Nógrád. 1971. január (27. évfolyam. 1-26. szám)

1971-01-01 / 1. szám

Sírján kikeltek a virágok Az ígéret szép azé Mai mesék tízezrekért „.Örömmel, s meményteljesem hintettem el a szorgalom mag­vait, hogy holnap, vagy olirn- piádiok múlva sarjadnak elő, hogy gyümölcsűiket még meg­érem-e, az mindegy most ne­kem, egészen nem fulladhat­nak el, s nem mehetnek ve­szendőbe. Kedvezőtlen éghaj­lat alól efikaämasabba hozva, talán majd teremnek és ne­mesednek, Próbálkozhatok ve­le, halandók! Tegyétek jobbá helyzetetek, éljetek azzal, amit emberi ügyesség kieszelt, s a termlászet nyújt nektek.” A fenti somok írójáról, Tes- sedik Sámuelről bízvást el­mondhatjuk. hogy messze megelőzte korát, amikor a gyakorlati oktatás és munkára nevelés terén létrehozta Gya>- korlafí Gazdasági és Iparisko­láját Egész élete, az a széles munkakör, amelyet 50 éven át az útjába gördített akadályok ellenére betöltött, a felvilágo­sodás szellemének szolgálatú­ban telt el. A szabadság és ■tulajdon kettős jelszava éltet­te, amikor az elnyomott job­bágyság felemelkedéséért har­colt. „A legeslegnagyobb föl­di jótétemény a parasztnak, következésképpen az egész or­szágnak, ha a jobbágynak sza­badság és tulajdon szerezte­tik.” Talán nem érdektelen, ha rámutatunk, hogy bizonyos mértékig Nógrád megye is szerepet játszott ennek az ál­dozatos életútnak alakításá­ban. Amikor a németországi egyetemeken végzett tanulmá­nyai után korszakalkotó ter­vekkel .telítetten visszatér ha­zájába, a fiatal evangélikus lelkész Cserhátsu irányban te­lepszik le. Ez a kis falu Sré- ter György birtoka, a megye pedig a kiváltságaihoz gör­csösen ragaszkodó nemesi gondolkodás egyik fellegvára. Elriasztó ellentéte tehát ez az Az üjesztendő első vöröske­resztes eseményei közé tarto­zik az a továbbképzés, melyet a megyed út tör ószövetség és a megyei Vöröskereszt szerve­zet vezetősége rendez. Általános iskolás ifjúsági Vöröskereszt titkárok vesz­nek részt az Eresztvényben sorra kerülő oktatáson. A balassagyarmati, a rétsági és a szécsényi járásból érkeznek az ifjú titkárok, hogy egy hé­ten át hallgassák az ifjúsági mí éleitet élő nyugatnak. Még­is talán ez a reménytelen ma- radástág acélozza meg az ifjú Tessediket, ad neki szárnya­ltait. hogy következő állomá­sán Szarvason harcba indul­jon „az emberiség leghaszno­sabb osztálya, a paraszt” fel­emeléséért. „A békétlen, boldogtalan paraszt tsak zúgolódik, elége­detlen lévén önmagával, az urasággal, a feüsőséggel, fele­ségével, gyermekiével, s magá­val az Istennel.. ”, die ha­szontalan. kívánja tőlük az ember, hogy életét, gazdasá­gát az új ismeretek szerint jobbítsa, ha ezek nem jutnak el hozzá. Ezért úgy látja, hogy a nehezebben hajlítható koro­sok helyett az ifjúságot kell nevelni. Iskolájának, (ahol elsősorban a reál isim ereteket tanítják, és az elméleti oktatás mellett 6 holdas gyakorlókért és több ipari jellegű műhely is volt hozzácsatolva), a szarvasi bí­ró nyilatkozata szerint meg is van a hatása. Ezelőtt nekünk szülőiknek kellett gyermekein­ket tanítanunk — mondotta —, mostan pedig gyermekeink ta­nítanak bennünket, ha az is­kolából hazajönnek. Gazdag irodalmi munkássá­ga és pedagógiai tevékenysé­ge mellett a gyakorlati kezde­ményezésben is élen járt. El­járásokat dolgozott ki a szi­kes földeik javítására, kultúr­növényeket honosított meg. kezdeményező volt a méhé­szetben és selyemhernyó-te­nyésztésiben. Halálának 150. évfordulóján büszkén mondhatjuk, hogy re­ményeit a mi korunk váltotta valóra. Nem hiába hitte, hogy .sírján ki fognak kelni a vi­rágok, melyek rnagvát tán időnek előtte, tán terméketlen földbe, jó reménység fejében” elvetette, Csnkly László egészségügyi neveléssel kap­csolatos előadásokat Mint­egy 80_an vesznek részt a to­vábbképzésen. Most másodízben rende­zik meg az ifjú vöröskeresz- tes titkárok továbbképzését. Első alkalommal Nagymezőn került sorra a képzés, s a mindennapok azóta már be­bizonyították: érdemes egyre magasabb szintre emelni a- fiatal titkárok elméleti fel- készültségét. A Volga végig futott a kis Nógrád megyei község főutcá­ján, s megállt az egyik ház előtt. A ház gazdája — ne­vezzük Kovács Jánosnak —a háztájiban dolgozott. Pár perc múlva két férfi parolázott, ölelte egymást. — No, nézd csak! Hiszen ez a Medgyes Marci, a sógor. Pestről jött, Volgával. Vajon mi szél hozta erre áprilisban? — Tűnődött Kovács, akit mi tagadás, kicsit váratlanul ért a látogatás. Mártonnal több mint húsz éve ismerték egy­mást. Med gyesék pestiek vol­tak, Kovácséi« meg itt, vidé­ken ... Hogy éltek? Milyen az egészség? Mi van a családdal? — záporoztak a kérdések... Szó szót követett, s mivel a pesti sógor volt a bőbeszé­dűbb, ő irányította a beszél­getést Rögéit, mint egy Andersen — Nézd, János. Nem tudod — honnan is tudhatnád —, hogy hamarosan nagy pénz üti a markom. Kártérítést kapok és nem kis összegről van szó. A 96 ezer forint egyik részét már megkaptam, a másik rész júliusban, esedékes. No, nem is erről van szó, hanem egy la­kásvásárlási lehetőségről. A lakás kitűnő. Zuglóban van, s a család hamarosan Nyugatra költözik, mert a gyermekek kinn élnek. A baj ott kezdő­dik, hogy a lakás 150 ezer fo­rintba kerül, és én csak 96 ezer forinttal rendelkezem. Valahogy összeszedem majd a különbözetet de jól jönne 25 ezer forint. Mit kerülgessem, tőletek kéne a pénz. Ügy tu­dom, van a takarékban, meg aztán a lányotok is tanul, le­het hogy Pestre kerül. A la­kásban egy tanulószoba... Visszaadom a pénzt június 15- én — így Medgyes. — Beláthatod, egyedül nem dönthetek Marci. Beszélnem kell az asszonnyal. — Hát ezen ne múljon. Itt a kocsi, foglalj helyet. És ment minden, mint a ka­rikacsapás. Megegyeztek a ha­táridőben. Medgves elismer­vényt adott, személyi igazol­vány számmal és lakcímmel °s két tanú Is akadt, aki alá biggyesztette nevét a kézzel írott papírra. Lakás alán jón a kocfci Két hét telt el a beszélge­tés óta, s újból feltűnt a fe­kete Volga a községben. első állomás a pezsgő széllé­Ifjú titkárok képzése Veres SZTORIK Pld. finom műszer vasi minden emberben, s a szer­kezet mutatója érzékenyen reagál a humorra, a komi­kumra. És nemcsak könnyed témák hordozhatnak tréfát, halálosan, sőt véresen komoly esetekben is lehetnek nevet­tető momentumok. Ezekből gyűjtöttünk most össze egy csokorra valót. S mert ezek a vérről szólnak, a most kö­vetkező történetek a szó szo­ros értelmében: VÉRES SZTORIK. EMELJÜK POHARAINKAT! Véradók üldögélnek a vizs­gáló szobában. Beszélgetnek, szórakoztatják egymást, vér­vételre várnak. Mindőjük előtt ott áll az asztalon a po­hárban a vizsgálatra váró vi­zelet Belép a házi fotós, hogy kései korok számára meg­örökítse a tűszúrás előtt álló impozáns csoportozatot. Emeli a gépet beállítja, de mielőtt exponálhatna, meg­szólal az egyik véradó: — No, emberek, hát akkor emeljük poharainkat! Még jó, hogy a koccintás­ra nem került sor... HADD MARADJON BENNE! Ez az eset a Katalin-bá- nyatelepen esett meg. A fő­hős egv fiatalember, aki na­gyon félt a vérvételtől. Elfe- héredett, amikor a tűt bele­szúrták. s nem is mert oda­nézni a kis üvegre, amelvbe tulajdon vére folydogált. Ám mindennek ellenére hősiesen tartotta magát egészen ad­dig, amíg a tű kihúzására ke­rült a sor. Amint melléje lé­pett az asszisztensnő, elpárol­gott a maradék bátorság, s a főhős a következő javaslatot tette: — Nővérke, aranyos, ne húzza ki azt » tűt! Csak nyírja el, és ragassza le... Hadd maradjon benne! VÁLTOZÓ VÉRCSOPORTOK Vérvétel előtt minden je­lentkezőnél külön-külön meg­állapítják a vércsoportot, hogy a betelek a nekik meg­felelő vért kapják majd meg. — A-s — mondja a nővér­ke a véradónak. — Nem lehet a® — csóvál­ja fejét álszent hitetlenség­gel a véradó. — Hiszen ta­valy ugyanilyen tájban még AB-s volt a vérem! Hiába, változnak az idők, hát miért ne változhatnának a vércsoportok?.., SZEGÉNY ASSZONY! Levették a vért a véradó­tól. s a középkorú férfi már kelt is fel az ágyról. Mielőtt a helyiséget elhagyta volna, az asszisztensnőhöz fordult: — Mondja csak nővérke, ki fogja az én véremet meg­kapni ? A nővérke értetlenül nézett: — Ki tudja? Majd akinek szüksége lesz rá. —- Lehetséges, hogy nős ember lesz? — makacskodott tovább a véradó. — Hát persze, hogy lehet­séges! — Na, szegény asszony! — sóhajtott mélyen, szánakozva a véradó. — Az ő férje se fogja többé hazaadná a fize­tését! NÓTA A MŰTŐASZTALON A salgótarjáni Vérellátó Alközpontban vérvételre vár­nak az emberek. Egyszer csak megérkezik egyik társuk, s a következő hírt hozza: — Képzeljék, emberek, ope­rálnak egy beteget, most ad­ták oda neki valakinek a vé­rét. — Na és? — zúdulnak fel az amúgy is felfokozott kedé­lyű várakozók. — Az operált beteg nótára fakadt a műtőasztalon — je­lenti ki határozottan a hír­hozó. — Nótára? — ámuldoznak az emberek. — Arra hát! Mert — ne­kem legalábbis azt mondták — gyöngyösvisontai volt ab­ban a vérben! 4 NÓGRÁD-1971. január 1., péntek — Nagy újság van János. Nagybátyám, tudod, aki Ausztriában él, egy Sáncát ad ajándékba. A kocsival minden rendben van, csak hát a vám. A lakás? Ne aggódj, az júni­us elsején esedékes. Ekkor költöznek a tulajdonosok. Ami a kocsit illeti, valószínű, sze­mélyesen hozom Ausztriából — fűzte a szót Medgyes, majd kis kerülővel panaszkodni kezdett. Elmondta, hogy sok minden összefutott. Érzékenyen érin­ti, már ami az anyagiakat il­leti, a lakásvásárlás. Most meg a kocsival a vám. Beszélt, beszélt, aztán előrukkolt: / mi lenne, ha átvennétek? — Lesz nekünk kocsink, Marci. Tavaly befizettünk, igaz hogy csak Wartburgra, de ami a kiutalást illeti, hát abban segíthetnél. A kocsit csak 1973-ban kapjuk meg, te pe­dig jó kapcsolatokkal rendel­kezel ott fönn, Pesten. Isme­rős vagy, jó lenne egy kicsit előbbre hozni azt a kiutalást — mondta Kovács, s utána újra Medgyes következett. A vámról, a fizetendő hétezer forintról kezdett beszélni. Megkapta a pénzt. Elismer­vényt adott, igaz, hogy a ta­núk neve ezúttal hiányzott a kézzel írott papírról Jönnek a Wartburgok Mint ahogy a „nagykönyv­ben” meg van írva, egy hét múlva újra megjelent Med­gyes a sógoránál. Mondani sem kell, a már említett Volga gépkocsin. Kétszeres szeren­cséről beszélt a pesti sógor. Az egyik „szerencse” az volt, hogy — Kovács János nagy örömére — előbbre hozta a gépkocsikiutalást, * a másik, hogy egy kedvezményes Wart­burg vásárlásra van lehető­ség. Medgyes elmondta, hogy június 7—22. között érkeznek a gépkocsik, ekkor mehet ér­tük, s főnöke még örül is, hogy kocsit vásárol, mert el­várja, hogy beosztottjai ne gyalogsaerrel közlekedjenek. Az említett időszakban 200 Wartburg jön, s ezt az alkal­mat Kovácsnak nem szabad elszalasztania. Arról van szó, hogy a kocsi potom 43 200 forintba kerül, és ennyiért szívesen átadná Medgyes az autót, csakhát a pénzt be kell fizetni. Itt a le­hetőség, s a mézesmadzagra ráharapott a vidéki rokon. Az összegeit átadta Medgyesnek. aki elegánsan távozott, hogy aztán májusban még egv vil­lámlátogatást tegyen. Ekkor MÁR AZ EMLEGETÉSÉTŐL IS. A véradást megelőzően előadást tartott az orvos a kányási bányászoknak. Be­szélt a véradás jelentőségéről, s amint az egy ilyen véres témánál elkerülhetetlen, bi­zony többször kiejtette a szá­ján a „vér” szót. Egyik alka­lommal. amikor » vér el­hangzott, egv bányász lefor­dult a földre. Közismerten tréfás kedvű ember volt, min­denki azt hitte, hogy viccel most is. De bizony a rémü. let fehérsége az arcán olyan igazi volt. hogy annál iga­zibb már nem is lehetett vol­na. Nosza, a többiek felélénkí­tették kicsit, aztán szömyül- ködtek társuk rovására: — Na .iszen, mi történnék veled, ha még vért is adnál?! 240 MEG EGY BAKTER Vérvétel előtt mindenkit megvizsgálnak, hogy mennyi vért lehet levenni tőle: 240. 320 vagy 400 köbcentimétert. Bakteriológiai vizsgálat cél­jára egv külön kis mennyi­séget tesznek el, ezt az egy­szerűség kedvéért ..bakternek” rövidítik az asszisztensnők. Egyik vizsgálat végén is így szól oda munkatársának az asszisztensnő: — 240 meg egy bakteri — Bakter? — emelkedik fel önérzetében sértve a vér­adó. — Asztalosember vagyok én. nővérke, nem bakter! bútor ügyben kereste fel Ko­vácsot Elmondta, hogy ezre­ket lehet keresni a már emlí­tett lakás bútorain, mert a tu­lajdonosok kihívták a Bizo­mányi Áruház szakértőit, akiit tízezer forintra becsülték a lakás két szobájában levő bú­torokat. „Ha megvennénk tíz­ezerért, sok pénzt nyernénk” — említette Medgyes. Meg­kapta ezt az összeget is. Marci helyett táviratok Már júniust írtaik és újra jelentkezett a rokon. Meg­erősítette, hogy júniusban le­het költözni. Véletlenül ugrott be, mert Egerbe tart fontos beosztásánál fogva, s ott tár­gyalni fog. Nem kisebb em­berrel, mint az egri érsekkel kell beszélgetnie, mert ő — már mint az érsek — kap­csolatban van a pápai hiva­tallal. A Vatikánnal pedig úgymond: egyes dolgokat el kell intézni — közölte Med­gyes, s már ment is tovább. Vészesen közeledett június 6-a, amikor távirat érkezett Kovács címére. A táviratból kitűnt, hogy 40 kocsi műszaki átvétele hamarosan megtörté­nik és szerdán megérkezik Medgyes, hogy Pestre vigye Kovácsékat. Elérkezett a vár­va-várt szerda, de Medgyes sehol nem volt. Esetleg kül­földön tartózkodik, — gon­dolta Kovács János, hiszen kapcsolatai, fontos beosztása nemegyszer szólította már az országhatáron túlra. Legalább­is a beszélgetések során több­ször említette a külföldi uta­kat. Mintha csak kitalálta vol­na Kovács gondolatát Med­gyes Márton, mert íme június 10-én távirat érkezett. „Papa telefonált külföldről, csak hétfőn jön, utána me­gyünk ” — volt olvasható és elérkezett a hétfő is, de Med­gyes továbbra is hallgatott magáról. Közben június 15-én esedékes lett volna a 25 ezer forint kölcsön visszafizetése is. Másnap, június 16-án be­állított Medgyes Kovácsékhoz. Pár percre jött, — közölte, s hozzátette, hogy fontos ügy­ben utaznia kell Egerbe, mert újabban diplomáciai vonalon dolgozik. Szó esett a lakásról és a kocsiról is. Egy kicsit el­tolódott a határidő augusztus derekára, mint ahogy Med­gyes mondta: késik az akció. ftyu&rlalan a család Telt-múlt az idő és érthe­tően nyugtalanság lett úrrá Kovács Jánoson és családján. Akárhogy is számolt Kovács. 35 ezer forint hiányzott a csa­ládi pénztárból. Nem hogy la­kás, és kocsi, de értesítés sem érkezett Pestről, hogyan is állnak az ügyek. A férfi gon­dolt egyet, s felküldte a fővá­rosba feleségét. Pöfögött a személyvonat, s amikor az asszony leszállt a pályaudva­ron, nagy meglepetésére Med­gyes Mártonnal találkozott. — A táviratot nem kaptál« meg? — kérdezte a férfi, majd elmondta, hogy éppen munkába indul. Kérte az asz- szonyt, hogy családja előtt ta­pintatosan beszéljen az ügyek­ről, mert sok a gond otthon és mit lehessen tudni... A látogatás nem hozott különö­sebb eredményt. Medgyesék családjánál Kovács felesége megtudta, hogy ők is nyug­talanok, és fogalmuk sincs, Marci mikor akar költözni. Hazautazott az asszony, s ott­hon ő is elolvasta a távira­tot. „Lányunk szerdán, csütör­Méltatás a Beszámoltunk már róla, hogy a balassagyarmati Hor­váth Endre Galériában — többek között — Fejes László budapesti fotóművész mutat­ta be a közelmúltban képeit. Hogy a kiállítás — mellyel a balassagyarmati' Művelődési Központ a fiatal fotóművészt első ízben segítette az ön­álló kiállítás nyilvánosságá­hoz — túlnő néhány ember, s egy város érdeklődési kö­rén, arról az országos nyilvá­tökön költözködik, pénteken, szombaton lejövünk hozzá­tok. Marci.” „¥is<«zajnltalni szíveskedjél” Eljött a szombat, de Mar­ciikat mintha a föld nyelte volna. Kovács János úgy dön­tött, hogy most már ő veszi kézbe az ügyet, s amikor szeptember 13-án Budapesten járt, felugrott a sógorhoz. Teázfak, de a hangulat ide­ges volt. Kovács sürgette a sógort. Sorolta a pénzt, a la­kást, a kocsit — Nézd, nem úgy sikerült az akció, ahogy terveztem. Nyugodj meg a lakásról, a kocsiról, a kiutalás a főnök páncélszekrényében van. El­intézem, hogy visszakapd a pénzt — mentegetőzött Med­gyes, de Kovács Jánosban már régen ott bujkált a kételke­dés ördöge. — Nem hiszek már, Már­ton. Nem tiszta dolog ez. — Sok dolgom volt, nem tudtam megfelelően foglalkoz­ni az üggyel. Rövid időn belül intézkedem és levélben érte­sítelek majd. Elváltak, de levél a mai na­pig sem érkezett. Helyette Ko­vács János adott fel egy aján­lott levelet október 6-án, Med­gyes Márton címére. „Arra kérlek, hogy vagy a Wartburg, és a különböző cí­men tőlem átvett pénzt — 85 ezer forintot — 15 napon be­lül részemre visszajuttatni szíveskedjél. És nem tartok igényt sem a szobára, sem a Wartburg gépkocsira” — ol­vashatjuk a levélben. Szemtől szembe a sógorral Medgyes Márton 45 éves budapesti lakost munkahe­lyén, a MEZÉPSZER-nél tar­tóztatta le a rendőrség. „Már vártam önöket, tudtam, hogy felkeresnek. Egyébként jelent­keztem volna” — mondta Medgyes a rendőröknek. Milyen ember Medgyes Már­ton? Kitűnő beszélgető part­ner. Modora megnyerő. Hal­kan beszél, hangja finom, be­hízelgő. Művelt ember. Elvé­gezte az idegen nyelvek főis­koláját, s kitűnően beszél ola­szul. Személyi igazolványában, foglalkozását illetően ez áll: tolmács-fordító. Azzal nem dicsekedett, hogy 5 évet töl­tőt börtönben — nyilván er­ről Kovács sem tudott — és szeretett volna minél előbb meggazdagodni. A megszer­zett, különböző fondorlatokkal kicsalt' pénzt „tőkésíteni” sze­rette volna, csakhát az üzlet balul ütött ki. Valóban iga­zat mondott, amikor azzal hi­tegette Kovács Jánost, hogy „nem sikerült az akció”. Nem sikerülhetett, mert rossz lóira tett a lóversenypályán. Nem „jöttek be” a pacik. A lóver­senyzés mellett nagy összege­ket költött lottóra és tömegé­vel vásárolta a borítékos sors­jegyeket. Hiába, nem volt sze­rencséje. A csaló rendőrkézre került. Medgyes jó alanyra talált Kovács Jánosban, aki­től amikor első pénzszerzése sikerült, elhatározta, hogy minden mozgatható pénzét megszerzi. A kiutazásokhoz, hogy Imponál ion rokonának, a Volántól kölcsönzött taxit, Volga gépkocsit. — Lesz, ami lesz. Nincs kü­lönösebb elkéozelésem a jö­vőt illetően. Mint ember, ne­héz lesz tál óra állnom — mondta összetörtem Medgvesa rendőrségen, ahol letartózta­tásban van és ügyét vizsgál­jál«. Szokács László Fotó-ban nosságú. „Fotó” című szak­lap tanúskodik. Novemberi számában megemlékezik a balassagyarmati kiállításról, s öt oldalon, öt nagyméretű kép bemutatásával taglalja azt. Az elismerés újabb ösz­tönzést adhat a balassagyar­matiaknak, hogy helyi mű­vészek bemutatása mellett bátran foglalkozzanak fővá­rosi. vagy az ország más tá­jain élők kiállításainak megrendezésével is. szendi —

Next

/
Oldalképek
Tartalom