Nógrád. 1971. február (27. évfolyam. 27-50. szám)

1971-02-02 / 27. szám

VflAö PROiSTÄtlÄf, ÉGYESULJETEK! AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXVÍI. ÉVF., 27 SZÁM ARA: 80 FILLÉR 1971. FEBRUAR 2., KEDD >i35Ea5K**3fi»raÍ­1 Uj lakásügyi jogszabályok | (3. oldal) Lottó-tárgy nyeremény- sorso I ás m, oldal) Téli úttörő-olimpia a Kékesen ff. oldal) VDK>tiltakozás a légitámadások miatt Négyszáz repülőgép támadja Laosz déli részét Egymásra lőttéit Kambodzsában a szövetségesek • * ’ W A kén a Phnom Penh-i csatározás után készült, látni, hogy a viszálykodás tovább folyik, egy dél-vietnami őrnagy és egy kambodzsai kormánytiszt vitázik A Vietnam! Demokratikus szerint amerikai koarnánytiszt- végire állandó támadásokat Köztársaság Külügyminiszté- viselek nem voltak hajlandók laoszi területek ellen, riuma vasárnap, nyilatkozat- vállasat adná arra a kérdésre, Thongphan Knosky, a vien- iaaax tiltakozott amiatt, hogy az hogy a nagyarányú bombába- tianei királyi hadsereg szóvi- amerikai légierő újabb tárna- sok a laoszi területek ellen vője hétfői sajtóértekezletén dósokat intézett a VDK terű- indítandó dél-vietnami invázió se neon erősítette meg, se nem hete ellen. Január 25-től ja- előjátékát jelentik-e. Washing- cáfolta azokat a híreket, affle­niuár 29-ig — hangzók a nyi- tömd topok is közölték azokat lyek szerint az Egyesült Álla­latkozat — az amerikai légi- az értesüléseket, hogy a sai- rnok és a saágoni rezsim a erő géped — közöttük B—52-es goná kormány csapatok ameri- múlt pénteken intervenciót típusú stratégiai bombázók — kai légi támogatással nagyará- indított volna Laosz déli te- töbto ízben bahatoditak a VDK nyú hadműveletekre készül- rületei ellem, légterébe, s a demilitarizált nek Laosz déli része ellen. A A szóvivő ugyanakkor nőm övezettől északra fekvő washingtoni kormány később zárta ki azt az eshetőséget, Hüonglap községre szórták hírzárlatot rendelt el, ennek hogy saigoni kormánycsaipatok bombaterhüket. Az amerikai ellenére további jelentéseket valóban laoszi területre ha- repülőgépek január 27-én közöltek a lapok a készülő ak­Guang Binih tartomány kör- tóóról. A saigond amerikai pá­nikéit bombázták. ramesnokság szóvivője sem megerősíteni, sem megcáfolni toltak, de szerinte ez csak „ellenséges erők üldözése köz­ben történhetett.” A legújabb hírek arról szá­A dél-vietnami harcosak a hétfőre virradó éj­szaka, négy amerikai támasz­pont ellen intéztek tüzérségi támadást. A múlt év szeptem­ber 13-a óta ez volt egyetlen éjszaka alatt a legnagyobb számú tüzérségi akció a par­tizánok részéről. A partizánok tűz alá vették a Da Nang_i légi támaszpont keleti részét is, első ízben december 21 óta. Amerikai B—52-es óriás, bombázók vasárnap több száz tonna bombát dobtak le a La­osz déli részében végrehajtott szón yegtoombá zások során. A Reuter washingtoni tudósítója Egy kambodzsai katonai szó- nem volt hajlandó az invázió mólnak be hogy Muomg Pha- T*v° ',®sárnapi közlése _ sze- hírét, azt azonban közölte, lane dél-laoszi város a Patet nrnf del-vietnami agyunasza- hogy mintegy négyszáz légi- Leó ellenőrzése alá került, dók szombaton, adag néhány erőd és vadászbambázó hajit (MTI) aráival azután, hogy Phnom Penhben fegyveres összecsa­pásig került sor a kambodzsai katonai rendőrség és dél-vi­etnami matrózok között, tűz alá vették a kambodzsai had­sereg katonáit a főváros kö­zelében. Célpontjuk a Phnom Penhtől 13 kilométernyire fele­vő Veal Thom volt, amelyet később a szabadságiharcosok is megtámadtak. Kambodzsa nyugati részé­ben a thaiföldi határtól körül­belül 10 kilométernyire fekvő Pallón városét elfoglalták a felszabadító erők. Bariigkoki közlés szerint a thaiföldi ten­gerészgyalogosok három had­osztályát kivezényelték a ha­tár közelébe, felkészülve ..minden kommunista beszi­várgás eshetőségére”. Ismét drámai percek as űrkén Elindult útjára az Apollo—14 Műszaki nehézségek az összekapcsolásnál Már az első órákban ku­darc fenyegette az Apollo—14 holdutazását. A felhősödés okozta 40 perces késéstől el­tekintve normálisan startolt az űrhajó, de alig hagyta el Föld körüli parkolópályáját, mindjárt a Hold felé vezető út első szakaszán váratlan technikai nehézségekbe üt­között, amelyek csaknem meg­hiúsították az egész vállalko­zást. A már viszonylag egyszerű rutínműveletnek számító „át­sorolási manőver” befejező mozzanata, a parancsnoki anyaűrhajó és a holdkomp összekapcsolása csak negyed­szeri próbálkozásra, úgyneve­zett „kemény dokkolással” si­került. A Fold körüli parkolópályá­ról a Hold felé irányított, űr­komplexum négy egységből áll, méghozzá nem abban a sorrendben összekapcsolva, ahogyan a Holdra szálláshoz érkeznie kell. Ekkor még az anyaűrhajóhoz kapcsolódik a rakétahajtómű harmadik fo­kozaté, ehhez a gyűrű for­májú szervizegység, ehhez pe­dig a holdkompot tartalmazó tartály csatlakozik. Az át­rendezési művelet során. az anyaűrhajó leválik a liarma- dik rakétái okozatról, majd 180 fokos szögben elfordulva, dugószerűen kiképzett orr- részével szembe kerül a holdkomp hengeres bemélye­désével, s végül az egymásba csúszó két egységet automati­kusan tekapcsolódó zavar­nyelvek rögzítik egymáshoz. Az átrendezés zárómokza- nata, az úgynevezett dokkolás, az első kísérletre nem sike­rült: nem léptek működésbe a külső horogzámyélvek, ame­lyek feladata, hogy lazán összetartsák a két egységet, amíg a belső zárnyelvekkel a szilárd rögzítés megtörténik. Ezután még két sikertelen „nekifutásra” került sor, s a houstoni űrhajózási központ­iján már komor hangulatban latolgatták azt az eshetőséget, hogy az Apollo—14-et esetleg dolga vég-esetlenül kell vissza­hozni a E’öldre. Az Apolló—14 ekkor már több mint négy órája volt úton, és hozzávetőlegesen 18 000 mérföidnyire távolo­dott el a Földtől. Shepard- parancsmok javasolta, hogy az anyaűrhajó kabinját nyomáÉ;- talanítva, s űrruhában kibújva geres bemélyedésén s azt aikarta közelebbről megtekin­teni. A houstoni központ azonban utasítást adott, hogy mielőtt ezzel próbálkoznának, tegyenek meg egy végső kí­sérletet a „keménv dokkolás­sal”. A parancsnoki kabinban felszerelt színes tv-kamera előtt jól látható volt a ne­gyedszer közeledő holdkomp, majd megrázkódott a két test az összeütközéskor: az össze­a fűikéből, közvetlenül szemléli kapcsolás sikerült. meg, mi akadályozza az ösz- szekapcsolódást. Shepard ugyanis több sérülésszerű kar­colást észlelt a holdkomp hen­A magyar idő szerint főn hajnali 3 órakor hét­több (Folytatása a 2. oldalon) Űj óvodai férőhelyek Ülést tartottak a városi-járási tanácsok vég lehajtó bizottságai A salgótarjáni óvodai férő­helybővítésekről tárgyalt teg­napi ülésén a városi ta­nács végrehajtó- bizottsága. A meglevő óvodák túlzeú­tanács. Tárgyalásokat folytat­tak egyrészt a Kohászati Üze­mekkel, az öblös-üveggyárral, a síküveggyárral üzemi, ille­tőleg közös óvodák létesítésé­foltak, kihasználtságuk a ről. A tárgyalások értelmében megengedettnél nagyobb. Ezért nagy szükség van az óvodai férőhelyek számának mielőbbi növelésére — álla­pította meg a végrehajtó bi­zottság. Ez azért is fontos, mert az anyasági segély le­járta után munkába álló asz- szonyok gyermeit el kell he­lyezni az óvodákban, hogy az édesanyák visszamehessenefc munkahelyükre. A zsúfoltság gátolja az óvodák eredményes oktató-nevelő munkáját, ke­vesebb eredménnyel dolgoznak a szemléltető eszközök, játé­kok, új berendezések ellenére is. Az eddiginél nagyobb üte­mű óvodabővítésre van szük­ség. A tervezett 200 férőhely­a Kohászati Üzemek, a sík­üveggyár, és az öblösüveg­gyár férőhelybővítést terv.ez. A jelenlegi helyzet enyhí­tésére átmeneti megoldásokra van szükség. A városi tanács fejlesztési alapjából kell meg­felelő összeget óvoda-átépí­tésre, lakások vásárlására, il­letve bővítésére fordítani. Ezért a végrehajtó bizottság úgy döntött, hogy az óvodai férőhelyek bővítésére vagy la­kásokból alakítanak ki óvodát, vagy összeállítható, paneles megoldással kísérleteznek. A sebaj-telepi bővítést kell mi­előbb megvalósítani — döntött a végrehajtó bizottság. A Szécsényi járási Tanács bői 1972-ig 5ü-et mindenkép- Végrehajtó Bizottsága az anya- pen létre akar hozni a városi és gyermekvédelem helyzetét, a Rétsági járási Tanács VB a kisajátítási eljárások tapasz­talatait, a Pásztói járási Ta­nács Végrehajtó Bizottsága pe­dig a járás gyámügyi munká­ját vitatta meg tegnapi ülé­sén. A városi tanács és a vég­rehajtó bizottság négyéves munkájáról tárgyalt hétfői ülésén a Balassagyarmati vá­rosi Tanács Végrehajtó Bizott­sága. A négy évvel ezelőtt el­hangzott 114 közérdekű beje­lentés zöme megvalósult. Köz- világitásí villanyhálózat bőví­tésére 2500 méter volt az igény: az időközben jelentke­ző újabb igényekkel együtt 3200 méter épült ki. Négy vá­lasztókerület polgárai kérték, hogy létesüljön egy-egy pe­remből!- a Lenin-lakótelepen, a Felszabadulás úton és a kórház környékén. A Felsza­badulás út kivételével —, ahol csak ideiglenes perem­bolt létesült — kielégítették a lakosság igényeit Fokozódó ellenállás Ugandában Obote Etiópiában tárgyalt Az államcsínnyel hatalomra jai is, akiket a január 2ö-* került új ugandai katonai katonai hatalomátvételkor tá- kormány — nyugati hírügy- volítottak el tisztségükből, nökségek szerint — szombat Hailé Szelasszié etióp csá- este bejelentette, hogy szu- szár hétfőn reggel, közvetle- dáni csapatok lépték át az nül Addisz Abebába érkezése) Uganda—szudáni határt és után fogadta dr. Milton Obo- „az ország belseje felé tar- te volt ugandai államfőt, tanak”. Dr. Obote megbeszélése Az ugandai katonai rezsim Hailé Szelasszié császárrá! ideges, hiszen az országban annak^ a konzultáció-sorozat- fokozódik az ellenállás. Az nak újabb láncszeme, acholi és a lango törzs tag­jai hűek maradtak Milton Obote elnökhöz és továbbra is fegyveresen állnak ellen Amin híveinek. A Reuter har­cokat jelent az észak-ugan- dai Gulu körzetében. Umer Kak Mussza szudáni tájékoztatásügyi miniszter vasárnap kategorikusan cá­folta azokat a híreket, ame­lyek szerint szudáni fegyve­res erők támadást indítottak volna Uganda ellen. Amin tábornok várhatóan e héten alakítja meg új kor­mányát. A Reuter hírügynök­ame­lyet tisztségéből történt el­mozdítása óta különböző af­rikai államfőkkel folytat. Kenneth Kaunda, Zambia elnöke hétfőn az Egyesült Nemzeti Függetlenségi Párt kongresszusán beszédet mon­dott. Ebben kommentálta az ugandai eseményeiket is. Ki­jelentette: Amin tábornok ál­lamcsínye előjele annak, hogy mi fog történni Zambiában és más afrikai országokban, ha külföldi országok beavatkoz­nak belügyeikbe. A kongresz- szus résztvevőit óva intette az imperialista erőktől, ame­lyek éjjel-nappal azon mun­ség lehetségesnek tartja, hogy kálkodnak, hogy megsemmi- az új kormányban helyet kap-- sítsék az afrikai haladó or- nak az előző kormány tag- szágokat. (AFP) Egységre szólít a Chilei KP Riadót fújt a jobboldali reakció Luis Corvaton. a Oháfei Kommunista Párt főtitkára be­szédben üdvözölte a Chilei Szocialista Párt XXIII. kong­pek roppan! nagy érdeklődés­sel figyelnek minket. Nehéz dolgunk lesz. A reakció nyil­ván. minden eszközzel meg­resszusát. Hangsúlyozta, hogy próbálja majd megakadályoz- a Népi Egységfront kormá­nyának hatalomra jutása óta eltelt 90 nap a legjobb bizo­nyítéka a kommunisták, szocialisták, a radikálisát:, nd az új társadalom felépíté­sét. A Chilei Szocialista Párt a kongresszusával egyidőben a Sergio Onofre Jarpa, a jobb­szociáldemokraták, valamint oldali Nemzeti Párt elnöke az az Egységes Népi Akció mos- El Mer curio című lap hasáb- galomhoz és a Független Né- jatn meghúzta a vészharango­kat. Az Allende vezette népi egységikormámnyal szemben szélsőséges oppozícióba vonult pártíőnök a divalizálás félre- tételét javasolta a jobboldal­nak, s egységet sürgetett az áprilisi helyhatósági választá­sokra. Onofré Jarpa „növekvő kommunista beszivárgásról” hogy rendkívül súlyos fe_ beszélt, s a fölött sajnálkozott, lelősséget vállaltunk. Nem hogy ez a beszivárgás nagyon szabad megfeledkeznünk ar- „finom” módszerekkel zajlik­ról, hogy a latin-amerikai né- (AP) pi Akció mozgalomhoz tarto­zók közötti szoros együttmű­ködésnek. A főtitkár hangsúlyozta, hogy Chile a szocializmus épí­tésének útjára lépett. Fel kell hívni a figyelmet airra — mutatott rá Corvaton

Next

/
Oldalképek
Tartalom