Nógrád. 1971. április (27. évfolyam. 77-101. szám)

1971-04-01 / 77. szám

Tanácskozik az XXIV. kongresszusa (Folytatás a* í. oldalról) resszusuk befolyást gyakorol az egész emberiséget foglal­koztató problémáknak a to­vábbi megoldására”. Az SZKP a forradalmi gon­dolat és gyakorlat örökké élő forrása. Éppen ez határozza meg az SZKP vezető szerepét a világ kommunista és mun­kásmozgalmában —, mondotta a LEMP Központi Bizottsá­gának első titkára, majd ki­jelentette: 1 — Az SZKP XXIV. kong­resszusa csakúgy, mint párt­juk minden kongresszusa, fon­tos esemény az egész nemzet­közi kommunista mozgalom számára, az egész viMg köz­véleménye számára, — mon­dotta Georges Marohans, a Francia Kommunista Párt he­lyettes főtitkára a Kremliben, az SZKP XXIV. kongresszu­sának szerda délutáni ülésén. — A Szovjetunió Kommunis­ta Pártjának és a szovjet ál­lamnak tevékenysége döntő szerepet tölt be a jelenlegi világ fejlődésében és ezmeg­A Lengyelországban támadt legutóbbi nehézségeket le- küzdjük, hála a szocializmus­sal szorosan összeforrott mun­kásosztály támogatásának, a Lengyel Egyesült Munkáspárt belső erejének, Lengyelország minden barátja segítségének. „Pártunk, népünk mély el­ismeréssel adózik az SZKP- nak és vezetőségének prob­lémáink irányában tanúsított megértésért, a megoldásukhoz nyújtott baráti segítségért” — hangsúlyozta Gierek. felel a szocializmus és a béke érdekeinek. „Éppen ezért a szovjetelle- nesség — bármilyen formában is jelentkezzék és bárhonnan induljon is lei — bűntény a munkásosztály és a népek ér­dekei ellen. Mi harcolunk és mindenkor a legerélyesebben harcolni fogunk ellene” — mondotta Mairohais. A Francia Kommunista Párt és a Szovjetunió Kom­munista Pártja között min­denkor megvolt a testvériség, a szolidaritás; és az együttmű­ködés. Ezt soha nem tudta és me/m tudja megingatni semmi­féle megpróbáltatás. Mi teljes eltökéltséggel még jobban erősítjük ezt a kapcsolatot pártjaink között, amelyeket joggal neveznek testvérpár- toknak — mondotta a Fran­cia Kommunista Párt helyet­tes főtitkára, majd ki jelentet­te: — Mi sokra értékeljük min­den kommunista párt függet­lenségének és szuverenitásá­nak elvét. Ugyanakkor a pro­letár infer nacionalizmust, minden kommunista pártnak a marxizmus.—feminizmus elve­in alapuló akcióegységét szent kötelességnek és egész har­cunk cikere nélkülözhetetlen feltételének tartjuk. # Mihail Szuszlov; a PB tag­ja, a KB titkára, aki a dél­utáni ülés elnöki tisztét töl­tötte be, Marchais felszóla­lása után berekesztette a kongresszus második napi tanácskozását. Közölte, hogy a beszámoló és a jelentés fölötti vita csütörtökön, moszkvai idő szerint dél­előtt 10 órakor folytatódik. (MTI) Szent kötelesség az internacionalizmus Thieu elnök, a saigoni rezsim államfője újabb Laosz elleni inváziót jelentett be. Képünkön: a dél-vietnami csapatok beszállnak a Laoszba induló amerikai helikopterekbe Katonai lázadás Tűzpárbaj Ecuadorban a csatornánál Svéd kormánynyilatkozat X simogatlak a biztonsági konferenciát Torsten Nilsson svéd kül­ügyminiszter szerdán a parla­ment előtt tett hivatalos kor­mánynyilatkozatban élesen bírálta az Egyesült Államok .yVietnamizálási” politikáját és elítélte a saigoni haderők amerikai támogatással végzett kambodzsai és laoszi Inter­vencióit. Különösképpen nyugtalanító — hangoztatta Nilsson —, hogy az amerikai kormány nem nyilvánított femmtartásoikait Saigon arra vonatkozó fenyegetésével kaip- asoliatfban, hogy betör a VDK-ba. A svéd külügyminiszter ki­fejtette, hogy az indokínai konfliktus politikai megoldá­sa az egyetlen lehetőség, de rámutatott, hogy amíg az Egyesült Államok kiszélesíti a háborút, nem érhető el ha­ladás ebben az irányiban. A közel-keleti helyzettel topcsolatban Nilsson úgy vé­li, hogy utóbbi időben tör­tént előrehaladás a háború kiújulásának megakadályozá­sára. Megjegyezte, hogy Gun- nar Jarring továbbra is fontos szerepet játszik a Biztonsági Tanács 1967 novemberi hatá­rozatának végrehajtása céljá­ból teitt erőfeszítésekben. N y ugat-N ómetonszágnak az a törekvése, hogy normalizál- ja kapcsolatát a kelet-európai országokkal, a svéd külügy­miniszter véleménye szerint az az út, amely a feszültség csökkenéséhez és. az európai országok kooperációjához ve­zethet. A svéd kormány támogatja az európai biztonsági konfe­renciára vonatkozó terveket, hangsúlyozta Nilsson és hoz­záfűzte, hogy a biztonsági ér­tekezleten részt kell venniük az összes olyan országoknak, amelyek jelentősek az európai biztonság sáepipóintijábÓl — köztük az Egyesült Aljämbknak és Kanadának is. -A,;'Sy®d "kül­ügyminiszter véleménye sze­rint a biztonsági értekezlet ügye végső soron az Egyesült Államok és a Szovjetunió vi­szonyának alakulásától függ. (MTI) Kelet-Pakisztán Kemény harcok két repülőtérért Á Kelet-Pakisztán önálló­ságáért küzdő felszabadító hadsereg szerdán, kemény harcok után ellenőrzése alá vpnta a rangpuri és a noahat- tai repülőteret — közölte megerősített értesülésekre” hi­vatkozva az indiai hírügynök­ség. Ugyanakkor a központi kor­mány ellenőrzése alatt álló Pa­kisztáni Rádió szerdán reggel több alkalommal is hangoz­tatta, hogy Kelet-Pakisztán összes nagyvárosában, így Chittagongban is, az élet visz- szatért rendes kerékvágásá­ba. Szerdán Karachiba érkezett a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának, a polgálhábo- rú sújtotta Kelet-Pakisztán lakosságának szánt első se­gélyszállítmánya. A Vöröske­reszt megbízottai, akik a szállítmányt kísérik, most arra várnak, hogy engedélyt kapjanak a központi kormány­tól a Daccába való tovább­utazásra. (AP) Napirenden a forró drót A létrejött megállapodás ér­telmében szovjet és amerikai híradástechnikai szakértők szerdán Bécsben — a hadá­szati fegyverrendszerek kor­látozásáról folyó tárgyaláso­kon résztvevő küldöttségek általános irányításával — hozzáláttak a Moszkva és Washington között 1963-ban létesített közvetlen összeköt­tetési vonal tökéletesítésével kapcsolatos kérdések meg­vizsgálásához. (MTI) Az AP hírügynökség gyors­hírben továbbított jelentése szerint szerdán, katonai láza­dás robbant ki Ecuadorban Jose Maria Velasco Ibarra ál­lamelnök kormánya ellen. A lázadást — mint az AP írja — Luis Jácome Chavez dandártábornok vezeti, . akit előzőleg eltávolítottak a had­seregből és a katonai akadé­mia éléről is, amelynek igaz­gatója volt. Chavezt, Morge Acosta Ve­lasco hadügyminiszter — az elnök unokaöccse — távolítot­ta el. A helyzet az AP szerint zavaros. A fegyveres erők ve zetésében igen súlyosak a né­zeteltérések, amennyiben egyes csoportok az elnököt, mások viszont Chavezt tá­mogatják. Ugyancsak az AP jelentet­te, hogy Velasco elnök állító­lag maga is a hadügyminiszté­riumban tartózkodik, s innen irányítja a hozzá hű katonai erők mozdulatait. Viszont úgy tudják, hogy például a 600 főnyi légideszant-zászlóalj, a katonai akadémia 100 tisztje, a Port Libertad-i lövészzászló­alj és a salinasi tüzérosztály a lázadók oldalára állt. (MTI) Szerencsétlenség a tengeren Moszkvában bejelentették, hogy március 30-án éjjel a szovjet fekete-tengeri hajótár­sasághoz tartozó, Emst Thäl- mannról elnevezett motoros­hajó, útpn Haiphong (VDK) kikötője felé, a Tonkini-öböl- ben összeütközött egy kfnai halászhajóval, amely nem volt kivilágítva. A halászhajó el­süllyedt. A szovjet tengeré­szek 34 halászt kimentettek és hajójukra vettek. A szeren­csétlenség színhelyére még két szovjet hajót irányítottak, amelyek folytatják e mentési munkálatokat. A szovjet kormány a sze rencsétlenséggel kapcsolatban mély sajnálkozását fejezte ki a Kínai Népköztársaság kor­mányának. Az összeütközés körülményeit vizsgálják, (MTI) Nem jogerősen: életfogytiglan William Galley hadnagyot, a Az ítélet nem jogerős A My La-i tórnegigyilkaseág katonai igazságszolgiáilfaitáöi együk részeset Fort Benning- fórumok ' egész sora, és végül ssÄäfr sä ■ H“ «iyo.h.,1» amely koraibban már bűnös- hogy jogerőire emelked­nek mondta ki. jék. (AP) Még mindig a kezdeteknél Berlinben és Bonnban szer­dán közös közleményt adtak ki az NDK és az NSZK Kohl és Bahr államtitkárok vezette kormányküldöttségeinek (az NDK Minisztertanácsának épületében megtartott) négy és fél órás, tizedik találko­zójáról. A közös közlemény szerint a két kormány kül­döttsége április 23-án Bonn­ban találkozik ismét. Bahr államtitkár a megbe­szélés után Nyugat-Berlinben rövid sajtókonferencián kö­zölte, hogy az NDK és az NSZK közötti, közúti, vízi és vasúti közlekedés problémái­ról tárgyaltak, de nem érin- ették a nyugat-berlini közle- edés kérdéseit. Hozzátette, logy a közlekedési kérdések­ül még mindig csak tájéko­zódó jellegű megbeszéléseket tartanak, mert még mindig nem jutottak el a megállapo­dást előkészítő tárgyalási szakaszba és nem került sor szakértők bevonására sem. Bahr rövid mérleget készít­ve, nagyon, hasznosnak ítélte az első intenzív megbeszélé­seket, amelyek szerinte alkal­masak arra is, hogy kiküszö­böljék a két állam viszonyá­ban jelentkező félreértéseket. Egy kérdésre válaszolva ki­jelentette: az idő rövidségére való tekintettel nem számít arra, hogy az NDK és a nyu­gat-berlini szenátus között megállapodás jöjjön létre a nyugat-berlini lakosság hús­véti látogatásáról. (MTI) 2 NÓGRÁD — 1971. április 1.t csütörtök A moszkvaiak nagy érdeklődéssel olvasták az SZKP kongresszusáról szóló jelentéseket Az ENSZ tfizszfineti megfi­gyelői a szerdai napon első alkalommal tettek jelentést tűzpárbajról, amely egyiptomi és izraeli erők között zajlott le a Szuezi-csatorna mentén azóta, hogy a tűzszünet hatá­lya március 7-én lejárt. A szembenálló felek gép­fegyverrel tüzeltek egymásra. Az esetről, amely hétfőn tör­tént, Ensio Silasvuo, az ENSZ tűzszüneti megfigyelő bizott­ságának finn vezetője tett je­lentést. (MTI) Megbeszélések Prágában A DPA hírügynökség jelen­tése szer int Paul Frank nyu­gatnémet külügyi államtitkár szerdán Prágában megkezdte megbeszéléseit Milan Klusafc csehszlovák külügymindszter- helyettessel. r Paul Frank kedden érke­zett a csehszlovák fővárosit«., hogy eszmecserét folytasson a csehszlovák—nyugatnémet kapcsolatokról. i Államcsíny — USA* segédlettel Szerdán Freetownban rend­kívüli ülésszakot tartott Sier­ra Leone parlamentje. Siaka Stevens miniszterelnök az ülésszakon beszámolt a Gui­neával kötött védelmi szer­ződés aláírásáról és a guineai csapatok behívásáról. Stevens közölte, hogy a kormány leg­újabb döntése értelmében a legközelebbi jövőben megala­kítják a népi milíciát. A parlament jóváhagyta a kormány és a miniszterelnök rendkívüli körülmények között tanúsított magatartását. Stevens azzal vádolta az Egyesült Államok freetown-i nagykövetségét, hogy segítsé­get nyújtott az államcsínykí­sérlethez, és bizonyítékokat sorolt fel állításának alátá­masztására. (TASZSZ) p f • rr. Szóvivői tiltakozás Az NDK Külügyminiszté­riumának szóvivője szerdán éles tiltakozást jelentett be. a nyugatnémet parlament okta­tási bizottságának április 2-ra, Nyugat-Berlinibe tervezett ta­nácskozása ellen. A szóvivő rámutatott, hogy a nyugait- beirlámi státus újabb megsér­tése csak felesleges feszültsé­get okoz és zavarja a Nyugat- Berlinnel kapcsolatos négyha­talmi tárgyalásokat. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom