Nógrád. 1971. november (27. évfolyam. 258-282. szám)

1971-11-02 / 258. szám

Al MS IMP NÓGBAP MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS Á MEGYEI TANÁCS LAPJA XXVí!. ÉVF., 258. SZÁM ARA: 80 FILLÉR 1971. NOVEMBER 2., KEDD Új lendületet a minöséglánc-mozgalomnak Tanácskoztak az épftök KlSZ>kfildö((ei Két év munkáját tették mérlegre tegnap a megyei Ál­lami Építőipari Vállalat KISZ-fiataljainak küldöttei. Több mint negyvenen jöttek el az építők salgótarjáni 405 fős szál­lójának nagytermébe, hogy számot vessenek a legutóbbi kül­döttértekezlet óta eltelt idő eredményeiről, szóljanak a ne- hézségekről. Ott volt Kiss József, az MSZMP megyei bizottságának osztályvezetője, Skoda Ferenc, a KISZ megyei bizottságának első titkára, Páricska Zoltán, a KISZ kb osztályvezetője, Kispál József, a vállalat igazgatója és Brehó Gyula, a válla­lat párttitkára. A bevezető szavak után Bagyinszki Ferenc, a vállalat KISZ-titkára számolt be a küldötteknek a legutóbbi két esztendőt jellemző sikerekről, gondokról. Sajátos helyzetben van a vállalat, hiszen nem telepített üzemről van szó; a dolgozók csaknem 130 helységből jár­nak a 40—70 munkahelyre. A 300 főt is meghaladó KISZ- tagság összefogása tehát nem könnyű feladat. A vállalat ifjúságpolitikai intézkedési tervének megva­lósításáról a következőket mondotta Bagyinszky Ferenc: — Megépült a sportpálya és a KISZ-klub, elkészült a 16 lakásos KISZ-lakóépület. A párt vb-ben, az szb-ben és a műhelybizottságokban meg­választották az ifjúmunkás-fe­lelősöket. Vannak viszont olyan nehézségeink, amelyek­kel mind a mai napig számol­nunk kelL Nem kielégítő mér­tékben foglalkozunk a szak­munkástanulókkal, nem lehe­tünk elégedettek az alapszer­vezeti szintű pártirányítással. Az szb nem hívja össze éven­ként az ifjú szakmunkásokat, s jóllehet van KISZ-klubunk, programja nem rendszeres. Szólt a vállalat KlSZ-titká- ra a párttagajánló tevékeny­ségről is. Elmondta, hogy a KISZ-alapszervezetek égy ré­sze nem él elég bátran az ajánlás lehetőségével. A védnökségvállalásban már komoly tapasztalatokkal rendelkeznek a fiatal építők. A legjobb lehetőségeket az idén a FÜTÖBER KlSZ-véd- nöksége nyújtja. Kevés dicsé­rő szót érdemel viszont a ga­rancialevél- és minőséglánc- mozgalom, amely — bár nagyszerű kezdeményezés volt — ez idő szerint elszigetelő­dött, megrekedt. / A beszámolót követően fia­tal küldöttek kaptak szót. Csengődi József, a 2-es számú főépítésvezetőség KlSZ-alap- szervezetének küldötte el­mondta többi között, hogy alsóbb szinteken nem érvé­nyesül kellőképpen az üzemi négyszög. Kifogásolta az agi- tációs munka kampányszerű­ségét, s javasolta, hogy érté­kes tartalommal töltsék meg az FMKT tevékenységét. Sze­les György, a lakatosüzem küldötte a sporttevékenység élénküléséről szólt. A további fejlődéshez még több agitá- ciót tartott szükségesnek. Sza­kai Jenő, a balassagyarmati 7-es főépítésvezetőség küldötte a hovatartozás kérdését fej­tegette. Takács Lajosné, a pártbi­zottság nőfelelőse szólt az or­Huszonnégy órás ütközet Kelet-Pakisztán határán Az indiai hadügyminiszté­rium szóvivője szerint indiai fegyveres alakulatok 24 órás ütközetet vívtak pakisztáni fegyveres erőkkel a kelet-pa­kisztáni—indiai határon. Mint mondotta, az indiai katonák ezzel „megtorolták” a pakisz­tániak ^akcióját, akik 11 na­pon át lőtték Kamalpur in­diai határmenti városkát. Szerinte az indiai katonai ak­ció „sikeres” volt, s eredmé­nyeképpen a pakisztániak „ebben a térségben nem fog­nak további zavarokat tá­masztani”. A szóvivő beszélt arról is, hogy hétfőn egy pakisztáni katonai repülőgép Srinagrr fölött megsértette India légi­terét. Az indiai légelhárítás tüzet nyitott a gépre. Végezetül közölte, hogy In­dia e légi incidensről és „a pakisztániak minden egyéb katonai provokációjáról'' tá­jékoztatja az ENSZ-t. (AP) szágos nőkonferencián el­hangzottakról. Felhívta a figyelmet a fiatal cigánynők patronálására, s a gyermek- gondozási segélyről visszatérő anyák helyzetére. Végh János, a 2-es KISZ-alapszeivezet küldötte javasolta, hogy a többi alapszervezet is csatla­kozzék a FŰTŐBER védnök­ségéhez. Király Attila, a vil­lanyszerelő KlSZ-alapszerve- zet küldötte a kulturális munka fejlődéséről szólt. Szót kért Skoda Ferenc, a KISZ megyei bizottságának első titkára is. — Nem telepített üzemről lévén szó, valóban nehéz ösz- szefogni a fiatalokat — mon­dotta többi között. — Az utóbbi két év eredményei azonban azt bizonyítják, hogy nem indokolt minden esetben e tényhez, mint mentsvárhoz folyamodni. Olyan rendezvényekre, meg­mozdulásokra is sor került, az utóbbi időben, amelyekre korábban nem volt példa. Szólt arról, hogy az építő­szakmák jelentős részében ne­héz a fiatalokat beiskolázni, a KISZ-esek tehát kapcsolódja­nak be a pályaválasztási munkába, segítsenek ezen a gondon. Vegyenek részt a fia­talok a szakmunkásképzés támogatásában, s vallja ma­gáénak a KISZ az aprónak tűnő gondok megoldását is. Vizsgálják felül, hogy mi módon lehetne új lendületet adni a mipőséglánc-mozga- lomnak. Brehó Gyula, a vállalat párttitkára hangsúlyozta, hogy az ifjúkommunisták ne tűrjék meg azokat akik csak dolgozgatnak, a fizetést, vi­szont követelik. Ügy kell dol­gozniuk a fiataloknak, hogy a gazdaságvezetés felfigyeljen ■rájuk, elfogadja őket partner­nek. Ifj. Nagy József, a szakszer­vezeti bizottság titkára a szak­munkástanulókkal való fog­lalkozást hangoztatta. Pallós József, az 1-es főépítésvezető­ség KISZ-titkára pedig az üzemi négyszög érvényesítésé­ről szólt. A vita után a küldöttek 27 tagú KISZ-bizottságot, s öt megyei küldöttet választottak. A bizottság 7 tagú vb-t sza­vazott meg. A vállalat KISZ- titkára ismét Bagyinszky Fe­renc lett. Leonyid Brezsnyev, az SZKP Kis tunikára es az NaZEi*, valamint az NDK kormányá­nak vezetői a tárgyalóasztal mellett Erich Honecker, a Német Szocialista Egységpárt első titkára hétfőn délben ebédet adott Leonyid Brezsnyevnek, az SZKP főtitkárának tiszte­letére, NDK-beli baráti látoga­tásának befejezte alkalmából. Az ebéden részt vettek Le­onyid Brezsnyev kíséretének tagjai, továbbá a Német Szo­cialista Egységpárt Politikai Bizottságának tagjai és pót­tagjai. Az ebédnél Erich Honecker és Leonyid Brezsnyev mon­dott pohárköszöntőt. Mindket­ten hangsúlyozták, hogy a tanácskozáson valamennyi felvetődött kérdésben meg­mutatkozott a nézetek teljes azonossága, s méltatták a két testvérpárt, a két kormány és a két nép szoros szövetségé­nek és barátságának jelentősé­gét a szocialista államközösség egységének és az európai biz­tonság szilárdításának szem­pontjából. Leonyid Brezsnyev. az SZKP főtitkára hétfőn dél­után befejezte baráti látogatá­sát az NDK-ban. Brezsnyevnek és Erich Honeckernek, a Német Szo­cialista Egységpárt első titká­rának gépkocsija 15 óra 20 perckor érkezett meg a ber- lin—schőnefeldi repülőtérre. A Szovjetunió és a Német De­mokratikus Köztársaság álla­mi Himnuszának elhangzása után Brezsnyev a díszszázad parancsnokának tisztelgését fo­gadta, majd oroszul búcsúzott el a díszszázadtól. Úttörők vi­rágcsokorral köszöntötték Leo­nyid Brezsnyevet és kíséreté­nek tagjait. Ezután Brezsnyev búcsút vett a Német Demokratikus Köztársaság fővárosának a tisz­teletére megjelent vezető közéleti személyiségeitől, a berlini szovjet kolónia tag­jaitól, az NDK-ban akkredi­tált diplomáciai testület kép­viselőitől, majd a berlini la­kosság ezreitől, akik lelkesen, „drúzsba” kiáltásokkal üd­vözölve köszöntötték az SZKF főtitkárát. A nemzeti néphadsereg dísz­egységének elvonulása után Leonyid Brezsnyev és kísére­te az NSZEP Politikai Bi­zottságának tagjaival és pót­tagjaival együtt, a repülő­géphez ment, s a feljárónál melegen elbúcsúzott az NDK- beli testvérpárt vezetőitől, kü­lön megölelve és megcsókolva Erich Honeckert, a párt első titkárát és Willi Stoph mi­niszterelnököt. Az Aeroflot IL—62-es kü- lönrepülőgépe 15 óra 43 perckor elindult Moszkva felé. Hétfőn délután visszaérke­zett Moszkvába Leonyid Brezsnyev, az SZKP Köz­ponti Bizottságának főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa Elnökségének tagja. (MTI) Két magyar felszólalás New Yorkban Kirívó tények fajüldözők Az ENSZ Gazdasági és Szoci­ális Tanácsa ülésén az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Szervezetének (UNCTAD) mun­kájáról folyó vitában felszó­lalt dr. Pataki János nagy­követ. Rámutatott, hogy e szervezet fontos szerepet ját­szik a világkereskedelmi problémák és a kereskedelem­fejlesztési lehetőségek tanul­mányozásában. Sajnálattal ál­lapította meg, hogy jóllehet a nemzetközi kereskedelem teljes volumene nőtt, a fejlődő or­szágok részesedése csökkent. A szakadék a fejlett és a fejlő­dő országok között tovább nőtt. A magyar képviselő ezután arról szólt, hogy hazánk lépé­seket tett a fejlődő országok Magyarországra irányuló ex­portjának előmozdítására és 1972. január 1-től a kedvez­mények rendszerét vezeti be. A magyar kormány reméli, hogy a fejlődő országok is erőfeszítéseket tesznek, hogy kiterjesszék kereskedelmüket Magyarországgal, bátorítják a közvetlen keresdelmet, hozzá­igazítják exportjukat kereske­delmi partnereik kereskedelmi előírásaihoz, támogatják a gazdasági kapcsolatok kiter­jesztését. A közgyűlés 4, számú bi­zottságában az ENSZ gyarma­tosításellenes deklarációja és határozatai végrehajtásának vitájában felszólalt Gál Bá­lint, a magyar küldöttség tag­ja. Hangsúlyozta: nem az ENSZ tehetetlensége az oka annak, hogy e határozatokat nem sikerült teljesen átültetni a gyakorlatba. Ennek első oka az, hogy a gyarmattartó, faj - ‘ üldöző államok és az imperi­alista nagyhatalmak a boj­kottrendelkezések ellenére együttműködnek. Nagy-Britan­nia, az USA és az NSZK együttesen öt és fél milliárd dollárt ruházott be a Dél- Afrikai Köztársaság gazda­ságába és a három ország ott mintegy ezeregyszáz vál­lalattal rendlekezik. Kirívó tény továbbá, hogy az USA szenátusa éppen a közgyűlés idején hozott döntést rhode- siai krómvásárlásra. (MTI) VILÁG PROLETÁRJAI, EOYESüUfTÉffí NÖGRÁD Asonos nézetek minden kérdésben Befejeződött Brezsnyev berlini látogatása Újabb halál Belfastban Két rendőrt agyonlőttek hétfőn délután Belfast An- dersontown nevű katolikus negyedben. A rendőrök éppen egy közelmúltban történt lo­pással kapcsolatban folytat­tak nyomozást a kerület egyik üzletében, amikor az orvlö­vészek tüzet nyitottak ráiuk. Kevéssel a két rendőr meg­gyilkolása előtt Belfast köz­pontjában bomba robbant az ír Köztársaság Rádió és Te­levízió Társaságának (Radio Telefis Eireann) 12 emeletes épületében. A robbanás nem követelt emberáldozatot az irodaház belsejében, de az ut­cára zúduló üvegszilánkok hat járókelőt súlyosan meg­sebesítettek, (AFPJ . Jól halad a salgótarjáni új zeneiskola építése. A szécsényi TÖVALL, eddig a megfelelő ütem szerint építi Salgótarján új létesítményét, amely elkészülte után ideiglenesen a Számviteli Főiskola otthona lesz, amíg a főiskola épülete nem készül el Fotó: Koppány Kubába utazik dr. Ajtai Miklós A kubai forradalmi kormány meghívására november el­ső felében dr. Ajtai Miklós, a Magyar Népköztársaság mi­niszterelnök-helyettese hivatalos baráti látogatásra - Kubába utazik. Látogatása idején kerül sor a Kubai—Magyar Gazda­sági, Tudományos. Műszaki Együttműködési Bizottság ülésé­re is, amelynek elnöke magyar részről dr. Ajtai Miklós, ku­bai részről Carlos R. Rodriguez miniszter, a Kubai Kommu­nista Párt titkárságának tagja lesz. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom