Nógrád. 1970. december (26. évfolyam. 281-305. szám)

1970-12-01 / 281. szám

Vasárnap olasz vendégmunkások tüntettek Bernben helyzetük javításáért. Mint ismere­tes Svájcban nemrégen a törvényhozás is foglalkozott a vendégmunkások helyzetével, miután egyes rétegek a külföldi munkások számának jelentős csökkentését szerették vol­na elérni Bressmev n X. pártkongresszusról Egyre jobban eiszigeteüődik agresszor Leonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának .főtitkára vasárnap Jereván­ban beszédet mondott a Szov- jet-örményország és az ör­mény KP 50 éves jubileuma alkalmából rendezett ünnepi ülésen. „A Szovjetunió ugyanis nem egyszerűen államalaku­lat, hanem valamennyi szovjet nép önkéntes, megbonthatat­lan szocialista szövetsége. Ez a szovjet népek állami öntu­datának fő és meghatározó vonása” — mondotta Brezs- myev. „A szovjethatalom évei alatt gyökeres gazdasági, kul­turális és társadalmi átalaku- lások 'történtek a köztársaság­ban. Ez az SZKP és harci osztaga, az örmény Kommu­nista Párt nagyszabású alkotó és szervezői tevékenységének eredménye.” — Közeledünk — folytatta Brezsnyev — az SZKP XXIV. kongresszusához. A kommu­nisták sokmilliós hadserege összegezi munkájának ered­ményeit, elemzi az összegyűlt tapasztalatokat, levonja a megfelelő következtetéseket a jövő szempontjából. Ország­szerte szélesedik a nevezetes esemény tiszteletére indított szocialista verseny. Az embe­rek lelkesen, energikusan és önfeláldozóan dolgoznak, s munkájuk nagyszerű eredmé­nyeket hoz. Az SZKP Központi Bizott­ságának főtitkára kitért né­hány nemzetközi kérdésre is, jellemezte a szovjet külpoliti­ka lényegét: „Külpolitikánk lényege a szocializmus érde­keinek védelme, a népek fel­szabadító harcának támogatá­sa, az államok közötti békés együttélés elvének következe­tes védelmezése, a béke és a népek közötti barátság szilár­dítása.” Vietnammal kapcsolatban megjegyezte, a Szovjetunió és más szocialista országok tá­mogatása mellett a harcoló vietnami nép meghiúsította az amerikai hadigépezet ter­veit és számításait. Az ameri­kai diplomáciának most min­denképpen ügyeskednie kell, hogy valahogyan elterelje a közvélemény figyelmét attól, milyen zsákutcába jutott az Egyesült Államok majdnem Rohem készül Phnom Penh ellen 7 A kambodzsai kormány- csapatok Phnom Penhben és a fővárost övező külső védelmi gyűrű mentén meg­erősítették állásaikat. Mint az AP jelentéséből kitűnik, a főparancsnokság arra szá­mít, hogy a népi erők roha­mot intéznek a főváros el­len, s a megerősítést óvin­tézkedésnek szánta. Vasár­nap és hétfőn Phnom Penh­ben hallani lehetett a közel­ben becsapódott tüzérségi és légi bombák robbanását: a kambodzsai kormánycsapa­tok a népi erőknek a fővá­rostól délre és nyugatra el­helyezett állásait próbálták felszámolni, hogy megtörjék a Mekong-folyó két partján létesített „záróvonalat”. Hétfőn folytatódtak a harcok a fővárostól mintegy 100 kilométerre délnyugatra fekvő ’ kiriromi útkereszte­ződésnél. (MTI) Nyugaton támogatják a provokatív lépést Mint a TASZSZ jelenti, november 29-én a három hatalom nyugat-berlini ha­tóságainak képviselői felke­resték az NDK-beli szovjet nagykövetséget és közölték a választ Pjotr Abraszimov berlini szovjet nagykövet azzal kapcsolatos előterjesz­tésére, hogy a Bundestag CDU/CSU frakció provoká­ciós ülést rendez Nyugat- Berlinben. A TASZSZ értesülései szerint a válasz nem kielé­gítő és azt bizonyítja, hogy a nyugati hatalmak pártfo­gásuk alá veszik azokat az erőket, amelyek Nyugat- Berlint továbbra is az euró­pai feszültség forrásául sze- retnéH felhasználni. (MTI) NÓGRÁD — 1970. december 1., kedd egy evtizedeS délkelet-ázsiai agresszióé hadviselésének eredményeként. Leonyid Brezsnyev megállta pította, hogy a nemzetközi fe­szültség másik tűzfészkének térségében, a Közel-Keleten is egyre határozottabb az a«- resszorral szembeni visszacsa­póé, egyre nyilvánvalóbb az agresszor nemzetközi elszige­telődése. Erősödik a barátság és az együttműködés a közel- keleti nemzeti felszabadító mozgalom erői, valamint a Szovjetunió és más szocialista államok között. A magyar kommunisták nemrég véget ért budapesti X. kongresszusa — ahonnan — az SZKP küldöttségének tagjai — Grisin, Romanov elvtár6ak és én egyenesen ide jöttünk, Szovjet-örményország jubi­leumára — újabb meggyőző bizonyítéka volt a testvéri szocialista országok, a nem­zetközi kommunista mozgalom egységének és összeforrottsá- gának, a marxizmus—leniniz- mus győzedelmes lobogója alatt — mondotta Brezsnyev. Az ünnepi ülésen Leonyid Brezsnyev átadta az Októberi Forradalom rendjelet, amely- lyel Örményországot a kom­munista építésben elért ered­ményeiért tüntették ki. (MTI) Véget ért a stockholmi értekezlet Az emberiséghez intézett fel­hívás, és több más jelentős do­kumentum elfogadásával hét­főn véget ért a vietnami, lao­szi és kambodzsai helyzettel foglalkozó stockholmi világér­tekezlet. Az értekezlet felhívást intézett a világ minden orszá­gához, hogy fokozza az indokí­nai népek igazságos harcának támogatását. Az értekezlet felszólítja az Egyesült Álla­mok kormányát, haladéktala­nul szüntessen meg minden háborús cselekményt, beleért­ve a bombatámadásokat, és adjon komoly választ az indo­kínai népeknek a béke eléré­sére vonatkozóan tett realisz­tikus javaslataira. Egy sor ajánlást is elfoga­dott az értekezlet, amelynek értelmében a világközvéle- mény fokozná az indokínai né­pek melletti akciókat és e né­peket anyagi és egészségügyi támogatásban részesítené, Ugyancsak nagy tetszéssel fo­gadták azt a javaslatot, amely­nek értelmében előkészítenék a világ szakszervezeteinek ér­tekezletét abból a célból, hogy a szakszervezetek által az in­dokínai népeknek nyújtott tá' mogatást eevbehangolják és növeljék. (MTI) Barzelék nem mennek Varsóba Mint hétfőn Bonnban hiva­talosan közölték, Brandt kan­cellár a lengyel—nyugatné­met szerződés jövő heti alá­írására nemcsak hivatalos sze­mélyiségeket visz magával Varsóbá, hanem a nyugatné­met közélet több képviselőjét is. Brandt levelet intézett a három parlamenti párt frak­cióelnökéhez is, felkérve őket, hogy a frakció képviseltesse magát az ünnepélyes aláírás­nál. A két koalíciós párt eleget tesz a kancellár meghívásá­nak, Barzel, a CDU/CSU- frakció elnöke azonban nem küldi él képviselőjét Varsó­ba. Bizonyos meglepetést keltett egyébként, hogy Scheel kül­ügyminiszter az elmúlt hét vé­gén a lengyel—nyugatnémet szerződés ratifikálásának is feltételéül szabta meg a nyu­gat-berlini kérdés „kielégítő rendezését”. Ezt a kijelentést a kormány szóvivői úgy ma­yarázták, hogy Scheel nem „jogi” feltételt akart szabni, supón a politikai összefüggés­re mutatott rá. E magyaráz­kodás ellenére tény, hogy a bonni kormány most már a lengyel—nyugatnémet szerző­dés ratifikálását is eszközül akarja felhasználni a nyugat- berlini kérdésben elérendő .eredmények” kiharcolásához. (MTI) Hat tonna bomba A viszonylagos — és jórészt látszólagos csend véget ért a vietnami hadszíntéren, Dél-Vietnam egész terű letérőd megélénkült katonai tevékenységet jelentenek a hírügynök­ségek. A hét első igazán riasztó híre azonban mégsem magá­ról a hadszíntérről, hanem a. Vietnami Demokratikus Köz­társaságból érkezett. Eszerint újabb légitámadás érte a VDK területét, ezúttal a laoszi határ közeiéiben, a demálita- rizádt területtől északra. Ez sajnos azt jelenti, hogy az amerikaiak — az „egyedi és elszigetelt akciókról” szódó washingtoni fogadkozások és frázisok ellenére — folytatják, amit a múlt héten a demok­ratikus Vietnam ellen elkeadtű.c, pontosabban felújítottak,: a levegőből elkövetett agressziót. A Pentagonban siettek kijelenteni, hogy ezt a legutóbbi támadási ..csak” egy repülőgép követte el. Csakhogy először: az agresszió megítélése soha nem függött az abban résztve­vő egységek számától és másodszor: a Sban forgó egy gép ultramodern F—105-ös, amely hat tonna bomba szállítására és természetesen ledobására alkalmas. Mindezzel a Fehér Ház óriási, az eddiginél is nagyobb felelősséget vett magára. Az indokínai helyzet jelenlegi^ sza­kaszában még elképzelni is nehéz negatívabb hatású lépést, mint a VDK elleni légitámadások felújítása, márpedig — legalábbis az elmúlt napokban — pontosan ez történt. Érde­mes röviden visszapillantanunk az ügy régebbi és közvetle­nebb előzményeire. Emlékszünk: a kiprovokált Tonlün-obölbeii incidens ürügyén Johnson elnök elrendelte a Vietnami Demokrati­kus Köztársaság bombázását, mondván, ez majd megtöri a vietnami nép ellenállását és elvezeti Washingtont a katonai győzelemhez. Ma már közismert, hogy ennek az ellenkezője bizonyult igaznak: esztendőkön át hullottak a bombák Eszak-Vietnamra, de az eredmény nem a vietnami szabad­ságharc, hanem Johnson bukása volt. A párizsi tárgyalások azzal a feltétellel indulhattak meg, hogy megszűnik a VDK bombázása és erre Washington ígéretet is tett. A közvetlen előzmény: az amerikaiak néhány napja ku­darccal végződött kísérletet tettek Észak-Vietnamban elfo­gott pilótáik kiszabadítására és ezzel egyidejűleg újra bom­bázták a VDK-t. Utána néhán y magas rangú tisztviselő az­zal mentegetőzött, hogy a légitámadás csak a kommandó- akció támogatása volt. A hétfői támadásról szőlő legújabb jelentés fényében még ez a mentegetőzés is összeomlott alaposan megnőtt az a veszély, hogy a bombázások felújítása — hosszabb távú washingtoni döntés. Ha ez bebizonyosodik, tovább halvá­nyulnak az indokínai béke kilátásai és kérdésessé válhat a párizsi tárgyalások jövője is. Nem könnyű a Lunohod irányítása Decemberben megmérik a pontos távolságot A Lunohod—1 „személyze­téről” nyilatkozott a Pravda hétfői számában a kísérlet fő operatív csoportjának irányí­tója. Mint közölte: a Lurna—17 sima leszállása után azonnal akcióba lépett az új „szolgá­lat”, amelyhez navigációs tiszt, fedélzeti mérnök, jár­művezető, továbbá antenna- kezelő tartozik. A hozzájuk befutó információkat azon nyomban továbbították a sze­mélyzet parancsnokához, aki a kapott tájékoztatás alapján döntött a „holdautó” mozgásá­ról. A fő operatív csoport irá­nyítója elégedetten nyilatko­zott a Lunohod—1 „személy­zetének” munkájáról. Elmon­dotta, hogy a személyzet tag­A nyugat-németországi Frankfurtban több ezres tömeg rokonszenvtüntetést rendezett az amerikai Fekete Párducok elnevezésű szervezet mellett. Mint ismeretes, az amerikai rend­őrség brutális irtóhadjáratot folytat a baloldali szervezet ellen jainak kiválogatása és a fel­adatra való felkészítése már nagyon régen megkezdődött. Az akcióban részvevőket min­denekelőtt szigorú pszicho­fizikai próbáknak vetették alá. A követelmények: ké­pesség a megfeszített figye­lemmel végzett, hosszan tartó tevékenységre, állhatatosság, szívósság, vasegészség. A gyakorlatok során részt vettek a Lunohod üzemi „tréningjein”, de „edzettek” más kozmikus berendezések segítségével is. A legfőbb azonban, hogy a Lunohod kí­sérleti terepen több mint 100 kilométert „tettek meg”, a holdjáró „tanuló vezetőiként”. Mint a fő operatív csoport irányítója hangsúlyozza: a rendelkezésre álló tévéképek és fotópanorámák csak meg­könnyítik, de nem teszik könnyűvé a „holdgépkocsi ve­zetését”. A mély kráterek és a kövek elkerülése, a kerekek egyhelyben forgásának meg­előzése óvatosságot, hidegvért és gyors reagálást követel. Francia tudósok a Lunohod —1 fedélzetén elhelyezett lé­zertükör segítségével pontosan meg akarják mérni a Hold és a Föld közötti távolságot. Ahhoz, hogy a kísérletet végre tudják hajtani, a Hold­nak a megfigyelés számára legalkalmasabb helyzetben kel.1 lennie, amire csupán de­cember első hetében kerülhet sor. De elengedhetetlenül szükséges feltétel az is, , hogy tiszta és nyugodt legyen a Föld légköre, hogy biztosítani lehessen a lézer által vissza­vert sugár megbízható megfi­gyelését. Ez a követelmény nyugtalanítja a francia tudó­sokat az esős és ködös időjá­rás miatt. A francia tudósok véleménye szerint a Lunohod —1 sikeres földi irányítása le­hetővé teszi majd a szovjet tudósok számára a harmadik feltétel teljesítését: a lézertü­kör elhelyezkedésének pontos meghatározását. A kísérletben résztvevő francia tudósók elmondották, hogy ezt a fontos munkát az tette, lehetővé, hogy a szovjet, Lunohoddal el tudták juttatni a Holdra a lézertükröt. (MTI) i

Next

/
Oldalképek
Tartalom