Nógrád. 1972. október (28. évfolyam. 232-257. szám)

1972-10-01 / 232. szám

j VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! MstMV NOGRAD'MEGYEI bizottsága es a megyei tan ács lápja XXVIII. ÉVF., 232. SZÁM ARA: 1 FORINT 1972. OKTOBER 1., VASÁRNAP Kádár János beszéde Jubileumi ünnepség az Országos Tervhivatalban Az Országos Tervhivatal­ban szombaton ünnepséget tartottak a népgazdasági ter­vezés bevezetésének 25. év­fordulója alkalmából. Az ünnepségen részt vett Kádár János, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának első titká­ra, Nyers Rezső, az MSZMP Központi Bizottságának titká­ra, a Politikai Bizottság tagjai, dr. Ajtai Miklós és Vályi Pé­ter, a Minisztertanács elnökhe­lyettesei, Bálint József, a Köz­ponti Bizottság osztályvezetője, Lázár György munkaügyi mi­niszter és dr. Kurucz Imre, az V. kerületi pártbizottság első titkára is. Az ünnepséget dr. Szlame- niczky István, az Országos Tervhivatal pártbizottságának titkára nyitotta meg, majd Párdi Imre, az Országos Terv­hivatal elnöke mondott ünnepi beszédet. Ezután Párdi Imre jubileumi emlékérmeket és Kiváló Dolgo­zó kitüntetéseket adott át szá­mos dolgozónak. Elsőként dr. Illyés Éva, az Országos Terv­hivatal osztályvezető-helyet­tese és Szinai Jolán admi­nisztrátor kapta meg az em­lékérmet, vagyis az a két dol­gozó, aki 25 év óta az Orszá­gos Tervhivatalban végzi mun­káját. Az emlékérmek és a kitün­tetések átadása után Kádár János mondott beszédet. (Be­szédét a 2. oldalon közöljük.) A tanácstagok tekintélye Gyakran hangzik el a vélemény, hogy a tanácsot, a választópolgárok teljes joggal úgy tekintik, mint a terület felelős gazdáját. Az egyre növekvő önállóság, a hatáskörök bővülése pedig szükségszerűen előírja az egyre nagyobb és átfogóbb munkát. Ebben vállalnak oroszlánrészt a tanácstagok. Ok azok, akik képviselik a lakosságot a tanácsban, de a tanács ál­lásfoglalásait is ők juttatják el választókerületükbe. Ezért elemezte igen behatóan és széleskörűen a közelmúltban a Salgótarjáni városi Tanács vezetése a tanácstagokkal foly­tatott beszélgetések tapasztalatait. Mert a tanácson is mú­lik, miképpen tudják a tanácstagok lakóterületük ügyes­bajos, kisebb-nagyobb gondjait intézni, mégpedig közmeg­elégedésre. A beszélgetések, amelyeket a Hazafias Népfront szer­vezett, igen tartalmasak voltak. Salgótarján nyolcvan ta­nácstagja egyformán szólott a jó tapasztalatokról, de a felmerült gondokrol, a nem tetsző eljárásokról is. A ta­nácstagok a köz érdekeit szolgálják, ez nem vitás. Ezért tevékenységüket a tanács osztályainak is mindenben támo­gatniuk kell, hisz’ a tanácstag saját munkáján, kötelezett­ségein túl intézi a választópolgárok ügyeit, utánajár kéré­seknek, igényeknek. Ehhez pedig megfelelő információkra van szükség, vagyis a tanácstagok nyitott ajtókat akarnak. Nemcsak az­ért, mert a megfelelő tájékoztatást előírja a szervezeti sza­bályzat, hanem azért is, mert csak így, ilyen módon tud­nak eleget tenni vállalt kötelezettségüknek. A tanácstagoknak kell elsősorban tudomást szerezniük a területüket közvetlenül érintő munkálatokról, építkezé­sekről, átszervezésekről. Már csak azért is, hogy kikérhes­sék az ott lakók véleményét, és megfelelő tájékoztatást tudjanak adni. Ezt egyformán megkívánja a tanács és a tanácstagok tekintélye. Példákat bőven lehetne hozni. A pálfalvi temető ügyé­ről, a leendő vásárcsarnok új építkezési területének meg­változtatásáról, az oly sok vitát kiváltott városi autóbusz- megálló megoldásáról egyszerűen nem tudtak a tanácsta­gok. Hasonló volt a helyzet a Bajcsy-Zsilinszky úti koló­niaépületek bontásakor is. Hiába mentek az ott lakók a tanácstaghoz, ő sem tudott választ adni. Ezzel szemben meg­lehetősen szigorú hangú levelet kaptak a tanácstól, amely csak feleslegesen borzolta a kedélyeket. A jó kapcsolatokat természetesen meg kell teremteni. Vonatkozik ez a tanácstagokra és a tanács dolgozóira egy­formán. Az előzetes információkra szükség van. Mert nem jó az, ha egy kérdésre a tanácstag úgy válaszol, hogy: „sajnos nem tudom, fogalmam sincs, majd legközelebb megkérdezem”. Pontos válaszokat kell kapnia a tanácstag­nak és választópolgárnak egyaránt. Mert kérdeznek a tanácstagok elég gyakran. Rendsze­rint megvan rá az' írásos válasz is. Odaírják, hogy ez és ez fog történni. Aláírás. Pecsét. Csak éppen utána feledés­be merül és senki nem tesz eleget az ígéretnek. Félreértés ne essék, nem lehet és nem is kell min­dent megoldani azonnal. Erre sem mód, sem lehetőség nincs. Mert kértek például gombfocipályát valamelyik ut­cában. Pontosabban azt várták, hogy a tanács festesse oda. Ehhez nincsen szükség a tanácsra, ezt társadalmi munká­ban kell megcsinálni. Ez nyilvánvaló. Ilyen kis dolgokkal teljesen felesleges háborgatni a tanácsot, hosszú levelezé­seket folytatni a műszaki osztállyal. Ez csak elvonja az időt és energiát a fontosabb munkától. Viszont, amit a tanács osztályain megígértek — akár szóban, akár írásban — a tanácstagoknak, azt mindig és minden esetben meg kell valósítani. Mert az ígéretneK ak-. kor van értéke és fedezete, ha betartják. Mellébeszélésekre, felesleges időhúzásra nincsen szükség. A közös munka kí­vánja így, nemcsak Salgótarjánban, hanem mindenütt. Befejezésül még egy mondat. Sok hasznos és jó do­log hangzott el a tanácstagi beszélgetéseken, ezért meg­nyugtató, hogy ezek az eszmecserék a jövőben is megtör­ténnek. Cs. E. L«gi csata Hanoi felett Szombaton délelőtt (helyi idő szerint) fél 11-kor több amerikai légikötelék támad­ta a VDK fővárosát. Bombáz­ták és rakétákkal lőtték a vá­ros keleti és déli kerületeit, valamint a fővároshoz tartozó járások lakott helységeit. A támadó repülőkkel a VDK légierejének Mig típusú gépei felvették a harcot. A légi csa­ta, közvetlenül a város köz­pontja felett ' több mint fél órán át tartott. A támadás okozta károkról, valamint a lelőtt gépek számáról még nem adtak ki jelentést (MTI) Pedagógus tórzsgárda Balassagyarmaton Bensőséges és megható ün­nepség színhelye volt tegnap, szambaiton délelőtt a Balassa­gyarmati városi Tanács nagy­terme. Ekkor nyújtotta át ün­nepélyesen Bacsur Sándor, a városi tanács művélődétsi osz­tályának vezetője a törzsgár- dajelvényeiket és a véle járó pénzjutalmakat a hosszú évek óta tanító pedagógusoknak. A pedagógus törzsgárdára mindig biztosan lehet számí­tani Balassagyarmaton. A vá­ros négy óvodájában, öt al­talános iskolájában, két kö­zépiskolájában és kollégiumá­ban harminchét olyan pedagó­gus dolgozik, aki már több mint húsz esztendeje tanítja és neveli a gyerekeket. Nyol­cán pedig harminc évnél hosszabb ideje állnak a ka­tedrán, hogy minden erejü­ket, tudásukat és energiáju­kat hivatásuknak szenteljék. Az ünnepségen a törzsgárda arany fokozatát kapta meg — harmincéves tanítás után — dr. Molnár Pál, dr. Kiss Gyu­la, Lehoczki Valémé, Aradi István, dr. Korom Gézáné, Tornyos Vidorné, dr. Dala Lajosné, Gál Gyula, Valkár Béla, Peterdi Béláné, dr. Ko­vács Lászlóné, Benkő Béla, dr. Serföző Kálmánná, Du- bobszky Károly, dr. Bakó Lászlóné. Az ünnepség megható szín­foltját jelentette az, amikor átnyújtották az aranydiplo­mát azoknak az idős peda­gógusoknak. akik ötven évvel ezelőtt szerezték meg okleve­lüket, és egész életüket a ta­nításnak szentelték. Arany­diplomát kapott Adamovics Jolán, Balás Irén, Balázs Jolán, Balás Irén, Balás Lászlóné, özv. Csathó Kál- mánné, Korényi Gyuláné, és Stampay Béla. A törzsgárdajelvények és a jutalmak átadását a Dózsa György úti általános iskolás gyerekek műsora követte, majd baráti beszélgetéssel zárult az ünnepség. Shankar Pillái Budapesten A Kulturálist Kapcsolatok Intézetének meghívására Bu­dapestre érkezett Shankar Pillái, aki több mint 20 éve szervezi a Delhiben minden évben megrendezésre kerülő világhírő nemzetközi gyer­mekraj z-kiállítást Shankar a fővárosban október 3-án meg­nyíló indiai gyermekrajz-, népművészeti baba- és ifjúsági könyvkiállításon adja át az elmúlt évi nemzetközi verse­nyen eredményesen szerepelt magyar gyerekeknek a díja­kat, az indiai kulturális hét alkalmából. (MTI) MAI SZAMUNKBAN: Legfontosabb az ember <3. oldal) % A fesztivál tanulságai (4. oldal) Mérkőzés előtt (8. oldal) A butulás nem törvényszerű Ci. oldal) Nemzetközi szak szervezeti tanácskozás Október 2-a és 7-e között Budapesten tanácskozik a Textil-, Ruházati- és Bőripari Szakszervezetek Nemzetközi Szövetségének elnöksége, ad­minisztratív bizottsága, pénz­ügyi es ellenőrző bizottsága, valamint a textilipari szak­mai bizottság. A tanácskozás napirendjén a nemzetközi szö­vetség munkájával, tevékeny­ségével összefüggő több téma szerepel. (MTI) A város tetején Valaki a múltkor még azt is mondta: „Tényleg Igaz, hogy a garzonházat alul építik és fokozatosan tolják mindig maga. sabbra?” De rájöttem, nem szabad csodálkozni. Oly gyakran álldogáltunk már az új „tarjáni csoda” tövében, figyelve o karcsú daru elegáns munkáját, és mindig igen kevés embert láttunk az épületóriáson. Hát persze, hogy keveset, ha ennyit ír elő a technológia. Különben is annyi mindent mesélnek mosta- rában az épületről. (Képriportunk az 5. oldalon.) ' Forradalmár elődökre emlékeztek Tegnap délelőtt folytatód­lak az általános iskolákban a fegyveres erők napja tisztele­tére rendezett ünnepségek; harci túrák. Már a kora reg­geli órákban sok-sok piros nyakkendős, melegítős úttörő­vel lehetett találkozni Salgó­tarján utcáin. Ki-ki sietett a maga dolgára. Nos, ami az időjárást illeti, igencsak fele­más volt délelőtt; a komor felhők mögül csak néha sej­lett fel a nap, délutánra azon­ban tiszta, késő őszi napsü­tést élvezhettek a gyerekek. De ne vágjunk a dolgok elé­be; vegyük sorra a különböző túrák színhelyeit! A zagyvapálfalvi iskola ta­nulói a község három pontján gyülekeztek, hogy aztán erdő­kön és akadályokon keresztül jussanak el a végcélhoz, a kazán völgyben levő Fehér- forráshoz. Indulás előtt be­szélgettünk a Béke raj (hato­dikosok) tagjaival. Juhász Gyuláné tanárnő elmondta, hogy már egy hónappal ez­előtt megkezdődtek a túra elő­készületei: a gyerekek titkos­írást, harci dalokat tanultak áz őrsi foglalkozásokon. Gás­pár Pisti, az Auróra őrs ve­zetője szerint még így is a titkosírás megfejtése lesz a legnehezebb. Az egyes akadá­lyokat, ahol mászás, dohás, és egyéb ügyességi feladatok lesznek már könnyebben ve­szik a gyerekek. Németh Szi­lárdnak, az őrs legjobb spor­tolójának legalábbis ez volta Úttörőit harci túrái véleménye. Izgalmasnak ígér­kezett a délutáni számháború is. A Csizmadia úti iskola kis­dobosait az udvaron találtuk. Számukra az egyes osztályter­mek képezték az akadályokat, ahol életkoruknak megfelelő kérdéseket kellett megvála- szolniok. A Maci Laci őrs tag­jai eppen a Petőfi-versek fel­sorolásán törték' a fejüket. Az­tán megmásztuk a Kecskés­hegyet, melynek tetején már az úttörők komoly akadályai­ba ütköztünk. Az első állo­máson például a Dózsa-téma- körből kellett bizonyítani az ismereteket. Izgalmas volt az újjal való léggömblövés is. A léggömbben már a további feladatok voltak elrejtve. A második állomás az 1848-as szabadságharc időszakára ve­zetett vissza. A Cimea őrs frappáns kis toborzóbeszédet rögtönzött. Az állomáson való szereplésükért húsz pontot kaptak. A további három ál­lomásra már nem tudtuk el­kísérni őket, mert utunkat Salgóra irányítottuk. Komor felhők vonultak a salgói vár felett, amikor a Tanácsköztársaság-emlékmű­nél megpillantottuk a tarka sokaságot. A Mártírok úti és a Gagarin iskola tanulói szer­veztek ide közös túrát. A köz­beeső élményeket Oláh Feri, a Gagarin iskola tanulója, a Petőfi raj tagja mesélte el. Az iskolából Indultak, majd a Tatár-árkon és négy akadá­lyon keresztül értek fel az emlékműhöz. Egy kicsit el is fáradtunk — mondta Sőtér Irén. A gyerekek saját készí­tésű koszorúkat helyeztek el az emlékműre a nagygyűlés és az eredményhirdetés után. Közben nem messze a .ha­dak gyülekezetétől”, már ké­szült a jó ebéd. A menü igencsak biztatónak ígérkezett; gulyás fortyogott az üstökben. Csak néhány adalék a „hét­száz személyes leveshez”; het­ven kiló húst, másfél mázsa krumplit és sok-sok hagymát használtak fel a gondos kezek. Róluk is szóljunk néhány szót. A somoskőújfalusi és a balas­sagyarmati határőrség, a me­gyei kiég. hozzájárulása tétit lehetővé ezt a nagyszabású ebédfőzést. A főszakács Szabó János határőr, segítőtársai pe dig baglyasi kiskatonák vol­tak. A délutáni órákban a gyerekek sport- és ügyességi versenyeken szórakoztak, majd hazafelé a strand mel­lett tábortüzet gyújtottak. De, sok helyről — ahová már nem sikerült személyesen eljutnunk — jelentettek ha­sonló túrákat; így pl. a Ma- Linovszkij úti iskolások a Zója ligetben rendeztek nagy aka­dályversenyt gránátdobással, kötélmászással egybekötve. Ki­rándultak a baglyasi iskola tanulói is. A nagy bárkán vi völgyben körzeti csillagtúra volt a körzet iskoláinak tanu­lói részvételével.-» vkm —«

Next

/
Oldalképek
Tartalom