Nógrád. 1971. január (27. évfolyam. 1-26. szám)

1971-01-01 / 1. szám

NEM VÁRIiATUNK CSODÁKAT Illúziók nélkül az ipari j a vf tús-szol gúl tatásról A versenytájsakat hallgatja Kendtresi Géza, Kelemen Gá­bor és Hizsnyai Sándor Ez volt a központi gondo. lata annak az eszmecserének, amit szerzesztőségüiik tartott azoknak a vállaía lomnak első számú vezetőivel, akiknek ki­zárólag alapvetően, illetve fon­tos feladatuk a megye lakos­ságának ipari javító-szolgálta­tású igényednek minél telje­sebb, ahol pedig lehetséges, maradéktalan kielégítése. Ezért elsősorban azokról a konkrét intézkedésekről, ter­vekről, elképzelésekről volt szó, amelyek reálisak, a kö­zeljövőben megvalósulnak, amelyekre a lakosság rövid idő múlva számíthat Mivel a téma igen sokrétű és bonyolult, óhatatlanul elő­kerültek olyan megoldásra váró problémák, amelyekre a gyógyírt nemcsak a vállala­toknál, de egy kicsit feljebb is kell keresni Mire számíthat Salgoíar)an ? Kanyó Ferenc, a KISZÖV közguzdasagi es pénzügyi oszvuiy vezeioje a követező­ket mondotta: — A terenc- teiepen mar működiK az au­tó- es rnotarjavno részlég, amelynek kedvező halasa az idén jelentkezik. Csak javí­tással foglalkoznak, szervizzel nem. A részleg továbbfejlesz­tésére lehetőség van. A sal­gótarjáni Építő- és Tervező Ktsz a lakáskor ban tartási igé­nyek jobb kielégítése érde­kében külön részleget hoz létre. Ezt teszi a Karanosvöl- gyi Építőipari Szövetkezet is. A számítások szerint az elő­ző évhez viszonyítva az idén tizenöt százalékkal nagyobb igényt tudnak kielégíteni. Az acélgyári lakótelep karban­tartását a Karancsvölgyi Épí­tőipari Szövetkezet vállalta él. A fentieken kívül még négy építőipari szövetkezet bővíti a lakáskarbantartóéi igények kielégítését szolgáló részlegét. ,A Tanácsköztársa­ság téren megépítendő pavi­lonsorban kér majd helyet a Salgó Cipőipari és a sal­gótarjáni Szolgáltató Szövet­kezet. Az egyikben a méretes ruházat talál otthonra, n má­sikban a szolgáltatási disz­pécserközpont kap helyet. A beruházási költség egy része már megvan, a többi sem okoz különösebb gondot. Se­gít szövetségünk, a tagok is adnak pénzükből, ami me” ezután is hiánvriik. megtoid- juk egy kis Hitellel. — Oj szolgáltatási ágként vonul be a szövetkezeti moz­galomba a 2 számú üzletház- bain létrehozandó új expressz vegytisztító szalon, amelve ola«z génekkel szerelünk fel A költségeket — másfél mil­lió forint — Három forrás­ból — mesvei tanács, szövet- pq 9 — terem­te*»nv elő Ebben a” A',hpn vezet iük be a parkett ácsi- szólást, a padlóiakVozást és a kárnUHsztftást. Üi szövet­kezés! formával kísérlete­zünk. A Stromfeld Aurél Génipari Technikum diákjai, val szeretnénk megegyezni egy diákszövetkezet létreho­zásában. Ez ügyben bírjuk a KISZ megyei bizottságának támogatását, most már a fia­talokon és az iskola igazgató­ságán múlik, hogy elképze­lésünkből lesz-e valami. A tárgyalásokat még ebben a hónapban megkezdjük. És tialassugyurmul ? A vároaatépltési terveknek megfelelően a Szabó Ktsz új helyre, a volt donányeloszto- ba költözik. — folytatja Ka- nyó Ferenc. — Az áttelepítés költségeiből kétszázezer fo­rintot vállalt magára a ta­nács, százezer forintoól pe­dig a szövetkezet új, méte­res ruházatú szalont hoz lét­re. Hasonlóképpen alakul ki az új kozmetikai szalon is: a tanács adja a helyiséget, a szövetkezet viselj a berende­zéssel kapcsolatos költségeket. A balassagyarmati 'Építő Ktsz létrehozza a központi fűtés­szerelő és parkettás részlegét — 6—8 fővel. Ennek eredmé­nyeként az 1970. évi kétszáz­ezer forintnyi értéktervüket az idén megduplázzák. A helybeli fodrász kitsz új szol­gáltatásként bevezeti a ház­tartási kisgépek javítását, en­nek révén 35 ezer forinttal kívánja növelni bevételi ter­vét. Ugyanez a szövetkezet kísérletképpen már foglalko­zik a gázpalack és a fűtőolaj házhoz szállításával. Ez ár­bevételben ugyan nem jelent sokat a szövetkezetnek, mé­gis vállalják, mert hiánya eddig sok bosszúságot okozott a lakosságnak. A szövetkezet ugyan nem fűz hozzá nagy reményt, mert tapasztalj a. hogy a lakosság más módon is igyekszik e problémáját megnyugtatóan megoldani Kapué tásbővités — kot gzerűsues Pásztón, Nagybátonyban és Ké'lón a sző ’etkezetek löszé­ről új létesítmények teszik lehetővé az egyre növekvő kivónségoi: jobb kielégítését, valamint új rés flegek létre­hozását. A pásztói szolgálta­tó házban — mely közös be­ruházás a GALKÁ-val —* to­vább nő a régi részlegek ka­pacitása, jobb körülmények közé kerülnek a szövetkezeti 0. gozók, úgy makkor ij kez- motikai rész’eg nyitja meg Kifliit. Nagvbátonybap épí­tik az auőtjavító és szerviz­tük mást, amely másfél mil. lód forintba kerül Bár az igényeket ez sem tudja ki­elégíteni, de termelési érté­ke a bővítés után megnégy­szereződik. A kái!ól szolgál, t.ntó házba i új részlegkén* szerepel majd a háztartási gépjavítás és a képkeretezés. Az előbbi szolgáltatásnál a környező községek igényeit és » jövő fejlődéséi vették számba. Az ipari és építőipari szol­ga'tatásokkal foglalkozó _ szó. vetkezetek az Idén 10—15 szá­zalékkal. illetve hárommillió forinttal kívánják növelni te. véken vsésüket. — Mi lesz a kis községek, kel és az ellátatlan területek, kel? — Mi ezt nem tudtuk el­vállalni. kismarosokká' kelle­ne mePodani, — vélekedik Kanvó Ferenc, ma'd Itv foly­tatta: Anvaei lehatősé”etnk eredményes kam atnztíttó sara keresők az, együttműködés útahb formáit a fo“v >S7*‘‘SÍ n t°nársok. kai Vntó«”ínű «whve^érüok. nek is tovább nőnek majd a2 anyagi alapjai. Unt (••“fet®». hol nem a rállnlngi itiő? A szövetkezetekben, a mé. retes ruházatnál, a ctnőiavf. tásnál, egyes tartós fogvasz. tási cikkeknél, a külföldről vásárolt áruk jqvftá'rinál nem csökken, sőt tovább nő a vál. látási Idő Az ptőbbi kettő, nól a szakemberhiány, az utóbbiaknál pedig a rossz al­katrészellátás miatt. Mivel a külföldi áruk alkatrész .ellá­tásában a gyakori Ígérgeté­sek ellenére sem javult a helyzet, sok szövetkezet tekin­télyének megóvása érdekében azon gondolkodik, hogv fel­mondja a külföldi készülékek garanciális javítását A vál­lalási idő az építőipari szol­gáltatásoknál és az autójaví­tásnál a korábbiakhoz képest mérséklődik. Helyszínen — geomben — ot új gépkocsival Hizsnyai Sándor, a Nógrád megyei Vegyesipari Vállalat igazgatója azzal Kezdte, hogy az klen állagban o—3 szá­zalékkal kívánják növelni a javítás-szolgáltatást. Egyes ágazatokban, — mint például a híradástechnikánál és a háztartási gépeknél — a nö­vekedés üteme 13. illetve 7— 10 százalékkal naiadja meg az elmúlt évit Erre azért van mód, mert egyes koráb­bi szolgáltatások kihalóban vannak. A háztartási gépek javításánál a jelentkező igé­nyeket maradéktalanul ki tudják elégíteni. Van elegen­dő szakemberük és megfe­lelő helyük. Kisebb zökke­nőkkel ugyan, de kielégítik a híradástechnikai szolgáltatá­sokkal kapcsolatos kívánságo­kat is. Ezt valamint a szol. gáltatás kulturáltságát szol­gálja az az öt új gépkocsi, amelyet az említett célok szolgálatába állítottak. Ered­ményeként a háztártási gé­peknél az eddigi nyolcnapi várakozási időt 5—6. a híra­dástechnikai cikkeknél pedig a jelenlegi 9 napról 6—7 nap­ra csökkentik. A génkocsik beállításával felmerülő költ­ségeket a vállalat nem hárít­ja át a megrendelőkre. A vegvesinarj vállalat az eddiginél nagyobb részt kér a nehezen megközelíthető te­lepülések ellátásából. A rét­A vállalási időt akarjuk csők. kentmi — vélekedik Csörsz Attila sági járásban gebines rend­szert honosítanak meg 6—12 fővel. Az ezzel kapcsolatos tanulmányterveket már be­szerezték. Az idősek, a bete­gek és a kisgyermekes csa­ládok érdekeit szolgálja az inspekciós részleg kiterjesz­tése. Két területen vezetik be. A téli időben az olajkályha javításánál, nyáron pedig a hűtőgépeknél, tekintettel ar­ra, hogy az utóbbi terméknél a. garanciális szolgáltatást majdnem kizárólag a válla­lat végzi a megyében.. Balassagyarmaton, a határ­forgalom igényeit is figye­lembe véve. nyújtott műszak­ban látják el a gépkocsi és motorkerékpár javításával kapcsolatos megrendeléseket. Nehéz helyseiben Kelemen Gábor, a Nógrád megyei Vegyesipari és Ja­vító Vállalat főmérnöke sze­rint az utóbbi két évben fo­kozottan előtérbe került a híradástechnikai. az autó- és motorjavítási, valamint a háztartási gépekkel kapcsola­tos javító és szolgáltatói igény. Az előbbiek hosszú távon is biztos foglalkozta­tottságot jelentenek. Sajnos, a vállalat szűkös anyagi le­hetőségei csak apróbb esz­közök megvásárlását teszik lehetővé. A már ismertetett új gépkocsikon kívül ielen ismereteik szerint az előbb említett területen jelentkező igényeket jórészt saját erő­ből kell megoldani. Ebben az evben sem lesz olyan új lé­tesítményük, amely kapaci­tásbővítést tesz lehetővé, sőt a Balassagyarmaton megígért felvevőhely is előrelátható­lag csak 1972-re válik való­sággá. A Salgótarjáni városi Tanács korábban megígérte, hogy a garzonház földszint­jén helyet ad a híradástech­nikai felvevőhelynek. rész­legnek. Nemrég kijelentették: nincs hely számunkra, he­lyette a2 SZTK új irodaházá­ban nyerünk elhelyezést — mondja a főmérnök. De mi lesz addig? A jelenlegi zsú­foltság tovább már nem fo­kozható. Nehéz helyzetük el­lenére is vallják: — A pa­naszol! csökkenni fognak, gyakrabban járnak majd vi­dékre. akikor is, ha ez költ­séges. Üzemi ) tvevőhelyek — hozom- viszem <zolga»ai A szolgáltatásokból nem ehet meggazdagodni, — ezdte felszólalását Kende- esi Géza, a Patyolat Vál- ilat igazgatója. Tényekkel gazolta véleményének iga­ál. alaposságát, ugyanakkor 'lismerte azt is, hogy a köz- 4azdasági szabályozók 1970. evl módosítása valamelyest Könnyítette helyzetüket. Mindez az olvasót kevésbé érdekli, mondván: ő arra -.íváncsi. hogy milyen lesz az idén a szolgáltatás szín­vonala, csökkennek-e a ha­táridők, mi várható a jövő­ben? Az idén 12 százalékkal na­gyobb bevételt tervez a vál­lalat festésből, vegytisztítás. ból és fehérnemű-mosásból. Mivel az utóbbinál igen el­maradtunk az országos átlag­tól — részben objektív, rész­ben szubjektív okok miatt —, a vállalat vezetősége az utób­biak felszámolása érdekében csak Salgótarjánban bevezeti a hozom-viszem szolgálatot. Ez azt jelenti, hogy a szol­gáltatást kérők lakásában összegyűjtik a mosnivalót, majd a megbeszélt időpontra visszaszóllftják Ami pedig a vállalási, illetve az átfutási időt illeti, a csúcsidőben to­vábbra sem lesz mod csök­kentésére. E tekintetben alap­vető változást csak a rekonst­rukció hoz. Az ezzel kapcso­latos tervekre fi—700 ezer fo­rintot költenek A minőség javítása é’-deknhen a Helvi. inarl Kutató Intézetet mű­szeres vizsgálatok elvégzésé­re és Ú] technológiák kidol­gozására kérték fel. A vál­lalat vezetősége az igények felkeltése érdekében, vala­mint a lakosság kényelmének biztosítására újabb felvevő­helyeket szervez. A korábbi­tól eltérően ezt a tevékeny­ségét kiterjeszti a megye- székhely nagyobb üzemeire is. Magángépkoesi a műszerészeknek A GELKA-kirendeltség új vezetője, Csörsz Attila elmon­dotta. hogy az utóbb' évek­ben ugrásszerűen megnőtt a híradástechnikai készülékek száma. 1968-ban 6385 készü­léket, 1969-ben 14 514-et, 1970. első felében pedig 8195 készüléket javítottak Ennek megfelelően a javítási idő az 1968. évi 3,2 napról 1970-ben majdnem megduplázódott, 6,2 napra nőtt. Mérséklésére a vállalat új gépkocsit szerzett be. amelynek segítségévéi mód nyílik a községek fel­keresésére is. A vállalat soron kívül sze. réz magángépkocsit a műsze­részeknek, hogy ily módon könnyítse meg közlekedésü­ket, ezáltal is hozzájárulja­nak a javítások mielőbbi el­végzéséhez. Sokat várnak még a pásztói új íiókszerviztől.' amelyet a későbbiek során egy másikkal kívánnak fel­cserélni. Űj szolgáltatásként honosítják meg az automata mosógépek és olajégők ga­ranciális javítását. Az átfu­tási idő csökkenését váriák a központi anyagraktár felépí­tésétől is. Az Import készü­lékeknél — amennyiben nem kapnak hozzá kellő időben alkat-észt, vagv a garanciális idő alatt többször javítják—, csereutalványt adnak a dolgo­zóknak. Mire számíthatnak az autótuln jdonosolt ? Egyre több magángépkocsi lesz. De mit ígér az új eszten­dő? Rozgonyi Aladár, az AFIT. szerviz vezetője szerint a je­lenlegi 60 ezer órás kapacitá­sú szervizt 200 ezer óra évi kapacitásúra akarják fejlesz­teni. Jelenleg két műszakban 25 kocsi szervizzel kapcsola­tos munkálatait tudják csak elvégezni. Kisebb javítások­ra csak akkor vállalkoznak, ha van alkatrész. Eddig gon­dot okozott a külső mosóbe­rendezés hiánya. Ügy tűnik, hpgy ez év első negyedévé­ben ezt is munkába tudják állítani. Pályázat alapján Kométh Gyuláné. a megyei tanács ipari osztályának fő­előadója bevezetojéoen hang­súlyozta: — az ipari osztály kiemelt tevékenységként ke­zeli a lakosság javítás-szol­gáltatással kapcsolatos igé­nyeinek kielégítését, új szol­gáltatások meghonosítását, kulturáltságának növelését. Az előzetes felmérések sze­rint a megyében a negyedik ötéves tervben 55—56 szá­zalékkal nő a javítás-szolgál­tatás értéke a helyiipari vál­lalatoknál. Erre az eszten­dőre 13 százalékos növeke­dést terveznek. A fejlesztés alapvetően két vállalatot — a Nógrád megyei Vegyesioarl és Javítót, valamint * Pa­tyolatot — érinti A rendel, kezésre álló hálózatfejlesztési alapot pályázat alapián ítélik oda a legiobbaknak. Mivel az igények nőnek, új szolgáltató vállalat létrehívásának gondo. latával Is foglalkoznak. A kisebb létszámú telenMSsek és az ellátatlan területek ja- vftn.szn'eáitató igényeinek kielégítésére a jelenlegi terv­Szövetségünk anyagi lehető­ségei tovább nőnek — mond­ja Kanyó Ferenc osztályve­zető ciklusban 400 magánkisipari engedély kiadásával számol­nak. Nem segítette, hanem súitoita Az eszmecserében résztve­vők majd mindegyike szólt az egyik legégetőbb gondról, a szakember-utánpótlásról. és annak színvonaláról. Kanyó Ferenc ezeket mondta: — Az új szakemberképzés! rendszer a helyiipart nem segítette, ha­nem sújtotta Hizsnyai Sán­dor a következőkkel egészíti ki: csak akkor tudom, hogy ki lesz nálunk ipari tanuló, amikor az iskola hozzám kül­di. Annak megállapításában, hogy alkalmas lesz-e a válasz­tott szakmára, vagy sem. nem tudhatom, holott a szakképe ztéssel járó anyagi többleteket a vállalatnak kell vállalnia. Mivel kis üzem vagyunk, csak a szükségletnek megfelelően bírunk szakembereket nevelni a híradástechnikai szakmában. A szakmunkásiskola viszont csak akkor indít osztályt, ha elég jelentkező van. Ez szá­munkra hátrányos, nem is ér­tek vele egyet. Javaslom, hogy kapcsoljanak össze rokonszak­mákat. így próbálják megol­dani ezit a problémát. Ha a jelenlegi helyzet továbbra is így marad, zsákutcába jut — legalábbis nálunk — a szak­munkás-utánpótlás. A képzés színvonalát is ala­csonynak tartják. Szerintük emelni kellene a követelmé­nyeket, mivel egyre moder­nebb gépeket kell kezelniük a szakmunkásképző iskolából ki­kerülő fiataloknak. A fél. vagy negyedtudás, az ítnmel-ámmal elsajátított szakmai ismeretek komoly kárt okozhatnak. A versenytársak Is egymás mellett ültek, mégis sikerült egy-két o'van ötletet felvillan­tani. egyik-másik kérdésben kezdő, egyeztető, célravezető lépéseket megtenni, amelyek kettős célt; a vállalati anya­gi lehetőségek koncentráláséit, jobb hasznosítását, illetve a lakosság jobb ellátását szol­gálják. Szándékosan nem be­széltünk a fejlesztés távlatai­ról. mivel az ezt elősegítő központi források még isme­retlenek. szétosztásuk sem megy máról holnapra, bár e tekintetben nem ártana gyor­sabb ütemet diktálni figye­lemmel arra, hogy a félév de­rekán kiutalt pénzből új ka­pacitás legjobb esetben is csak az év végére lesz. Az elmondottakból kitűnik, ha lassú ütemben bár, de igyekszünk kd’ábalni nem ép­pen előnyös helyzetünkből. A gyorsabb, és sokoldalú fejlő­dés azonban megkívánja, hogy a helyiipari válla’atok felsőbb vezetői ne legyenek szűkkeb­lűék saját vállalatukkal szem­ben. amikor adni kell. sőt amennyiben a lehetőségek megengedik legyenek gavallé­rok. Ez később busásan meg­térül. Venesz Károly Fényképezte: Koppány György NÓGRÁD — 1971. január 1., péntek i

Next

/
Oldalképek
Tartalom