Nógrád. 1971. április (27. évfolyam. 77-101. szám)

1971-04-01 / 77. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESUUETEKI AZ MSZMP NOGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXVII. EVF., 77. SZÁM ARA: 80 FILLER T971. ÁPRILIS 1., CSÜTÖRTÖK Pályázati felhívás (3. oldal) Az előre lépő szécsényi járás (S. oldaä) Az olvasók fóruma (6. oldal) Alkotó vita az SZKP XXIV. kongresszusán Felszólaltak: Le Duan, Walter Ulbricht, Edward Gierek, Georges Marchais Szerdán folytatta munkáját a Szovjetunió Kommunista Pártjának XXIV. kongresszusa. Mihail Szuszlov, az SZKP KB Politikai Bi­zottságának tagja, aki a szerdai munkanap elnöki tisztét tölti be, közölte, hogy a Köz­ponti Revíziós Bizottság jelentését a bizottság elnöke Gennagyij Szizov terjeszti elő. Gennagyij Szizov, kijelentette, hogy a párt központi bizottságának apparátusa pontosan, összehangoltan és operatívan tevékenykedik. Azért végezhetett eredményes munkát, mert szigorúan betartották a pártélet szabályait, tökéletesítették a pártvezetés stílusát, és ki­bontakoztatták a párton belüli demokráciát. Megjegyezte, a bizottság főképp a párt pénzügyi gazdálkodásának, valamint a párt pénzeszközei takarékos felhasználásának kérdéseivel foglalkozott. A párt fő bevételi forrását a tagdíjak képezik. A párt saját erőből teljesen fedezni tudja a szervezési munka és a propagandamunka minden költ­ségét, fenntartja a pártapparátust és más szükségleteket is fedezni tud. A központi bizottság megfelelő összegeket bocsátott a vezető káderek képzésére és to­vábbképzésére. A marxizmus—leninizmus esti egyetemein körülbelül félmillióan foly­tatták tanulmányaikat Bejelentette, hogy a Központi Revíziós Bizottság ellenőrizte a köz­ponti bizottságba, valamint a központi bi­zottság lapjainak és folyóiratainak szerkesz­tőségeibe érkező levelek, bejelentések és pa­naszok kivizsgálását és intézését. A Központi Revíziós Bizottság jelentésének elhangzása után megkezdődött az első két napirendi pont vitája. Elsőként Viktor Gri- sin, az SZKP KB Politikai Bizottságának póttagja, a moszkvai városi pártbizottság el­ső titkára kapott szót. Gyors fejlődés a köztársaságokban Viktor Grisin, a moszkvai városi pártbizottság első tit­kára mindenekelőtt megálla­pította, hogy a XXIV. párt- kongresszus történelmi jelen­tőségű esemény. A szónok, a több mint 900 000 párttagot képviselő moszkvai küldöttség nevében ■javasolta, hogy teljes egészé­ben hagyják jóvá az SZKP Központi Bizottságának poli­tikai vonalát és gyakorlati te­vékenységét. A Brezsnyev-beszámolónak azt a javaslatát érintve, hogy Moszkvát nyilvánítsák kom­munista mintavárossá, a szó­nok elmondotta, hogy az utóbbi öt évben a főváros alatt új metróvonalakat épí­tettek, a városban új utakat nyitottak meg, és majdnem 26 millió négyzetméter lakást adtak át. A következő felszólaló, Pjotr Séleszt, az Ukrán KP Köz­ponti Bizottságának első tit­kára aláhúzta, hogy a kor­szerű ukrajnai gazdaságban nincsen olyan ág, amely ne érintené lényegesen a Szov­jetunió egész gazdasági komp­lexumának fejlődését. A szónok a továbbiakban elmondotta, hogy a több mint 47 millió lakosú Ukrajnában az elmúlt öt évben minden ötödik lakos teljesen új, vagy a réginél jobb lakást kapott. Seleszt kijelentette, hogy Ukrajna két és fél millió kommunistája teljes egészé­ben helyesli az SZKP Köz­ponti Bizottságának politikai irányvonalát és gyakorlati tevékenységét. Dinmuhamed Kunajev, a Ka­zalt KP Közpon ti Bizottságának első titkára az eltelt öt év eredményeit összegezve han­goztatta, hogy a Kazah Köz­társaság gazdasága rendkívül gyors ütemben fejlődött. Fej­lesztési célokra 33 százalék­kal több anyagi eszközt for­dítottak, mint az előző ötéves tervidőszakban. Az ipari ter­melés volumene ma a hábo­rú előtti színvonalnak majd­nem tizenkilencszerese. Pjotr Maserov, az SZKP KB Politikai Bizottságának póttagja, a Belorusz KP KB első titkára hangsúlyozta, hogy a kongresszusi hallgató­ság, de az egész szovjet nép a központi bizottság beszá­molójának hatása alatt áll. A belorusz kommunisták — húzta alá — teljes mértékben helyeslik a beszámolóban fel­vázolt célkitűzéseket, s szilárd egységben készek arra, hogy azokat meg is valósítsák. A továbbiakban Maserov bírált egyes minisztériumokat, amiért halogatják az új, a haladó termelési formák be­vezetését. Mint rámutatott, ezeknek a minisztériumoknak és főhatóságoknak hozzá kell szokniuk az új módszerekhez. Ideológiai vonatkozásban el­ítélte mind a „bal” —, mind a jobboldali revizionizmust, megbélyegezte a kínai veze­tők szovjetellenes magatartá­sát, akik kommunistának ne­vezik ugyan magukat, de megrágalmazzák a kommu­nista építés szovjet tapaszta­latait. Nyikolaj Masziennyikov, a gorldji területi pártbizottság első titkára ugyancsak tá­mogatta a KB beszámolóját. Mint elmondotta, a kongresz- szus megnyitása óta állandó kapcsolatot tartanak fenn a terület dolgozóival, akik ugyancsak szívvel-lélekke! foglalnak állást a beszámoló­ban kifejtett nagy célok meg­valósítása mellett. észak megvédéséért és a ha­za békés újraegyesítéséért. A szerda délutáni ülésen felszólalt: Sarai Rasidov, az Üzbég Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára, Grigorij Zolotuhin, az SZKP Krasznodari határterü­leti Bizottságának első titkára és Vaszilij Mzsavanadze, a Grúz Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára. Ezt követően a kongresszust három testvérpárt képviselői üdvözölték. Walter Ulbricht, a Német Szocialista Egységpárt Központi Bizottságának első titkára, Edward Gierek, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára és Georges Marchais, a Francia Kommunista Párt fő­titkárhelyettese. Elvi jelentőségű kongresszus Walter Ulbricht, a Német Szocialista Egységpárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára a kongresszus szerda délutáni ülésén kijelentette, hogy az NSZEP küldöttsége teljességgel osztja a Leonyid Brezsnyev által ismertetett beszámoló megállapításait. Az SZKP KB főtitkára — hang­súlyozta Ulbricht — széles körű békeprogramot terjesz­tett elő. A szónok emlékeztetett rá: Leonyid Brezsnyev hangsú­lyozta azt a tényt, hogy szá­mos állam nemzetközi jogi­lag elismerte az NDK-t; hangsúlyozta az európai hatá­rok sérthetetlenségét. Ez a kongresszus — jelen­tette ki Ulbricht —, elvi je­lentőségű, valamennyi kom­munista és munkáspárt, az összes antiimperialista erők számára. Mi — folytatta a szónok — mindig Lenin útmutatásait követtük, a szocialista és a kommunista építés tapaszta­lataira támaszkodtunk. Az NDK következetesen fejleszte­ni fogja a politikai, gazdasági, tudományos-műszaki együtt­működést, és a szocialista in­tegrációt a Kölcsönös Gazda­sági Segítség Tanácsának ke­retein belül. A jövőben is to­vább erősítjük a Varsói Szer­ződéshez tartozó államok kö­zötti fegyverbarátságot — mondotta. Walter Ulbricht a kong­resszusi küldöttek viharos tapsa mellett átnyújtotta Le­onyid Brezsnyevnek az NSZEP Központi Bizottságá­nak üdvözlő levelét. Igazi lenini program Edward Gierek, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Közpon­ti Bizottságának első titkára üdvözölte a kongresszust, ez­zel az üdvözlettel is „kifejez­ve azt az osztály- és eszmei közösséget, testvéri egységet és megbonthatatlan kapcsola­tot, amely összeköti a két pártot, és a két népet”. A kommunista építésnek Leonyid Brezsnyev beszámo­lójában kifejtett programja al­kotó szellemű lenini program — mondotta Edward Gierek, majd megállapította: „Kong­(Folytatás a 2. oldalon.) Fehér JLajos látogatása megyénkben Tegnap, a délutáni óráikban Salgótarjániba érkezett Fehér Lajos elvtáns, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnökhelyet­tese. A vendéget, az MSZMP Nógrád megyei Bizottságán Matúz József és Szoó Béla, a megyei pártbizottság titkárai, Géczi János, a megyei tanács végrehajtó bizottságának el­nöke, Herencsényi József, a megyei tanács elnökhelyette­se, valamint a pártbizottság és tanács munkatársai, a tsz- területi szövetségek vezetői fogadták. Nógrád megye helyzetéről Géczi János, a megyei ta­nács végrehajtó bizottságának elnöke adott tájékoztatásit. Fehér Lajos eivtárs ezután közvetlen beszélgetést folyta­tott a megye vezetőivel az ipar és a mezőgazdaság hely­zetéről, a negyedik ötéves terv előkészítéséről. Szó esett a bányászat visszafejlesztésé­ről, az új ipartelepítési prog­ramról. az ipari üzemek re­konstrukciójáról, a szolgálta­tás fejlesztéséről. A kedve­zőtlen adottságúk között' gaz­dálkodó nógrádi síző vetkeze­tek gondja, az állami támo­gatás rendszere ugyancsak napirendre került. Ezután a Minisztertanács elnökhelyettese Karancsbe- rónybe látogatott, ahol meg­tekintette a partizánmúzeu­mot. Ma, a látogatás második napján nógrádi körútra indul Fehér Lajos elvtárs. Többek között ellátogat a megye leg­nagyobb mezőgazdasági üze­mébe. a tízezer holdon gaz­dálkodó ceredj termelőszö­vetkezetibe. Találkozik a bo­gyós gyümölcsöt termelő leg­jelentősebb gazdaságok, a drégelypalánki, a honti és az ipolyvecei szövetkezetek ve­zetőiveL Megtekinti az ipari színvonalon termelő szécsényi II. Rákóczi Termelőszövetke­zet pulykatelepét is. Választások előtt Chile Salvador Allenide chilei köz­társasági elnök beszédet mon­dott a Santiago főterén rende­zett tömeggyűlésen. Elisme­réssel szólt arról, hogy szá­mos, nemrég államosított vál­lalatnál emelkedett a terme­lés, és az elmúlt hónapokban végrehajtott agrárreform so­rán ugyanannyi földet álla­mosítottak, mint az előző hat évben. Allende megállapította, hogy Chile nemzetközi tekintélye megnövekedett. Az elnök leleplezte a belső és a külső reakció felforgató tevékenységét és hangsúlyozta; hogy a nép az erőszakra for­radalmi erőszakkal feled majd. Befejezésül az elnök han­got adott annak a meggyőző­désének, hogy a Népi Egység­front sikert ér el az április 4-d községtanácai választáso­kon. A jobboldali Nemzeti Párt a kommunista Jósé Ovarce Jana munkaügyi és népjóléti minisztert azzal vádolta meg, hogy alkotmányellenes hatá­rozatokat hozott. A képviselő­ház negyven szavazattal 24 el­lenében alaptalannak minősí­tette a vádaskodásokat, (MTI) MSZBT'küldöttség utazott a Szovjetunióba Szerdán Jedlioska Gyula, az MSZMP KB tagjának, a Nóg­rád megyei pártbizottság első titkárának vezetésével eluta­zott a Szovjetunióba a Ma­gyar—Szovjet Baráti Társaság háromtagú küldöttsége, hogy részt vegyen felszabadulá­sunk 26. évfordulója alkalmá­ból rendezendő ünnepségeken. A küldöttség búcsúztatásán, a Ferihegyi repülőtéren, megje­lent Havas Péter, a megyei pártbizottság titkára. Vietnam népe győz A kongresszus első külföl­di felszólalója Le Duan, a Vietnami Dolgozók Pártja Központi Bizottságának első titkára volt. A vietnami kül­döttet óriási ovációval, való­ságos szolidaritási tüntetéssel fogadta a kongresszusi hall­gatóság. Le Duan, a küldöttek üd­vözlése után kijelentette, hogy az amerikai agresszorok ellen és a haza megmenté­séért, valamint a szocializ­mus építéséért vívott háború­ban „Vietnam népe szünte­lenül érzi a Szovjetunió Kom­munista Pártja, a szovjet kor­mány és az egész szovjet nép lelkes támogatását, óriási és értékes segítségét.” A Vietnami Dolgozók Párt­ja Központi Bizottságának el­ső titkára aláhúzta, hogy a vietnami nép feltétlenül győ­zelmet arat az amerikai im­perialista agresszió elleni harcban. Vietnam népe Ho Sí Minh elnök szent hagyaté­kának megfelelően a végső­kig fog harcolni a déli or­szágrész felszabadításáért, Az SZKP XXIV. kongresszusa elnökségében a külföldi testvérpártok küldöttségeinek vezetői is helyet kaptak. A ké­pen: az elnöki emelvény első sorában (balról jobbra): Todor Zsivkov, Enrico Berlinguer, Kádár János és Walter Ulbricht

Next

/
Oldalképek
Tartalom