Nógrád. 1972. október (28. évfolyam. 232-257. szám)

1972-10-11 / 240. szám

Tizenegy napon át Ma kezdődnek a KPVDSZ kulturális napok Mii műsor KOSSUTH RADIO: 8.05: Műsor­ismertetés. — 8.15: Budapest és a vidék kulturális programjából. — 8.18: Kedvelt régi melódiák. — 9.00: Petőfi Sándor. Illyés Gyula műve folytatásokban. VIII. rész. — 9.20: Kálmán Imre operettjei­ből. — 10.05: „Nyitnikék”. Kisis­kolások műsora. — 10.40: Zene­kari muzsika. 11.30: A Szabó csa­lád. — 12.20: Ki nyer ma? — t2.30: Reklám. — 12.35: Tánczenei koktél. — 13.20: Vita a korszerű mezőgazdaságról. — 13.40: Szines népi muzsika. — 14.12: Válaszo­lunk hallgatóinknak! — 14.27: Nótafaiskola. — 14.47: Filmdalok. — 15.10: Harsan a kürtszó! — 15.45: Ránki Dezső Chopin-felvé- teleiből. — 15.59: Hallgatóink fi­gyelmébe! 16.00: A világgazdaság hírei. — 16.05: Kóruspódium. — 16.17: Polkák. — 16.26: Kortársa­ink. Bárdosi Németh János. — 17.05: Külpolitikai figyelő. — 17.20: Bemutatjuk új Kodály-fel- vételeinket. — 17.50: Kinek sza­bad a szabad szombat? — 18.05: Zene indul Ferihegyről. — 18.54: Hallgatóink figyelmébe! — 19.55: Gondolat. — 20.43: Offenbach: Hoffmann meséi. Háromfelvoná- sos opera. — 23.51—0.25: Népda­lok. PETŐFI RADIO: 8.05: Szimfoni­kus zene. — 9.50: A mutatvá­nyos. .. Tarnói Gizella riportja. — 10.00: A zene hullámhosszán. — 11.55: Néhány perc tudomány. — 12.00: Mezők, falvak éneke. — 12.20: Iskolarádió. Az Etna láva­birodalmában. — 12.35: Kamara­zene. — 13.40: Orvosi tanácsok. — 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. — 14.00: Rádiónapló — kettőtől hatig.. . 18.05: Külpolitikai figye­lő. — 18.20: Dal az emberekről. — 18.50: Ifjú zenebarátok híradója.— 19.54: Jó estét, gyerekek! — 20.10: Kis magyar néprajz. — 20.15: Uj könyvek. — 20.18: Ambrus Kyri és Aradszky László énekel. — 20.55: A szocialista irodalomról. — 21.30: A könnyűzene zongora­virtuózai. — 21.40: Nyugatnémet történészek a Schlieffen-tervről. 22.00: Boross Lajos népi zenekara látszik. Endrédi Mimi és Lukács Bálint énekel. — 22.40: A hangle­mezbolt könnyűzenei újdonságai. — 23.15: Made in Hungary. Köny- nyuzene. TELEVÍZIÓ: 9.00—9.35: Iskolaté­vé. Kémia. — 9.35: Műsorismerte­tés. — 9.36: Delta. — 10.00: Klasz- szikusok tévéfilmen. Az élet sze- retete. Jack London elbeszélésé­nek tévéfilmváltozata. (Ism.) — 10.50—11.20: Berlini miniatűrök. NDK rövidfilm. (Ism.) — 17.28: Műsorismertetés. — 17.30: Hírek. — 17.35: Művészet Miskolcon. — 18.00: ... és kezdődik minden elölről. Riportfilm. — 18.20: Rek- támműsor. — 18.30: Az Ország­házból jelentjük... — 19.15: Esti mese. — 19.30: Tv-híradó. — 20.00: öt barát. Amerikai film. — 21.30: Kinek lesz szerencséje? Irónikus dokumentumfilm. — 21.45: Buda­pesti művészeti hetek. A Szófiai Filharmonikus Zenekar hangver­senye. — 22.10: Tv-híradó — 2. kiadás. KÍSÉRLETI (2.) MŰSOR: 20.00: Tengerparti ritmusok. Az Inter- vízió műsora felvételről. — 21.15: Tv-híradó — 1. kiadás ism. — 21.45—22.10: A világ búvármaszk alól. Francia dokumentumfilm­sorozat. II. BESZTERCEBÁNYA: 8.25: Isko­lásoknak. — 9.30: Gyermekeknek. — 10.05: Iskolásoknak. — 10.25: Híradó. — 17.30: Középiskolások­nak. — 18.15: A mai Borsod me­gye. Dok.-film. — 19.00: Híradó. — 20.00: A hírszerző tévedése. Szovjet film. — 21.10: Interpódi- um ’72. — 21.25: Híradó. — 21.40: Szovjet filmhíradó. — 21.50: Az árnyékok délre eltűnnek. Szovjet filmsorozat. ★ MOZIMŰSOR: Salgótarjáni No­vember 7.: Nyomorultak. I—II. (Dupla helyár). Színes NDK— francia—olasz romantikus kaland­film. — Salgótarjáni Kohász: Ha­láltánc. „Art Kino” előadás. Szí­nes angol filmdráma. — Nagybá- tonyi Petőfi: Dodeskaden. Színes japán filmdráma. — Balassagyar­mati Madách: Lépj olajra! Színes francia—olasz háborús kaland- film. Százezer kempingszék Kanadába Bár a nyaralási szezon, a főidény már befejeződött, a kempingáruk változatlanul ke­resettek Európában és a ten­gerentúlon. A Fém- és Vas- tömegcikk-készítő Ipari Szövet­kezet rétsági üzemegysége szeptember közepén látott hoz­zá egy újabb kanadai meg­rendelés teljesítéséhez. A meg­rendelt százezer törpeszéknek október végéig kell elkészül­ni, ebből harmincezer gyártá­sa már szeptemberben befeje­ződött, a negyedik tízezres szállítmány pedig éppen a napokban indult útnak Kana­dába. A napi termelés 2900— 3000 darabnál kevesebb nem lehet, ha az üzem eleget akar tenni a szállítási kötelezettsé­gének, ezért az itt dolgozó brigádok terven felül tizenhá­romezer kempingszék előállí­tását vállalták. A munkában különösen kiemelkedő telje­sítményt nyújt a Keresztes György vezette „Május 1.” bri­gád. A vállalás teljesítését a szövetkezet kilencezer forint célprémiummal jutalmazza. A mai napon kezdődnek és tizenegy napon át tartanak a kulturális napok a KPVDSZ rendezésében, Nógrád megyé­ben. Tizenkettedik alkalom ez, hogy a rendezvényekre sor kerül. Már az első héten szá­mos eseményben lehet ré­szük az érdeklődőknek. Szakszervezeti politikai ok­tatást 21 alapszervnél kezde­nek és sorra kerülnek a külön­böző irodalmi, művészeti ren­dezvények, fejtörők, vetélke­dők. Somoskőújfalun október 12-én a salgótarjáni ÁFÉSZ, október 11. és 21. között a szé- csényi ÁFÉSZ tart szellemi vetélkedőt, illetve szakmai ve­télkedőt a 3. éves kereskedel­mi tanulók részére. A litkei ÁFÉSZ-nél Ki mit tud?-ot kezdeményeznek a vállalat dolgozói között, a Nógrád me­gyei Iparcikk-kiskereskedelmi Vállalatnál szavalóverseny lesz október 11. és 21. között. Vidám szellemi vetélkedőre kerül sor az érsekvadkerti Szécsényben kedden délelőtt került sor az oktatási évet in­dító propagandista tanácsko­zásra. A KISZ oktatási körök vezetői és a több irányú pro­pagandatevékenységet össze­hangoló vezető propagandis­ták vettek részt rajta, akik tájékoztatást kaptak az okta­tási év feladatairól, főbb po­litikai célkitűzéseiről. Szó volt azokról az eseményekről, me­lyek részben meghatározzák a propagandatevékenység tar­talmát, irányát.- A tájékozta­tót Hasznosi András, a Nógrád megyei KISZ-vezetőképző is­kola igazgatója tartotta, öt EREDMÉNYES EGYÜTTMŰKÖDÉS A salgótarjáni síküveggyár egyik komoly üzletfele az IKARUS Karosszéria- és Jár­műgyár. Mivel a síküveggyár is részt vállalt a járműprog­ram megvalósításában, na­gyon sok edzett üveget szállít az IKARUS-nak. A két gyár között most egy új kezdemé­nyezés alapján eredményes együttműködési szerződés jött létre. Ahhoz, hogy az IKARUS fo­lyamatossá tudja tenni jövő évi termését, már most meg­rendelt terven felül 12 000 négyzetméter edzett üveget a salgótarjániaktól. A gyár vál­lalta, hogy ezt a mennyiséget még a negyedik negyedévben előállítja, sőt vállalta az üveg tárolását is, s csak 1973. ja­nuárjától kezdi el a folyama­tos szállítást. Ezzel az előre- gyártással a síküveggyárban biztosítják a gépek jobb ki­használását, s jelentős bevé­telre is szert tesznek — tá­jékoztatott Juhász Gyula, a gyár igazgatója. ÜJ LÉTESÍTMÉNYEK A kisterenyei költségvetési üzemnél Szomszéd József munkavezető adott felvilágo­sítást. Elmondotta, hogy je­lenleg 49-en dolgoznak az üzemnél, mégis eredményes munkát végeznek. Elvégezték például a kisterenyei bölcsőde felújítását, amelynek költsége meghaladja a 480 000 forintot. ÁFÉSZ-nél és a salgótarjáni OTP-nél is. Ugyancsak október 11-én kezdődik a salgótarjáni OTP-nél a házi összeadógép­verseny. Ma nyílik meg a Ma­gyar Nemzeti Bank salgótarjá­ni kultúrtermében a könyv­kiállítás és a fotószakkör ki­állítása. Október 12-én nyílik a könyvkiállítás a balassa­gyarmati ÁFÉSZ-nál, Érsek- vadkerten fényképes kiállítást rendeznek a szövetkezet életé­ről, fejlődéséről. Petőfi szü­letésének 150. évfordulója jegyében lesz könyvkiállítás a salgótarjáni ÁFÉSZ-nél októ­ber 11—18-ig. Számos helyen tartanak is­meretterjesztő előadásokat és élménybeszámolókat, több he­lyütt a kereskedelmi és pénz­ügyi dolgozók közös színház- és mozilátogatáson vesznek részt, találkozókat, kirándulá­sokat szerveznek. Több sport­ágban versenyeket is rendez­nek. Répási László, salgótarjáni já­rási KISZ-vezető propagandis­ta módszertani előadásával követte. Ismertette azokat a módszereket, melyekkel az oktatási évet, a foglalkozáso­kat eredményesebbé tehetik a propagandisták. Az értekezlet határozott abban, hogy a szé- csényi járásban az 1972/73. év első foglalkozására október második hetében kerül sor. Az értekezlet után Varga József, a KISZ járási bizott­ságának titkára átnyújtotta az előző oktatási év legeredmé­nyesebb propagandistáinak az oktatási bizottság emléklapjait és emléktárgyait. Segítenek a cigánylakosság la­kásépítési akciójának megva­lósításában is. Most két ilyen házat építenek, egyenként 114 ezer forintért. Ügy tervezik, hogy a két lakást jövő ta­vasszal átadják a boldog tu­lajdonosoknak. Dolgoznak a kisterenyei is­kolánál is. Itt kerítést építe­nek, amelynek költsége meg­haladja a 70 ezer forintot. Hosszú évtizedek gondja volt Rákóczi-telepen, hogy nem volt ravatalozó. Egész­ségügyi szempontból is több­ször felvetették ennek hiá­nyát. Most valóra válik a terv. összesen 110 ezer forin­tos beruházási összegből meg­kezdték az új ravatalozó épí­tését. S mivel tudják, hogy mennyire fontos ez a munka, azt ígérik, hogy az eredeti december 31-i határidővel szemben december 1-ig befe­jezik. ELHÁRULTÁK AZ AKADÁLYOK Örömmel újságolta Deák Ferenc, a Nézsa és Vidéke ÁFÉSZ elnöke, hogy most már elhárultak az akadályok a mintegy 3,1 millió forintos be­ruházással megépült új üzlet­ház átadása elől. Az ÁFÉSZ ugyanis elvégzi az energia rá­kapcsolását, s így két hét múl­va megtörténhet az átadás. Az ABC-üzlet mellett eszpresz- szót nyitnak a földszinten, az emeleti részen irodákat he­lyeznek el. A teljes beruházás egyébként — a berendezések­— Halló, Rt a NÖGRÁD! Holnap, csütörtökön délután 2 és 4 között a Salgótarjáni Ko­hászati Üzemeket, a balassa­gyarmati Iparcikk-kiskereske­delmi Vállalatot, a nagybáto- nyi gimnáziumot, Palotás köz­ség Tanácsát, a varsányi ter­melőszövetkezetet és a sziráki ÁFÉSZ-t hívjuk. Kérjük, a hívások időpontjában tartóz­kodjon valaki a készülék mel­lett! — Tudományos előadás. Ok­tóber 13-án a salgótarjáni Ál­lategészségügyi Állomáson dr. Mészáros János tanszékvezető egyetemi tanár tart előadást szakembereknek a szarvas- marhák emésztő- és légzőszer­vi vírusos megbetegedéséről és a védekezés módjairól. — Népfrintértekezlet. Hol­nap délelőtt kilenc órakor Rút­ságon, a járási művelődési központ klubtermében elnök­ségi ülést tart a Hazafias Népfront Rétsági járási Bi­zottsága. Az értekezlet részt­vevői az 1972/73-as évi téli po­litikai oktatás terveit vitatják meg. — Születésnap. Hetvenéves a kiskunfélegyházi Kiskun Múzeum. Az egykori Kiskun kapitányság patinás épületé­ben működő inté2mény három állandó tárlatot tart nyitva. — Első az országban. A Mecsek hegyei között fekvő Tekeresi-völgyben létrejött az első magyar halrezervátum. A páratlan halfaunájú mestersé­ges ’ tavat, mely Herman Ottó nevét viseli, az Országos Ter­mészetvédelmi Hivatal védet­té nyilvánította. — Másfél ezer éves házak. Óbudán a nagyszabású szaná­lási program során a Vörös- kereszt utca és a Harrer Pál utca találkozásánál második századbeli épületmaradványok kerültek' élő. Ifjúsági hangverseny A Balassagyarmati Állami Zeneiskola kamaraegyüttese ifjúsági hangversenyt ad Ér- sekvadkerten holnap 11 órai kezdettel. Fellépnek Für Éva szoprán, Veres István fuvola és Fogarasi Béla klasszikus gitár előadók. A műsoron vi- rágénekék, Couperin-, Bach-, Händl-, Locatelli-, Mozart- és Gesler-művek szerepelnek. A műsort ismerteti és vezeti ifjú Fasang Árpád zongoraművész. kel együtt — megközelíti majd a 4,5 millió forintot. KEVÉS A PÉNZ Ezt közölte tegnap a diós- jenői takarékszövetkezet ügy­vezetője, Tolmácsi Ferencné. Bár a takarékszövetkezetben mintegy 5,8 millió forint be­tétállományt kezelnek — eb­ből egymillió forint a nézsai kirendeltségé, nem tudják ki­elégíteni a lakosság kölcsön­igényét. Jelenleg 200 000 fo­rintos úgynevezett sorban állá­suk van. Pedig a lakosság ki­sebb építkezésekhez, vagy más nagyobb cikkek vásárlásához szívesen igénybe venné a ta­karékpénztár szolgáltatását. Most a megoldás lehetőségeit keresik Diósjenőn is. SZŐRÖS BALASSA Ez a neve annak az ülőgar­nitúrának, amelyik az Otthon '73. kiállításon igazán nagy sikert aratott, s megnyerte a közönség tetszését — újságol­ta Kun Zoltán, a balassagyar­mati Ipoly Bútorgyár közgaz­dasági osztályának vezetője. A négydarabos ülőgarnitúra a Szőrös Balassa nevet kapta, mert a huzata eredeti tehén­bőrből készül. Igaz, ezt a garnitúrát csak kis szériákban gyártják, de ki­elégítik a vásárlók igényeit. A szőrös garnitúrát a buda­pesti Domus bútoráruházban hozzák forgalomba. —somogy vári— Indul as oktatási év Ügyeletes riporterünk Jelenti A síküveggyárból — Kistérényérői — Nézsáról Diósjenőről és Balassagyarmatról NAPTÁR I «#• • • * • * 1972. október 11., szerda. Brigitta napja. A Nap kel: 5.56, nyugszik: 17.04 órakor. A Hold kel: 10.23, nyugszik: 18.37 órakor. IS - 20 fok Változóan felhős idő, szórvá­nyosan, inkább csak keleten elő­forduló esőkkel, egy-két helyen zivatarral, időnként kissé meg­élénkülő, változó irányú szél, Helyenként köd. Legmagasabb nappali hőmérséklet: általában 15—20 fok között, a napos helye­ken kevéssel 20 fok felett. Az ifjúság Szécsényért „Szécsény az ifjúságért, az ifjúság Szécsényért” mozgalom együttműködési megállapodása alapján az ELZETT gyáregy­ség' 30 fiatalja segített az épü­lő sportöltöző és klubház anyagainak előkészítésénél, a nagyközségi tanács műszaki megbízottjának irányításával. A munkában teljes létszámmal részt vett a Virágh Éva ve­zette Petőfi Sándor lakatsze­relő ifjúsági brigád is. A tel­jesített munkaórák részét ké­pezik annak a felajánlott há­romezer társadalmi munka­órának, amelyet a szécsényi fiatalok évenként végeznek a negyedik ötéves terv során felépülő ifjúsági objektumo­kon. — Szökés. Egy 13 éves kis csavargó lefűrészelve a laka­tot kiszöktetett egy Rio de Ja- neiró-i rendőrőrszobából 12 veszélyes bűnözőt. A fiút órákkal később fogták el, mi­kor éppen betört egy házba. — Mi lesz az Eiffel-torony- nyal? A francia kormánynak mielőbb döntést kell hoznia a 93 éves „Vas Lady”, a Párizs és Franciaország szimbólumá­nak tekintett Eiffel-torony sorsáról. Az évek sofán ráke­rült 16 különleges festékréteg alatt az alapváz rohamosan rozsdásodik. Becslések szerint a torony restaurálása közel kétszer annyiba kerülne mint lebontása. Szovjet afrikanológusok könyvei Moszkvában, a Szovjet Tu­dományos Akadémia kiadásá­ban, gyűjteményes kötet jelent meg Afrika XIX—XX. száza­di történelméről. A műben cikkek vannak a Ghánában a gyarmatosítók ellen folytatott harcról, a zanzibári nemzeti­felszabadító mozgalomról, egy mai elefántcsontparti falu mezőgazdasági viszonyainak fejlődéséről. A gyűjtemény egyike annak az Afrika történelmével, gaz­dagságával és kultúrájával foglalkozó húsz könyvnek, amely az idén Moszkvában megjelenik. A legérdekesebb művek között a szakemberek Andrej Pegusev Kenya politi­kai történetének vázlata című művét említik. A szerző több évet töltött Kenyában, számos államférfival, közéleti vezető­vel beszélgetett, tanulmányoz­ta a hivatalos okmányokat és a különböző pártok anyagait. Mindez lehetővé tette számára, hogy átfogó képet rajzoljon Kenya politikai életéről. Hamarosan megjelenik A XX. századi afrikai irodalom című kötet is. Értelmiségiek a népfrontban A salgótarjáni járás közsé­geiben lakó értelmiségiek nép­frontmunkáját vitatta meg teg­nap délelőtti ülésén a Hazafi­as Népfront járási elnöksége. A járás községeiben dolgozó népfrontbizottságokban közel százhúsz értelmiségi tevékeny­kedik •— állapította meg az el­nökség —, mintegy háromne­gyed részük pedagógus. Ke­vésbé kapcsolódnak be a népfrontmunkába a műszaki és az agrárértelmiségiek. A népfront ezért a továbbiak­ban még inkább szorgalmazza az értelmiségiek bevonását a közéletbe. Ezt követően a járási elnökség ülésén Ko­vács József, a kazári népfront­bizottság elnöke adott számot a tanács- és népfrontválasztá­son felvetett közérdekű ja­vaslatok megvalósításáról. A javaslatokat a községi tanács rangsorolta, egy részüket az anyagi lehetőségektől függően már meg is valósították. A többi felvetés sem merül fele­désbe, szerepel a község ter­vében. Úttisztító gépek bemutatója A Salgótarjáni városi Tanács meghívására ma, szerdán dél­előtt Salgótarjánba érkeznek az osztrák Purator cég képvi­selői, hogy bemutassák a leg­újabb úttisztító gépeket. A bemutató délelőtt tizenegy óra­kor kezdődik a Karancs Szál­ló előtt, a Tanácsköztársaság téren. Érdekessége, hogy a cég gépeit a városi tanács ve­zetőin kívül megtekintik más városok képviselői is, akiket a salgótarjáni tanács hívott meg erre az alkalomra Nógrád me­gyébe. A városi tanács vezetői azt is elmondották, ha a be­mutatott gépek a mi igénye­inknek és anyagi lehetősége­inknek megfelelnek, a tanács vásárol az úttisztító gépekből. Hollókőből jelentjük A Petőfi Termelőszövetkezet 52 holdas málnásának metszé­se lassan befejeződik. A szö­vetkezet főkönyvelője, Homo- ga József szerint a tsz asz- szonyainak jó munkavégzése tette lehetővé a nehéz munka mielőbbi befejezését, mely a jövő évi termést alapozza meg. ★ Négy felújított út műszaki átadására kerül sor a hét fo­lyamán a községben. A Béke, Levél, Szállások és Rákóczi utat 350 ezer forintos költség­gel újították fel a Nógrád me­gyei Tanács útkarbantartó üzemének dolgozói. A község lakói igen elégedettek. '*! Röpülj páva kör megalaku­lását tervezi a művelődési ott­hon vezetője. Kovács Márta elmondta, hogy a népi hagyo­mányokban gazdag község kö­zépkorú és idősebb lakói igénylik a kör megalakulását. Az igazgató szeretné a már nagyon ritkán hallható nép­dalokat újból megismertetni a község és a környék lakóival. Ha jól működik a csoport, ta­vasszal részt szeretnének ven­ni a röpüli páva körök megyei találkozóján. Sörivás nagyban Jó napja volt egy angol ki­rályi szállító hajó matrózai­nak, amikor kiderült, hogy a 180 ezer kanna sörrakományt úgy találták, hogy rendelte­tési helyükre érkezve már ihatatlanná válik. A kapitány kiadta a nem mindennapi pa­rancsot, ki-ki igyon amennyi belefér. A jelentés nem szól a 184 főnyi személyzet teljesít­ményéről, csupán annyit kö­zöl, hogy a „megmaradt” sört a tengerbe öntötték. NOGRAO. a Magyar Szocialista Munkáspárt Nógrád megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: GOTYAE GYULA. Szerkesztőség: Salgótarján Petőfi o. L Telefon: Í2-94 R-95 tZ-Sb íz 51 Főszerkesztő: 12-94, 14-40. Sportrovat: U-59. Éjszakai szerkesztés: 13-05. Kiadja a Nógrád megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: VIDA EDIT. Kiadóhivatal: Salgótarján, Petőfi n. |. TeíefotV 10-29 Terjeszti• a Magyar Posta. Előfizethető: a helyi postahivataloknál és a kézbesítőknél. Előfizetési dfj egy hónapra 20 forint. Előállítja: a Nógrád megyei Nyomdaipari vállalat. Salgótarján. Petőt: u. l Felelős vezető- papp GYÖRGY igazgató. Index-számi 25JIV

Next

/
Oldalképek
Tartalom