Nógrád. 1970. június (26. évfolyam. 127-151. szám)

1970-06-02 / 127. szám

<1*1*0111 i ko PáHxiban :W«l tárgyalások Andrej Gromiko szovjet külügyminiszter hétfő dél­után ötnapos hivatalos látoga­\apirenden a Salgótarjáni városi Tanács munkája Legfontosabb; u lakásépítés előrelátó tervezéssel tásra Párizsba érkezett. A szovjet külügyminisztert és kíséretét az orly-i repülőtéren Maurice Schumann francia külügyminiszter fogadta. A francia külügyminiszter üdvözlő szavaira válaszolva j Gromiko rövid nyilatkozatá­ban kijelentette, hogy nagy érdeklődéssel várják a Szov- i ietunióban Georges Pompidou francia köztársasági elnök ősszel esedékes hivatalos lá- í tógatását. A szovjet külügyminiszter a - továbbiakban hangsúlyozta a ~ szovjet—francia politikai és gazdasági együttműködés je­1 lentőségét, és kifejezésre jut­tatta azt a reményét, hogy a most kezdődő tárgyalások erő­. síteni fogják a két ország együttműködését minden terü­leten. Hangsúlyozta, hogy a Franciaország iránti barátság a szovjet külpolitika állandó tényezői közé tartozik. Hétfőn délután Andrej Gro­miko meglátogatta a Grand Palaisban nemrég megnyílt 2 Lenin-kiállítást, majd megte- . leintette ugyanabban az épü- C letben a Matisse-kiállítás ké- j peit. A Matisse-kiállítás meg- t, tartásához — mint ismeretes : — a szovjet múzeumok a mű- ' vész 20 festményét kölcsönöz­ték, köztük Matisse legjelen- ' tősebb alkotásait. ^ A hivatalos szovjet—fran­cia-tanácskozások kedden dél­ben kezdődnek, amikor Pom- a pidou köztársasági elnök az Blysée-palotában ebéden látja * vendégül a szovjet külügymi- 4 susztert. Fontos kérdéseikben, körül­tekintő és részletes hozzászó­lások alapján hozott határo­zatokat tegnapi ülésén a Nóg- rád megyei Tamacs Végrehaj­tó Bizottsága. öt év elmúltával ismét na­pirendre került a Salgótarjáni városi Tanács munkájá­val foglalkozó jelentés. A szakigazgatási szervek és a testület munkájára kiterjedő vizsgálatot a megyei tanács szakemberei végezték, hogy a megye vezetése valós, átfogó képet kapjon a városi tanács munkájáról. A városi tanácsra egyre na­gyobb feladatok várnáik — állapította meg a végrehajtó bizottság. Ezt csak jól szervezett apparátussal, alapos, át­gondolt vezetéssel lehet megvalósítani. A felszólalók valamennyien egyetértettek abban, hogy a városi tanács munkájához —, amely*t az elmúlt öt évben véglett — szorosan hozzátar­toznak a város fejlesztésében elért eredmények. Devcsics Miklós, a városi pártbizottság első titkára hoz­zászólásában elmondotta, hogy a harmadik ötéves ter­vet egészében teljesíti Salgó­tarján — részleteiben azon­ban nem. Feszültség mutat­kozik a rendelkezésre álló le­hetőségek és a megvalósítás között. Ezek egy része az épí­tőipar hibáálbam, illetve gyen­geségeiben keresendő. Más ré­sze viszont az át nem gon­dolt tervekre, a beruházások előkészí tétlenségére, illetve a kezdeményezések vezethető vissza. A városban az elmúlt években alapvető változások történtek, különö­sen a harmadik ötéves terv idején. Olyan üzemek települ­tek ide, amelyek országosan is a legdinamikusabban fej­lődő iparágakhoz tartoznak. Megoldás előtt áll a bá­nyászkér :é-. a nők munkába állítása és fokozott ütemben valósul meg a város újjáépí­tése. A nagy változások hatéko­nyabbak, az eddiginé] bát­rabb, kezdeményezőbb intéz­kedéseket követelnek a váro­si tanácsitól. Az új gazdaságirányítási rendszer adta önállóság­gal élve jobban kell gaz­dálkodni a lehetőségekkel. A városi tanács feladata, hogy keresse a feszültségek megoldásának módiját. Ilyen a lakásépítés helyzete. Azt mindenesetre kedvezően kell értékelni, hogy a város kap­csolatot teremtett a vállala­tokkal a Lakásépítés meg­gyorsítására. Ezután beszélt, a vízügyről, a szerunyvízhálózaitról, a műn- kaerőhelyzebrái, a Salgótarján útjaival kapcsolatos problé­mákról, majd értékelte a ta­nácsi apparátus munkáját, és személyi kérdésekkel foglal­kozott. Ezt követően Jedlicska Gyu­la, a megyei pártbizottság el­ső titkára fejtette ki vélemé­nyét. Beszélt arról, hogy a harmadik ötéves terv .indítá­sára rányomta bélyegét a nem megfelelő előkészített­ség. Ezt most mindenképpen el kell kerülni. A városfej­lesztésnek tízéves múltja van. Kairóban ülésezik a Palesztinái Nemzeti Tanács. Képünkön: •iasszer Arafat (jobbról) a Palesztinái Felszabadítási Szer­vezet Végrehajtó Bizottságának elnöke, és Kamal Nasszer, a szervezet szóvivője a tanács megnyitóülésén Ma már jobban és előre- látóbban kellene tervezni, bátrabban élni a pénzügyi lehetőségekkel. Az alapvető kérdésekben — ilyenek az energiahordozók, az iskolák, bölcsődéik, óvodák, a szolgál tatások, a kereskede­lem — hosszabb távra kell tervezni, nemcsak a közeid jö­vőre irányuló terveikben gon­dolkodni, mert így a később óhatatlanul szükségessé váló toldozgatás, foldozgiatás nem egészséges. A negyedik ötéves terv feladatait már ebben a szellemben kell összehangol­ni, hogy néhány év múlva ne ütközzünk bele ugyanazokba a nehézségekbe, amelyek ma akadályozzák munkánkat. Millióikról van szó, a felelős­ség kérdése tehát nagy. Vilá­gosan kell látnunk, hogy Sál­Egy amerikai Madridban A NATO római tanacsülésé- '< nek befejeztével Rogens ame- okai külügyminiszternek volt ^ még egy sürgős európai ten- , a i való ja; cl kellett látogatnia <a madridi Samta-Cruz palotá- .. ba, a spanyol külügymirnszbé- jf fiúm épületébe. Meg kellett próbálkoznia — mondjuk meg ögtón: eredménytelenül — utazzad* hogy dűlőre vigye az USA spanyolországi támasz­pontjaival kapcsolatos szerző­- dós meghosszabbításának- ágyét. Napokkal a tárgyalás előtt a kormányhoz közelálló , ABC című lap félreérthetet­lenül megfogalmazta a spa­nyol külpolitika és új, rend­kívül mozgékony vezetője, Lo- otíz Bravo külügyminiszter ■s iüaspontját. „1970-ben Spa­nyolországnak nincs szüksége olyan ajánlólevélre, mint volt 1953-ban. Az ellenszolgáltatá­soknak konkrét és mennyi- _ ségű jellegűeknek kell lenni- ' ók... Politikai hitelünknek • azonnali és lemérhető ered­- «lényekben kell megnyilvánul­nia” — írta a lap. t Az eredeti támaszpontszer- “ ződést 1953-ban valóban más helyzetben írta alá a két kor- many. Amikor 17 évvel gzelött Madrid megállapodott az USA-val három légitámasz- . pont és a Rota melletti, atom- i engeralattjárók számára épült bázis bérletében, a világ még sokkal élénkebben emléke­zett arra, amit Madridban most úgy emlegetnek: „bűnré­saességről beszéltek, pedig csak semlegességről volt szó” — azaz a második világhábo­rú alatti spanyol szereplésről. Franco Spanyolországát akkor Washington vezette vissza, egyelőre csak a nemzetközi diplomácia mellékszobájába. Azóta azonban egy s más tör­tént a spanyol külpolitikáiban (de a belső helyzetben is) — s ez egyáltalán nem találko­zott Washington feltétel nélkü­li egyetértésével. Franco 77 éves, es vele együtt aggott el, vált az egész nemzetközi színtéren idősze­rűtlenné rendszere Í6. A spa­nyol politika figyelői már a Franco utáni erjedés előrelát­ható kérdéseivel foglalkoznak és kevés ügyet vetnek az egy­kori vezető csoport,a falangis- ták hatalomból egyre jobban kiszoruló figuráinak próbál­kozásaira. A modern technok­raták közé sorolt külügymi­niszter, Eopez Bravo és poli­tikustársai nemcsak maga­sabbra emelték a támaszpon­tok árát (egyes hírek szerint kerek egymilliárd dollár mad­ridi követelésről van szó), ha­nem általában a spanyol he­lyeslés árát is alaposan fel­srófolták. Mindenesetre Ro- gersnek olyan külügyminisz­terrel kellett tárgyalnia a ró­mai NATO-értekezlet után, aki legutóbb világosan ki­mondta: Madrid elfogadja a meghívást a helsinki értekez­letre. És ha Rogers római meglepetései között ott volt egy újabb francia tartózko­dás (Párizs vonakodott aláír­ni a felemás nyilatkozatot), Madridban olyan tárgyalópart­nerrel találkozott, aki nem is olyan rég, nagy fontosságú meg­állapodások aláírása mellett Párizsban megkísérelte a két ország politikájának egyezte­tését. És annak az ameri­kai külügyminiszternek, aki Rómában a közel-keleti válság amerikai interpretációját pró­bálta reklámozni, Madridban azt kellett hallania, hogy az arab világ iránti barátság a spanyol külpolitika történelmi eleme. Ha számba vesszük, hogy a Rogers-látogatás alkalmából 120 liberális, ellenzéki sze­mélyiség petíciót fogalmazott, amelyben lényegében tiltako­zott a spanyol—amerikai egyez­mény ellen, a Bravo-vonal bírálóinak álláspontját is lát­hatjuk. (Éppen a petíció egyik aláírója mondta a Rogers ál­tal visszautasított okmány külföldi újságíróknak történt átadásánál: „Ügy kezelnek minket, mint valami gyarma­tot”). Nagyobb árat követelni a támaszpontokért — ez persze még nem vadonatúj politika; mert hiszen a lényeg, a tá­maszpont, marad. De új hang­súlyok, és egyáltalában nem Washingtonnak kellemes hang­súlyok találhatók Madrid mai politikájában. S éppen ez az, ami Rogers külügyminisztert spanyolországi látogatásán fo­gadta. 2 NÓGRÁD — 1970. június 2., kedd pótáriámban legfontosabb a lakásépítés. Viszont ha min­den pénzt erre fordítunk, ak­kor mindenkinek tisztáiban kell lennie azzal is, hogy kény­telen-kelletlen elmaradnak bizonyos jáirulékos beruhá­zások. Ahhoz, hogy mindenki tiszta képet kapjon a város- fejlesztésről, tudnia kell azt is. mii vállalunk. A városi tanácsinak az ed­diginél sokkal .jobb együttműködési kell kialakítania a megyei ta­nács szakágazataival. Ez az egészséges együttmű­ködés — amely tiszteletben artja a városi tanács önálló­ságát — mindenképpen elő­nyös. Nem megfelelő Salgó­tarjánban a társadalmi mun­ka. A tanácsnak sokkal bát­rabban kell élni ezzel a lehe­tőséggel, így jobb összhangot építhet ki a társadalmi szer­vekkel is. Ezit követően Jed- licska Gyula a tanácsi vezetés irányelveiről és a következő feladatokról beszélt. A hozzászólások után dr. Tóth István, a városi tanács vb-elnöke válaszolt a feltett kérdésiekre, illetve vázolta a tamácsá szervezet további munkájára vonatkozó elkép­zeléseiket, Végezetül Géczí János, a a megyei tanács vb-elmötoe foglalta össze a napirenddel kapcsolatos véleményeket. El­mondotta, hogy szükséges volt annak megállapítása, va­jon a tanácsiapparáitus mun­kája összhangban van-e a megnövekedett feladatok­kal, illetve mennyiben tudja ellátni ezeket a fel­adatokat. Majd részletesem elemezte a vezetés, a végrehajtó bizott­ság, illetve a szakigazgatási szervek tevékenységét. Folyik a hajsza Argentínában Pedro Aramburu volt argen­tin államelnök elrablói és a volt elnök hollétének felkuta­tására. Több mint húszezer rendőr és katonai személy több száz épületet kutatott át eddig és sok embert letartóz­tattak Vállalatok, szövrtkezeielí FIGYELEM! Szennyvízcsatorna- hálózat tisztítását, biológiai derítők felújítását vállaljuk egyszeri és hosszú lejáratú szerződés keretében. PEST MEGYEI TŐZEG- KITERMELŐ VÁLLALAT ÉRTÉKESÍTŐ CSOPORTJA. Budapest. VIII . Baross u 36. 138-637 Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója Mintegy négyszáz vendége volt vasárnap delelő.i fél li­kőr a salgótarjáni- József At­tila művelődési központnak az 1970. évi ünnepi könyvhét megyei megnyitóünnepségén. Puritán egyszerűséggel be­rendezett színpad és neves budapesti művészek által élet. re keltett, gondolatokban és érzelmekben gazdag műsor figyelmeztetett arra, hogy nem a demonstráció külsősé­gessége, hartem a könyv bará­tainak szánt kedves gesztus szándéka 'hozta létre ezt az előadást. A bevezető ’ . gondolátokat felvető SelmecZi Elek Darvas Józsefnek. ázr‘194Í2: évi könyv­héttel kapcsolatban leírt sza­vaira emlékeztetett, melyek­ben megfogalmazódik, hogy a tömegeket, a kultúra iránti érdeklődés felkeltésén át el kell vezetni a kultúra értő be. fogadásának fokára. Majd így folytatta: — Ha ma, a könyv ünne­pén bárki is — elismerve az ország felszabadulásának ha- sonlíthatatlan jelentőségét — arról beszélne, rhógy 1945-tel egycsapásra megszűntek min­den eddigi és további prob­-sa. ___________ ■ ■■ i—m A z izraeli Kommunista Párt küldöttei Salgótarjánban lémák. akkor vakvágányra vezetne hallgatóit. Gondjaink természetesen vannak és lesz­nek — főleg a műveltség ter­jesztésében. Ma legfőképp az. hogy miként lehet a liönyv- barát milliók számát növelve egyszersmind elmélyíteni az értő műélvezet Iránti fogé­konyságot. A továbbiakban az előadó felvázolta a magyar irodalom­nak a felszabadult ország tör­ténelme során elért fejlődé­sét, betöltött szerepét, eszmei- ségének formálódását, majd átadta a szót az „ünnepeitek­nek”, illetve a könyvekbe zárt gondolatokat tolmácsoló művészeknek. Felhangzottak József Attila. Sípos Tamás, Illyés Gyula, Moldova György, Csoóri Sán­dor és Váci Mihály gondola­tai, szavai, olyan művészek tolmácsolásában, mint a mindannyiunk előtt ismerős Mikes Lilla, Dőry Virág, Koncz Gábor, Fodor Tamás. A jelenlevők lelkes tapssal jutalmazták a színvonalas előadást, mely baráti találko­zója volt a könyvnek, a köny­vet életre keltő művésznek és a könyvbarátnak. A hazánkban tartózkodó Iz­raeli Kommunista Párt kül­döttei David Khenin, az Iz­raeli Kommunista Párt Politi­kai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára ve­zetésével vasárnap Salgótar­jánba látogattak. A vendége­ket a megyei pártbizottság izékházában Szoó Béla, a Ma­gyar Szocialista . Munkáspárt Nógrád megyei Bizottságának titkára, és Kiss József, a me­gyei pártbizottság osztályve­zetője fogadta. Szoó Béla me­gyénk politikai, gazdasági és kulturális életéről tájékoztat­ta a vendégeket, akik külömö­■ ■ I IIH sem a bányászat visszafejlesz­tésének módszerei iránt ér­deklődtek. Az elvtársi be­szélgetés során szó volt arról is, hogy milyen megyénkben a dolgozóknak nyújtott közve­tett juttatás, hogyan alakult a termelékenység, s a párt IX. és X. kongresszusa közötti időben hogyan tükröződött el­sősorban a munkás«*; élet­színvonal-növekedése. A baráti eszmecsere után • megye vendégei városnéző sé­tán vettek részt, majd a dél­utáni órákban visszautaztak Budapestre. Repülőgép-szerencsétlenség A líbiai Tripoli repülőtere köze- ja és három utas veszítette éle­iében hétfőn szerencsétlenül, járt a tét, valamennyien csehszlovák ál- csehszlovák légi forgalom egyik lampolgárok. TU—lt4 jelzésű • Prága—Tunisz— Tripoli útvonalon közlekedő re- A Cseh Szocialista Köztársaság pülőgépe. Közlekedésügyi Minisztériumának A repülőtér igazgatóságának bizottsága a helyszínre utazott, közlése szeriiit a katasztrófa hogy részt vegyen a szerencsét- után senki sem maradt életben. A lenség körülményeinek vizsgálata- repülőgépen a személyzet tíz tag- ban. (MTI) Ifjú szakmunkások! A szakmunkásvizsga után vár benneteket ^ * a Pest megyei AEV aiz alábbi szakmákban : KŐMŰVES, ÁCS-ÁLL VAN YOZÖ, VASBETONSZERELŐ. SZOBAFESTŐ- MÁZOLO. ASZTALOS. BURKOLÓ. MŰKÖVES. VÍZ- GÁZSZERELŐ. KÖZPONTIFÜTÉS­SZERELO. HÖ- ÉS HANGSZIGETELŐ. LAKATOS, VILLANYSZERELŐ. BÁDOGOS, ÜVEGES. / ovnbba felveszünk ipart tanulókat ÉPÜLETBURKOLÓ (hideg), ACS-ÄLLVÄNYOZO. MÜKÖKÉSZÍTÖ. VÍZSZIGETELŐ. VAS- ÉS FÉMSZER­KEZETI LAKATOS. KŐMŰVES. VASBETONSZERELŐ. BÁDOGOS és ÜVEGEZŐ szakmákba® 14—16 éves. 8. ált. iskolai végzettség®,eJ rendelkező fiatalokat. I Kollégiumot, teljes ellátást biztosit a vállalat. A fel­vételhez tüdiőszűrőlelei, jelentkezése lap szükséges. JELENTKEZNI LEHET; Budapest, XXI. (Csepel) Kiss János alti) u 19—21. Személyesen, vagy írásban. Megközelíthető- Boráros térről BHÉV-vel 2. megaiíe Gárdos Miklós

Next

/
Oldalképek
Tartalom