Nógrád. 1972. augusztus (28. évfolyam. 179-205. szám)

1972-08-01 / 179. szám

Az észak-írországi Londonderryben brit katonaság rombolta szét a katolikusok barikád­jait. Mint a képen is látható, az akció bővelkedett szabályos utcai harcokban Sajtótájékoztató Hanoiban Tízmillió embert veszélyeztetnek a gátbombázások A múlt héten négy napon át esett az eső Hanoiban és környékén, aminek nyomán a hegyekből lezúduló víztömeg gyors ütemben duzzasztja a deltavidék folyóit ég csator­náit. Erőteljesen emelkedik a Vörös-folyó szintje is. Amint a tájfun okozta eső­front elvonult, újra nagy erő­vel folytatódik a VDK terü­letének, egyebek között a gá­taknak és más vízügyi léte­sítményeknek a bombázása. Szombaton Quang Binh, Nghe An, Thanh Hoa és Lang Son tartományokat, valamint Haiphongot és Hanoit bom­bázták a légi kalózok. Teg­nap az amerikaiak Hanoi há- roin külső, ^kerületét bombáz­ták, a bombák a városköz­ponttól tíz kilométernyire csapódtak be. Hanoiban sajtókonferenciát rendezett a VDK öntözési és vízgazdálkodási minisztériu­ma. Phan My miniszterhelyet­tes ismertette a gátak négy hónapja tartó és fokozódó bombázásának tényeit. A miniszterhelyettes el­mondta, hogy április eleje óta az amerikai légi kalózok 173 alkalommal bombázták a fo­lyók és tengerparti mélyföl­dek védógátjait. A rakétákat és ágyúlövedékeket nem szá­mítva ez idő alatt 1243 bom­bát dobtak a gátakra és ön­tözőművekre. Leromboltak hét nagy duzzasztóművet és sok kisebb zsilipet. A bombá­zások következtében a vedő- gátakon 149 helyen keletkez­tek szakadások, és több he­lyen rejtett, vagy csak nehe­zen feltárható repedések és lazulások, amelyek komoly ve­szélyt okozhatnak. Vietnamban erőszakos be­avatkozás nélkül is rendkívü­li mértékben pusztítja a gá­takat a természet. A lakosság több mint ezer év óta építi, erősíti a gátakat, hiszen a sok és bővizű folyó nemcsak áldás, hanem a monszun ide­jén állandó árvízveszély hor­dozója is. A VDK önállósá­gának kivívása, 1954 óta 120 millió köbméter földet épí­tettek be a gátakba, 15 mil­liót csak a tavalyi nagy árvíz után. A négy hónapja tartó szakadatlan bombázások azonban több helyütt ka­tasztrofálisan meggyengítet­ték a gátakat. S jóllehet, rendkívüli erőfeszítést fejte­nek ki az állami és társa­dalmi szervek a lerombolt gátak helyreállítására, az ár­vízzel reális veszélyként kell számolni a Vörös-folyó delta­vidékén — hangsúlyozta a miniszterhelyettes. A félévi tervjelentésekből Termelési sikerek a KGST-országokban A gátak ma is tartó tuda­tos bombázása — mondta Phan My — tízmillió ember életét és biztonságát veszé­lyezteti. A bombázások kö­vetkeztében árvízveszélynek kitett területen él a VDK la- kos6ágának csaknem a fele, itt van mintegy másfél mil­lió hektár szántóföld, a VDK mezőgazdaságilag művelhető területének jó kétharmada. Ha ez a terület a bombázá­sok következtében víz alá ke­rülne, katasztrofális pusztí­tást okozna. — S az ameri­kai légierő ezt készíti elő a bombázásokkal- Az amerikai légi kalózok több helyen dobtak le a gá­takra időzített és mágneses bombákat is, hogy akadályoz­zák a helyreállítást. Tanh Hou és Nam Ha tartomány­ban pedig több alkalommal Is támadták, bombázták és ra­kétákkal lőtték a gátak hely­reállításán dolgozó embere­ket. Amerikai vadászbombázók tegnap, is támadták a • Vietna­mi Demokratikus Köztársa­ság fővárosa, Hanoi és Haip­hong kikötőváros különféle ipari létesítményeit, az ame­rikai 7. flotta egységei pedig az ország 6űrún lakott part­vidékét ágyúzták. Folytatódnak a harcok Dél- Vietnamban, itt elsősorban a Mekong -deltavldékéről, vala­mint a Saigontól 280 kilomé­terrel északra fekvő partvidé- ki fennsíkról érkeztek jelen­tések heves összecsapásokról. I gység m ozgóéít as Líbiában Miről tárgyal Szadat és Kadhafi? Szadat egyiptomi elnök teg­nap, tanácsadói népes kísére­tével, a líbiai Tobrukba uta­zott, hogy több napos politi­kai konzultációt tartson Kad­hafi líbiai elnökkel. A tár­gyalások homlokterében min­den bizonnyal Kadhafinak a két ország teljes egyesítésére tett februári javaslata áll majd, amire nézve Szadat ak­kor öthónapos gondolkodási időt kért. Ezenkívül nyilván áttekintik a legújabb egyipto­mi és líbiai belső fejleménye­ket, valamint az általános kö­zel-keleti helyzetet. A líbiai vezetés nagy hang­súlyt helyez az arab erők ösz- szefogására. Ezen belül a két szomszédos ország egyesítését a megszállt területek felsza­badítása szempontjából az arab források mozgósításának fontos eszközeként tekinti. Ennek megfelelően a líbiai tömegtájékoztató szervek már napok óta látványos kampány­nyal készítik elő a tobrukl csúcstalálkozót. A lapok jó előre történelmi jelentőségű­nek nevezik a tárgyalásokat, a Líbiai Rádió pedig kijelentet­te, hogy „az egység az egyet­len megoldás minden más olyan megoldás kudarca után, amelynek célja a cionista ag­resszió leküzdése”. Nixon vezet McGovern előtt A Gallup közvélemény-ku­tató intézet legfrissebb ada­tai szerint, ha ma tartanák az amerikai elnökválasztást,, IjTi- xon a választásra jogosultak 58 százalékának szavazatával győzne, a 37 százalékot szer­ző McGovemnel szemben. A megkérdezettek 7 százaléka még határozatlan. Az egy hónappal ezelőtti adatokhoz képest nem válto­zott sokban a helyzet. Korcsoportokra és rétegek­re bontva a szavazókat, ki­mutatták, hogy a demokrata párti elnökjelölt csupán a 18—29 éves korosztályban vezet csekély különbséggel. Nixon minden más korosztály­ban fölényben van vele szem­ben. McGovernt támogatják a színes bőrűek és az alacsony jövedelmű amerikaiak, míg a társadalom többi rétege több­ségében Nixon mellett áll. Fontosnak látszik az a meg­állapítás, hogy átlag minden harmadik demokrata párti sza­vazó ezúttal Nixonra szándé­kozik szavazni. Az épülő Barátság II. A kőolajvezeték magyarországi szakaszának első legna« gyobb létesítménye a 200 milliós beruházással épülő fé- nyeslitkei fogadóállomás befejezéséhez közeledik. Megkez­dődtek a 20 ezer köbméteres tartályok nyomáspróbái Szovjet szakemberek szerelik a Tisza árterületén a csőhá­lózatot Miért szűnt meg a PSIUP? A KGST tagállamainak el­ső félévi tervjelentései a ter­melés és a munka termelé­kenysége növelésének figye­lemreméltó eredményeiről tanúskodnak. r A Szovjetunió ipari terme­lése az év első hat hónapjá­ban 6,8 százalékkal növeke­dett. Az ipari üzemek 3,2 mil­liárd rubel értékű árut ter­meltek terven felül. A bútor- gyártásban 9, a hűtőszekré­nyek gyártásában 10 százalé­kos a növekedés. Lengyelországban az ipari bruttó termelés 1972. első fél évében 12,5 százalékkal nö­vekedett. Említésre méltó, hogy az iparban előirányzott 5,7 százalékkal szemben 7,4 százalékkal emelkedett a munka termelékenysége. A csehszlovák tervjelentés két figyelemreméltó irány­zatról tanúskodik: a munka­termelékenység terven felüli növeléséről és az energia- és nyersanyagtermelő ipar kima­gasló fejlődéséről. A számada­tok szerint az év első hat hó­napjában 38 949 lakás készült el, ötezerrel több. mint a múlt év hasonló időszakában. Ezek a lakások 120 ezer sze­mélynek adnak otthont. A csehszlovák külkereskedelmi forgalomban az év első felé­ben 7,5 százalékos a növeke­dés. Az országnak a szocia­lista államokkal lebonyolított kereskedelme 13,1 százalékkal növekedett. Bulgáriában az év első fe­lében az ipari termelés a múlt év hasonló időszaká­hoz képest 9 százalékkal nö­vekedett. A román ipari ter­melés az első fél évben 12,6 százalékos növekedést muta­tott. A népgazdasági tervet 101,9 százalékos arányban tel­jesítették. A Német Demokratikus Köztársaságban 1972. első hat hónapjában a múlt év hason­ló időszakához képest 5 száza­lékkal növekedett a nemzeti jövedelem. Az ipar 6 százalékkal több árut termelt, a munka terme­lékenysége 4,2 százalékkal emelkedett. Az építőipar dol­gozói az előirányzatnál három nappal hamarabb teljesítet­ték a tervet, s 140 ezer sze­mélyt új vagy felújított la­káshoz juttattak. A Proletár Egység Olasz Szocialista Pártja (PSIUP) 1964-ben alakult, olyan törté­nelmi időszakban, amikor Itá­liában a korábban különvált szocialisták és a szociálde­mokraták ismét egy pártban egyesültek. A burzsoázia ak­kor valósággal újjongott. Ügy látta, hogy siker koronázza nagy tervét: a szocialisták szociáldemokratlzálását. A po- gári erők első lépése alapjá­ban véve sikerrel járt: hosz- szú évekre a maguk szolgála­tába állították a szocialistá­kat. Ez volt annak a „közép­bal" néven ismert formulának a lényege, amely egészen 1972- ig fennmaradt. A Proletár Egység Olasz Szocialista Párt­ja a Szocialista Párt balszár­nyából jött létre Ez a cso­port nem tartotta összeegyez- tethetőnek a proletariátus ér­dekeivel a szocialisták jobbra- tolódását. Azokban a nehéz időkben, amikor a kommunis­ták „felszámolására” Irányuló kísérletek — mint utóbb ki­derült — szélsőjobboldali ka­tonai puccs előkészítésében is testet öltöttek, az olasz és a nemzetközi munkásmozgalom szempontjából jelentős ese­ményként üdvözölhettük a szocialisták legkövetkezete­sebben baloldali munkásszár­nyának, a proletárszocialisták­nak azt az elhatározását, hogy az olasz munkásosztály legerő­sebb pártjával, az Olasz Kommunista Párttal szorosan együttműködő pártot alakíta­nak. A burzsoázia vérmes törek­vései, a szocialista-szociálde­mokrata erők „integrálására” tett kísérletek azonban vé­gül is nem jártak sikerrel. Az 1968-as választási kudarc pe­dig ráébresztette a szocialis­tákat a „jobbra tarts” politi­ka tarthatatlanságára. A kö­zépbal koalíciós partnerek­nek-, mindenekelőtt a keresz­ténydemokratáknak rá kel­lett döbbenniük arra, hogy különféle társadalmi, gazda­sági kérdésekben egyre sza­porodnak az ellentéteik a szo­cialistákkal. Egy évvel ké­sőbb, 1969-ben ezek az ellen­tétek már oly élesek, hogy a szocialisták ismét önálló párt­ba tömörülnek. Azóta az Olasz Szocialista Párt fokozatosan balratolódott, jelentős politi­kai kérdésekben azonos, vagy hasonló nézetet vall a kom­munistákkal. A Szocialista Párt politikájában végbement pozitív változás, elsősorban az OKP-val való együttműkö­dési hajlandóság elmélyülése sok vonatkozásban megkérdő­jelezte a PSIUP létét. Az OSZP 1972. telén felmondta részvételét a középbal kor­mányban, s következetesebb társadalmi-gazdasági reform- program mellett tett hitet. Balratolódására, a demokrati­kus népi erőkkel fokozódó ösz- szefogására elpártolt szavazói úgy válaszoltak, hogy ismét rá­adták szavazataikat. Az 1972. évi májusi választás az OSZP erősödését, s a PSIUP meg­gyengülését hozta magával. A proletárszocialisták elveszítet­ték képviselőházi mandátu­maikat, és a szenátusban is meggyengültek. Noha a párt térvesztéséhez hozzájárult a szélsőbaloldali, maoista és egyéb „ultraforradalmár” za- vartkeltők mesterkedése is, nem ez, hanem az alapvető politikai változások, a törté­nelmi indok vezetett végül is a párt felszámolásához. A PSIUP tevékenységét, állás- foglalásait mindig az osztály­harc szempontjai szem előtt tartása, a nemzetközi kommu­nista- és munkásmozgalom iránti hűség jellemezték. Nem véletlen tehát, hogy utolsó kongresszusán a küldöttek több mint 70 százaléka az. OKP-hoz való csatlakozás mellett foglalt állást. Testvérpártunk, az Olasz Kommunista Párt, amely meg­alakulásának pillanatától kezdve támogatta a PSIUP politikáját, most saját sorai­ba várja azokat az elvtársa­kat, akik csupán eddigi szer­vezeti kereteiket adták föl, hogy még hatékonyabban harcolhassanak az olasz dol­gozók millióinak legfőbb cél­jáért: a szocializmus megva­lósításáért Itáliában. Simó Endre j 2 NÓGRÁD - 1972. augusztus 1., kedd

Next

/
Oldalképek
Tartalom