Nógrád. 1970. december (26. évfolyam. 281-305. szám)

1970-12-01 / 281. szám

VILÁG PftbLETÄRJAl, EGYESÜLJETEK* ’• V'". ; NOGRAD ' A7. MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS IAPJA XXVI. ÉVF., 281. SZÁM ARA: 80 FILLÉR 1970. DECEMBER 1., KEDD A tetteken a sor! „Pártunknak van írott programnyilatkozata, amely még a két munkáspárt egyesülésekor született. E programban is — amelyből sok minden megvalósult már — benne volt, hogy pártunk célja a szocialista 'társadalom felépítése. Van marxista—leninista irány­vonalunk, amelyet továbbra is követnünk kell. Van bevált szövetségi politikánk, amelyet továbbra is al­kalmaznunk kell, hogy a kommunisták és a pártonki- vüliek még jobban tudjanak tömörülni. A párt a tö­megekkel összeforrva dolgozik — még jobban össze uell forrni a jövőben.” Társadalmunk minden rétege számára világosan fogalmazott Kádár elvtárs kongresszusi vitazárójá­ban, amikor a magyar kommunistáik legfelsőbb fóruma munkájának vezérfonalát foglalta össze a párttól, an­nak vezetésétől megszokott következetes tömörséggel. Bizton mondhatjuk, hogy a X. kongresszusnak a töb­bi kiemelkedő jelentőségű megállapítással együtt — ez a passzusa és határozata senkiben sem hagy két­séget. Munkásosztályunk, termelőszövetkezeti paraszt­ságunk, értelmiségünk, párttagok és pártonkívüliek, külföldi barátaink, de ellenfeleink előtt is még tisztább lett a helyzet: kitartva nemzetfelemelő politikánk mel­lett, az eddigieknél is határozottabban haladunk nagy célunk, a szocializmus teljes felépítésének útján. Milliók kísérték várakozó figyelemmel a kongresz- S0US öt napig tartó, külsőségeiben egyszerű, de tartal­milag annál sokatmondóbb tanácskozásait. A Központi Bizottság beszámolója, az elhangzott 56 felszólalás, a határozat, Kádár elvtárs vitazáró beszéde megfelelt a várakozásoknak. Szinte a legapróbb részletre is kiter­jedően összegezte a IX. kongresszus óta megtett utat, egész népünk munkasikereit, a munkába becsúszott hi­bákat, s egyben közérthető módon megjelölte az elkö­vetkező négy esztendő tennivalóit, felsorolhatatlanul sok ösztönzést adott negyedik ötéves tervünk megkez­déséhez és teljesítéséhez. A párt, harcai és orszógépítést irányító munkája közben mindig nagy figyelmet fordított a dolgozó em­berre. Programját, taktikáját és stratégiáját története során állandóan úgy dolgozta ki, hogy találkozzék azoknak az elképzeléseivel, akik a gyakorlatban azt végrehajtják. Különösen vonatkozik, ez pártunk X. kongresszusára. Nincs szükség semmiféle túlzásra, hogy azt mondjuk: még a korábbiaknál is hatványozottab­ban került a tanácskozás középpontjába a dolgozó ember. Ügy is kifejezhetnénk ezt, hogy sünikor az or­szágos, általános érvényű feladatok szóba kerültek, egyben elemzés alá vette pártunk legfelsőbb fóruma az egyszerű, a hétköznapi ember gondjait is. Talán kevesebb volt a megszokottnál a statisztikai adat, vi­szont annál többször hallottuk, hogy mit kíván dolgo­zó népünk érdeke, hogyan dolgozzék a párt, a szocia­lizmus építéséért a szövetségi politika maradéktalan végrehajtásáért, az életszínvonal emeléséért, egész né­pünk boldogabb jövőjéért. A határozat a tennivalók legfontosabbját megje­lölve, milliók elégedettségére így fogalmaz: „Folytató­dik a szocializmus építése magasabb szinten.” E ne­mes, országot és népet átformáló tevékenység megfe­lel legsajátabb nemzeti érdekeinek, ugyanakkor talál­kozik a szocialista országok közösségének érdekeivel is. Ezen túlmenően azonban nagy feladatot ró a kom­munistákra, minden magyar dolgozóra, egész népünk­re. A határozatban rögzített célkitűzés ugyanis azt je­lenti: amellett, hogy még jobban támaszkodunk a szo­cialista integráció előnyeire, magunknak is többet kell tennünk iparunk, mezőgazdaságunk, az egész népgaz­daság fejlesztéséért Az életszínvonal emelésének a negyedik ötéves tervben rögzített mértéke ugyanis nem teremthet elő másból, csak a mi még következetesebb, szorgalmasabb munkánkból! A X. kongresszus tanácskozása, a felszólalások és az elfogadott határozat a fentiekhez még az előbbiek­nél is kedvezőbb légkört teremtettek. Ne hivatkozzunk ehelyütt másra, csak arra, ami a szocialista demokrá­cia fejlesztéséről, kiteljesítéséről elhangzott. „A néppel, a népért dolgozunk” — ez talán a legmegfelelőbb ösz- szefoglalása a legmélyebb humanizmust tartalmazó elemzésnek, s annak is, amit feladat címszó alatt ösz- szegezhetünk. „A szocialista társadalomban a közéle­ti demokrácia fejlődésének biztosítéka a pártdemokrá­cia” — állapította meg beszédében Biszku Béla elvtárs. Szélesek a lehetőségek, hiszen az MSZMP-ben, a le­nini elveknek megfelelően érvényesül a demokratikus centralizmus, szabad teret kapott és kap az építő bí­rálat, s minden párttagnak megvan a módja arra, hogy kis és nagy kérdésekről egyaránt elmondja a vélemé­nyét, részt kérjen a vezetés gondjaiból, s népünk nagy családjával együtt örüljön a sikereknek. „Bízunk erőinkben, bizalommal nézünk a jövőbe” — fejezte ki zárszabában mindannyiunk optimizmu­sát Kádár elvtárs. Nem valamilyen kiegészítésképpen, de azért mégis idekívánkozik: a bizalom, a bizakodás kitűnő ösztönző. A célt ismerjük, tudjuk merre kell haladnunk, s ezért nem hagyjuk számításon kívül e fontos tényezőt. A kongresszus azonban azt is ki­mondta: az elkövetkező esztendőkben mindenkinek tudása legjavát kell adnia a határozatok végrehajtásá­ban. A kongresszus előkészületeinek idején szinte egész népünk kifejezésre juttatta: egyetért a párt politiká­jával, várja annak megerősítését. Pártunk legfelsőbb fóruma megadta a megerősítést. Most már a kommu­nistákon, munkásosztályunkon, parasztságunkon, ér­telmiségünkön, egész népünkön a sor. hogy tettekben váltsa valóra országunk további fejlesztésének nagy programját. Találkozó Berlinben A Varsói Szerződés tagor­szágai testvérpártjainak és kormányainak vezetői közös megáilapodás alapján de­cember elején Berlinben ta­lálkozót tartanak. (MTI) Szíria mélyíti kapcsolatait „Rendkívül elégedettek va­gyunk kairói tárgyalásaink pozitív eredményeivel és e megbeszéléseket fontos lépés­nek tekintjük az egység kiala­kításához vezető úton” — je­lentette ki Hafez Asszad Szí­riái miniszterelnök az A1 Afchbar című egyiptomi lap­nak adott nyilatkozatában. Szíria vezetőinek külpoliti­kai programját körvonalazva Asszad rámutatott, hogy „Szí­ria szélesíteni és mélyíteni fogja kapcsolatait a szocialis­ta országokkal és mindenek­előtt a Szovjetunióval, amely sokoldalú anyagi ég erkölcsi segítséget nyújt a világ va­lamennyi szabadságért, füg­getlenségért és haladásért küzdő népének”. Szaeb Szálam libanoni mi­niszterelnök hétfőn fogadta Chebaa dél-libanoni falu 76 tagú küldöttségét, akik azért utaztak a fővárosba, hogy pa­naszt tegyenek a kormánynál, amiért az nem képes megfe­lelő védelmet biztosítani szá­mukra az izraeli támadások­kal szemben. A falut vasárnapira virradó éjszaka izraeli tüzérségi tá­madás érte. mely négy órán át tartott. Az izraeli támadás súlyos anyagi károkat okozott Hétfőn délelőtt Salgótarjánban, a Rákóczi úton felépült 2-es számú üzletházban Szá­lai Gáspár, a Nógrád megyei K1SZÖV elnöke adta át a Salgótarjáni Szolgáltató Ktsz és a Ruházati Ktsz új létesítményét, amely közel 6 millió forintba került, 806 négyzetméter alapterületű. 1971-re a tervezett bevétel 5 millió 350 ezer forint. A 2-es számú üzletházban kapott helyet a szolgáltató ktsz órás-, rádió. és tv-javító, fényiépészrészíege, valamint a ruházati ktsz rendeltruha-, egyenruhaüzlete és egy nagyobb műhely. Itt kap még helyet a gyors vegytisztító részleg is, amelyben egy 8 ezer dollár értékű olasz vegytisztítógépet állítanak fel a lakossági igény kielégítésére. Képünkön: a szabó ktsz varrórészlege az első emeleten. Koppány György felvétele Kétségtelen a portugál invázió Megérkezett New Yorkba az az öttagú vizsgáló bizottság, amely az ENSZ Biztonsági Ta­nácsa megbízásából négy na­pon át Conakr'-'ban tanulmá­nyozta a Guinea elleni invá­zió körülményeit. Bahadur Khatri nepáli ENSZ-küldött, a bizottság elnöke újságírók kérdésére elmondta, hogy töb- bé-kevésbé sikerült eligazod­ni az események szövevényé­ben. Először azonban U Thant főtitkárt ég a Biztonsági Ta­nácsot tájékoztatják és csak azután terjesztik jelentésüket a nyilvánosság elé. A conakryi rádió ennél töb- ket árul el a hizottság mun­kájának eredményeiről. Az ENSZ megbízottai számára a guinea! kormány a portu­gál invázió megcáfolhatatlan bizonyítékát szolgáltatta. A rádió azt is közölte, hogy a guineai csapatok 38 zsoldost öltek meg a hét végi harcok­ban. A rádió egyébként beszá­mol arról, hogy az ENSZ-bi- zottságnak biztosították az el­fogott zsoldosok kihallgatását és rendelkezésére bocsátották a portugál invázió tárgyi bi­zonyítókait: a harcok siínhe- lyén maradt portugál gyárt­mányú fegyverek és haszná­lati tárgyak egész sorát Folytatódik a kongresszusi r Újabb felajánlás a salgótarjáni öblösüveggyárban A kongresszus tiszteletére kibontakozott nagyszerű len­dületű versenyt sehol sem te­kintették rövid időre szóló kampánynak. Mint a jelenté­sek beszámolnak róla, máris nagyon so,k helyen hoztak ha­tározatot arra, hogy az év végéig tovább folytatják. Egyik legnagyobb vidéki üzemünk — a diósgyőri Le­nin Kohászati Művek — a kongresszusi verseny lendüle­tében már eddig 300 millió forint értékűvel több termé­ket állított elő, mint az el­múlt év hasonló időszakában. A versenyt a diósgyőri mun­kások is tovább folytatják: az év végéig még mintegy 35 millió forint értékű terméket akarnak terven felül előállí­tani, s így Diósgyőr kongresz- szusi versenyének végső ered­ménye eléri majd a 335 millió forintot. Negyvenezer tonna mütrágyt A Lenin-városban működő Tiszai Vegyikombinát dolgo­zói, a verseny eddigi szaka­szában már csaknem 10 ezer tonna cseppfolyós ammóniát és 40 ezer tonna műtrágyát termeltek előirányzatukon felül. A kongresszusi hónap­ban kezdték meg a termelést a kombinát új üzemében, a | polietiléngyárban, ahol rossz —minőségű benzinből évente 24 ezer tonna műanyag-alapanya­got készítenek. Az új üzem dolgozói a kongresszusi ver­senyhez csatlakozva arra tet­tek ígéretet, hogy az év vé­géig ötezer tonna polietilén granulátumot állítanak elő terven felül. Az Ózdi Kohászati Üze­mekben 629 szocialista bri­gád tett felajánlást a kong­resszus tiszteletére. A kong­resszus utolsó napjáig nyers­vasból például 27 497 tonnát csapoltak terven felül, a mar­tinászok pedig csaknem 23 000 tonna acéllal teljesítették túl előirányzatukat. A versenyt tovább folytatva, az ózdi ko­hászok az év végéig például csak az acéltermelési tervet 30 000 tonnával akarják túl­teljesíteni. A salgótarjáni öblösüveg­gyár mintegy 250 millió fo­rint értékű évi termelésének körülbelül egyharmadát ex­portálják. A gyár dolgozói a kongresszusi versenyben arra vállalkoztak, hogy a Szovjet­unióba irányuló szállításokat november 30-ra befejezik. A verseny lendületében még ezt a vállalt határidőt is két nappal megelőzték. A tovább­folytatódó verseny céljai közé sorolták, hogy december 26-ra a tőkés országok megrende­léseinek is eleget tegyenek, mégpedig az erdetileg terve­zettnél 100 ezer dollárral na­gyobb értékben. Az alföldi kőolajbányászok ugyancsak azok közé tartóz- nait, akik minden korábbi rekordot megdöntő t . .esi eredménnyel köszöntötték a kongresszust: október közepé­ig túlhaladták az egymillió tonnás kőolajtermelést, no­vember 26-ig pedig 1 171 500 tonna olajat hoztak felszínre, ami azt jelenti, hogy 57 ezer tonnával tetőzték meg időará­nyos termelési tervüket. Az év végéig együttesen több mint 3 milliárd köbmétert akarnak adni a népgazdaság­nak. kőolajból pedig a terve­zett 1.26 milliárd tonnán fe­lül mintegy 60 ezer • tonnát akarnak felszínre hozni. November 30-ra tedesiteiték A visontai Gagarin Hőerő­mű építői a kongresszusi ver­senyt tovább folytatva, min­den erejüket, arra fordítják, hogy a 3-as számú 200 mega­wattos gépegységet a kitűzött határidőre üzemképes állapot­ba helyezzék, s így december 15-én megtörténhessen a be­kapcsolása. Az erőművet el­látó Thorez külfejtése® bá­nyaüzem dolgozói a koingresz- szus tiszte’ etére azt vállalták, hogy az év végéig 500 ezer tonna szenet szállítanak ter­ven felül. Ezt a nem minden­napi vállalást már november 30-ra teljesítették, s most a kongresszus után — az év vé­géig — még további- 200 ezer tonnával akarják megtoldani túlteljesítésüket, tgy a bánya dolgozói az idén együttesen 700 000 tonnával tetézik meg tervelőirányzatukat. A Komárom megyei Fém­ipari Vállalat dolgozói a kongresszusi munkaverseny­ben minden nap eggyel több Ikarusz-alvázat készítettek, mint amennyit a tervük elő­írt. Kimagasló siker Nyergesúitaiun A vállalat dolgozói elhatá­rozták, hogy folytatják a kongresszusi munkaversenyt. Az év hátralevő időszakában is elsősoroan az alvázgyártás növelésére törekszenek. Ezzel nagymértékben hozzájárul­nak az Lcaiusz exporitervé- nek teljesítéséhez, mert a Tt- tabányán gyártott a1 vázakra szerelt autóbuszok zöme a Szovjetunióba, az NDK-ba, Romániába és más országok­ba kerül. Ügy számítják, hogy az év végéig elszállítják a há­romezredik alvázat. A nyerges-újfalui Magyar Viscosagyár dolgozói kima­gasló sikereket értek el a kongresszusi versenyben. Ar­ra vállalkoztak, hogy az év végéig 18,5 millió forint érté­kű terméket készítenek ter­ven felül. Ezzel szemben már eddig 23,5 millió forintot tel­jesítettek. A túlteljesítés zö­mét a danamidrostüzem dol­gozói adták: a vállalt 100 ton­nával szemben 250 tonnát ter­meltek előirányzatukon túl. A többlettermelést teljes egé­szében a termelékenység nö­velésével érték el. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom