Nógrád. 1973. május (29. évfolyam. 102-125. szám)

1973-05-03 / 101. szám

w % Világ proletárjai, egyesüljetek! ; 1M‘P NÓG RÁD ME GY EÍ BIZOTTS ÁGÁÉ S'A MEGYE I TANÁCS EAPJA ^ XXIX. ÉVF.. 101. SZÁM ARA. 8Ci PILLÉK 1973. MÁJUS 3.. CSÜTÖRTÖK Színpompás május elseje Több mint húszezer ember a Salgótarjáni felvonuláson — Majálisok megyeszert** Május elsejére, a nemzetközi munkásosz­tály nagy ünnepére beköszöntött az igazi ta­vasz. Verőfényes reggelre ébredt az ország. Városokban, falvakban zászlók lobogtak. ün­neplőbe öltözött emberek gyülekeztek a mun­ka ünnepére. Budapesten, a fővárosban ün­neplőbe öltözött a felvonulási tér: a disz- emelvénnyel szemben Marx, Engels és Lenin arcmása volt látható. Körben a teret zász­lóerdő koszorúzta. Már az ünnepség meg­kezdése előtt telt ház volt a téren. A díszemelvényen foglalt helyet Kádár Já­nos, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, Losonczi Pál, a Népköztársaság El­nöki Tanácsának elnöke, Fock Jenő, a Mi­nisztertanács elnöke, a Politikai Bizottság több tagja, a munkásmozgalom több veterán harcosa, s a társadalmi és tömegszervezetek számos vezetője, a termelés több kiváló dol­gozója. A budapesti felvonuláson — ahová számos megyéből érkeztek küldöttségek, ott voltak megyénk küldöttei is — mintegy ne­gyedmillió fővárosi dolgozó vett részt. Nagy tömegek ünnepelték május elsejét a vidéki városokban és falvakban is, több he­lyen a politikai, az állami élet vezetői mond­tak ünnepi beszédet. Megyénkben számos helyen már a május elsejét megelőző estén elkezdődött az ün­nepségsorozat. Salgótarjánban a térzene után tábortűz és tűzijáték köszöntötte a megye­székhely dolgozóit. Verőfényes tavaszi reggelre ébredt Salgó­tarján is. Ünneplőbe öltözött dolgozók gyüle­keztek az üzemek bejáratai előtt. Ezrek vár­ták a felvonulást a Rákóczi út mindkét ol­dalán. Zászlók lobogtak, léggömbök úsztak a levegőben, transzparensek aranybetűi verték vissza csillogva a napfényt. A hangszórókból mozgalmi dalok, indulók áradtak. Még nem volt tíz óra, amikor a salgótar­jáni felvonulási ünnepség dísztribünjén el­foglalták helyüket az elnökség tagjai: Jakab Sándor, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a Központi Bizottság osztályvezetője, Pothornik József, az MSZMP Központi Bi­zottságának tagja, Géczi János, a megyei pártbizottság első titkára, országgyűlési kép­viselő, Hoffer István, a megyei tanács elnöke, Lipták József, az SZMT vezető titkára, a me­gyei, a városi és a salgótarjáni járási pártbi­zottság, a tanács, a társadalmi és tömegszer­vezetek, az üzemek és szocialista brigádok vezetői, a munkásmozgalom régi harcosai. A tribünön foglalt helyet az ideiglenesen ha­zánkban tartózkodó egyik szovjet katonai ala­kulat képviselője. Az idős veterán harcosok, a Tanácsköztársaság nagyszerű katonái az emelvény mellett helyezkedtek el. Pontosan tíz óra volt, A várost övező he­gyekről három robbanás, majd a zenekar ál­tál játszott városi szignál után kezdődött el a salgótarjáni felvonulás. Lipták József ünnepi köszöntője A nemzetközi munkásosztály nagy ünnepén, Lipták József, az SZMT vezető titkára kö­szöntötte a felvonulókat, az ünneplőket. A többi között ezeket mondotta: — Munkásvárosunknak is hagyománya, hogy május else­jén, a proletariátus nagy nem­zetközi ünnepén a fellobogó- zott utcákat és tereket megtöl­tik az ünneplőbe öltözött dol­gozók ezrei. Kifejezésre jut­tatják: egyetértenek a párt politikájával, szolidárisak a világ dolgozóival, hogy mély internacionalista érzelmek fűznek bennünket felszabadí­tónkhoz, az önzetlen harcos­társhoz, baráthoz, a kommu­nizmus építésén munkálkodó Szovjetunióhoz, a testvéri szocialista országokhoz. Ünnepi köszöntőjének to­vábbi részében a több évtize­des múltra tekintett vissza. A máról szólva kijelentette: — Szép és lelkesítő távlato­kat nyitó terveink megvalósí­tásának feltétele és alapja to­vábbra is a munka. A munkát ünnepeljük ma. A munkát, mert ez az értelme életünk­nek, ez ad tisztességet, becsü­letet és örömet az embernek. Ez biztosít forrásalapot to­vábbi felemelkedésünknek, fejlődésünknek. Ünnepeljük és köszöntjük a munkát végző munkáskollék- tívákat, vállalatokat, intézmé­nyeket, a földek dolgozóit, közülük külön is azokat, akik élenjárnak, példát mutatnák. Azokat az üzemeket, intézmé­nyeket, amelyek 1972-es te­vékenységük után, Kiváló Vállalat címet vívtak ki a szorgos, munkás hétköznapo­kon. Tisztelettel köszöntjük á munka ünnepén a szocialista brigádok tagjait, a munkaver­senyben kiemelkedő ered­ményt elért dolgozókat. Kí­vánjuk, hogy a jövőben is ér­jenek el sok sikert a munka frontján és a személyes éle­tükben egyaránt. Meleg szere­tettel és mélységes megbecsü­léssel köszöntjük a munkában, a harcban, a korábbi években élenjárt elődeinket. A nagy­múltú, illegális és munkás- mozgalmi elvtársainkat. Az első proletárdiktatúra, az 1919-es Tanácsköztársaság harcosait, vöröskatonáit. Min­den egyes becsületes, munká­ban megfáradt nyugdíjas ál­lampolgárunkat. Lipták József ezután a párt X. kongresszusának határoza­taiból adódó feladatokról, a novemberi állásfoglalás meg­valósításáról szólt. Beszédét így fejezte be: — Május elsejének osztály­jellege változatlan. E napon a föld minden lakott területén százmilliók nyújtanak egymás­nak kezet a közös harcban, a proletár internacionalizmus vörös zászlaja alatt. A győ­zelmes munkásosztály és a győzelemért harcoló dolgozók május 1-i kézfogásai is így válnak az imperializmus el­len. a békéért harcolók hatal­mas erejű demonstrációjává. Felvonulás a salgótar jáni ünnepségen A tribünnel szemben a vá­ros két fúvószenekara foglalt helyet. Dobpergés és induló következett, majd megkezdő­dött a megyeszékhely dolgo­zóinak több mint kétórás színpompás felvonulása, A város üzemeinek sorát az egyik legfiatalabb üzerh, a Szocialista Munka Vállalata, a vasasszakszervezet Vörös Ván­dorzászlajával kitüntetett Ki­váló Vállalat, a Budapesti Rá­diótechnikai Gyár salgótarjá­ni üzemének dolgozói nyitot­ták meg. Marx—Engels—Le­nin arcmását emelték a ma­gasba, az ország párt- és ál­lami vezetőinek fényképeit is elhozták magukkal. Vörös és nemzetiszínű zászlók hatal­mas erdeje borította be a dol­gozókat, s a tribün előtt lég­gömböket engedték a magas­ba. A sort a salgótarjáni öb­lösüveggyár, az Üvegipari Művek Kiváló Vállalatának dolgozói folytatták. Elöl a pártszervezet vörös zászlaját hozták magukkal. A gyár dol­gozóival meneteltek az üzem által patronált Rákóczi úti is­kola úttörői, akik az emelvény előtt piros nyakkendőket len­gettek, s hatalmas hurrát ki­(Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom