Nógrád. 1973. február (29. évfolyam. 26-49. szám)

1973-02-08 / 32. szám

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Apró Antalnak, az országgyűlés elnökének az MSZMP PB tagjának 60. születésnapja alkalmából, több évtizedes munkásmozgalmi és közéleti tevékenysége elismeréséül a Magyar Népköztársaság Érdemrendje kitüntetést ado­mányozta. Képünkön: Kádár János üdvözli Apró Antalt a kitüntetés után K1SDK-javaslat a fegyverset csökkentésére--------------------------­--------------------------------------­K ormány»sintű tan ár »koma* (MTI) Harckocsizok és gépkocsizó lövészek téli hadgyakorlata Észak- és Dél-Korea közötti bizalmi légkör megteremtésé­nek” — írja a lap, és ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy a KNDK már több gyakorlati intézkedést hozott ez irányban így többek között fegyveres erőit egyoldalúan 80 ezer fővel csökkentette. A Rodong Színműn hangsú­lyozza: a KNDK-t az a tö­rekvés vezeti, hogy megőrizze és megszilárdítsa a koreai békét, megoldja az ország bé­kés egyesítésének feladatát. Moszkvában molására kell összpontosítani­uk figyelmüket. A Közel-Keleten kirajzolódó új perspektívák fényében is­mét megnövekvő jelentőségű szovjet—egyiptomi kapcsolatok alapját —- miként a tavaly októberi Koszigin—-Szidki ta­lálkozó alkalmával megerősí­tették — az 1971 tavaszán megkötött barátsági és együtt­működési szerződés alkotja, amelynek nyolcadik pontja előirányozza a katonai együtt­működés szélesítését is. En­nek megfelelően a magas ran­gú katonai küldött látogatása — moszkvai diplomáciai forrá­sok szerint — több célt szol­gálhat: kialakíthatja a két or­szág közös álláspontját a vár­ható diplomáciai fejlemények előtt, ég képet adhat a szov­jet-egyiptomi kapcsolatok alakulásáról. Gromiko szovjet külügymi­niszter és Hafez Iszmail, az egyiptomi elnök nemzetbizton­sági tanácsadója szerdai ta­lálkozóján baráti légkörben eszmecserét folytatott a közel- keleti heiyzettel kapcsolatos kérdések széles köréről. Később Gromiko ebédet adott Hafez Iszmail tiszteleté­re. Az ebéden Gromiko és Ha­fez Iszmail baráti hangú po­hárköszöntőt mondott. Tíz nap Csehszlovákiában Árubőség, udvarias kiszolgálás 6. A Rodong Színműn, a Ko­reai Munkapárt központi lap­ja felhívással fordult a dél­koreai hatóságokhoz, . hogy fogadják el a KNDK-nak a fegyveres erők csökkentésére és a fegyverkezési verseny be­szüntetésére vonatkozó javas­latát. Ez fontos lépés lenne a koreai feszültség felszámolá­sa és az ország egyesítésével kapcsolatos problémák megol­dása felé. „A fegyverkezés korlátozá­sa igen fontos feltétele az Hafez Iszmail Szerdára virradóra a szovjet kormány vendégeként Moszk­vába érkezett Hafez Iszmail, az Egyiptomi Arab Köztársa­ság elnökének nemzetbiztonsá. gi tanácsadója. A seremetyevói repülőtéren Iszmailt Vaszilij Kuznyecov külügyminiszter-helyettes ée más szovjet hivatalos szemé­lyiségek fogadták. Jelen volt Abdel Kader, az EAK moszk­vai nagykövete is. Mint Bokor Pál, az MTI tu­dósítója jelenti, Aziz Szidki egyiptomi miniszterelnök ta­valy októberi tárgyalásai óta most először kerül sor kor­mányszintűnek tekinthető konzultációra a Szovjetunió és Egyiptom között. Az időközben bekövetkezett legjelentősebb változás — a vietnami békemegállapodós megkötése — szovjet értékelés szerint minden eddiginél meg­győzőbben biztonyította a sú­lyos nemzetközi konfliktusok békés eszközökkel való meg­oldásának lehetőségét. Leo- nyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának főtit­kára január 31-én, a Le Dúc Tho tiszteletére adott fogadá­son elhangzott beszédében ki­fejezetten utalt arra, hogy az indokínai válság megoldásá­nak első tanúlságaként a vi­lág békeszerető erőinek a kö­zel-keleti veszélyzóna felszá­A magvar néphadsereg ki­jelölt alakulatai — a kikép­zési tervnek megfelelően — több napos hadgyakorlatot tartanak. A gyakorlatot, ame­lyet a katonákról való körül­tekintő gondoskodás jellemez, változó időjárási viszonyok között, nehéz terepen hajtják végre. A résztvevő csapatok elé azt a feladatot tűzték, hogy az agressziót elkövetett feltételezett ellenség állásait törjék át. A hadműveletek egyik fontos mozzanata szer­dán zajlott le. Harckocsizók és gépkocsilövészek — a légi­erő és a tüzérség támogatásá­val — rohamozták meg és törték át az „ellenség” állá­sait. Néphadseregünk katonái — csakúgy, mint a korábbi gya­korlatok során — ezúttal is derekasan helytállnak és eredményesen teljesítik harci feladataikat. (MTI) Kissinger elindult Henry Kissinger, Nixon amerikai elnök nemzetbizton­sági főtanácsadója szerdán délután (közép-európai idő) a Washington közelében levő Andrews légi támaszpontról elindult csaknem kéthetes tá­vol-keleti kőrútjára. Kissinger kíséretében van több magas rangú amerikai tisztségviselő, így William Sullivan távol-keleti ügyekkel megbízott amerikai külügyi államtitkár-helyettes és Her­bert G. Klein, Nixon elnök sajtófőnöke. Nixon egyébként kedden a késő esti órákban hosszabb megbeszélés során adta meg az utolsó eligazítást nemzet- biztonsági főtanácsadójának, majd szerdán, közvetlenül a főtanácsadó elutazása előtt újabb tízperces eszmecserét folytatott a Fehér Házban Kis- singerrel. (MTI) Finnország érdeklődése a KGSl iránt Nyikolaj Faggyejev, a KGST tanácsának titkára szerdán az alábbiakat közölte B. Alholm- mal, Finnország moszkvai nagykövetével: A KGST Végrehajtó Bi­zottsága pozitív választ adott Finnországnak arra az in­dítványára, hogy kezdjenek tárgyalásokat Finnország és a KGST esetleges együttmű­ködése formáinak és módsze­reinek meghatározása és a megfelelő egyezmény előké­szítése céljából. A tárgyaláso­kat márciusban meg lehetne Kezdeni (MTI) televízió jóvoltából mi is bepillantást nyerhe­tünk arra, hogy ml történik a nyugati tőzsdéken. A frank­furti tőzsdén tízpercenként írták k; a változó árfolyamo­kat. Szédületes gyorsasággal változott a dollár aranyhoz, a nyugatnémet márkához, az angol fonthoz, illetve a fran­cia frankhoz viszonyított ár­folyama. A spekulánsok úgy megrohanták a nyugatnémet valutapiacokat, hogy a szövet­ségi bank kénytelen volt két óra leforgása alatt egymilli- árd dolláros vásárlással köz­belépni. Brandt kancellár rendkívüli tanácskozásra hív­ta össze kormányának pénz­ügyi szakembereit, Nagy izgalom keletkezett az európai tőzsdéken, mert meg­ingott a dollár. Spekulációs céllal részvényeket, aranyat és valutát vásárolnak, főleg a Német Szövetségi Köztársa­ságban üzleti befektetéseket ke­resnek, s közben hihetetlen gyorsasággal milliók duplá­zódnak, illetve mesés vagyo­nok úsznak el. Mindezért persze, ne fájjon a mi fe­jünk, de azon érdemes gon­„A seocíaMsta SntuAUot áthatja a szocialista haza- fiáé« és a proletár tnterna­eumalizinus ú*y, hogy ba- zén&ban a szocializmus ér­dekeit és szükségleteit a szocialista közösség és a uemzetk&zi forradalmi mozgalom érdekeivel és szükségleteivel megbont­hatatlan egységben értel­mezzük ” (Vasil Bilak előad« beszéde.) DÉLUTÁN négy őrá. Igen nagy a forgalom a pragai Vencel téren. Tér? Hatalmas, széles utca a vá­ros központjában. Aluljárók a gyalogosoknak, szebb aluljárók, mint Budapesten, mert sok odalent a vitrin ée a kirakat. Jószerével órákat is elidőzhet az em­ber és válogathat a cseh ipar remekei közül. Apró üzletek is vannak, ahol ajándéktárgyakat árusíta­nak. Különben sok a fedett udvar is a Vencel tér kör­nyékén, tele boltokkal és árutól gazdag kirakatokkal. Most négy óra van és a mindig forgalmas tér két oldalán sűrűbb lesz a tö­meg. Annyira sűrű, hogy csak lassan lehet közleked­ni, Mégsinos tolongás, lök­dösődés. Az emberek nyu­godtak és türelmesek. Sem­mi szaladgálás, vitatkozás a buszmegállókban. Látszik az embereken, hogy munkából jönnek. A környező hivatalok és kis­üzemek ontják a dolgozó­kat. Ilyenkor bevásárolni csak a türelmes prágai ember tud, aki hajlandó sorbaáll- ni és megvárni, amíg rá ke­rül a sor. Ha idegent lát­nak, előre engedik, ha ne­hezen találja meg, amit ke­res, seßittk- Még. úgy is. . ,, hogy hátraszól az előad.önő: S - „Nem. tud vgiaki magyarul’ ‘ önök közül f* Megfigyeltem, hogy az így előre engedett vásárló nem él vissza kialakult, kedve­ző helyzetével Amikor tol­mácsolt, újra visszalép a régi helyére. Megszerettem ezt a prá­gai szokást, egymásnak ezt a kölcsönös megbecsülését. Azt mondták: hagyomány! öt óra. Azért emlegetem az óra­kat, mert ismét változott a kép. Állok a Vencel tér sar­kán és figyelem a járóke­lőket. Mintha ismerős' ar­cok vonulnának el ismét előttem. Nicsak! Ezt a fia­tal párt négy órakor mar megfigyeltem ugyanezen a helyen. Akkor munkából siettek haza. Most. lassult a lépéseik tempója, összebúj­nak. Az öltözetük is válto­zott. Az asszonykán maxi­kabát, alatta feltűnően mi­ni szoknya. Fején kalap, dolkodni. hogy mi lehet a háttérben? Az Amerikai Egyesült Ál­lamokban megkezdődött a sta­bilizációs program harmadik menete. A Nixon-kormány- zat 1971. augusztus 15-én há­rom hónapig tartó teljes ár- és bérbefagyasztást rendelt el, hogy az inflációs folyamatot fékezze. A második menetben valamelyes gazdasági ered­ményt értek el, de 1972-ben a fogyasztói árak egyre jobban emelkedtek. Az elmúlt év har­madik negyedében 2,8, a ne­gyedik negyedévben 4,4 szá­zalékkal drágult az élet. Nem mi találtuk ki, hanem az amerikai kereskedelmi minisz­térium közölte, hogy decem­berben az élelmiszerek nagy­kereskedelmi ára 5,2 száza­lékkal emelkedett, amire 22 év óta nem volt példa. A történtek után az ameri­mert itt nagy divat a kalap. Ee a válltáska. A fiúknál viszont nem divat a vállig érő haj, sem a lányoknál a hosszú, vörös körmök. Azt hiszem ez ízlés dol­ga, de a prágaiaknak — főleg a fiataloknak — van ízlésük. Szépén öltözköd­nek. Megpróbálok szétnézni a Hattyú Áruházban. Több- emeietes arunaz. Az egyiK ajtón be-, a másikon ki- özönük az emberfolyam. Nincs egyetlen osztálya sem az áruháznak, ahol kevesen lennének. Jártam itt dél­előtt is, nem sokkal voltak kevesebben. Igazi nagyváros Prága — már a kereskede­lem is ezt igazolja. És az árubőség. Van min­den. Hazai és külföldi áru es azt hiszem, többségében van a „KGST-integráció- ban” résztvevő országok iparának terméke. Ez pedig ma nagyon fon­tos, politikai kérdés az or­szágban. Nem becsülik le — csu­pán politikából — a nyuga­ti áruféleségeket, de nem is szorgalmazzák különösebben a behozatalukat. Van ép­pen elég jó szovjet, magyar, nemet és lengyel áru — mondják, azokat kell kínál­ni a vásárlóknak. És kí­nálják is igen ízlésesen, szépén. Az eladók udvaria­sak. Talán szerencsém volt, de egyetlen mogorva, visz- szautasító, türelmetlen, a vásárlót sürgető eladót nem láttam. Cipőbolt. ÓRIÁSI készlet és hatal­mas tömeg. önkiszolgáló rendszer. Az ember kezébe vesz egy kosarat és abba gyűjti a kiválasztott cipőt. Két német — nyugatnémet, mint aztán később kide­rült —‘ asszony vásárolt. A kezükben, hurokra kötött spárgán már lógott egy ci- pősdobóz. Valahol a város másik végében vásárolhat­ták. Most — úgy létezik — szebbet, jobbat találtak. Az üzletvezetőt kérték. Izgalmasnak ígérkezik a jelenet. Mit akarhatnak? —- Kérem — mondta az egyik német asszony —, ez a cipő nekünk jobban tet­szik. Az emblémáról úgy látjuk, hogy az önök boltja is ahhoz a céghez tartozik, amelyikben a másik cipőt vásároltuk. Nem venné visz. sza tőlünk azt a másikat. Már nem tetszik és tudja, hogy van... —- A blokkot kérem? Á többi már hamar meg­történt. A blokkal együtt visszavették az „idegen" ci­pőt. A két német asszony elégedetten és hálálkodva távozott kai kormányzat kénytelen volt engedni. A harmadik me­netre olyan taktikai utasítást adtak, hogy a stabilizációt a gazdasági élet önkéntes al­kalmazkodásával próbálják el­érni. A kapitalista állam nem tudott — hogyan ig lenne ké­pes — kellő befolyást gyako­rolni a bankárokra, vállalko­zókra, a világot átszövő tő­késcsoportokra. Most az el­lenőrzést lazítja, illetve más módszerekhez folyamodik, de a Nixon-adminisztráció a har­madik menetben is szeretné elkerülni az inflációs folya­matot. A jelek azt mutatják, hogy a monopol nagytőke nem al­kalmazkodik a kormányzat óhajához. A tengerentúl vészt szimatolnak, a tőzsde azon­nal reagál, dollármilliárdok áramlanak a nyugat-európai pénzpiacokra. Az óriási mére­Aztán beszélgetés a sa­rokban üzletvezető és az egyik eladó között: — Minek cserélted ki? — Ne vigyék ki Német­országba. hogy nálunk nem teljesítik a vevő kéréséti — És most jobb? — Én legalábbis nyugodt vagyok.. Mikor észrevette, hogy mar régóta figyelem az ege6z jelenetet, széttárta a karját felém, mintha csak azt mondaná, hogy „nem tehetünk mást, nekünk itt Í6 politizálnunk kell!" Bizony jól kell politizál­ni! Este kilenc óra. A prágai vasútállomás restijében teljes a forga­lom. A vasútállomás is, a resti is alig van messzebb a Vencel tértől, mint ötszáz méter, legfeljebb 10—15 perc kényelmes séta. Már a belvároshoz tartozik ez a rész. A resti éli a maga megszokott életét. Ittas es félig ittas utasok verődnek össze. Ismerősök üdvözlik egymást korsó sörökkel és ha nem vigyázol lelöttyin- tenek a habbal. „Pardon!" — mondják, és ha nem for­dulsz el azonnal máris belédkötöttek, beszélnek hozzád. Szólnod, válaszol­nod kell, különben kiabál­nak és elmondanak min­dennek. — Magyar? —• Igen! — Akkor testvér és a testvérrel inni kell — a következő pillanatban ke­zedben a korsó, amit fené­kig ürítesz, ha akarod, ha nem. így kívánja a resti íratlan törvénye. Széket húá eléd és erőnek erejével le­nyom. Csak egy percre! De mér tudod, hogy ebbői nem lehet egy perc. de tíz is kevés. Fél óra múlva fel- állsz és amíg a pultnál a következő kört várja, an­golosan lelépsz. Csak így lehet! A KÖVETKEZŐ hely &S esti Prágában egy önkiszol­gáló büfé. a belvárosban. Ez már elit hely. itt nincs részeg és nincs tolakodó. Pedig úgy folyik a sör, hogy a csapot percekig nem is zárja el a csapos. Mint valami vasúti szerelvény, lassú menetben vonulnak el a pohár- és korsóseregek a csap alatt, és megtelnek aranysárga. habos kalapú’ sörrel. A választék itt is nagy. A szendvicsek és a hidegtálak nemzetközi szín­vonalat képviselnek. És a kiszolgálás iß. Gotyár Gyula tű spekuláció miatt különösen a nyugatnémet márkára nehe­zedik már-már alig elviselhe­tő nyomás. Az élelmiszerek, a lakbérek drágulását, a munkanélküliség terheit főleg a munkások ér­zik és viselik. Amerikában az idén ötmillió munkást érintő kollektív szerződést kell köt­ni. És most nemcsak a leg­nagyobb, de a legharcosabb szakszervezetek a munkálta­tók partnerei. Nyilvánvaló, hogy a fogyasztási cikkek drá­gulása, a munkabér-követelé­sek növelik az inflációt. HL4 iért éppen most inog a ,TB dollár? Azért, mert a vietnami háborúnak kellemet­len következményei vannak az Egyesült Államok, sőt Nyu- gat-Európa gazdasági pénz­ügyi helyzetére. Joggal fel­merül a gyanú, hogy a rend­kívüli dollárbeáramlást nem­csak a magántőkések kezde­ményezték, hanem a Nixon- kormányzat keze is benne van, mert most főleg Nyugat-Né- metországban szeretnék meg­keresni azt, amit Vietnamban elveszítettek. 2 NÓGRÁD — 1973. február 8., csütörtök fFolt/totjufc) Mai kommentárunk Oollármanlpuláciő nagyban

Next

/
Oldalképek
Tartalom