Nógrád. 1972. november (28. évfolyam. 258-282. szám)

1972-11-01 / 258. szám

WLAG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK) NOGRAD AZ MSZMP NOGRAD MEGYEI BIZOTTS AGA ES A M EC.YEI TAN ÁCS LAPJA XXVIII. ÉVF., 258. SZÁM ARA: 80 FILLÉR 1972. NOVEMBER 1., SZERDA Ma érkezik hazánkba Henryk Jablonski Losonczi Pálnak, a Magyar Népköztársa­ság Elnöki Tanácsa elnökének és feleségének meghívására szerdán hivatalos baráti látoga­tásra hazánkba érkezik Henryk Jablonski, a Lengyel Népköztársaság Államtanácsának el­nöke, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Poli­tikai Bizottságának tagja és felesége. (MTI) Vidámság, dal, játék Megyei úttörőparlament Salgótarjánban Fehér inges, piros nyakken- fontos tisztséggel? Ki terve- dős lányok, fiúk népesítették zi, szervezi az őrs munkáját, be tegnap Salgótarján köz- hogyan érvényesül a közösség pontját. Üde, kedves csoport- kívánsága? jaik láttán az utcai járókelők is tudták: nagy eseményük van az úttörőknek. Valóban, tegnap megyei úttörőparla­menten vett részt a megye 120 Szólt a rajösszejövetelek és a csapatgyűlések feladatairól, a rajvezetőség helyes megvá­lasztásáról. Nem hiábavaló .„. . .... . .... ezekről a témákról beszélni, Ä hiszen előfordul még ma is, vendégei voltak a budapesti, UI. kerületi úttörők küldöttei is. Délelőtt, fél 10-kor az SZMT nagytanácstermében gyüle­keztek a gyerekek. Ott volt Szabó Ferenc, a Magyar Út­törők Szövetségének • főtitkára, Skoda Ferenc, a KISZ me­gyei bizottságának első titká­ra, Kővári Tibor, az MSZMP megyei bizottságának munka­társa, Petneki Jenő, a Művelő­désügyi Minisztérium általá­nos iskolai főosztályának fő­előadója. Részt vettek a par­lamenten a megyei úttörőel­hogy maga a rajvezető jelöli ki a vezetőség többi tagját, s ez bizony semmiképpen sem őszintén, nyiltan, s nagyon kritikus hangnemben mond­tak véleményt a gyerekek. Alapos tapasztalatcserének is beillett parlamentjük, hiszen sok használható ötletet visz­nek haza csapatukhoz, őrsük­höz. S nem féltek a bíráló szótól sem. Bizonyságát adták, hogy nyitott szemmel járnak, el tudják különíteni a jó módszereket a rosszaktól, helyes. Hangsúlyozta a vita- szívügyük a vonzó, érdekes indító, hogy a rajösszejövete­lek ne tanítási óra ízűek le­gyenek, hanem éljenek bátran a mozgalom által adott já­tékossággal, vidámsággal. A vitaindítót követően az úttörők három szekcióban folytatták munkájukat. Az el­ső „a mi őrsünk, a mi ra­junk”, a második „a mi csa­patunk”, a harmadik szekció- pedig „napközi otthonok, út­törőházak, szakkörök” címben nökség tagjai, pedagógusok, járási-városi úttörőtitkárok foglalt témákról tanácskozott. •s. A csapatmunkáról tárgyaló Sándor András, a megyei szekcióban elhangzott az a Ifivezetői szakbizottság veze- javaslat, hogy az úttörőtag- tője megnyitó szavakat mon- ságot kössék követelményhez, dott. Ezután zászlót magasba számítson dicsőségnek, meg­emel ve ifivezetők vonultak a tiszteltetésnek, ha valaki út­ierembe, s köszöntötték a törő lehet. Válogassa meg megyei úttörőparlamenten úttörőcsapat is, hogy kik le- résztvevő küldötteket. hetnek tagjai, úgy, mint a Vitaindítót Horváth Mária párt-, vagy a KlSZ-szerveze- Ifivezető tartott. Szavait nagy tek. Bodnár Zoltán ezt a ja- Eigyelemmel hallgatták a vaslatát vitára bocsátotta. A gyerekek és szorgalmasan berceli Szűcs Valéria elmond- jegyzeteltek noteszukba, ta, hogy náluk a rajvezető ta­úttörőmunka megteremtése. Komoly munka folyt a me­gyei úttörőparlamenten, s bár súlyos maga a szó is, senki­nek sem jutott eszébe „felnőt- tesdit” játszani. Gyakran felcsendült a dal, vidám, fel­szabadult légkörben tanács­koztak a gyerekek. Bencsik Hajnalka karancsberényi paj­tás még egy új játékot is megtanított saját szekciójá­nak. A IV. megyei úttörőparla­ment az országos úttörőparla­ment küldötteinek megválasz­tásával ért véget. Az úttörők Papp Éva Balassagyarmat vá­rosi, Csóka Mária Balassa- az gyarmat járási, Madlena Er­zsébet Pásztó járási, Bagoly Julianna Salgótarján járási Jászfalví Valter Salgótarján városi, Hortobágyi Judit Rét- ság járási, Ocsovai Hilda Szé- csény járási és - Üjlaki Ágnes Salgótarján városi pajtásnak Olyan gondolatok hangzottak nár, helyettese azonban közü- szavaztak bizalmat. Ők, nyol­el a vitaindítóban, amelyek a pajtásoknak felszólalásaikhoz is sok ötletet, bátorítást ad­tak. — A IV. megyei úttörőpar­lament célja a ti véleménye­tek, kívánságaitok alaposabb megismerése és teljesítése — mondotta Horváth Mária. — Vizsgáljuk meg közösen: ho­gyan kapcsolódtok be saját úttörőéletetek vezetésébe, szer­vezésébe? Számos gondolatébresztő hogy náluk a szak­kérdéssel fordult az úttörők- körökbe jelentkezés önkéntes lük való úttörő, akinek műi­den problémát el lehet mon­dani. Szó esett a jutalmazásról, illetve a büntetésről is. A gye­rekek bizony sokszor tanács­talanok, hogyan, milyen esz­közökkel élhetnek, ha jutal­mazásra, illetve büntetésre kerül sor. A harmadik szekcióban Bu­dai László kállói pajtás el­ean képviselik megyénket az országos úttörőparlamenten. Kegyelettel, szeretettel ápolja kertjében már több mint negyedszázada egy szovjet kato­na sírját Juhász Benjámin Szentkúton. 1344. decemberében esett el a felszabadító csa­patok katonája a házuk tövében, akkor ásták a sírt, helyezték örök nyugalomra az ismeretlen harcost. „Néha eljönnek a rokonok is, a szomszéd községekből, városokból szovjet katonák. Virágot hoznak, beszédet mondanak” — meséli egyszerűen Juhász Benjámin. „De én is hozok virágot, minden ünnepi alkalomkor. Hozzánk nőtt már, örülök, hogy szinte családtagként gondozhatom a katona hantját.” Szocialista módon versenyeznek Valóra váltják ax ígéreteket A nagybátonyi gépüzem I. számú villamosrészlege már folyamatosan, több alkalom­mal elnyerte a Szocialista Üzemrész címet. A 14. szocia­lista brigád csaknem az egész kollektívát tömöríti. Valóban Vajon azóta hogyan fokozó­dott a verseny, mi valósult meg az ígéretekből? — Ezt a kérdést tettük fel Pópity Jó­zsef villamosmérnöknek, az üzemrész vezetőjének. — Üzemrészlegünk az első szocialista módon dolgoznak, háromnegyedéves tervét több Korábban felülvizsgálták ere­deti éves felajánlásukat, és módosították azt. A Nagy Októberi Szocialis­ta Forradalom évfordulója mint 121 százalékra teljesítet­te, ami azt jelenti, hogy az egész évre vállalt 30 millió 90 ezer forintos termelési ér­tékből csaknem 25,5 milliót tiszteletére felhívással fordul- teljesítettünk. Ez az eredmény tak a vállalat valamennyi üzemrészéhez. Megígérték, hogy december 10-re befeje­zik az éves tervet, sőt azt két százalékkal túl is teljesí­tik. Ezenkívül az önköltség további csökkentését, a minő­ség javítását, társadalmi mun­kát vállaltak és elhatározták, majdnem másfél havi előnyt jelent a számunkra, tehát szinte biztos, hogy a vállalá­sokat túl is teljesítjük — mondta az üzemvezető. Ebben az üzemrészben ja­vítják, újítják fel a Budapes­ti Közlekedési Vállalat szá­mára az egyenáramú vontató­hogy a negyedik negyedévet motorokat. Ezenkívül hegesz­váltakozőáramű gépeket is ja­vítanak. Ők biztosítják a nóg­rádi szénbányák hírközlő há­lózatának üzemvitelét, kar­bantartását. Emellett az idén mintegy 200 ezer forint érték­ben végeztek „idegeneknek” szerelési munkát. A Ganz- MÁVAG mátranováki üzemé­nek hírközlő rendszerét is ők készítik, és rövidesen be is fe­jezik. Merlák Ottó vezetésé­vel a Morse brigád végez itt igen jó munkát. Az árbevételhez jelentős mértékben járul hozzá Varga Rudolf és Fehér György bri­gádja. Többek között erőátvi­teli és világítási villamos sze­reléseket végeztek a Vegyi­gépgyár salgótarjáni üzemé­nél. Az úgynevezett 10' kV-os TMK-brigád Simon Pál veze­tésével a vállalati nagyfe­munkavédelmi negyedévnek tőberendezéseket, dinamókat, szüitségű hálózat karbantartó nyilvánítják. transzformátorokat és még sa javítása hoz. Hogyan alakították meg formában történik. Viszont az őrsöket? Ők dönthették el, ezzel éppen estates példa hogy melyik őrshöz akarnak ls, elhangzott, megped g gy tartozni, vagy felnőtt vezető rétsági pajtástól, aki arról be- akarata érvényesült? Az őrs- hogy az uttorok nem tagok választották-e meg ve- szabadsagot élvezhetnek zetőjüket, vagy a csapatveze- a szakkörök megvalasztasa- töség bízott meg valakit e kor* Homályos célzások a béketerv aláírására Kedden kétezer tonna bomba hullott Vietnam földjére Alidusz Szarnád Azad, a Bengali Népi Köztársaság külügy­minisztere magyarországi látogatása során megkoszorúzta a Hősök Emlékművét Miután a Fehér Ház hétfőn vern demokrata párti elnökje- hivatalosan kijelentette, hogy lölt sürgető felhívásait a 9 nem írja alá a VDK-val létre- pontos békerendezési terv ha­jött békerendezési egyezményt, ladéktalan aláírására, amíg nem rendezik a „fenn­maradó kérdéseket”, washing- * toni diplomáciai forrásokból olyan hírek terjedtek el, hogy dr. Kissinger elnöki főtanács­adó és Le Due Tho, a VDK párizsi küldöttségének külön- tanácsadója még a hét folya­mán felújítja megbeszéléseit és szombaton, vagy vasárnap sor kerülhet az egyezmény aláírására. Kedden reggelig az ameri­kai kormány nem erősítette meg és nem is cáfolta az ame­rikai sajtóban feltűnően tá­lalt értesülést. Egyelőre nem világos, vajon tényleg tör­tént-e haladás Washington és Hanoi között a bizalmas érint­kezés csatornáin, avagy pro­pagandamanőverről van szó, amelynek célja az, hogy az amerikai elnökválasztási had­járat utolsó hetében ébren tartsa a „kézzelfogható közel­ségben levő béke A Vietnami Demokratikus Köztársaság és az Egyesült Ál­lamok között a háború befe­jezéséről és a vietnami béke helyreállításáról létrejött meg. állapodás aláírásának határ­ideje lejárt, s a vietnami had­színtéren változatlan erővel folynak a harcok. Nyugati hírügynökségi je­lentések szerint Dél-Vietnarn- ban a népi felszabadító erők kedden 121 gyalogsági és tü­zérségi támadást intéztek el­lenséges állások ellen, Saigon közvetlen környékén elfoglal­tak öt további katonai tele­tő! délre fekvő területeit. Dél­vietnami légitámadásaik fő célpontja a Saigon körüli fel­szabadított térség volt. Az amerikai repülőerődök a nap folyamán mintegy kétezer tonna bombát szórtak le a VDK sűrűn lakott területeire és Dél-Vietnam felszabadított körzeteire. Souvanna Phouma, az Ame­rika-barát laoszi kormány Párizsban tartózkodó vezetője — aki a napokban Washing­tonban tárgyalt Nixonnai, Ro- gers-szal és Kissingerrel — kedden a francia fővárosban újságíróknak azt mondta: „Továbbra is derűlátó a viet­nami és a laoszi probléma megoldását illetően”. Saigonban Thieu elnök ked­den ismét összehívta a nem­zetbiztonsági tanácsot — kö­pülést. A déli országrész zölték hivatalos forrásból, északi térségében pedig ellen- A DPA nyugatnémet hírügy. őrzésük alá vontak két járási nökség diplomáciai körökből székhelyet. úgy értesült, hogy a Thieu­Az amerikai légierő kedden rezsim mindenképpen szeretné is folytatta Észak- és Dél- kicsikarni a VDK és az USA Vietnam bombázását. A UPI között létrejött megállapodás hírügynökség szerint amerikai ama pontjának „módosítását”, vadászbombázók és B—52-es amely kimondja a három ösz- , óriásgépek összesen 170 beve- szetevőből álló koalíciós kor­reményét, tésben támadták Észak-Viet- mány megalakítását Dél-Viet­ily módon semlegesítve McGo- namot, a 20-ik szélességi kör- namban. (MTI) mellett, ugyan­csak segítette az árbevétel nö­velését. A jánosaknai függő­akna kísérleti célokra való üzembehelyezési rekonstruk­cióját ők végezték, ezenkívül a mizserfai szociális otthon szekunderhálózatának re­konstrukcióját is. — Az elmúlt háromnegyed év alatt nem volt száz száza­lék alatt teljesítő brigád. A versenyben a legjobb ered­ményt a Kandó Kálmán nevét viselő szocialista kollektíva érte el, amelyik Márton Ottó vezetésével 148 százalékos át­lageredménnyel büszkélked­het. Ök a villamosmotorok forgórész-tekercselését végzik — mondotta az üzemvezető, majd a következőkkel foly­tatta: — A minőségre talán legjel­lemzőbb, hogy a tervezett nyolcszázalékos garanciális költség felét sem kell felhasz­nálni, tehát ebből is megtaka­rítást érünk el. Háromnegyed év alatt a részlegnél 19 újí­tás született, ezek között van olyan is, mint András József főművezető-helyettesé és Czi- kora György művezetőé, akik az impregnálóműhely szárí­tókemencéjének korszerűsíté­sével 108 ezer forintos gazda­sági eredményt értek el. Meg­lesz tehát az újításokra tett felajánlás is. Mióta a munka- védelmi negyedévet tartjuk, csökkent a balesetek száma. Társadalmi munkára pedig most is készülünk, még no­vember 7-e előtt. Mindez azt jelenti, hogy részleteiben is teljesítjük a vállalást — fe­jezte be az üzemvezető.

Next

/
Oldalképek
Tartalom