Nógrád. 1973. április (29. évfolyam. 77-101. szám)

1973-04-01 / 77. szám

0 Al M W M l> NOf.BAU Wtr.Yil BIZOTTS Asa FVA W CGVEl; TAU »CS Csak szívvel-lélekkel lebet ácsorgók I csapda Bolha és elefánt Világ proletárjai, egyesüljetek Pártunk politikája a munkásosztály céljainak gyakorlati megvalósítása I dlanstáni nagygyűlés IMagybátonyban Április 1-e, hazánk felszabadulasanak közelgő 28. év­fordulója és az április 15-i általános tanácstagi választás jegyeben rendeztek tegnap este Nagybatonyban, a községi, Petőfi Sándor nevét viselő művelődési otthonban választá­si uagygyülést. A gyűlésen a község választópolgárai mel­lett részt vettek a salgotarjani járás, a község párt- es ál­lami vezetői, a tömegszervezetek képviselői. Orsó l.ászlő- oak, a községi népi'rontbizottság elnökének: megnyitosza- vai után dr. Boros Sándor, az MSZMP JNögrad megyei Bi- cotisaganak titkára szólt a választópolgárokhoz. !; A Salgótarjáni 11. Rákóczi Ferenc iskola és úttörőcsapat tegnap a művelődési központ­ban rendezte meg a csapat kulturális seregszemléjét, valamint a kisdobosok és az út­törők avatását. Az ünnepély első részében az iskola tanulói mutatták be műsorukat a zsúfolásig megtelt nézőtér előtt. A szülőkön és a rokonokon kívül megjelentek a patro­náló üzem, az öblösüveggyár képviselői, és a határőrszakasz néhány küldötte. A kamara- kórus, az irodalmi színpad, u negyedikesek tánccsoportja, valamint a szólisták műsora nagy tetszést aratott a nézők körében. A kulturális bemutatót az iskola nagykórusa zár­ta. Ezután került sor a 115 úttörő, illetve kisdobos felavatására az üvegcsarnokban. A csapatvezető kedves kötelességének tett eleget, amikor kiosztotta a városi úttörőelnök­ség állal adományozott okleveleket; egy tanuló kapott Kiváló Üttörőmunkáért kitünte­tést, két úttörő és egy kisdobos pedig dicsérő oklevelet vett át. A csapat egy tagja pe­dig a tavaszi szünetben a zánkai úttörővárosba utazik kiváló úttörömunkája jutal­mául. Fotó: Kulcsár Gazdag program hazánk felszabadulásának 28. évfordulóján A váilasatási nagygyűlés előadója beszéde első részé­ben a tavaszi forradalmi ün­nepekről, a három tavasz je­lentőségéről szólt. Kiemelte az 1848. március 15-i polgári forradalom és a nemzeti fel- szabadulás céljaiért követke­zetesen harcoló elődeink em­lőikét, méltatta 1919. március 21-ét, a Tanácsköztársaság ki- 5-ááltasanak dátumát, arai nemzeti öntudatunk, büszke­ségünk kitörölhetetlen része. Méltatta április 4-ét, hazánk felszabadulasának évforduló­ját, legnagyobb nemzeti ün­nepünket. Április 4-e gyöke­res fordulatot hozott népünk történetébe, és mint mondot­ta, az elnyomás és kizsákmá­nyolás évszázadai után a sza­bad közösségben tartalmas és gazdag emberi életét biztosító társadalmi viszonyokat hozott létre. 1945. április 4-e nyitot­ta meg azt az utat, amelyen népünk és nemzetünk évszá- dos törekvéseit megvalósít­juk. — Az ünnepek, a számvetés napjai is — folytatta beszé- dét dr. Boros Sándor. S mire tanít április 4-e? A nagy né­pi, nemzeti célokat, az or­szág felemelkedését, a mun­kásosztály és forradalmi párt­ja vezetésével valósítjuk meg. A munkások felelőssége, áldo­zatvállalása. párt iránti bizal­ma tette lehetővé, hogy úrrá Tegnap délelőtt a salgótar­jáni öblösüveggyár KISZ- klubjában gyűltek össze a megyeszékhely üzemeinek fia­tal . szocialista brigádvezetői, hogy az ifjúsági termelési muukaverseny-mozgalmak ak­tuális kérdéseiről folytassanak eszmecserét. Vitaindítót Tóth Rudolf, a KISZ Nógrád megyei bizott­sága mellett működő ifjúmun­kás tanács titkára tartott. Elmondta többek között, hogy megyénkben az elmúlt évek során a dolgozó ifjúság gazdasági építőmunkáját az egyre fokozódó aktivitás jel­lemezte. A munkaverseny egyik legnépszerűbb formája a szocialista ifjúsági brigád­mozgalom, amely az utóbbi időszakban különösen gyor­san fejlődött, a fiatal mun­kások között valóságos tö­megmozgalommá vált mérete­it tekintve. Azonban az ifjú­sági szocialista munkaver- seny-mozgalom még nálunk sem mentes bizonyos for­malitásoktól, bár ezek a vo­nások egyre inkább háttérbe szorulnak. Legyünk a legnagyobb nehéz­ségeken. is. A munkásfiatalom, a közel háromevtizedes fejlő­dés legfőbb vívmánya és minden további eromsny alap­vető záloga az, hogy a mun- kásoszábv helyesen élt és él a hatalommal és ezt a hatalmat az ország gyarapítására. a nép felemelésére használja. A választási nagygyűlés szó­noka ezután arról beszélt, hogy szabadságunkat, felemel­kedésünket a felszabadító Szovjetuniónak, és annak kö­szönthetjük, hogy egy testvéri szocialista közösséghez tarto­zunk. Mint mondotta, népünk nagyra értékeli, hogy nemzeti függetlenségünk, felemelkedé­sünk legfőbb záloga a Szovjetunió, ezért őszinte tisz­telettel és szeretettel tekint a szovjet népre. Dr. Boros' Sándor ezután a Központi Bizottság 1972. évi, novemberi állásfoglalásáról szólt, azt hangsúlyozva, hogy következetesen haladunk a munkáspolitika útján. Ez az állásfoglalás megerősítette a párt eddigi polr’káját, annak folytatását, a X. kongresszus határozatainak következetes végrehajtását tette a pártszer­vezetek és a kommunisták feladatává. Mint mondotta az állásfoglalás nyíltan és kriti­kusan szólt a végrehajtás gyengeségeiről, határozott in­tézkedéseket tett a következe­Nógrád megyében jelenleg 2472 munkabrigád dolgozik mintegy tizenhatezer brigád­tag részvételével. Ebből több mint kilencezer a fiatal. A számok azt bizonyítják, hogy a fiatalok nagy arányban vesznek részt a versenymoz­galomban megyénk területén. Persze az ifjúsági munka-, verseny nem mentes bizo­nyos hiányosságtól sem, sok helyen nincsenek meg az alapvető feltételek, bőven akad tennivaló az értékelésnél, a vállalások elbírálásánál. A bevezetőt követő vitában Salgótarján több nagyüzemé­nek ifjúsági szocialista bri­gádvezetője mondta el véle­ményét, tapasztalatait. Földi Jenő, a Salgótarjáni Kohászati Üzemekben kiala­kult gyakorlatról beszélt. Vá­zolta, hogy kevés a KISZ kezdeményezése a különböző ifjúsági munkaverseny-moz- galmak továbbfejlesztésére, alapvető szükség van a vál­lalat vezetőinek támogatásá­ra. A kollektív szerződés ide­jétmúlt dolgokat is tartalmaz, tesebb végrehajtás biztosításá­ra. A valóság a realitások ta­laján állva értékelte helyze­tünket. Kijelentette az előadó, hogy megvalósulnak a párt no­vemberi határozatai. Országos és megyei példákkal bizonyí­totta a határozat megvalósítá­sának eddigi tapasztalatait. A szocialista ipar ée az építő­ipari munkások béremelése, a lakáskedvezmények biztosítá­sa és számos más intézke­dés bizonyítja az állásfogla­lás helyességét. — A párt, a munkásosztály politikáját valósítja meg. De a kitűzött célokat csak a munkásság támogatásával tudjuk sikeresen megvalósí­tani. Hiszen a munkáspolitika nemcsak a béremelésben je­lentkezik. E politika szerepe rendkívül nagy. Felelősség az onizag sorsáért, a hatalom­ért, — hangsúlyozta dr. Bo­ros Sándor. A választási nagygyűlés szó­noka ezután az április 15-i választások jelentőségét mél­tatta. Elmondotta többek kö­zött, hőgy a tanácsok jól él­nek a megnövekedett lehető­ségekkel, kétéves tevékeny­ségük mérlege egyértelműen pozitív. Emelkedett a testü­leti munka színvonala, ja­vult a lakossági érdekek szol­gálata, nőtt az önállóság, a felelősség. — Nagy és felelősségteljes feladatok végrehajtása áll előttünk. Pártunk politikájá­nak megvalósítására hívunk fel minden választópolgárt és ennek a politikának a támo­gatását várjuk az április 15-1 tanácstagi választások során is — fejezte be beszédét dr. Bo­ros Sándor. ami gátja a további jő mun­kának. Az újonnan alakult brigádok nehézségeit is meg­említette, amikor tapasztalat­lanságuknál fogva nem tudják teljesíteni vállalásaikat, na­gyobb támogatásra lenne szük­ségük. Az úgynevezett „komp­lex” brigádok alakításának le­hetőségét vetette fel. Vratni Nándor, az öblös­üveggyárban folyó munkaver­seny elbírálásáról szólt. Sok­szor nem a kellő megfontolt­sággal, alapossággal ítélik oda a címeket, így előfordult olyan is, hogy két azonos bri­gád közül azonos teljesítmény alapján az egyik magasabb fokot ért el. A szakszervezeti bizottság döntésénél a KISZ- bizottság titkára nincs jelen, s így a fiatalok brigádjai hát­rányos helyzetbe kerülhetnek. A brigádok elé tűzött felada­tok sablonosak, hiányzik a differenciáltság. Előfordul, hogy a brigádoknak úgy kell ajánlásaikat megtenni, hogy a vállalat terveit sem ismerik. Angyal Gyula, az Ingatlan- kezelő Vállalatnál bevált Péter János Japánba látogat Péter János, a Magyar Népköztársaság külügymi­nisztere a japán kormány meghívására a közeli napok­ban hivatalos látogatást tes 2 Japánban. Ezt követően a Mongol Népköztársaság kor­mányának meghívására Ulán­bátorba látogat. (MTI! Bombázás Kambodzsában A csütörtök éjszakai rö­vid szünet után, az Egyesült Államok stratégiai bombázói pénteken éjjel felújították bombatámadásaikat Kambod­zsában, A főváros, Phnom Penh lakói is hallhatták a nyolcmotoros amerikai repü­lőgépek jellegzetes robaját, amikor a fővárostól délnyu­gatra, a Mekong mentén szór­ták le bombaterhüket a sza- Dadságharcosok által ellenőr­zött területekre (MTI) gyakorlatról beszelt, ahol az értékelést a szakszervezet, a KISZ- és a pártszervek veze­tői közösen végzik. Felszólalt a vitában Sára János, az MSZMP salgótarjá­ni Bizottságának munkatár­sa is, aki megígérte, hogy a felvetett problémákat kivizs­gálják, s a pártszervezeteken keresztül lehető legnagyobb segítséget adnak az ifjúsági szocialista brigádoknak. Többen szóvá tették a bri­gádmozgalom hármas felada­tát, hogy a munka mellett na­gyobb figyelmet kell fordítani a továbbtanulásra és a kultu­rális, politikai jellegű meg­mozdulásokon való részvétel­re. Megemlítették az egyéni és kollektív versenyformák kapcsolatát is, mely egymás­sal szorosan összefügg. Az új kezdeményezés, az ifjúsági szocialista brigádve­zetők tanácskozása eredmé­nyes volt, mert az elhangzott hozzászólások rámutattak azokra a területekre, ahol to­vább kell lépni a brigádmoz­galom fejlesztésében. Megyeazerte megkezdődtek az előkészületek hazánk fel­szabadulásának 28. évforduló­ja méltó megünneplésére. A legtöbb üzemben már készül­nek a dekorációk, s erre a napra zászlódiszbe öltöztetik városaik tereit, lakóépületeit, a községek utcáit. A hagyományhoz híven a felszabadulás előnapján a me­gye üzemeiben, intézményei­ben, iskoláiban gyűléseken emlékeznek meg a felszaba­dulás évfordulójáról. A leg­több helyen már április 3-án megrendezik az ünnepségeket. A megyeszékhelyen, Salgótar- iánban kedden tartják a köz­ponti ünnepségeket. Délelőtt a megyei tanács székházában a munkában élenjárók kitün­tetésére kerül sor. Délután a város több helyén szervez­nek koszorúzási ünnepséget. A megyei, járási, városi párt-, állami és tömegszervezetek, az üzemek képviselői koszo­rúzási ünnepséget rendeznek a szovjet hősi és felszaba­dulási emlékműnél. Elhelye­zik a megyeszékhely dolgozói a hála és a kegyelet koszorúit a forgácsi és zagyvarónai szovjet hősi emlékmű talap­zatára is. Ä salgótarjáni ün­nepségsorozaton szovjet ven­dégeket is fogadunk. Koszorúzási ünnepségre ke­rül sor a járási székhelyeken és a megye számos községé­ben, Koszorút helyeznek el a szovjet hősi emlékművek ta­lapzatára, és megyénk felsza­badításáért folyó harcokban hősi halált halt szovjet kato­nák síremlékeire. A felszabadulási ünnepsé­gek alkalmából a Salgótarjá­ni Kohászati Üzemek és a balassagyarmati Szántó Ko­vács János Gimnázium és Szakközépiskola kollektívá­t&gcsooort oklevelet. Áz el­múlt évi kimagasló munká­juk eredményeként a Salgó­tarjáni Kohászati Üzemek KISZ-fiataljainak átadják a KISZ Központi Bizottsága Vö­rös Vándorzászlaját. A sal­gótarjáni öblösüveggyár mű­velődési házában ebből az alkalomból rendezik meg az elsőválasztók nagygyűlését. Az évforduló, valamint a forra­dalmi ifjúsági napok prog­ramjában ünnepséget rendez­nek a megyei pártszékházban, ahol többeket KlSZ-Érdem- éremmel. Ifjúságért Érdem­éremmel. és Kiváló Ifjúveze­tő kitüntetéssel jutalmaznak. A salgótarjáni József Attila Művelődési Központ üveg- csarnokában a felszabadulás évfordulóján nyílik meg a tavaszi képzőművészeti tárlat, amelyen Nógrád megyéből és az ország más részeiből 62 művész mintegy 125 alkotá­sával vesz részt A felszabadulás előestéjén és április 4-ért a megye szá­mos községében nagygyűlésre is sor kerül. Április 3-án Drégelypalánkon, Magyax- nándorban, Szirákon, Szur­dokpüspökiben. Borsosberény - ben. Szendehelyen, Karancs- alján és még több községben rendeznek nagygyűlést, ahol az évforduló mellett szólnak az idei tanácstagi választá­sokról is. Április 4-én tovább folytatódik a nagygyűlések sorozata. Többek között Pász- tón, Diósjenőn, Kisterenyén, Na palócon és több más tele­pülésen emlékeznek az évfor­dulóra. Űj létesítmény átadására is < sor kerül ezen a napon. Űj bisztrót avatnák Homoktere- nyén, amelyet az ÁFÉSZ csak- i nem 2,3 millió forintos költ-- séggel hozott létre. jának átnyújtják az MSZBT­Magyar pártküidőtlség esxmeoseréje Búig Áriában Borisz Velcsev, a Bolgár vélyes légkörben lezajlott esz- Kommunista Párt Politikai mecserén részt vett Böjti Já- Bizottságának tagja, a Köz- nos, hazánk szófiai nagyköve- ponti Bizottság titkára szom- te is. baton baráti eszmecserén fo- A magyar pártküldöttség * gadta a magyar pártmunkás- pártmunka tapasztalatait cse- küldöttséget, amely Jakab rélte ki Szófiában és vidéken Sándorral, az MSZMP Köz- a BKP helyi íunkcionáriusal- ponti Bizottsága párt- és tö- val és ipari üzemeket, vala- megszervezeti osztálya veze- mint agráripari komplexussc- tőjével az élen hétfő óta tar- kát látogatott meg. A delega- tózkodik Bulgáriában. A szí- cló ma utazik haza. A% ifjúsági szocialista munkaverseny tovább fejlesztéséért A KISZ városi bizottságának kezdeményezése XXIX. ÉVF., 77. SZÁM ÁRA: í FORINT 1973. ÁPRILIS 1., VASÁRNAP

Next

/
Oldalképek
Tartalom