Nógrád. 1972. augusztus (28. évfolyam. 179-205. szám)

1972-08-01 / 179. szám

/vT4­f VILÁG PROLETÁR)«, EGtESOÜETEK! AX WSIMP nógrao MEGYEI BIZOTTSÁGA és a megyei tanacs lapja XXVIII. ÉVF., 179. SZÁM ARA: 80 FILLÉR 1972. AUGUSZTUS 1.. KEDD Van kellő tartalék (3. oldal) Piroska és a hármas ropibrigád (4. oldal) Lottó tárgynyeremény-sorsolás (6. oldal) A kommunista és munkáspártok vezetőinek baráti találkozója a Krímben Á Krímben 1972. július 31-én találkozót tartottak a szocialista országok kommu­nista és munkáspártjainak vezetői, akik rövid üdülésre érkeztek a Szovjetunióba. A találkozón részt vett: Todor Zsivkov, a Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára, a Bolgár Népköztársaság Ál­lamtanácsának elnöke, Gus- táv Husák, Csehszlovákia Kommunista Pártja Köz­ponti Bizottságának főtitká­ra, Edward Gierek, a Len­gyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának el­ső titkára, Kádár János, a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottságának első titkára, Jumzsagijn Ce- denbal, a Mongol Népi For­radalmi Párt Központi Bi­zottságának első titkára, a Mongol Népköztársaság Mi­nisztertanácsának elnöke, Erich Honecker, a Német Szocialista Egységpárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára, Nicolae Ceausescu, a Román Kommunista Párt főtitkára, a Román Szocia­lista Köztársaság Államtaná­csának elnöke, Leonyid Brezs- nyev, a Szovjetunió Kom­munista Pártja Központi Bizottságának főtitkára, Nyikolaj Podgornij, a Szov­jetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága Politi­kai Bizottságának tagja, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa Elnökségének elnöke. A találkozó során gyü­mölcsöző véleménycserét folytattak a szocialista és a kommunista építés meneté­ről és a szocialista államok sokoldalú együttműködésé­nek további fejlesztéséről. Megvitatták továbbá az idő­szerű nemzetközi kérdése­ket. A kommunista és mun­káspártok vezetőinek talál­kozóján megmutatkozott a teljes, kölcsönös megértés és a nézetek egysége minden megvitatott kérdésben. A találkozó szívélyes, baráti hangulatban folyt le. A találkozón részt vett még: K. F. Katusev, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságá­nak titkára, A. A. Gromiko, és K. V. Ruszakov, az SZKP Központi Bizottságának tag­jai, A. I. Blatov, az SZKP Á Szolnok-tiszaltgeti K1SZ­vezetőképző tábor kedves vendégeket fogad július 31. és augusztus 5. között. A Ma­gyar Kommunista Ifjúsági Szövetség és a lenini Kom- szomo) szervezésében — im­már hagyományszerűen — itt rendezik meg a szovjet—ma­gyar ifjúsági barátsági tá­bort, amelynek — ezúttal első ízben — mezőgazdaságban dolgozó lányok és fiúk lesz­nek a tagjai. Évek óta minden nyáron ta­lálkozik a szovjet és a ma­gyar fiatalok egy csoportja, e formán belül. A résztvevők kiválasztása rétegek szerint történik, legutóbb például az iparban dolgozó szovjet és magyar fiatalok töltöttek együtt felejthetetlen napokat. A tábor cserejellege abban nyilvánul meg, hogy egyik évben hazánkban, másik év­ben pedig a Szovjetunióban rendezik azt meg. Központi Bizottságának fe­lelős munkatársa, R. Frelek, a Lengyel Egyesült Munkás­párt Központi Bizottsága titkárságának tagja, M. Ba- lev, a Bolgár Kommunista Párt Központi'Bizottságának tagja, C. Mitea, a Román Kommunista Párt Központi Bizottságának tagja, W. Eberlein, a Német Szocia­lista Egységpárt Központi Revíziós Bizottságának tag­ja. <*] Az SZKP Központi Bizott­sága ebédet adott a találko­zó résztvevőinek tiszteletére. (TASZSZ) Ä tábor lakói gazdag prog­ramot bonyolítanak le. Elláto­gatnak Szolnok megye mun­kásmozgalmi emlékeihez, a megye élelmiszer-gazdasági üzemeibe, találkoznak a me­gye párt-, állami,' és szövet­kezeti vezetőivel, Szolnok me­gye fiataljaival. Szeminárium keretében megismerkednek a szovjet és a magyar élelmi­szer-gazdaság szocialista fej­lődésével, az élelmiszer-gazda­ságban tevékenykedő Kom­szomol—KISZ-szervezetek munkájával. A 75 szovjet és 75 magyar fiatal találkozására az idén a Szovjetunió megalakulásának ötvenedik évfordulója és a X. VIT előkészítése jegyében kerül sor. A szovjet fiatalok egy cso­portja — országjáró körút so­rán — Nógrád megyében is látogatást tesz. Várhatóan Egy pesti híd két évfordulója Száz évvel ezelőtt. 1872. au­gusztus 1-én kezdődött meg a Margit-híd építése. A pesti Nagykörutat a budai körúttal összekötő híd nem egészen négy év alatt épült fel, s 1876. április 30-án indult meg rajta a forgalom. A hidat csakúgy — mint a többi Du- na-hidat — nem kímélte a háború. A fasiszta német csa­patok felrobbantottak. Hely­reállítása rendkívüli erőfeszí­téseket igényelt, mert az új­jáépítéshez szükséges anyago­kat előállító acélművek szin­tén romokban hevertek. A hi­dat a háború után, 1946— 1948 között építették újjá, s teljes szélességében átépítve a 637,5 méter hosszú híd ponto­san 25 méter széles. 1948. augusztus 1-én nyitották meg a forgalom előtt. (MTI) azok a fiatalok lesznek ven­dégeink, akik testvérmegyénk­ből, a távoli Kemerovóból jöt­tek a táborba. Kis ízelítő a programjuk­ból : ideérkezésükkor — augusztus hatodikén — Salgó­tarjánnal és Pásztóval is­merkednek, másnap délelőtt találkoznak és beszélgetnek megyénk politikai, társadalmi és gazdasági vezetőivel. Ba­lassagyarmaton megtekintik a Palóc Múzeumot, Érsekvad- kerten a sertéstelepet, Dré- gelypalánkon pedig a szörp­üzemet. Itt-tartózkodásuk utolsó napján a szécsényi té- eszbe látogatnak, ahol elbe­szélgetnek egy ifjúsági bri­gáddal, majd a Sziráki Ál­lami Gazdaság munkájával is­merkednek meg. Este ifjúsági találkozón vesznek részt a vendégek, és augusztus kilen­cedikén hagyják el megyén­ket. fi barátság jegyöben Szovjet—magyar ifjúsági tábor vendégeit várjuk Eredményes évet zártak az ifjúgárdisták Megyei szemle Salgóbányán Szerencséjük volt az ifjú­gárdista fiúknak és lányok­nak: a sok borús-esős nap után vasárnap a III. megyei Ifjú Gárda szemlére szépen kiderült az idő. A korábban megrendezett járási-városi szemlék győztes szakaszai — összesen 250 fiatal — gyüle­kezett vasárnap reggel a sal- góbányai táborban, hogy el­méleti ismereteit és gyakor­lati tudását a megyei szem­lén bizonyítsa. Zászlófelvonással, ünnepé­lyes keretek között nyitották meg a megyei szemlét. A nyitóünnepségre énekelve, alaki mozzanatokat bemutat­va érkeztek a szakaszok. (Az alaki és a menetdal-értékelő bizottságok itt már pontoz­tak is.) Nagy József, a me­gyei Ifjú Gárda parancsnok­ság tagja, a szemle parancs­noka jelentést adott Robotka Mihály határőr alezredesnek, a szemlefőbizottság elnöké­nek. Részt vett a szemlefőbi­zottság munkájában Skoda Ferenc, a KISZ megyei bi­zottságának első titkára és Király László, az Ifjú Gárda Országos Tanácsának tagja is. Robotka Mihály határőr alezredes üdvözölte a- fiatalo­kat és megnyitotta a szemlét. A nyitóünnepséget köve­tően a járőrversenyre került sor. Nyolcfős vegyes összetéte­lű rajok indultak útnak, hogy a 3,5 kilométeres távon elhe­lyezett nyolc állomáson telje­sítsék a feladatokat. Kézigrá­nátdobás célba, lövészet lég­fegyverrel bukó alakra, el­lenőrző tesztkérdések harci­technikai, polgári védelmi, tűzrendészeti és határőrizeti témákból, ifjúságpolitikai, ál­talános politikai és katonapo­litikai kérdések, tereptani feladatok várták a versenyző­ket az állomásokon. Ezután a lövészverseny kö­vetkezett. A szakaszokból vá­lasztott hatfős csapatok a sal­gótarjáni MHSZ-lőtéren bizo­nyították ügyességüket, gya­korlottságukat. A szemlén szereplő felada­tok teljesítésével — ezeket úgy dolgozták ]p> hogy össz­hangban legyének az Ifjú Gárdánál az elmúlt évben bevezetett egységes oktatási és kiképzési rendszer I—II. évi ismeretanyagával — ösz- szesen 2660 pontot szerezhet- ' tek a szakaszok. Az összpont- szám alapján legjobbnak a salgótarjáni járás Ifjú Gárda szakasza bizonyult, 2014 pont­tal kiváló minősítést nyert. Salgótarján város szakasza 1882 ponttal, a pásztói járásé 1705 ponttal, a szécsényi já­rás szakasza 1603 ponttal és a rétsági járás szakasza 1530 ponttal jó minősítést szerzett. A balassagyarmati járás és város Ifjú Gárda szakasza nem ért el minősíthető ered­ményt. Járőrversenybeh a salgótar­jáni járás szakaszának II. ra­ja győzött. Lövészetben a csapatversenyt Salgótarján vá­ros nyerte meg, egyéniben pedig Sándor Károly salgó­tarjáni ifjúgárdista érte el a legjobb eredményt. Az egyéni helyezettek tárgyjutalmat, a legjobb sza­kaszok és rajok oklevelet és serleget kaptak. A salgótarjá­ni járás Ifjú Gárda szakasza elnyerte a megyei Ifjú Gáda parancsnokság serlegét, s azt a jogot, hogy képviselje Nóg­rád megyét az augusztus 14— 21-éri Székesfehérvárott sorra kerülő III. országos Ifjú Gár­da szemlén. A megyei szemlét az Ifjú Gárda megyei parancsnoksá­ga rendezte, összefogva az érdekelt megyei fegyveres testületekkel. A szemle elő­készítésében és lebonyolítá­sában kiemelkedő munkát nyújtott a határőrség, az MHSZ és a munkásőrség. E három testület a szemle ide­je alatt technikai kiállítást is rendezett, ahol megismertet­ték a, fiatalokkal a modern harcászati eszközöket. Külö­nösen nagy sikert aratott a határőrségnek az idomított kutyákkal tartott bemutatója, A megyei Ifjú Gárda szem­le sikere azt jelzi, hogy ered- méhyes évet zártak a megye ifjúgárdistái. Jól kihasznál­ták az időt a kiképzési és ok­tatási évben, nem hiába ál­dozták szabad idejüket, hogy rendszeresen részt , vegyenek a foglalkozásokon. A BÚZA NYOMÁBAN Kihasználják a kedvező időt, öt kombájn arat a pásztói Béke Termelőszö­vetkezet haltárában. A kö­zeli napokban segítség is érkezik — újabb kombáj­nok — a palatási közös gazdaságiból. (összeállítá­sunk az 5. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom