Nógrád. 1972. május (28. évfolyam. 102-126. szám)

1972-05-03 / 102. szám

Ncgijád megye, 1972. május 1. A jövőbe vetett hittel, vidáman, felszabadultan •• Ünnepségek megyesserte A huszonnyolcadik szabad május elseje előestéjére már ünneplőbe öltözött a megye- székhely, Salgótarján, a megye második vá­rosa Balassagyarmat, s a megye valamennyi községe. Virágba brultak a fák, a tavaszi szél a fák lombjai mellett a nemzetközi mun­kásosztály vörös zászlaját és a nemzetiszínű lobogókat lengette. Hatalmas transzparensek köszöntötték május elsejét. Az előestén Salgótarjánban, a Tanácsköz­társaság téren a Bányász-zenekar szórakoz­tatta az ünnepre készülő dolgozókat. A me­gyeszékhely fiataljai a város három legmaga­sabb pontján örömtüzet gyújtottak a 28. sza­bad május elseje tiszteletére. Gyönyörű, napsütéses reggel és zenés éb­resztő köszöntötte Salgótarján, Balassagyar­mat és a megye más településeinek munkása­it. Salgótarjánban a város szinte majdnem minden pontján kis csoportokban gyülekez­tek az üzemek, intézmények, hivatalok dol­gozói. Vörös és nemzetiszínű zászló, piros szegfűk, léggömbök tarkították az ünneplőbe öltözött dolgozók menetét. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! NÓGRÁD AZ MSZMP N'ciffiR'Á’D M E GY El BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TAKÁCS LAPJA XXVIII. ÉVF., 102. SZÁM ARA: 80 FILLÉR 1972. MÁJUS 3., SZERDA Szorongatott Hielyzethen tinó Fejvesztetten menekülnek a kormánycsapatok — Quang Tri után teljes a pánik - Megérkezett a Midway is Már 9 óra előtt egymás után érkeztek a csoportok a Salgó­tarjáni Kohászati Üzemek sportstadiönjába. A pálya fö­lött léggömbök segítségével szintén vörös és nemzeti zász­lókat lengetett a szél. A pá­lya szélén a szocialista or­szágok nemzetiszínű zászlói hirdették: május elseje a nem­zetközi munkásosztály nagy ünnepe. A város két zenekara pattogós indulókkal fogadta a? ünneplő közönséget. Az öltöző- épület falán két hatalmas szám: 1922—1972 — szimboli­zálva, hogy a dolgozók Sal­gótarján várossá nyilvánításá­nak 50. évfordulója jegyében ünnepük ezt a napot. Hatalmas transzparenseken, számos felirat volt olvasható: „Éljen korunk legyőzhetetlen eszméje, a marxizmus—leni- nizmus!” „Éljen felszabadí­tónk, a nagy Szovjetunió, a világ első szocialista országa!” „Békét, biztonságot a világ­nak!” „Éljen május 1.”. Jóval tíz óra előtt, már megtelt a sportstadion lelátó­ja. A város, a salgótarjáni já­rás több községének dolgozói mellett ott volt az ünneplők között a Salgótarjánban tartóz­kodó donyeci bányászok egy csoportja, leningrádi fiatalok és mások. Az elnökség is el­foglalta helyét. A salgótarjá­niakkal ünnepelt Jedlicska Gyula, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a me­gyei pártbizottság első titkára, Pothornik József, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a nógrádi szénbányák igaz­gatója, Géczi János, a megyei tanács elnöke, Tőzsér K. Já­nos, a Szakszervezetek Me­gyei Tanácsának elnöke, a ha­zánkban ideiglenesen tartóz­kodó szovjet katonai alakula­tok képviselői, a megye, a város politikai, társadalmi és közéletének számos vezetője, a társadalmi és tömegszervezetek küldöttei, a város üzemeinek legjobbjai és nem utolsó sor­ban a munkásmozgalom ve­teránjai, élükön Nagy Bélával, az 1919-es tanácsköztársasági harcok északi hadjáratának parancsnokával. Pontosan tíz óra. A stadiont övező hegyek tetejéről három robbantás jelzi az ünnepség kezdetét. A fúvószenekar Salgótarján város szignálját „A tarjáni kertek alatt...” hangjait játszotta. Több mint kétszáz fiatal futott a pályá­ra. Piros és fehér mezben al­kották élőképpé: Éljen má­jus 1. Ezután Devcsics Miklós, a salgótarjáni városi pártbi­zottság első titkára köszön­tötte a 28. szabad május else­je salgótarjáni ünnepségének résztvevőit. A többi között ezeket mondotta: — Történelmi múltunkból ismerjük, hogy már 1891-től kezdődően május elseje a nagy társadalmi konfliktusok pirosbetűs napjává vált Sal­gótarjánban is. A salgótarjá­ni munkások korán felismer­ték e nap jelentőségét, és megmozdulásokkal, sztrájkok­kal juttatták kifejezésre ne­mes törekvéseiket. Bányászok, ipari munkások és más rétegek képviselték május elsején is azt a tömegerőt, amely szem- benállt a kapitalista kizsákmá­nyolással. Sok és, dicső május elsejei megmozdulás közül ki­emelkedő jelentőségű az 1919, évi, amikor a politikailag és katonailag nehéz helyzetben levő tanácskormány az egész országban a munkásokhoz for­dult. A salgótarjáni direktóri­um felhívására a város mun­kásai is kiálltak a fiatal szo­cialista állam mellett. A harci feladatra készülve is A várost újjáépítők kezdték meg a dolgozók felvonulását. Elöl az Építőipari Vállalat zászlaját viszik bebizonyították: a munkásba- talom megteremtése a prole­tariátus legnagyobb vívmánya, amelynek megvédéséért min­denre, még vérük hullatására is készek. Az illegalitás évei­nek szorongásai, nehéz kö­rülményei között a város mun­kásai, dolgozói továbbra is megünnepelték a munkásszo- iidaritás napját. Túljárva a Horthy-csendőrség, -rendőrség eszén, módot találtak arra, hogy összejöveteleken erősít­sék a munkásszolidaritást. Az itt levők közül sokaknak je­lentettek felejthetetlen élmé­nyeket a felszabadulás utáni május elsejei ünnepségek. A megváltozott körülmény, amikor 1919 után újra sza­badon, a felszabadulást követő örömmel, hittel és akarással, a május elsejei seregszemléken is kiállva fejezték ki az ün­neplő tömegek a szocializmus ügye és eszméje iránti el­szántságukat. Devcsics Miklós ezután a szocialista építőmunka sike­reiről szólt. Beszédét így folytatta: — A mai ünnepséget szá­munkra az''is jelentőssé teszi, hogy ebben az évben emléke­zünk Salgótarján várossá nyil­vánításának 50. évfordulójára. Ötven év nem hosszú idő egy város történetében, mi mégis büszkék vagyunk érre az öt­ven évre ... Joggal vagyunk büszkék városunk második, csaknem három évtizedére. A szocializmus építésének .eredményei láthatóak orszá­gunk, de városunk életében és fejlődésében is. Az elmúlt év­tizedben különösen meggyor­sult a város fejlődése és épí­tése, megnőtt a lakosság szá­ma, átalakult és, átalakulóban van ipara. Megújhodnak a régi gyárak, újak épülnek melléjük, melyek jelzik azt a nagyszerű átalakulást, amit a szocialista építőmunka szá­munkra hozott. De átépül, és egyre gyorsabb ütemben épül városunk, és joggal mondhat­juk azt, hogy Salgótarjánt ugyan 50 évvel ezelőtt nyilvá­nították várossá, de valójában most válik igazán azzá. Épül­nek az új, korszerű lakások, közintézmények, iskolák, üz­letek. (Folytatás a 3. oldalon.) A B—52-es amerikai nehéz- bombázók keddre virradóan a Mekong folyó deltavidékén, az A Shau völgyben, Da Nan-gtól délre a tengerparton, a központi fennsíkon,’ vala­mint a hétfőn elfoglalt észa­ki Quang Tri tartományi székhely és a Saigontól észak­nyugatra fekvő An Loc tarto­mányi székhely térségében bombáztak. Különösen heves volt a lé­gi tevékenység Quang Tri vi­dékén, ahol az amerikaiak mindenáron meg akarták semmisíteni azokat az üzem­anyagraktárakat és nehézüte­geket, amelyeket a tartomá­nyi fővárosból kiszorított kor­mánycsapatok visszahagytak. Quang Tri, a legészakibb dél-vietnami tartományi szék­hely elesetét kedden reggel már Saigonban is elismerték. A népi felszabadító erők tel­jesen elfoglalták a várost, felmorzsolták a kormányhad­sereg harmadik hadosztályát. A hadosztály parancsnoka mintegy 80 amerikai tanács­adóval, 5o katonatiszttel és néhány újságíróval együtt he­likopteren hagyta el a városit. Az AP amerikai hírügynök­ség tudósítója a várostól 50 kilométerrel délebbre fekvő Hűé irányába vezető 1. számú országúton a vert hadak visz- szavonulásának megszokott képedről tudósít: a páncélosok megpróbálják leszorítani az útról a gyalogosokat és a sze­mélyautókat. Géppisztolyok­kal hadonászó katonák meg­állítanak minden arra haladó járművet és kísérletet tesznek birtokba vételükre, a menet- oszlopok hosszan elnyúlnak, rendezetlenek, a katonák fel­szerelése hiányos. A Reuter tudósítója hang­súlyozza: a népi erők Quang Tri elfoglalásával a kormány­csapatok szempontjából veszé­lyes helyzetbe hozták az egy­kori császári fővárost, Hűét. A két város között ugyanis — írja — nincsen természetes védelmi vonal, ahol a kor­mánycsapatok megpróbál­hatnák megvetni a lábukat. Saigonban Quang Tri eles- tének hírére egyórás tanács­kozást — „sürgős tanácsko­zást” — tartott Thieu, a re­zsim elnöke, Ellsworth Bun­ker amerikai nagykövettel es Creighton Abraimsszal, a Dél- Vietnamban állomásozó ame­rikai csapatok főparancsno­kával. A megbeszélés részle­teit nem közölték. A rezsim hivatalos ellenzékének egyik vezetője, Tran Van Tuyen parlamenti képviselő követel­te a Quang Tri védelméért felelős tisztek, mindenekelőtt az északi katonai körzet pa­rancsnokának, Hoang Xuan Lám tábornoknak a leváltá­sát. Négy amerikai repülőgépet lőtt le vasárnap és hétfőn a VDK légiterében a légvéde­lem — jelentette be kedden a VNA hírügynökség. Vasárnap Vinh Linh körzet fölött egy B—52-es nehézbombázót, hét­főn ugyanaznap Quang Binh felett két F—4-es vadászbom­bázót, hétfőn ugyancsak A nyugatnémet szövetségi gyűlés szűk körű vezető testü­leté, az úgynevezett „öregek tanácsa” kedden délben úgy döntött, hogy rövid időre el­halasztja a keleti szerződések második olvasásban történő megvitatásának a Bundestag napirendjére való tűzését. A tanács meg kívánja várni Willy Brandt kancellár és Rainer Barzel CDU-elnök szerdán reggel tíz órakor kez­dődő újabb találkozójának eredményét, és csak azután ha­tároz a napirendről. Ennek megfelelően a tanács ülését szerdán 16 órára hívták ösz- sze. Ülést tartott kedden délben a szabaddemokraták parla­menti csoportja is Wolfgang Mischnick elnökletével. A képviselők úgy határoztak, hogy mielőbb ratifikálásra vi­szik a szovjet—nyugatnémet és a lengyel—nyugatnémet szer­ződést. A szociáldemokrata parla­menti csoport elnökségének A PTI indiai hírügynökség jelentése szerint a hét végén halálos áldozatokat követelő határincidens történt az indiai Pandzsab állam térségében. A hírügynökség hivatalos for­rásokra hivatkozva beszámol arról, hogy indiai és pakisztá­ni határőrök szombaton tűz­harcot vívtak. Három pakisz­táni katona és egy indiai tiszt Dr. Ajtai Miklós, a Minisz­tertanács elnökhelyettese. a magyar—csehszlovák műszaki és tudományos együttműködé­si vegyes bizottság magyar ta­gozatának elnöke kedden Csehszlovákiába utazott. Mi­J roslav Hruskovicsnak, a ma­gyar—csehszlovák műszaki és tudományos együttműködési Quang Binh fölött egy továb­bi F-—4-est semmisítettek meg. Ezzel 3528-ra emelkedett az Észak-Vietnam légiteré­ben megsemmisített amerikai repülőgépek száma, Hetvenöt vadászbombázóval a fedélzetén megérkezett a Tonkini-öbölbe a Midwav amerikai repülőgép-anyahajó. Ezzel ötre emelkedett az in­dokínai légi háborúban részt­vevő amerikai repülőgép- anyhajók száma. A saigoni amerikai parancs­nokságnak a Midway érke­zéséről kiadott közleményéből az is kitűnik, hogy az ameri­kai légierő kedden folytatta a VDK területének bombázását. A keddi légitámadás-sorozat­ban az újonnan érkezettel együtt négy anyahajó va­dászbombázói vettek részt. Az ötödik Dél-Vietnam déli részének partjaihoz hajózott, és gépei a Mekong deltavidé­kén támadták a népi erőket, illetve az általuk felszabadí­tott területeket. (MTI) (Kommentárunk a 2. olda­lon.) vegyes bizottság csehszlovák ta­gozata elnökének meghívásá­ra a vegyes bizottság elnöki ta­lálkozóján vesz részt. Búcsúz­tatására a Ferihegyi repülőté­ren megjelent dr. Szabó Zol­tán egészségügyi miniszter, ott volt Frantisek Dvorsky Csehszlovákia budapesti nagy­követe is. (MTI) Flelyzelkép az NSZK-ból A lakosság ötvenkét százaléka követeli a ratifikálást incidens Pandzsab (érsekében • Dr. Ajtai Miklós Csehszlovákiába utazott kedd délelőtti ülését Brandt vezette. A kancellár bejelen­tette, hogy Barzellal szerdán megtartandó találkozóján csak az elvek tisztázásáról, a kö­zös megoldás kereséséről lesz szó. Hangoztatta, semmiféle megállapodás nem született köztük arról, hogy a szerző­dések parlamenti vitáját el­halasztják. Brandt az elnök­ségi ülésen azt a nézetet val­lotta, hogy pénteken a parla­mentnek meg kell kezdenie a ratifikációs vitát, és a jövő hét elején be is kell fejeznie. Az allensbachi közvélemény­kutató intézet újabb felmé­rés adatait tette közzé. A felmérésből kiderül, hogy az NSZK lakosságának többsége (52 százaléka) követeli a mi­előbbi ratifikálást, az ellenzők aránya csak 22 százalékos. Rendkívüli választások esetén a kormánykoalíció abszolút többségét (SPD: 49 százalék, FDP: 5 százalék) szerezne, a CDU—CSU pedig 45 százalé­kot kapna. (MTI) meghalt, pgy indiai katona pe­dig megsebesült. Ugyancsak a PTI jelenti, hogy hétfőn brit békéltető misszió érkezett Daccába. A küldöttség találkozik majd Mudzsibur Rahman sejkkel, a Bengali Népi Köztársaság mi­niszterelnökével és Csaudhuri elnökkel. A delegáció a múlt héten Bhutto pakisztáni elnök­kel tanácskozott. (AFP)

Next

/
Oldalképek
Tartalom