyi kiegészítés nélkül is — építkeznek. A tanácsi lakás juttatások száma megyénként, illetve vá­rosonként változó. , A Pedagógus Szakszervezet megyei bizottságai már az el­múlt évben is Szorgalmazták, hogy az illetékes megyei, il­letve városi tanácsok hozza­nak létre lakásépítési alapot, amelyből a tanácsi dolgozó­kon kívül a pedagógusok la­kásépítkezéseit, illetve -vásár­lásait is támogathatják. Ezek a. törekvések tavaly csak Debrecenben és Egerben jár­tak eredménnyel. Sajnos, né­hány megyében — például Komáromban — a tanács lét­rehozott ugyan lakásépítési alapot — és bár a rendelőt lehetővé teszi —, abba még­sem vonták be a fenntartásuk alatt levő intézmények dol­gozóit, így a pedagógusokat sem. Ügy tűnik, ebben az év­ben előrelépés várható. (MTI) I napirendet készítik elő A haderőcsökkentési kon­zultáció résztvevői — infor­matív jellegű megbeszélések keretében — folytatják a na­pirend kidolgozását. A meg­beszélések hasznosak, a lég­kör konstruktív —- állapítot­ták még csütörtökön a kon­ferenciához közel álló körök­ben. A problémákat a részvevők körének meghatározása során jól bevált két- és többoldalú tanácskozásokon vitatják meg. Időközönként pedig a mun­kakoktélok szolgáltatnak al­kalmat arra, hogy a delegáci­ók kötetlen formában foly­tassák eszmecseréiket. Ezen a héten az angol küldöttség rendezett fogadást és azon mind á 19 delegáció megje­lent. • Erre a hétre, újább plenáris ülés megtartását is tervezték, mint az a múlt heti ülésről kiadott hivatalos közlemény­ből is kiderült. (MTI) Tiltakozó tüntetések jegyében Nixon és Pompidou megbeszélése Csütörtök délelőtt Reykja- vÍKban megkezdődött Richard Nixon amerikai elnök és Ge­orges Pompidou francia ál­lamelnök első bizalmas meg­beszélése, amelyet két hason­ló találkozó követ. Ezt megelő­zően Nixon elnök egyórás esz­mecserét folytatott Henry Kis­singer nemzetbiztonsági főta­nácsadóval. Az izlandi fővá­rosban tartózkodik Michel Jo- bert francia külügyminiszter és Giscard d’Estaing pénzügy- miniszter.' Nixon elnök kísére­tében gazdasági tanácsadója, Schultz pénzügyminiszter és Walker pénzügyminiszter-he­lyettes foglal helyet. A réykjavíki Kjarval Múze­umban megrendezett találko­jelentősen eltérnek egymás­tól. Napirendre kerülnek a két ország kölcsönös kapcsola­tainak kérdésed is. Külön fog­lalkoznak az új atlanti alapok­mány kérdésével is, amelynek tervét Franciaország és a többi nyugat-európai országok hűvösen fogadták. Megfigyelők rámutatnak, hogy á találkozóra, amelyen az amerikai és a francia elnök a kelet—nyugati viszony kér­déseit, továbbá az európai biz­tonsági és együttműködési konferencia előkészületeit is megvitatják, rányomja bé­lyegét az Izland és Nagy-Bri- tannia között kiéleződött ha­lászati háború is. Az izlandi szakszervezetei: zón. a megfigyelők szerint fő- csütörtökön délutánra tiUa­képpen az Egyesült ÁllarnoK és a Közös Piac országainak kölcsönös viszonyát vitatják meg, különös tekintettel a nyugati valutareform-kérdé­sekről rövidesen folytatandó tárgyalásokra. A két fél néze­tei ezekben a kérdésekben kozó tüntetést, rendeznek Reykjavíkban egyrészt az amerikai és NAT(5-alakulatok izlandi áilomásoztatása elien. másrészt* a csendes-óceáni l'i/ancia atbmkísérletek ellen. (Folytatás a 2. oldalon) Itt a jó idő. A Bolyai János Gimnázium tanulói kihasznál­ják a verőfényes napsütést, a szabadban tartják meg rajz- órájukat Fodor Tamás felvétele Helsinki konzultáció Sslfogad!t«&9c teas Az európai biztonsági és együttműködési értekezlet előkészítése jelentős állomá­sához érkezett: a 34 résztve­vő ország képviselői elfogad­ták az államok közötti kap­csolatokat szabályozó tíz alap­elv szövegét. Ezzel kidolgoz­ták a konferencia meghatáro­zó jelentőségű dokumentumát, amely természetesen még a kormányok jóváhagyására vár. A konzultáció, munkabizott­sága csütörtökön folytatta .a 3. napirendi pont (kulturális együttműködés) töbh részte­rületének szerkesztését, de megbízható értesülések sze­rint lényeges előrehaladást nem ért el. Az ügyrendi mun­kacsoport a konferencia részt­vevőiről szóló' egyeztetett munkaokmányt tárgyalta. (MTI) A KGST-országok műszaki és természettudományi egyesületei a közös környezetvédelemért A KG ÖT-országok műszaki és természettudományi egye­sületeinek képviselői a na­pokban Budapesten elfogad­ták azt a tervezetet, melynek alapján a MTESZ 1975-ben nemzetközi környezetvédelmi szimpóziumot szervez. A szimpózium előlkészítő bizott­ságának vezetője, dr. Madas András, mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterhe­lyettes^ a bizottság eddigi munkájáról és a környezet- védelmi'’ feladatokról tájékoz­tatta az MTI munkatársát. Néhány szocialista ország műszaki és természettudomá­nyi szövetségeinél: vezetői a múlt évben elhatározták: kö­zös társadalmi tevékenységü­ket egyre inkább a KGST integrációs program megvaló­sításának . szolgálatába állít­ják. A fontosabb feladatokat a nemzetek egymás között felosztották, így a MTESZ-re hárult a környezetvédelem­mel kapcsolatos közös munka megszervezése. A MTESZ- tanácsikozás előkészítő bizott­sága már összeállította azokat a témaköröket, amelyeket a két év múlva sorra kerülő szimpóziumon vitatnak meg a résztvevő orazá&ok. Egyik témakör a kömyezetfejlesz- tésnek és -védelemnek a szo­cialista tervgazdaságba elfog­lalt helyzetét veti fel. A szo­cialista országokban szigorú követélmény, hogy a környe­zet károsítása nélkül oldják meg a gazdasági termelés nö­velését. A Német Demoikratí- kus Köztársaságban, s a Szov­jetunióban pedig a népgazda­sági tervezésnél előírják, hogy vegyék számításba a környe­zetvédelemre fordítandó költ-' Bégeket, s a jelek szerint1 a következő' ötéves tervben a magyar' tervben, a magyar tervgazdálkodásban is helyet kaphat majd a környezetvé­delmi költségelőirányzat. Ámint azt a másak kidolgo­zásra váró témakör is mutat­ja a környezetvédelemhez nemcsak pénz kell, hanem a közvélemény korábbi felfogá­sának megváltoztátása, tu­datformálás is. A termelés növelésével és a fogyasztási cikkek bővülő választékával több hulladék is keletkezik. A sok eldobandó, használatlan, anyag felgyülemlésének csak fegyelmezett magatartással lehet elejét venni. A városok minden lakójának közösségi szellemben kell a szűkebb környezet védelméről gon­doskodni a házak között és a kirándulóhelyeken, egyaránt. A szimpóziumon, külön, té­makörben tárják majd fel a résztvevők, hogy a műszaki és . természettudományi egye­sületek szövetségei hogyan segíthetik társadalmi munká­jukkal a környezet védelmét. (MTI) \

Next

/
Oldalképek
Tartalom