Nógrád. 1971. január (27. évfolyam. 1-26. szám)

1971-01-01 / 1. szám

T " ; ... Létéi Szibériába Boldog ú] évet, VcLogya! A Szibériában készített Jegyzetemet böngészem. A nevednél hosszú perceket időzök. Ezt olvasom: Pfokop- jevszk Vlagyimir Barinov. Mennyi emlék fűz nebedhez. Magam elé képzellek. Látom széles Vállad, őszülő göndör hajad, vastag szemöldököd. Visszaemlékezem egy meg­jegyzésedre: — Ha nálatok Sopron a legmogyarabb város, akkor Szibériában Prokopjevszket kell hozzá hasonlítani. Mert az igazi szibériai ember itt él, ebben a városban. Bifja a hideget és a meleget. Dolgozik a külszínen és a mély­ben. Szóval igazi szibériai ember! Sokáig gondolkodtam azon, miért is említetted Sop­ront. Sopron és Prokopjevszk, de messze van egymástól! Aztán rájöttem. Huszonhat év távlatából élem át most én azokat a napokat, amelyeken te akkor keresztülmen­tél. Tudom, hogy a második világháború kitörését követő második napon önként jelentkeztél a Vörös Hadseregbe, Rövid kiképzés Után már a fronton harcoltál. Voltál gya­logos és géppuskási A 3, Ukrán Etonian már Zsukpv Vezé­nyelt, S te mindig teljesítetted a parancsot. Karelin-fél­sziget Után a Dnyeper. Kis katonából parancsnokhelyeltes, végül a Vörös Hadsereg alezredese. Nagyszerű pálya ez. Büszke IS vagyok rád, arra, hogy ilyen embert vallhatok barátomnak, mint te vagy, Vologya! Emlékszem, mutattad sebesült lábad. A legveszélye­sebb sebesülés talán az volt, amikor betemetett a bomba. Bajtársaid csak a homok alól kikandikáló séfült kezed vették észre. De dolgozott a szív — te fogalmaztál így s megmenekültél. Nehéz volt az egyéves kórházi ágy időszaka. Tudom. Aztán megint a front, az öldöklő harc az emberiségért, a boldogabb holnapért. Mtért is idéztem a soproni példádat? Most már tudom. A hosszú, ezer és ezer kilométerek után hazánk szabad­ságáért is hareóttát. Huszonhat évvel ezelőtt, itt, magyar földön. Szilveszterkor és az új év első napján is fegyver­rel a kézben. Biztos vagyok abban, hogy gondolatban otthon jártál, Szibéria gyönyörű tájain, hatalmas Városai­ban, s idézted magad elé a tajga hóval vastagon takart nyírfácskáit. Es amikor a boldog új évre koccintottál, tisz­ta szívből kívántad a boldogságot, a minden idők, min­den embere boldogságát! Nálunk is hó fedi a hegyeket. A gyermekek itt is si- koltoznak szánkózás közben, örülnek a télnek. Pedig va­lamikor de fagyosak voltak ezek a napok... Néked, nek­tek köszönhetjük, hogy minden megváltozott. Szibériai találkozásunkkor milyen lelkesen beszéltél Prokopjevszk fejlődéséről. Arról, hogy amikor 1911-ben megnyitották az első bányát, naponta csak 333 púd sze­net termeltek az emberek, most meg már több mint 60 000 tonnányit adnak a hős bányászok. Milyen büszkén mu­tattad a Lenintől kapott első turbina emlékhelyét. Csak egy Igazi sziléziai ember tud annyi szépet mondani vá­rosáról, mint ahogyan azt te is tetted. A régi faházakról is tudtál mindig valamit mondani. Annál boldogabb vol­tál, amikor az új, gigantikus építészet eredményéitől szól­hattál Nekem is ma mit mondani Salgótarjánról, a me­gyéről Mióta viszonoztad a látogatást, sok minden tör­tént nálunk is. Újabb régi házak tűntek el, hogy helyet adjanak az újaknak. Az új üzletházban is dolgoznak már. A tűzhelygyár új csarnokában — emlékszel, érdekelt, Hogy mi lesz az az épület —már dübörögnek a gépek. A bá- nyagépgyát — feleséged érdeklődött inkább —■ teljesítette veletek szemben kötött exportkötelezettségét. Balassa­gyarmaton a századik szövetkezeti lakást adták át, éppen újévi ajándéknak. De sorolhatnám tovább eredményein­ket, mert tudom érdekel: hol tartunk, merre haladunk.,, Vologya! Nálunk a fenyőfán már kigyulladtak az ap­ró lámpácskák, szórták fényüket a csillagszórók, Nálatok most kerül erre sor. Mit is adhatnánk mi a ti fenyőfátok , alá? Szivünk teljes melegét! Hálánkat azért, hogy szabad­ságunk 26. évében mindig boldogabb és boldogabb épeket ünnepelhetünk két kezünk munkája gyümölcseként. Mire ezek a sorok megjelennek, már túl leszünk az óév búcsúztatásán, már köszöntöttük az újat is. Most ne­ked, s rajtad keresztül a hatalmas és hideg Szibéria na­gyon melegszívű lakóinak kívánok, kívánunk mindany- nyian: boldog új évet, Vologya! Somogyváfi László Kuba nemzeti ünnepén Az 1999-ik évre virradó éj­szaütan. drámái gyorsasággal Mjuhtem le a nütMi népi let- úéiés záróakkordjai. A fő­város elleni roham sikere kö­vetkeztében a gyűlölt diktá­tornak, Bálié tártak alig ma­radt ideje a menekülésre, de még így is egymtuiárd dollár értékért hurcolt magával Ku­ba nemzeti kincseiből. A fő­város elfoglalásával a forra­dalom győzelme január else­jén beteljesedett. Hosszú út. kemény harcok sorozaté előzte meg ezt a na­pot. fidel Castro 17 tagú cso­porttal kezdte meg a fegyve. rés küzdelmet a Batista- retidszer megdöntésére, moz­galma azonban csakhamar az egész nép ügyévé vált. Ba­tista rémuralma Kubában a legkegvetlenebb latin-ameri­kai diktatúrák között is kü­lönösen hírhedt volt: börtö­neiben több mint húszezer hazafit gyilkoltak meg. A szi­getország gazdasága teljes egészében az Egyesült Álla­mok függőségébe került. Mint gartte kifejezte: ha Havanná­ban elindult egy génkocsi vagy felgyüllsdt ear villany, néhány cent láthatatlanul azonnal átgurult az Egyesült Államokba. A nép mérhetet­len politikai, gazdasági és társadalmi elnyomottsága mi­att Fidél Castro felszabadító mozgalmához tömegesen csat­lakoztak a munkások, parasz­tok és véget vetettek Batista uralmának. Az Egyesült Államok „kiké­rt vezetői hamar telismerték, hogy Kubában minőségileg más jellegű fordulat történt, mint amilyeneket a sűrű la­tin-amerikai puccsdk során mégszoktak. A kubai forrada­lom belpolitikailag demokra­tizmust. a népjogok kiterjesz­tését hozta, külpolißkai te­kintetben pedig szilárdan an- tiimpertallsta lett. Nem cso­da, hogy az Egyesült Államok rögtön megszakította (diplomá­ciai kapcsolatait a forrada­lom kormányával és mindent elkövetett annak megdöntésé­re. Befogadta, pénzelte és fel­fegyverezte a kubai nép el­lenségeit. a Batista-rendszer híveit, zsoldosokat toborzott, szabotőröket, merénylőket, majd intervenciós csapatokat küldött a néphatalom meg­döntésére. De minden imps, rialista merénylet meghiúsult Kubában és a nyugati fél­teke első szabad állama rá­térhetett a szocialista építés­re. A forradalmi erők Kubá­ban nemcsak a zsarnokság elleni harcban, hanem az új társadalom építésének idősza­kában is legendás tetteket hajtattak végre: felvették a küzdelmet a tudatlanság, az elmaradottság, a népbetegsé­gek eben, lakásokat, gyára, kát építettek és hozzáláttak a korszerű népgazdaság meg­teremtéséhez. A gigantikus vállalkozáshoz nélkülözhetet­len segítséget kaptak és kap. nak „ jövőben is a szocialista közösség országaitól, minde­nekelőtt a Szovjetuniótól, Hogy a Kuba elleni összes imperialista mesterkedések kudarcba fulladtak, az „ ku­bai nép elszántsága és hő­siessége mellett mindenekelőtt ennek a testvéri segítségnek tuladjoní tható. A népi forradalom győzel­mének évfordulóján meleg szeretettel köszöntjiik a ku­bai népet és vezetőit. Ismer­jük hősies küzdelmüket, ered­ményeiket, de a nehézsége­ket is. amelyekkel az új élet megteremtése során kell meg. küzdeniük. Mélységesen meg vagyunk győződve, hogy a kubai nép — kommunista pártja vezetésével — sikere­sen teljesíti az Önmaga által kitűzött feladatokat, megvédi a forradalom vívmányait, fel­építi szocialista fáradalmát, és követendő példát mutat az egér* nyugati kontinens felszabadító mozgalmainak. Államosítják a chilei magánbankokat Salvador Allende chisel el­nök szerdán este elhangzott ’ádió. ás tv.-btsszédében beje­ién tette, hogy a kormány ha­ladó programjának megfele, lőan államosítják a chilei magánbankokat Az erről szó­ló törvényjavaslat „ jövő hé. ten kerül a kongresszus elé. Á bejelentés szerint a kor­mányzat felajánlja a magán, battikök részvényeinek meg­vásárlását. Január 11. és ja­nuár 31. között a részvények egy részét bármikor bevált, ható állam) kötvényekén ve. szik meg; valamennyi rész­vény megvásárlására kettőtől tizenöt évig terjedő időszak alatt kerül sor. Az államosí­tási intézkedések nem vonat­koznak á külföldi bankok chile) leányvállalataira, ame­lyekkel a kormányzat „az ofszág és e bankok jogainak figyelembevételével közvetlen megállapodásokat” kíván köt­ni. A chilei kormány pénzügyi hatóságai felügyeleti megbí­zottakat küld minden egyes magánbankhoz. Január 1-től körülbelül egynegyedével Csökkentik a kamatlábakat, hogy kedvezőbb hitelfeltéte­lekét teremtsenek a kisebb bfUházásokhöz. A bankók államosításáról szóló Bejelentés kilenc íiap. pal azután hangzóit el. hogy — mint beszámoltunk róla — a kormány alkotmányjogi re­formtervezetei terjesztett a kongresszus elé az amerikai kézen levő rézbányák álla­mosításáról. (MTI) Kommandóalccó Izrael ellen Az izraeli kormány kato­nai szóvivője szerint arab gerillák megöltek egy izra­eli katonát csütörtökön haj­nalban és időzített robbanó­anyaggal megrongáltak egy ipari objektumot. Aromámból a Reuter tu­dósítója azt jelentette, hogy palesztimi kommandók szerdán átlépték az izraeli határt és a Holt-tengertől délre felrobbantottak egy tiszti étkezdét. Ennek so­rán 18 izraeli katona és egy polgári személy meghalt, 10 katona megsebesült. (MTI) Letartóztatások Szíriában Az új szírlai kormány a november 13-1 vértelen ál­lamcsíny során félreállttott Baath-párti csoport több ve­zető tagját letartóztatták. Hafez Asszad altábornagy miniszterelnök állítólag azért rendelte el az emU- tett vezetők letartóztatását, mert arra szólították fel hí­veiket, hogy akadályozzák az új kormány politikájá­nak végrehajtását a párt- szervekben és a kormány­hivatalokban. Á letartózta­tottak közt van Mohammed Rabah Tavil volt belügymi­niszter, több minisztertársé val együtt. (MTI) IWajrar vezetők (átirata a kubai ve/et knek Dr. Fidel Castro Ruz elv- bárstiaik, a Kubai Kommunista Pá/rt Központi Bizottsága é!ső titkáráneik, a kubai forradalmi kormány minlsztereJnbkénjak. Dr. ösvaldo Dorticos Tor- rado elvtársnaik, a Kubai Köz­társaság elnökének. HAVANNA Kedves elvtársak! A kubai nép nagy nemzeti ünnepe, a kubai forradalom győzelmének 12. évfordulója alkalmából a Magyar Szocia­lista Munkáspárt Központi Bi­zottsága, a Magyar Népköz- társaság Elnöki Tanácsa, a forradalmi munkás-paraszt kormány és az egész magyar nép nevében forró, testvéri üdvözletünket küldjük önök­nek és önökön keresztül a Kubai Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának, a kubai forradalmi kormánynak, vala­mint a testvéri kubai népnek. A magyar népet őszinte örömmel töltik el a kubai népnek a Kubai Kommunista Párt vezetésével a független­ség védelmében és a szocia­lizmus építésében elért ered­ményei, E politikai és gazda­sági sikerek tovább erősítik a Kubai Köztársaság nemzetközi tekintélyét, a szocialista or­szágok testvéri összefogását az imperializmus elleni közös harcban. Ez alkalommal is szolidaritásunkról és támoga­tásunkról biztosítjuk a kubai i^épet az amerikai imperialis­ták provokációi elleni állhata­tos harcában, hazája szocia­lista felvirágoztatása érdeké­ben kifejtett önfeláldozó küz­delmében. Örömünkre szolgál az is, hogy népeink barátsága és sokoldalú együttműködése a marxizmus—leninizmus elvei alapján, a proletár intemacio. naltemus szellemében eredmé­nyesen fejlődik. Meggyőződé­sünk. hogy kapcsolataink gyü­mölcsöző továbbfejlesztése hozzájárul a szocialista közös­ség erejének növeléséhez, a béke és a nemzetközi bizton­ság megszilárdításához. Kádár János. a Magyar Szocialista Műnké», párt Központi Bizottságának első titkára. Losoncit Pál. a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, Fock Jenő, a magyar forradalmi munkás- paraszt kormány elnöke. Túlteljesítették az előirányzatot az építők Kiállítás nyílt a Szépművészeti Múzeumban az EsZterházy-kinesekbőI (Selmeczi Tóth János felv.) (Folytatás az L oldalról) A Minisztertanács elé ter­jesztett jelentés részletesen beszámolt a Felső-Tiszai árvíz sújtotta területen Végzett halyföéllítási munkákról. Jú­lius első felében kezdődött az újjáépítés, amelyben 29 ÉVM és 7 tanácsi vállalat- s 15 megyéből több mint 100 épí­tőipari szövetkezet és több száz kisiparos végezte a szak­szerű munkát, segítőként pe­dig a KlSZ-táborok sok ezer fiatalja és a helyi lakosság­ból toborzott munkaerő dol­gozott az építkezéseken, s a vasúti rakodópályák mellett. Áldozatos munkát végeztek a MÁV. a HM. a BM és a műn. kásőrség alakulatai is. A Szabolcs megyei párt-, tanácsi és társadalmi szervek- a megyei TÜ2ÉP és OTP-va­lamint a helyi vállalatok és szövetkezetek 6zlnte éjt nap­pallá téve dolgoztak az újjá­építés feltételeinek megterem­téséért. Nemcsak Szabolcs- Szatmárban. hanem az egész országban összefogtak az épí­tőipari üzemek és a szállítási vállalatok dolgozói, s árvízi műszakokkal, szombat-vasár­napi túlmunkával segítették, hogy mirtden anyag időben elkészüljön és eljusson aZ ér­és belvíztől sújtott területek­re. Az építők mar az újjáépí­tés első ütemének határide­jéig, november 10-ig túltel­jesítették az előirányzott fel­adatot- 4150 helyett 4171 új lakást tettek bekültőzhetővé. Az volt ugyanis a feladat­hagy az épület tető alá ke­rüljön és legalább két helyi­ség, a konyha és egy lakó­szoba lakható legyen. Az év végéig 4000 új otthont kellett volna felépíteni, de már de­cember 20-ig — beköltözhető állapotban — 4673 lakást ad­tak át. Az ÉVM-vállalatok dolgozói 1700, a tanácsi vál­lalatok csaknem 300, a MÁV 105, a kisipari termelőszövet­kezetek 1327, a kisiparosok 784- a BM MM és a munkás­őrség 64, s a károsultak csa­ládjai saját kivitelezésükben 400 lakást építettek. A kivi­telezők az átadott lakások 80 százalékánál több munkát végeztek, mint amennyi a beköltözhetőség feltétele volt. Egyebek között az új ottho­nok 36 százalékában nemcsak az előírt két helyiséget, ha­nem valamennyit bevakolták és elkészítették a padozatok aljazatát, a lakások 12 száza­lékánál pedig bevakolták az épület homlokzati falait is. A lakások helyreállításával, újjáépítésével egyldőben 100 kilométernyi úthálózatot hoz­tak rendbe, és 8,0 kilométer hosszú új utat építettek. A villamos energiát szolgáltató hálózat sérüléseit is eltüntet­ték, s villamosították az új lakótelepeket. A szolgáltatást a vízellátás bővítésével fej­lesztették. Gyors ütemben ja­vították ki a fehérgyarmati téglagyár sérüléseit, s ígv az üzem már jelentősen segítet­te az újjáépítés anyagellátá­sát. Rendbe hozták és átadták a fehérgyarmati kórházat, s befejezték a megye valameny- nyi kár sújtotta egészségügyi intézményének helyreállítását, gondoskodtak a teljes egész­ségügyi hálózat működésének feltételeiről. A munkák dandárja tehát befejeződött, s így most már nincs szükség a helyreállítás központi koordinálására, kor­mánybiztosi Irányításra, to­vábbi rendkívüli intézkedé­sekre- Ezért a hátralevő mun­kálatok elvégzéséről a többi megyék 1 hasonlóan Szabolcs— Szatmárban is az általános szabályozás és az I97l. évi népgazdaság) terv keretei kö­zött — a fejlesztési feladatok­kal összhangban — kell gon­doskodni. A megyében 1971- ben további 502 lakás épül újjá és befejezik a már át­adott házak utolsó simításait is. Nemcsak Szabolcsban, ha­nem az árvíztől és belvíztől sújtott más megyékben is gyors munkát végeztéit 1970- ben. A Tisza, a Maros és a Kőrösök áradása miatt leg­inkább érintett Csongrád. Bé­kés és Szolnok megyében az év végéig 898 lakást építettek újjá. és 1312 otthon helv-eál- lítését feiezték be. 1971 .ben természetesen folytat iák a munkálatokat e három mogvé, ben. további 1919 ói lakást építenek és 774 tékást állí­tanak helyre. íMTii NÓGRÁD — 1971. január 1., péntek i

Next

/
Oldalképek
Tartalom