Nógrád. 1973. március (29. évfolyam. 50-76. szám)

1973-03-01 / 50. szám

A záróokmányt szövegeik (Folytatás as 1. oldalról) problémáját. „Abban az eset­ben. ha a négyoldalú kato­nai vegyes bizottság elfogadja ezt a munkatervet, folytatjuk az amerikai foglyok szabadon bocsátását” — hangsúlyozta a VDK szóvivője. Az Egyesült Államokat köz­vetlen felelősség terheli a Sai­gon! rezsim ilyen tetteiért — jelentette ki a továbbiakban Nguyen Thanh Le. majd utalt arra: az amerikai fél maga sem hajtja végre a pá­rizsi megállapodásokban elő­irányzott kötelezettségeit. így még nem kezdte meg a VDK kikötőinek aknátlanítását, nem közli az amerikai csa­patkivonások helyét és Idő­pontját, sőt amerikai repülő­gépek a tűzszünet után több ízben is támadásokat intéz­tek a DIFK fennhatósága alatt álló területek ellen. A szóvivő közölté továbbá, hogy a párizsi konferencián tisztázták a Waldheim ENSZ- főtitkár jelenlétével kapcso­latos problémákat. (MTI) VAlyl Pfi«ev Stagnálás után a főbb ti eres bedet mi kapcsa. átok ért Hagyar — amerikai hivatalos tárgyalások Jánost, a Magyar Nemzeti Bank elnökhelyettesét, vala­mint dr. Szabó Károly wa­shingtoni magyar nagyköve­tet. A miniszterelnök-helyet­tes most először tesz látoga­KSves Tibor, az MTI tudó­sítója jelenti: A magyar—amerikai gazda­sági és keresedelmí tárgyalá­sok megkezdése alkalmából Frederick B. Dent kereskede- tást az Egyesült Államokban, lemügyi miniszter kedden ezért különösen örülünk, hogy délután hivatalának fogadó- módja volt eljönni, úgyis, termében köszöntötte a Vá- mint a legmagasabb rangú lyi Péter miniszterelrtök-he- magyar kormányképviselő- lyettes vezette magyar kül- nek, aki eddig ellátogatott az döttséget. Az amerikai sajtó, USA-ba. a rádió és a televízió meghí- Várakozással tekintünk az vott képviselői jelenlétében elé, hogy »—10 napos látoga- elhangzot szívélyes hangú üd- tásuk folyamán módunk lesz vözlő beszédében Dent mi- megvitatni a Magyarországgal nsszter a többi között ezeket való kereskedelmi kapcsola- mondotta: taink további fejlesztését. A — Nagy öröm számomra, magyar vendégeknek alkal- hogy a kereskedelemügyi mi- műk lesz eszmecserét folytat­nisztérium nevében itt üdvö- ni más magas rangú amerikai ___ _ _________ z olhetem magyar vendégein- kormánytisztviselőkkel és azzal a jószándékkal és óhaj érezzék magukat — mondotta Dent miniszter. Vályi Péter válaszában megköszönte a szívélyes fo­gadtatást, majd ezeket mon­dotta: — Nagy örömmel jöttünk az Egyesült Államokba és gondoljuk, hogy igen fontos feladatot tudunk teljesíteni, ezért is melegen köszönöm a meghívást, amelyet Dent mi­niszter úrtól kaptunk. — A mi célunk az — foly­tatta —, hogy a stagnáló gaz­dasági kapcsolatok hosszú évei után néhány fontos lé­pést tegyünk e kapcsolatok bővítésére. Nem titkolom, hogy számos nehéz kérdést kell még megoldanunk. Mi két: Vályi Péter miniszterel­nök-helyettest, Nagy János külügyminiszter-helyettest, Szaiai Béla külkereskedelmi miniszterhelyettest, Fekete meglátogatni néhány vállala- jal jöttünk, hogy kölcsönös tot Még egyszer: nagyon örü- erőfeszítéssel Igyekezzünk lünk, hogy körünkben vannak megoldani a nehézségeket, és minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy kellemesen Évek öta a legjobbak közüli (Folytatás az 1. oldalról) bányák Vállalat Vöröskereszt szervezettségéről beszélt. Hangsúlyozta, hogy a beteg­létszám csökkentésében sok még a tennivaló. Sándor Gyuláné telefonközpont-keze­lő az idős emberek gondozá­sát, patronálását taglalta, A Salgótarjáni Kohászati üzemok Vöröskereszt -szerve­zetének csúcstitkára, Salók József né elmondta, hogy négy év alatt 69 százalékkal nö­vekedett taglétszám, jelenleg több mint 1200 tagot szám­lál a gyár Vöröskereszt szer­vezete. Antal József, a Szé­chényi járási Hivatal osztály- vezetője az ifjúsági vöröske­resztes munkáról számolt be. Szólt arról, hogy a járás isko­láiban nyomkereső mozgalmat rendeztek az alkohol és a do­hányzás ártalmainak megis­merésére N»m kedvező a népszaporulat Dr. Karászi Benő főorvos, a Hazafias Népfront megyei el­nöke az Anyák iskolájáról, a családvédelemről, a népszapo­rulatról beszélt. Megyénk 29,4 ezrelékes csecsemőhalandósá­ga jobb az országos átlagnál. A népszaporulatról szólva el­mondta, hogy igen kedvezőt­len megyénkben a népesedés alakulása. A születessza'oályo- ,,-Asnak még ma is elsődleges módja a művi vetélés, s en­nek egyik következménye­képpen magas a koraszülési arányszám. Barátit Pálné, a balassa­gyarmati járási Vöröskereszt szervezet titkára többek kö­zött arról szólt, hogy a közét­keztetési üzemek keveset tesznek a helyes táplálkozási elvek megvalósításáért. Ki­emelte, hogy különösen az If­júság körében az eddiginél is jobban tudatosítani kell az el­hagyott öregek iránti felelős­ségérzetet. Az öregek gondo­zása, törődés sorsukkal, sok­szor nem pénzkérdés. csu­pán figyelmességen, szereteten múlik a magányosság keserű érzésének enyhítése. Takács Ferenc alezredes, megyei pol­gári védelem parancsnok töb­bek között elmondta, hogy a vöröskeresztes munka immár eljutott a társadalom legki­sebb sejtjéig, a családokig. Kiemelte mondandójában, hogy a Vöröskereszt szerveze­teknek jobban ki kell hasz- nálniok a propaganda adta lehetőségeket. Szólt a polgári védelem egészségügyi szaka­szainak felkészültségéről, fej­lődéséről. Dr. Jakubecz József rétsági járási főorvos az egészségügyi felvilágosító-nevelő munka fontosságáról, a véradók meg­becsüléséről beszélt. Kékesi Éva, a Madách Gimnázium és Szakközépiskolában folyó vö­röskeresztes tevékenységet ecsetelte, s elmondta, hogy az iskola vöröskeresztes csoport­ja sok segítséget nyújt az ál­talános iskolákban működő partnerviszony kiépítésére és csoportoknak. erősítésére. r£?tzzt%Í\&sr* Jcei!)?4kezett Smetana Aladár megyei 16­Géczi János, az. MisZMP me- gyógyszerész szólt a lakások - gyei bizottságának első titka- ban feleslegesen őrzött, régi rf’ T° w^SSynleS1 ke^i.Sel0nk gyógyszerekben rejlő vészé t u a Vor<Í3ker^- lyekről, s elmondta, hogy a w™nláffaknarca mü!ir,ei pÄr*j rendelőkben és gyógyszert« Ír»-«1ismerését, majd rafcban is sok hasznos tana a kovetkezöket esőt adhatnak az ott megtol- mondotta. dulóknak a helyes életmódra. a gyógyszerfogyasztásra. Bat na Ferenc tanulmányi fel ügyelő az iskolás korúak egész­ségűé}-i ismeretekre való okta tásának fontosságát hangsú - lyozta, Pintér Éva, a Bolyai Gimnázium tanulója pedig Kiaknázatlan tartalékok — Az elmúlt évekbe« to­vább fejlődött a munkahelyi, lakóterületi és személyi hi- az "iskolai Vöröskereszt cső­g.. ?e’ 8 ,ez,,nagJrfszt a y°* portmunkáját csetelte. Dr. róske^ tá^dalmi munká- Muzgay József sztárján, sainak tudható be. Segítséget városi főorvos az öregek ház'' nyújt ez a szervezet a haza- «aociálls gondozásának új fias neveléshez, a szolidan- lehetőségeit vázolta íeL tás, az internacionalizmus esz­méinek kialakításához, erő- Ezt követően « Vöröskereszt sítéséhez. Ojabb bizonyságát megyei konferenciája megvá- adta annak, hogy az emberek lasztotta az új, .19 tagú me- szép, okos, nemes célokért ön- gyei vezetőséget. Ennek elnö­ként áldozzák szabad idejüket, ke dr. Fancsik János me javaslatokkal, ötletekkel segí- gyei főorvos lett, s újab' tik a célok megvalósítását. négy évre Szoó Bélánénak Hangsúlyozta, hogy a Vö- szavaztak bizalmat a titkári röskereszt szervezeteknek el- funkció ellátására. Megvá- sődleges feladatuk a munká- lasztották a háromfős szám­sok élet- és munkakörülmé- vizsgáló bizottságot, s azt a nyeinek, egészségügyi helyze- IB aktivistát, akik a kong- tének javítása. A termelőszö- resszuson képviselik megyén- vetkezeti parasztság körében két. különösen indokolt az egész­ségügyi feltételek javítása, Végezetül dr. Soóky László hiszen a gépi technika, a nö- a konferencia harminc kül- vényvédő szerek fokozott al- döttjének a Vöröskeresztes kalmazása sok ártalmat rejt Munkáért kitüntetés arany, magában. A tárgyi feltételek ezüst és bronz fokozatát nyúj- javulása, a személyi váltózá- tóttá át. Szoo Beláné az sok és a szervezeti intézkedé sek a megye egészségügyi el­látásának fejlődése irányába" hatnak Nem szabad azonban elfeledkeznünk arról, hogy a megelőző tevékenységben sok kiaknázatlan tartalékkal ren­delkezünk még, s e tartalékok kihasználásához hatékonyabb, jól szervezett társadalmi ősz szefogásra van szükség. A Vöröskereszt szervezeteitől nem a mennyiségi mutatók javulását várjuk, hanem első­sorban a tervszerűbb, átgon­doltabb munkát, az aktivis­ták alaposabb felkészítését; egyszóval munkájuk haté­konyságának növelését. Dr. Soóky László, a Magyar Vöröskereszt főtitkárhelyette­se arról szólt, hogy a magyar egészségügyi ellátás az elmúlt években tovább javult. A me­gyei Vöröskereszt munkáját értékelve többek között a kö­vetkezőket mondotta: —- Nógrád megye évek óta a legjobbak közé tartozik Amit korábban gyenge pont­ként tartottunk számon, többé azok sem adnak kifogásra okot. Az eredményekhez ará nyosan járul hozzá a megye valamennyi járása. Veszélyes házi „gyógyszertárak" Felhívta a figyelmet a szemlélet helyes alakítására, az aktivisták színvonalas kép­zésére, s az együttműködésre, a különféle szervekkel való Egészségügy Kiváló Dolgozó­ja kitüntetést kapta. Vályi Péter ezután utalt ar­ra, hogy bár Magyarország kis rszág, adottságainál fogva gazdasági életében különös jelentősége van a külkereske­delmi kapcsolatoknak. — Meggyőződésünk, hogy a stabil gazdasági kapcsolatok előmozdítják a béke ügyét is. A stabil gazdasági kapcsola­tok első néhány lépését már megtettük, és megítélésünk szerint kedvezőek a további fejlődés távlatai — hangsú­lyozta befejezésül a Minisz­tertanács elnökhelyettese. Ezt követően került sor a Vályi Péter vezette magyar és a Frederick B. Dent vezet­te amerikai tárgyalóküldött­ség első hivatalos munkaüle- sere, amelyen általánosságban körvonalazták a két ország gazdasági és kereskedelmi kapcsolatainak időszerű kér­déseit. Ezek részletesebb meg­vitatása szerdán, helyi idő szerint délelőtt 10 órakor kez­dődött a szakértők munka­ülésén. amelyen John Connor, a minisztérium kelet—nyugati kereskedelmi főosztályának igazgatóhelyettese elnökölt. Ezen magyar részről Szaiai Béla külkereskedelmi minisz­terhelyettes és Molnár József, a washingtoni magyar keres­kedelmi kirendeltség vezetője vett részt Vályi Péter, a Miniszterta- aács elnökhelyetteae szerdán közép-európai idő szerint 21.30 arakor a pénzügyminiszté­riumban találkozott George Sultz pénzügyminiszterrel, aki a Fehér Ház gazdasági bizottságának vezetőiekén" egyszersmind a Nixon-kabine" gazdasági csúcsminisztere is. A kötetlen beszélgetésen részt vettek az Egyesült Álla­mokban hivatalos látogatáson '.evő ms car küldöttség tag­jai. (MTI) Nemzetközi együttműködés Tanácsválasztások itthon A* Országos Béketanáes ülése Szerdán — az Országház magára e térség születőben Vadász-termében — ülést tar- levő békéjének megszilárdí­tott az Országos Béketanács, tásában: részt vesz a tűsszü- s megtárgyalta a magyar bé- neti egyezmény alapján létre- kemozgalom tavalyi tévé- hozott nemzetközi ellenőrző kenységét és 1973. évi mun- és felügyelő bizottság, vala- kaprogramját. mint a Párizsban megnyílt Napirend előtt az ülés rész- nemzetközi Vietnam-konfe- vevői néma felállással adóz- renclg munkájában. Kérte a tak az elmúlt évben elhunyt békemozgalom minden hívét dr. Mihályi! Ernő, a Magyar és aktív harcosát: munkálkod- Nemzet főszerkesztője, a Jék azon. hogy földrészünk magyar békemozgalomnak valóban a béke és a kölcsö- szinte megalakulásától lelkes, nősen előnyös együttműködés odaadó híve, az OBT elnök- kontinense legyen, sége tagja emlékének. Beszéde befejező részében Ezután Sebestyén Nándor- Kállai Gyula foglalkozott a né tartotta meg főtitkári be- közelgő — nagy belpolitikai számolóját, kiegészítésül a feladat megoldását jelentő — napirendi témáról készített tanácsválasztásokkal, amely írásos jelentéshez. — mint mondta — egész né* Kállai Gyula, az MSZMP fűnktől eleven közéleti tévé- Központi Bizottsága és a Ha- kenyseget kíván. Szólt a Ha­zafias Népfront Országos Ta- “í*8? Népfront Országos Ta­nácsa nevében üdvözölte az fácsárjak leveléről, amely al- ülés résztvevőit, majd rövid Jampolgari kötelességük és áttekintést adott a nemzetkö- J°Suk gyakorlására szólítja fel zi helyzet időszerű kérdései- a választópolgárokat. A kü- ről. Beszélt arról, hogy a ,szűbönáHő ^ összejövetelek *— szocialista államok politikai J*MW6 gyűlések és a választás együttműködése mind szóró- m“s eswnényei — tizezerem sabbá válik, s ez növeli kül- ®f‘k majd a béke kedve- politikájuk eredményességét. , kilátásairól, s arról, hogy Ezt igazolja a béke érezhető, továbbra^ is szilárdságra, ha­érzékelhető megszilárdulása tározottságra, egységre van Európában. Az európai prob- szükség a Magyar Népköztár­saság kormánya külpolitiká­jának tömeges és aktív támo­gatásában. Befejezésül Kál­lai Gyula gyümölcsöző mun­kát kívánt a magyar béke­mozgalomnak. Sebestyén Nándorné vála­szolt a vitában elhangzottak­ra, s közölte, hogy a javasla­tokat „beépítik” békemozgal­munk 1973. évi végleges mun­katervébe. A tavalyi béke­munkáról szóló értékelést, as, idei esztendő programját a ta­nácskozás részvevői egyhan­gúlag elfogadták. Az elnöklő dr. Simái Mihály zárszavával fejeződött be az Országos Bé­ketanács idei első ülése. (MTI) lémák rendezése szorosan ősz- szefügg a világ más kérdé­seivel: az Indokínai, a közel- keleti és a latin-amerikai helyzettel is. Ugyanakkor a világ politikai fejlődésében tapasztalható jelenségek azt bizonyítják: a diplomáciai eredmények növekvő mérték­ben megkövetelik, hogy fo­kozzuk a tömegek, a társa­dalmi erők felelősségét és aktivitását a-problémák meg­oldására. Felidézte Kállai Gyula, hogy a magyar társadalom az el­múlt években Igen sokat tett a hős vietnami nép megsegí­téséért. A Magyar Népköztár­saság felelős szerepet vállalt A Német Demokratikus Közt' saság népliad eregc ma fia. nepli megalakulásának 17. évfordulóját NÓGRÁD - 1973. március 1« csütörtök Az egyiptomi elnök nemzet- olz.onsági tanácsadója három héten belül három fontos tár­gyalássorozatot folytatott. Járt a Szovjetunióban, majd Nagy- Britannlát kereste fel, g vé­gül hivatalos megbeszéléseken vett részt az Egyesült Álla­mok vezető politikusaival. Kairó soha nem tikolta, hogy Hafez Iszmail tárgyalá­sai azzal a diplomáciai offen- zivával kapcsolatosak, amely- lyel az egyip omi vezetés a se nem béke, se nem háború ál­lapot megszüntetésére törek­szik a Közel-Keleten. Az egyiptomi álláspont a politikai rendezésről nem új­keletű. A válság békés eszkö­zökkel történő meg oldására Egyiptomi diplomácia! ofíenzíva tani, hogy a vietnami béke közveílen következménye a közei-kelti válság rendezésé­nek megnövekedett lehetősége. Ez inkább biztató példa! Sok­kal kézzelfoghatóbb tényezők­re vezethető vissza az az ál­láspont alakulását sejtető „friss szél” a Fehér Házban, amelyre hónapok óta felelős próbálják egybehangolni érvényesíteni. A Szovjetunió kezdettől és vedt líbiai utasszállító gép le- lóvés^vei Izrael a fejlemé­nyekre reagált. Ezzel összefüg­gésben érdemes idézni két, egyébként Izrael iránti rokon- szenvéről ismer., tekintélyes sajtóorgánumot. A francia Combat ,-Izrael beszennyezi magát” című vezércikkében a következőket irta; „Néhány politikai rendezést támogatja, hete már halvány reménysu- Hafez Iszmail moszkvai útja gár kezdett mutatkozni, s vár­azonban nemcsak ezzel füg gött össze. A moszkvai útban kifejezésre jutott az egyiptomi vezetésnek az a törekvése is, hogy az Egyesült Arab Köz­amerikai politikusok beszédei- társaságot önzetlenül támoga- ««? 1ly sok uta‘^s történik, tó szovjet kormány vezetőivel Még ha az Izrael-lobby Tel egyeztesse nézeteit. A teklnté- Avív feitet.en támogatását is iyes egyiptomi poi.tikus útjá­ni lehetett, hogy rövidesen kibontakozhatnak a tárgyalá­sok. Éppen ezért aligha lehet azt hinni, hogy csak véres ügyetlenségről van szó”. A Financial Times is arról ír» hogy az izraeliek eljárásé ak oka valói zínűleg a közel-kele­ti rendezés meghiúsítása le­törekedett Nasszer. s ugyanez követeli az olajmon póliumok nak második állomása London hetett. „Diplomáciai körökben a szándék érvényesül utódja, Szadat elnök politikájában is. sakhogy az egyiptomi e’kép nyomatékosan hozták az ame­rikai vezetés tudomására, hogy az Egyesült Államok növekvő zelések és kezdeményezések kőolajszükségletének biztosi- '•orra fennakadtak az Egyesült fásához nélkülözhetetlen a Államok támogatását élvező közel-keleti olaj. izraeli politikán. Nem kétsé- Mindebből természetesen ges, hogy Izrael az időhúzás- nem lehet ol 'an következtetést ra játszik. Arra számítottak, mint ahogy arra számítanak ma is — hogy katonai hódí­tásaikat az idő szentesíti. S volt. Ebben mindenképpen az az elképzelés jutott kifejezés­re, amit Kairóban a diplomá­ciai offenzív« kapcsán több­ször és nyomatékosan hang­súlyoztak: a Biztonsági Ta­nácsban résztvevő öt nagyha­talom közreműködését és fele­levonni. hogy Washington —, lősségvállalását kérik. Csak ez­ahogy mondani szokás — ..ej­ti” Tel Avivot. Washington számára azonban, mindenek­után került sor a washingto­ni látogatásra, sőt, csak az­után. hogy Rogers amerikai egyre többen emlegetik írja a lap —. hogy Izrael az ötévi se nem háború, se nem béke állapotát szeretné foly­tatni, mintsem megkockáztat­ni az őszinte békekísérletek veszélyeit.” Mindezek ellenére bi-tatő maga a tény hogy a tárgyalá­sok elkezdődtek A válságban érdekelt különböző felek en­nek kapcsán kifejthették né_ ennek biztosítékát az onszág előtt gazdasági megfontolások- külügyminiszter hivatalosan is n. « már » lrnlAwal cvqIzq. NA1 na,, mát* Vmims/ooioKK 1«», . nnnolr »AInm AmAm ... ,3 ~< j ' . C dl 9 CoCjlUCS katonai potenciáljának szaka­datlan erősítésében látják. A jelenlegi egyiptomi diplo­máciai offenzíva — úgy tű­ből, ma már hasznosabb len­ne az arab szomszédaival bé­kében élő Izrael. Lényegében ezt az utat igyekeznek élőké­nik — a korábbiaknál több szíteni, oly módon, hogy azt a eredményt ígér. s ez minde­nekelőtt a megváltozott világ- bolit>1“1 körűim '■nyékké' függ össze. Túlzás lenne azt állí­készséget, melyet a rende­zésre törekvő egvlotomi veze­tés, illetve a rendezésre kész Jordániái király tanúsít, meg- att a Sinai-félsziget fölé té­"{££■ véleményének adott diplomácia időszaka, amelyben Hasznosnak ?áfoá az eTzme" nem ,ehet * lányos *leíős Sb» Rendkívül jellemző, ahogyan Ä.ÄiT« *galása után • Önody György

Next

/
Oldalképek
Tartalom