Nógrád. 1972. október (28. évfolyam. 232-257. szám)

1972-10-01 / 232. szám

NYELVMŰVELŐ SOROK Ingadozások az illeszkedésben Tud-e valaki is igazságot tenni a következetlenségek­nek ebben a sűrűjében? Egy­szer így halljuk: „Add ide a farmerodat/” Máskor meg így: „Megveszem a farmere­det/” Az egyik novellában ez áll: „Ekkora balek kel még nem találkoztam.” A másik­ban meg ez: „Amióta azzal a balekkai dolgozom együtt...” A földrajzkönyvben a ma­gas növésű, szőkd norvé- gékről olvashatunk, az újsá­gok pedig a norvég okról ír­nak. Van, aki azt mondja, mágneses, van, aki azt, hogy mágnesos Jócskán szaporíthatnám még a példákat. De az ilyen­fajta felsorolások csak elbi­zonytalanítják az embert. Lassanként azt sem tudja, hogy a fotelben ül-e, vagy a fotelban; hogy a nők pűde- reznefc, vagy púderoznak; hogy az új épületek panelbóí ké­szülnek-e, vagy panelbői. De van ennek az ügynek helyesírási vetülete is. Nem tudom például, hogy a MA- LÉV-nek, vagy a MALÉV- nak küldjem-e a levelet. Sza­bályszerűen vitatkoznom kell magammal, hogy úgy írjam-e hogy konkréten, vagy úgy, hogy konkrétan. Írásban kell beszámolnom, és szinte nem tudom eldönteni: ankéten, vagy ankéton voltam-e az előző napon. De még az olyan egyszerűnek látszó ese­tekben is nehéz határozni: októberben vagyunk, vagy októberban. Albertnak, vagy Albertnefc megy-e az értesí­tés?... Honnan adódnak ezek a bi­(Zon­(Orosz István rajza) zonytalanságok? Van-e vala­mi fogódzó, támpont, ha a nyelvérzékünk ingadozóvá válik? Köztudott, hogy nyelvünk egyik legősibb sajátossága a hangrendi törvény. Eszerint egyszerű, eredeti szavainkban vagy csupa mély, vagy csupa magas magánhangzó van: oroszlán, háború, denevér, üveg. Igen ám, de ez az ősi örökségünk századok óta ko­pik és gyengül! Először is: tudomásul kell vennünk, hogy az e, é, i hangok magas ma­gánhangzókkal is szerepel­hetnek a szavakban; vegyes hangrendűvé téve azokat. Má­sodszor a hangrend szigorú­ságát tovább lazítja az a sok idegen szó, amely a technika fejlődésével egyre nagyobb számban kerül bele szókész­letünkbe. A hangrendi törvény erőt- lenedése kihat a toldalékok kapcsolódására: az illeszke­désre is. Itt is szaporodnak a gyengülés jelei: a részletsza­bályok. Ma már nem elég az, hogy a vegyes hangrendű szavak toldalékai mindig az utolsó magánhangzóhoz iga­zodnak. Ismernünk kell ezt a sza­bályt is: Ha az utolsó ma­gánhangzó — a vegyes hang­rendű szavakban — magas, akkor a végződés mély, vagy ingadozó: acélból, fazékban, de hidrogénben vagy hidro­génben. Különösen az idegen erede­tű vegyes hangrendű szavak toldalékod viselkednek vagy­lagosan: balét tel, balettal, ho­telben, hotelban, Karesznek, Karesznek. Dehát egyenértékűek-e a toldalékpárok? Jobb-e az egyik, mint a másik? El kell ismernünk, hogy ezek a vagy­lagos alakok helyesek, az in­gadozásnak van létjogosult­sága. Nyelvérzékünk számá­ra azonban az a legmegnyug­tatóbb, ha az e hanghoz ma­gas toldalék járul (Ágnesnek, októberben), s ha az é, i ma­gánhangzókhoz mély toldalék kapcsolódik (anketon, konk­rétan). Az említett ingadozások te­hát megszüntethetők. S ér­demes is megszüntetnünk őket — hisz’ rajtuk kívül úgyis akad még jó néhány. Dr. Szabó Károly A könyv jegyében A nemzetközi könyvév ha­záinkban különös hamsúlyt, minden eddiginél rangosabb ünneplést kapott. S ezt nem­csak a könyv szeretete, könyvtermésünk bősége, mű­vészi szépsége magyarázza, hanem az a véletlen egybe­esés is, mely a könyvévet mintegy előkészítővé tette a magunk külön ünnepe szá­mára; lévén az 1973-as év a magyar könyvnyomtatás fél­ezer esztendejének határköve. A másik pezsdítőerőt a IFLA kongresszusa adta meg: a Könyvtáros Egyesületek Nemzetközi Szövetségének ta­nácskozása, mely színhelyül Magyarországot választva, al­kalmat adott a világ vala­mennyi tájáról érkezett, mint­egy ezer könyvtárosnak ar­ra, hogy megismerje hazán­kat és egymást. Miközben a tanácskozásokon a gyermek- könyvtárak kérdéseitől a köz- művelődés problémáin keresz­tül a tudományos könyvtárak gondjaiig az olvasás, művelő­dés és a modem könyvtár szinte valamennyi problémá­járól szó esett, a kongresz- szus lehetőséget adott kapcso­latok, barátságok létrehozá­sára, amelyeknek igazi jelen­tősége úgy tárul elénk, ha ar­ra gondolunk, hogy a szelle­mi haladás, a művelődés köz­vetítői fognak össze mindan­nak terjesztésére és védelmé­re, amit a humanitás gondo­lata jelent. A könyv és az ember Az IFLA -kongresszus ide­jén, s alkalmából rendezte meg a kaposvári megyei könyvtár reprezentatív fotó­kiállítását Ember és könyv címmel. A tökéletes szépségű képeket Jávori Béla, a me­gyei ,lap főszerkesztője készí­tette. Egy teljes éven át erre a témára fordította erejét, ide­jét. Mit jelent a könyv az ember számára? — így fogal­mazta meg a kérdést, s a vá­laszt ellesett pillanatok rögzí­tésével adta meg. Azok a sze­mélyek, akiket a képeken lát­hattunk, nem is sejtették, hogy „lencsevégre” kerülnek. A terem másik részében a könyv önmagában, vagy másféle tárgyak relációjában szólalt meg — műkincsek, egyéb holmik, lakberendezesi eszközök vonzáskörében, kis F icsit frázisként hat, pedig a puszta kijelentésen kívül, mély igazságot tartalmaz: „A könyv a leg­szebb ajándék.” Legfeljebb úgy módo­sítanám, hogy a „legtartalmasabb” ajándék. És a leghasznosabb is. Az egyik főiskola előszobájában nógrádi várományosoknak szurkoltam és az iz­galom elterelése végett, azonkívül ki­csit kíváncsiságból is arról faggattam a kedves felvételizőket: hány könyvet olvastak életükben. A többség — sajnálatos módon — nem jutott túl a kötelező olvasmányokon, sőt cinko­san azt is bevallották, hogy valameny- nyit végig se olvasták tisztességesen. Akadtak azonban néhányan, akik fi­gyelemmel kísérték a modem irodal­mat, s ahogy a szerzők nevével és a címekkel dobálóztak, nekem kellett szégyenkeznem. S a végén — aligha hiszem, hogy véletlen ez — a könyv­faló diákok jutottak a legkönnyebben és a legsikeresebben túl a felvételin. Mert lehet, hogy a szaktárgyakhoz nem nyújtottak túlontúl sok segítsé­get az elolvasott szépirodalmi, sok esetben abszurd és elvont művek, még­is nagyobb magabiztosságot kölcsönözi tek, pusztán azzal, hogy látókörüket, élmény- és ismeretanyagukat (különö­sen az emberi viszonylatok megfogal­mazásával) bővítették. Mert amit évti­zedek élettapasztalataival lehet csak fölr.aktározni, azt könyvekből — még az abszolút humán alkotásokból is — rö­vid idő alatt elsajátíthatjuk. Egy vers, egy novella, még inkább a regény és dráma hatalmas élményanyagot rejt magában, társadalmi hátteret és^ ösz- szefüggéseket világit meg és sűrítve nyújtja át azt az olvasónak. Nem vé­letlen, hogy a sokat és értelemmel ol­vasó emberek műveltebbek, magabizto­sabbak és a társadalmi együttélés ele­mi szabályait is jobban betartják. Különösen nagy öröm az, ha a fia­talok kezében lát az ember könyvet, ha a könyvtárak, könyvesboltok és an­VASÁRNAPI JEGYZET A butulás nem törvényszerű tikváriumok polcainál a jövő generá­ciót látjuk böngészni. Mert — lehet, hogy túlontúl szubjektív megítélés ez — véleményem szerint a fiatalok közel sem élnek úgy a könyvolvasás szívet- telket gyönyörködtető, hasznos és tar­talmas élményével, mint azt elődeik tet­ték, sokszor kedvezőtlenebb feltételek között. Éppen véleményem kontrolljaként vettem kezembe a statisztikát, amely korosztályok szerint szortírozza a könyvbarátokat, elsősorban a könyv­tárak igénybevétele alapján. E szerint a tizennégy éven aluliak hatszázezren, a 16 és 20 év közöttiek háromszázezren, a húsz és huszonnégy év közöttiek száz- hatvanezren, a huszonnégy és huszon­kilenc év közöttiek pedig mindössze 97 ezren tagjai a kölcsönkönyvtáraknak. Az életkorral egyenes arányban csök­ken az olvasottság, sőt talán még gyor­sabban. Egyik ismerősöm, akitől köl­csönkaptam az adatokat; és aki cini­kus megjegyzéseiről ismert, mindehhez tanulságként azt fűzte hozzá: „A bu­tulás nem törvényszerű.” Vagyis: nem törvényszerű az, hogy az életbe ki­került fiatalok szakítsanak a művelő­désnek azzal a nagyszerű és élvezetes lehetőségével, amit az értékes könyv nyújtott. S talán azt is jelentette nála ez a cinikus megjegyzés, hogy vásáro­lunk is könyvet, nemcsak könyvtárak­ból k'ölcsönzünk. Egyébként a statisztikai adatok más megközelítésben sem abszolút biztató­ak. A középiskolák zöTnében ugyanis túlnyomó többségben szépirodalmat ol­vasnak, csakis szépirodalmat, isme­retterjesztő- és ... szakirodalmat csak alig-alig. A szakmunkásfiatalok olva­sottsága még aggasztóbb képet mutat. Az ő érdeklődési körükben találhatók legnagyobb számmal az olcsó szóra­koztató művek, a krimik, a lektűrök. S ha lehet, még ennél is sivárabb a kép faluhelyen. Fiataljaink százezrei nem ismerik az országban a könyvolvasás gyönyörűségét, ami azt mutatja, hogy sokat kell még tennünk azért, nehogy a továbbiakban is nélkülöznie kelljen a felnövő, új generációnak a könyvol­vasás hasznát. S talán már az óvodá­ban és az általános iskola alsóbb osz­tályaiban el kell kezdeni a nevelést, a szülőkkel vállvetve, mind nagyobb ér­vényt szerezve az elcsépelt jelszónak, hogy „A könyv a legszebb ajándék.” Lehet, hogy sokan maradinak fognak tartani, olyannak, aki nem akarja fel­ismerni a technikai és szellemi robba­nások egyenes következményeit, aki a reál környezetben humán ismeretek szerzésére kívánja ösztönözni az amúgy is túlterhelt ifjúságot Nem, nem er­ről van szó. Mert jó dolog az is, ha valaki több szakkönyvet olvas, mint szépirodalmat. S az se megvetendő, ha népszerű ismeretterjesztő könyveink sorából választja meg valaki olvasmá­nyait. De szépirodalmat is rendszeresen olvasni kell, s önmaga elleni megbo­csáthatatlan bűnt követ el, aki úgy éli le életét, hogy nem olvas könyvet az iskolai tankönyveken kívül. Gazdagabb az, akinek életútját végigkísérik a könyvolvasás feledhetetlen élményei. If ülönösen hangsúllyal mondanám el mindezt Nógrád megyében, amely köztudomásúan nem jár az él­vonalban olvasottság, sőt a feltételek terén sem. és nagy formátumban, művé­szi vagy köznapi köntösben —; az összefüggésekből jel- képrendszer bontakozott ki, amely úgy hatott a szemlélő­re mint a modern film, a közvetlen jelentésén túl is mondván valamit és meg­érintve az asszociációkon ke­resztül azokat a húrokat, me­lyek a kép befogadásakor re- zonálnak ép sejtetik a sza­vakkal kifejezhetetlen tartal­makat is. A kiállítás harmadik része illusztráció volt. Kissé szokat­lan: fényképpel többnyire do­kumentum jellegű művekben találkozunk. Itt azonban ver­seket (pl. József Attila Ódá­ját, Jeszényin annyiszor meg­énekelt nyírfáit) épp úgy il­lusztrálta a művész, mint a Háború és béke Natasáját. Hemingway öreg halászát vagy éppen Csörsz István hippi ifjait. Filmszerűek vol­tak ezek a fotók is: ha az epikus mű lefordítható a film formanyelvére, miért ne le­hetne fotóval illusztrálni akár a lírai alkotást is? Elmonda­ni a fotó nyelván azt, amit a művész olvasás közben elkép­zel? A néző szívesen látná ezt a gazdag gyűjteményt kötetben is — kivált, ha azokra gon­dol, akik nem juthatnak el Kaposvárrá A könyvnyomtatás századai Ha már a fotókiállítás a filmet juttatta eszünkbe, ha­sonlóképpen arra gondolunk az események sodrát érzékel­ve, hiszen a könyvév foly­ton új meg új eseményeket hoz. Legutóbb Debrecen vette át a stafétabotot. A Kossuth Lajos Tudományegyetem két­napos tudományos ülésszaka összekapcsolódott a debreceni nyomda négyszáz évének ün­neplésével, s a négy évszá­zad legszebb termékeinek ki­állításával. A tudományos ülésszak elő­adásainak egy része a város művelődéstörténetének és szellemi kisugárzásának té­nyeit tárja a hallgatóság elé. Ennek jelentőségét mutatja, hogy 1711-ig a magyar nyel­vű műveknek körülbelül har­mada itt látott napvilágot, noha ekkor már Kolozsvár. Bártfa, Lőcse, Nagyvárad és Nagyszombat könyvsajtói is alaposan kivették részüket a nemzeti művelődés szolgála­tából. Huszár Gál a debrece­ni nyomda Kassáról menekült alapítója, aki 1561-ben bocsá­totta ki az első könyvet (Me­lius Juhász Péter: „A Szent Pál apostol levelének... ma­gyar ázatty a” címűt), minden debreceni könyv ősét, már annak idején „Magyarország és Erdély messze világító lámpásának” nevezte a vá­rost. A tudományos ülésszakon dr. Benda Kálmán ennek a régi, „kegyességi”-nek neve­zett irodalomnak máig élő nyelvi hatásáról szólt: hagyo­mánya eleven a népnyelvben, de éppúgy Csokonai és a ma­gyar felvilágosodás, s ezen ke­resztül a nagy magyar klasz- szikusok nyelvében. S bár vizsgálódását mai irodalmunk­ra nem terjesztette ki, to­vábbgondolva idézetekkel, köl­tői képekkel bizonyította meg­figyeléseit, e hatásokat mai költőink nyelvében és jelkép- rendszerében is felismerhet­jük, még akkor is, • ha az or­szág más tájairól származ­nak. A mai olvasó, s kivált a fiatalság jobban megértené, könnyebben befogadná napja­ink költészetét, ha a régi ma­gyar irodalmat jobban ismer né, ha egy-két idézetnél töb­bet is olvashatna azokból a művekből, melyek Ady erő­teljes stílusát edzetté«, s amelyek azóta is sokféle át­tételen keresztül formálják, frissítik a „magyar igéket.” A kiegyezéstől a felszaba­dulásig terjedő korszakot dr Irinyi Károly tekintette át: kiváltképp eszmetörténeti szempontból vizsgálva a deb­receni kiadványokat, és kimu­tatva, hogy a ' korszak szinte valamennyi áramlata mint zúgott át — igenlést vagy el­utasítást nyerve, de valami­képp mindig tudomásul véve — Debrecen szellemi életén. Az ülésszak további előadá­sai már elszakadtak Debre­centől: dr. Soós Pál Szabó Er­vin sokoldalú munkásságát vizsgáló kutatásairól számolt be, dr. Kéki Béla a hazai könyvművészet XX. századi megújulásáról és mai nemzet­közi sikereiről beszélt, Csü- ty István a könyvtárnak a modern egyetemi oktatásban betöltött szerepéről, Durkó Mátyás pedig a szépirodalom­nak az egyén befogadóképes­sége és lelki alkata által de­terminált hatásáról. Missziót teljesített Az ülésszak vendeket és a nagy tömegben résztvevő di­ákok az elmélyült és sok új tudásanyagot felszínre hozó előadások után újra meg új­ra megnézték a hallottakat bi­zonyító és szemléltető kiál­lítást —, amely az ülésszak­kal együtt szép példája volt egy vidéki szellemi centrum erősödésének, annak az egész­séges áramlatnak, mely elő­segíti, hogy nagyobb vidéki városaink, hagyományaikat ápolva és közben megújhod- va, a fővárossal versenyezni és a helyi szellemi erőket mozgósítani képes központok­ká váljanak. A nemzetközi könyvév — itt és most — ezt a missziót is teljesíti. Bozőky Éva Anyanyelvűnk Szavak törzsét kifordítom ezredévek mélységéből szakadnak fényre gyökerek Anyanyelvűnk gyümölcs az ágon ragyog gazdag lombkoronákon szókincsünk mint az ékszerek De törvény, hogy a gyümölcsmagban múlt és jelen is halhatatlan csírában hordjon életet Egy pontba sűrítve az ágat a törzset, s a lombkoronákat eget földet és gyökeret Kiss Dénes NÓGRÁD — 1972. október 1., vasárnap

Next

/
Oldalképek
Tartalom